Alytiškių „Baltaragio malūno“ sparnai suksis JAV

2019 Nr. 3–4 (494–495), Saulė Pinkevičienė

Kol Dzū­ki­jos sos­ti­nė ruo­šia­si 2022 me­tais tap­ti Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne ir vyks­ta re­gist­ra­ci­ja į Aly­taus kul­tū­ros va­dy­bos aka­de­mi­ją (AK­VA), kurioje bus mo­ko­ma šios srities va­dy­bos sub­ti­ly­bių, miu­zik­lo „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“ kū­rė­jai ir at­li­kė­jai šių įgū­džių įgy­ja prak­tiš­kai.
Aly­tu­je su­kur­to miu­zik­lo tru­pė ba­lan­džio pra­džio­je ruo­šia­si iš­vyk­ti į to­li­mas gast­ro­les – juos į sve­čius pa­kvie­tė JAV Mil­vo­kio ir Či­ka­gos mies­tų lie­tu­vių ben­druo­me­nės. Kelionė neatsitiktinė – šie metai paskelbti Pa­sau­lio lie­tu­vių me­tais.
Rengiantis kelionei iš­šū­kių netrūksta, tad ge­ros va­lios mies­tie­čiai ga­li pri­si­dė­ti prie su­ma­ny­mo sėk­mės. Aly­taus „Zon­tos“ klu­bo ini­cia­ty­va va­sa­rio 26 die­ną mies­to te­at­re buvo surengtas ge­ra­da­rys­tės va­ka­ras jau­nie­siems Aly­taus jau­ni­mo cen­tro miu­zik­lo gru­pės at­li­kė­jams pa­rem­ti.

„Ir aš no­riu va­žiuo­ti į Ame­ri­ką“, – „Bal­ta­ra­gio ma­lū­ną“ pri­sta­tan­čia­me vaiz­do kli­pe, ku­ris, kaip ir pats miu­zik­las, bu­vo pa­ro­dy­tas tarptautiniame vaikų ir jaunimo te­at­rų fes­ti­va­ly­je „Aki­mir­kos“, sa­ko še­šia­me­tė Lie­pa. Ji ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!