Asmik Grigorian Vienoje: „Nuostabu!”

Publikuota: 2014-09-19 Autorius: Audrius MUSTEIKIS, lzinios.lt
Asmik Grigorian Vienoje: „Nuostabu!”

Rug­sė­jo 14 die­ną Aus­tri­jos sos­ti­nės „Thea­ter an der Wien“ įvy­ko ga­na re­tai pa­sau­lio sce­no­se ro­do­mos Pio­tro Čai­kovs­kio „Bur­ti­nin­kės“ (1887) prem­je­ra. 

Vo­kie­čių re­ži­sie­riaus Chris­to­fo Loy pa­sta­ty­to­je ope­ro­je pa­grin­di­nį Nas­ta­si­jos vaid­me­nį at­lie­ka lie­tu­vių sop­ra­nas As­mik Gri­go­rian.

In­ter­viu aus­trų ži­niask­lai­dai re­ži­sie­rius sa­kė, kad ši ope­ra 130 me­tų lau­kė to­kios so­lis­tės, kaip As­mik Gri­go­rian ir kad P. Čai­kovs­kis bū­tų lai­min­gas. Pui­kių iš­ori­nių duo­me­nų so­lis­tė meis­triš­kai val­do tur­tin­gą bal­są – jis žė­ri vi­suo­se re­gis­truo­se. „Nuos­ta­bu!” – api­bend­ri­no Ku­rier.at.

„Thea­ter an der Wien“ pa­sta­ty­tas 1801 me­tais W. A. Mo­zar­to drau­go im­pre­sa­ri­jaus Ema­nue­lio Schi­ka­ne­de­ro rū­pes­čiu. Šian­dien jis trau­kia mu­zi­kos pro­fe­sio­na­lų ir iš­le­pin­tos Vie­nos pub­li­kos dė­me­sį. Šio­je sce­no­je pri­sta­to­mos re­tos ope­ros, ska­ti­na­mi re­ži­sū­ros eks­pe­ri­men­tai. Kiek­vie­nas nau­jas pa­sta­ty­mas par­odo­mas še­šis sep­ty­nis kar­tus.

„Bur­ti­nin­kė“  dar bus ro­do­ma rug­sė­jo 19, 21, 23 ir 26 die­no­mis.

Pasivaikščiojimas su Asmik Grigorian

Komentarai