In memoriam Irena Ramutė Skomskienė (1937–2016)

2016 Nr. 11–12 (466–467), Petras Kunca

Su Irena ir Juozu Skomskiais praėjusią savaitę susitikome Liudviko Rėzos 260-jų metinių minėjime Lietuvos mokslų akademijos konferencijų salėje. Irena padovanojo naujausią savo leidinį „Karaliaučius (Königsberg): kraštas vakar ir šiandien“, parengtą kartu su Marijumi Skomskiu. Pasidžiaugė, kad ši tema taip tinka minint L. Rėzą – Karaliaučiaus universiteto profesorių. 2016 metais pasirodęs dar vienas jos leidinys „Dainų ir kovų keleivis“ skirtas L. Rėzos kūrybos įžvalgoms ir veiklai.

Nuo vaikystės Irenos gyvenimas buvo glaudžiai susijęs su Lietuvos pajūriu, gamta ir žmonėmis. Gyvendama Klaipėdoje pažino krašto kultūrą ir istoriją, dalyvavo kraštotyros ekspedicijose Mažojoje Lietuvoje ir Karaliaučiaus krašte. Tai ją suartino su Mažosios Lietuvos reikalų taryba, ji įsitraukė į tarybos veiklą.

1967–1971 m. Irena Skomskienė buvo Šilalės vaikų muzikos mokyklos steigėja, mokytoja ir direktorė. Vėliau, persikėlusi į Vilnių, dirbo Teatro ir muzikos muziejaus moksline bendradarbe. Buvo baigusi chorvedybos studijas, tad muzikos tema buvo svarbi jos gyvenimo ir veiklos sritis. Nuo 1992 m. daug dėmesio skyrė kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugijos kūrimui Vilniuje, tapo jos valdybos pirmininke.

Irena Skomskienė organizuodavo kompozitoriaus minėjimus, jo kūrybos sklaidai skirtus renginius. Irenos paskatinti Lietuvos atlikėjai labiau susidomėjo V. Jakubėno kūriniais, jo muzika ėmė dažniau skambėti koncertuose, įrašai pasklido ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kultūrinę visuomenę domino V. Jakubėno kūrybai skirti I. Skomskienės straipsniai ir apibendrinantys leidiniai, tarp jų „Dokumentai, laiškai, straipsniai, atsiminimai, kūrybos apžvalga“ (1999), V. Jakubėno draugijos parengtas ir 2006 m. išleistas baleto „Vaivos juosta“ klavyras. Jos veiklą vainikuoja keli kultūriniai renginiai: 2012 m. minint V. Jakubėno draugijos 20-metį surengta tarptautinė konferencija, skirta kompozitoriui ir jo mokytojui Franzui Schrekeriui, V. Jakubėno Pirmosios simfonijos premjeros Berlyne 80-mečiui. Konferencijos medžiaga išleista atskiru rinkiniu 2015 m.

Tik Irenos kantrybės ir sumanumo dėka V. Jakubėno draugijai pavyko suburti V. Jakubėno baleto „Vaivos juosta“ sceninio pastatymo idėjos bičiulius ir rėmėjus ir 2014 m. pabaigoje realizuoti šį projektą scenoje. Mes, viso šio proceso liudininkai, turime teisę baleto pastatymą pavadinti tikru I. Skomskienės kultūriniu žygdarbiu. Liko spektaklio įrašas LRT mediatekoje, muzikos – kompaktinėje plokštelėje.

Šiandien, jausdami gilų skausmą, suprantame, kad netekome labai šiltos ir tolerantiškos asmenybės, būrusios mus lietuvių kultūros ir istorijos puoselėjimo darbui. Labai jos pasigesime.

Traviata