Kapelmeisteris Jonas Braunas | Nuotraukų galerija

J.Brau­nas mi­rė 1926 m. gegužės 31 d. Jis bu­vo iš­kil­min­gai pa­lai­do­tas senosiose Vilkaviškio miesto ka­pi­nė­se (prie tur­gaus). Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais ar po­ka­riu J.Brau­no ant­ka­pio pamink­las bu­vo nu­vers­tas. Vilkaviš­kio seniūnijos ir bendruomenės rūpesčiu atstatytas J.Brauno antkapinis paminklas su gerai išlikusiais įrašais ir paminkline nuotrauka.

Galerijų kategorija