Ministrė Liana Ruokytė-Jonsson atsakys į parlamentarų klausimus

Publikuota: 2017-10-12 Autorius: MB inf.
Ministrė Liana Ruokytė-Jonsson atsakys į parlamentarų klausimus

Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. spalio 12 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkėje 20 minučių (12.40–13.00) skiriama Kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson atsakymams į Seimo narių raštu pateiktus klausimus (pagal Seimo statuto 208 str.)

Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. spalio 12 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė :
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/45c7f640a90611e7a65c90dfe4655c64

LR Seimo narių klausimai: Nr. KLA-5
http://www.lrs.lt/sip/getFile3?p_fid=5603

Pranešėja – Liana Ruokytė-Jonsson (ministrė) 
12.40–13.00
Tiesioginė Lietuvos Respublikos Seimo rytinio posėdžio transliacija
Seimo plenarinių posėdžių salė. Transliacija www.lrs.lt

LR Seimo narių klausimai: 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIAI

Dėl klausimų LR Kultūros ministrei Lianai Ruokytei - Jonsson

Remiantis Lietuvos Respublikos Seimo Statuto 208 straipsnio „Vyriausybės narių atsakymai į klausimus Seimo posėdyje“ nuostatomis, pateikiame klausimus LR Kultūros ministrei Lianai Ruokytei - Jonsson ir laukiame jos atsakymų artimiausiame Seimo plenariniame posėdyje:

1. LRS TS-LKD frakcijos posėdžio metu, paklausta kur ir kokiu būdu suradote kandidatą į LNOBT generalinio direktoriaus pareigas, Jūs viešai pareiškėte, kad kreipėtės į „verslo visuomenę“, kuri Jums ir rekomendavo bankininką p. Sigitą Žutautą, kurio Jūs nepažįstate. Paprašyta įvardinti kas tai yra „verslo visuomenė“ Jūs kategoriškai atsisakėte pateikti atsakymą, motyvuodama savo duotu pažadu paslaptingiems verslininkams jų pavardžių neviešinti. Pakartotinai maloniai prašome Jūsų įvardinti „verslo visuomenės“ atstovus, kurių rekomendacijas vykdote būdama LR Vyriausybės nare. Ar Jūsų paminėtos „verslo visuomenės“ atstovų, kurie daro tiesioginę įtaką Jūsų sprendimams, pavardes žino LR Vyriausybės Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis?

2. Profesionaliojo scenos mano įstaigų Įstatymo 11 str. 1 dalis imperatyviai nurodo, kad Nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovai priimami į pareigas konkurso būdu Vyriausybės nustatyta tvarka. Prašome nurodyti, kokiu būdu buvo organizuojamas konkursas į 2017 m. birželio 12 dieną atsilaisvinusias LNOBT generalinio direktoriaus pareigas, į kurias jau birželio 13 dieną buvo įdarbintas „verslo visuomenės“ rekomenduotas p. S. Žutautas:
     2.1. Ar buvo viešai paskelbta informacija apie atsilaisvinusią darbo vietą, ar buvo apsiribota kreipimusi į „verslo visuomenę“? Teigiamo atsakymo atveju prašome nurodyti ar ta informacija bei kreipimasis buvo rašytinis ir ar galima pamatyti šių dokumentų kopijas?
     2.2. Ar buvo sudaryta galimybė ir kitiems asmenims pretenduoti į laisvą LNOBT Generalinio direktoriaus vietą? Teigiamo atsakymo atveju prašome nurodyti kiek asmenų buvo parašę prašymą priimti į minėtos įstaigos vadovo pareigas.
     2.3. Kokiu būdu buvo įvertintas pretendento į LNOBT vadovus, kurį rekomendavo „verslo visuomenė“, atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams, kaip antai būti susipažinus su Vyriausybės nutarimais ir su kitais teatrų ar koncertinių įstaigų administravimu susijusiais teisės aktais bei gebėti taikyti juos praktikoje; turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse; mokėti vertinti, analizuoti kūrybinės veiklos programas-projektus; mokėti vertinti esamą kultūros ir meno aplinką ir kt.? Ar pretendento kvalifikacinį įvertinimą atliko Jūsų paskirta speciali komisija ar ministerijos pareigūnai, ar Jūs vienasmeniškai? Teigiamo atsakymo atveju prašome pateikti dokumentus, patvirtinančius buvus tokiai komisijai ir paviešinti tokios komisijos, ar pareigūnų grupės personalinę sudėtį, nurodant komisijos narių galimas sąsajas su „verslo visuomenės“ atstovais, rekomendavusiais priimti p. Žutautą į generalinio direktoriaus pareigas, taip pat pateikti tokios komisijos ar ministerijos pareigūnų atlikto S. Žutauto įvertinimo protokolą.
     2.4. Paskirdama p. Sigitą Žutautą LNOBT Generaliniu direktoriumi savo 2017 birželio 13 d. įsakyme Nr. P-93 Jūs rėmėtės ne tik Darbo kodekso nuostatomis (101 str. 3 d.), tačiau ir Jūsų inicijuotu 2017 balandžio 26 d. LRV nutarimu patvirtinto Konkursų aprašo 35 punktu, kuris galimai prieštarauja specialiojo įstatymo (Profesionaliojo scenos meno įstaigų įstatymo 11 str. 1 d.) nuostatai, t.y. poįstatyminio akto nuostata praplečia įstaigų vadovų priėmimo į darbą sąlygas bei aplinkybes (Specialiuoju įstatymu LRV suteikta kompetencija tik nustatyti konkurso tvarką, t.y. procedūras, tačiau ne papildomas sąlygas ir aplinkybes, kuriomis vadovai priimami į pareigas): „Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių teatro ar koncertinės įstaigos vadovo pareigybė tampa laisva, įstaigos savininko teises ii' pareigas įgyvendinanti institucija gali laikinai pavesti kitam asmeniui eiti įstaigos vadovo pareigas arba į jas priimti kitą asmenį pagal terminuotą darbo sutartį, iki Aprašo nustatyta tvarka bus priimtas ir pareigas pradės eiti naujas įstaigos vadovas, bet ne ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui.“ 
     Prašome nurodyti ką, priimant S. Žutautą į darbą LNOBT, Jūs priėmimo metu laikėte „nenumatytomis aplinkybėmis“, turint galvoje faktą, kad buvusio LNOBT generalinio direktoriaus G. Kėvišo atleidimo procedūrą de f acto Jūs pradėjote dar 2017 kovo 10 dieną, viešai pareikšdama jam nepasitikėjimą ? Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų nurodomas teisės aktas - Vyriausybės nutarimas, kurio pagrindu Jūs priėmėte į LNOBT vadovus p. S. Žutautą, buvo Jūsų pačios inicijuotas ir patvirtintas 2017 m. balandžio 26 d., t.y. po 1,5 mėnesio nuo Jūsų paskelbto nepasitikėjimo G. Kėvišu. Tad, ar Jūs pripažįstate, kad Jūsų nurodomos „nenumatytos aplinkybės“ buvo kruopščiai suplanuotos ir Jums iš anksto žinomos? Jums teigiant priešingai, prašome atsakyti kurie iš pirmiau nurodytų faktų Jums buvo nežinomi?
     2.5. Prašome paaiškinti, kodėl Jums iš anksto nuosekliai suplanavus p. G. Kėvišo atleidimą 2017 m. birželio 12 d., 2017 m. birželio 13 d. priimant S. Žutautą į LNOBT vadovo pareigas, Jūs nepasinaudojote kita alternatyva numatyta Konkurso aprašo 35 punkte, ir, iki bus paskelbtas konkursas, Jūs nepavedėte LNOBT direktoriaus pavaduotojui Nagliui Stancikui laikinai eiti LNOBT vadovo pareigų, taip, kaip 2017 m. rugsėjo mėn. Nagliui Stancikui pavedėte laikinai eiti LNOBT vadovo pareigas, S. Žutautui esant atostogose.
     2.6. Jūs paminėjote faktą, kad 2017 m. birželio 13 d. tenkindama Sigito Žutauto 2017 m. birželio 12 d. prašymą, jau turėjote informaciją apie pretendentą iš specialiųjų tyrimų tarnybos. Prašome nurodyti kada ir kokiu pagrindu Jūs kreipėtės į specialiąsias tarnybas dėl pretendento į LNOBT direktoriaus pareigas patikrinimo tuo metu, kai tose pareigose dar dirbo G. Kėvišas, kuris buvo Jūsų sprendimu 2017 m. birželio 12 d. buvo atleistas?

3. Šių metų 2017 m. spalio 3 d. oficialioje Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt buvo pakoreguoti Jūsų biografiniai duomenys: skiltyje „Išsilavinimas“ informacijoje apie „1987 - 1992 režisūros studijas LMA Teatro fakultete“ skaičius 1992 buvo pataisytas į 1993. Ar tai reiškia, kad nuo pat Jūsų darbo Kultūros ministerijoje pradžios buvo pateikti neteisingi duomenys? Prašome paaiškinti tokios korekcijos priežastį. Tai pat prašome patikslinti Jūsų išsilavinimą patvirtinančio dokumento - diplomo gavimo vietą, metus, seriją ir numerį, nurodant įgytą profesinę kvalifikaciją.
     3.1. Prašome patikslinti Jūsų oficialiai skelbiamos biografijos aplinkybes: kaip Jūs, 1987 - 1993 (?) metais studijuodama režisūrą LMA Teatro fakultete, derinote dienines studijas Lietuvoje su darbu Švedijoje? Jeigu tai buvo neakivaizdinės studijos, ar galite pateikti tai įrodančius dokumentus? 
     3.2. Ar Jūsų oficialioje biografijoje skelbiamas faktas apie Jūsų, kaip žurnalistės darbą Švedijos nacionalinio radijo užsienio departamento „Radio Sweden“ 1991 - 1992 metais gali būti patvirtintas tai įrodančiais dokumentais arba liudininkų parodymais? 
     3.3 Prašome patikslinti, ar darbas Švedijos radijuje, trukęs dvejus metus, buvo įformintas darbo sutartimi ir buvo Jūsų pragyvenimo šaltinis? Kada tiksliai Jūs 1992 metais laimėjote konkursą (jeigu toks buvo) ii' tapote Lietuvos Respublikos ambasados Švedijos karalystėje kanceliarijos vedėja? Ar šiai pareigybei užimti nebuvo reikalavimo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, kurį anot Jūsų pakoreguotos informacijos, Jūs galėjote įgyti tik 1993 vasarą.
     3.4. Prašome patikslinti Jūsų oficialioje biografijoje išsilavinimo skiltyje skelbiamą informaciją apie 1995 -1997 m vykusias Aktorinio meno ir teatro režisūros studijas Pasauliniame teatro edukaciniame institute („Akt- Zent“ tyrimų centras ITI) Berlyne: kokį išsilavinimo laipsnį (bakalauro, magistro, daktaro) įgijote šioje įstaigoje ir ar galite tai patvirtinti išsilavinimo laipsnį nurodančiu diplomu? Ar studijos Berlyne buvo nuolatinio pobūdžio ii' ar jos buvo suderinamos su nuolatiniu darbu Lietuvos Respublikos ambasados Švedijos karalystėje Kanceliarijos vedėjos pareigose?

4. Jūsų 2017 m. rugpjūčio 31 d. pasirašyto Įsakymo Nr. ĮV-910 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. ĮV-846 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos administracijos struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priede yra pateikiama nauja kultūros ministerijos struktūra. Prašome pateikti atsakymus į šiuos klausimus, susijusius su ministerijoje vykdoma reorganizacija:
     4.1. Kokiais įstatymais ar Vyriausybės nutarimais rėmėtės, nuspręsdami atsisakyti kanclerio pareigybės kultūros ministerijoje?
     4.2 Kas konkrečiai sudaro naujai sukurtą struktūros dalinį - ministro kabinetą? Už ką jis yra atsakingas ir kokiais įstatymais ar Vyriausybės nutarimais rėmėtės, grįsdami šio naujo struktūrinio padalinio sukūrimą?
     4.3 Kokie yra naujai sukurtos struktūros pavaldumo ryšiai? Kodėl jų nenurodėte Jūsų pasirašyto Įsakymo 2 priede?
     4.4 Koks struktūrinis vienetas bus konkrečiai atsakingas už Jūsų vadovaujamos įstaigos administravimą? Už kokias sritis bus atsakingi karjeros valstybės tarnautojai, o už kurias - politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai?

5. Viešojoje erdvėje kilę skandalai dėl galimai neteisėtų ir istorinį Vilniaus peizažą darkančių statybų Misionierių vienuolyno komplekso pašonėje, istorinio medinio dvarelio Žygimantų g. 12 nugriovimas nelaukiant paveldosaugininkų išvadų, atveriantis kelią istorines miesto perspektyvas ardančių daugiabučių statybai rodo, kad kultūros paveldo apsaugos institucijos nepajėgia vykdyti savo funkcijų. Kur yra pagrindinė problema - ar paveldo apsaugą turinčių vykdyti institucijų nekompetencija, ar jų „suaugimas“ su verslo interesais, ar nepakankama Kultūros ministerijos kontrolė? Kokių veiksmų ketinate imtis, kad kultūros paveldą saugančios institucijos pradėtų veiksmingai vykdyti joms patikėtas funkcijas/ kol Vilniaus Senamiesčio paveldo niokojimas nepasiekė dar didesnio masto?

Pagarbiai Seimo nariai

Taip pat skaitykite atgarsius po 2017-10-12 įvykusio posėdžio:
http://alkas.lt/2017/10/14/v-rubavicius-kulturos-ministre-kaip-ant-delno-video/

Susiję video galerijos

LR Seimo posėdis 2017-10-12

Komentarai