LMS įstatai

LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGOS ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS.

1.1. Lietuvos muzikų sąjunga (toliau - LMS) yra ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės vie­ša­sis ju­ri­di­nis as­muo, savanoriškumo pagrindu vienijantis Lietuvos Respublikos piliečius profesionalius muzikus - atlikėjus bei kitus muzikos meno kūrėjus, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos me­no kū­rė­jų ir me­no kū­rė­jų or­ga­ni­za­ci­jų sta­tu­so įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka pri­pa­žin­tus me­no kū­rė­jais. Ji – 1936-40 m. m. Lietuvių muzikų draugijos, 1987 – 1999 m. m. Lietuvos muzikų draugijos veiklos tęsėja. LMS yra meno kūrėjų organizacija ir turi visas meno kūrėjų organizacijos teises ir pareigas.

1.2. LMS, turi antspaudą, simboliką, savarankišką balansą, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, gali turėti valiutinę sąskaitą bet kurioje kitoje šalyje.

1.3. LMS vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų, Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu, kitais įstatymais, teisės aktais bei šiais Įstatais.

1.4. LMS už savo prievoles atsako visu turtu, bet ji ne­at­sa­ko už sa­vo na­rių prie­vo­les, o na­riai ne­at­sa­ko už LMS prie­vo­les.

1.5. LMS teisinė forma - asociacija.

1.6. LMS pilnas pavadinimas yra Lietuvos muzikų sąjunga.

1.7. Neteko galios. (LMS Konferencijos 2017-06-03 Sprendimu)

1.8. LMS veikla yra neterminuota. 

1.9. LMS finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. LMS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI.

2.1. LMS tikslas – puoselėti šalies muzikinę kultūrą panaudojant profesionalių muzikų talentą, jų meninę kūrybą ir veiklą.

2.1. LMS uždaviniai:
2.2.1. Telkti ir skatinti profesionalius muzikus Lietuvos muzikinės kultūros plėtojimui.
2.2.2. Skleisti šalies muzikinės kultūros pasiekimus pasaulyje ir populiarinti Lietuvoje pasaulio muzikos vertybes.
2.2.3. Analizuoti šalies muzikinės kultūros raidos tendencijas ir siekti jos optimalaus vystymosi.
2.2.4. Dalyvauti plėtojant visų šalies regionų muzikinę kultūrą. 
2.2.5. Inicijuoti šalies muzikinę kultūrą reglamentuojančių teisinių aktų tobulinimą.
2.2.6. Rūpintis muzikinio paveldo išsaugojimu ir tinkamu puoselėjimu.
2.2.7. Plėtoti kūrybinį bendradarbiavimą su išeivijos lietuviais muzikais, užsienio šalių muzikų kūrėjų sąjungomis, atitinkamomis institucijomis.
2.2.8. Remti ir rūpintis žurnalo „Muzikos barai“, muzikos įrašų, natų, knygų bei studijų įvairiais muzikos klausimais spausdinimu ir jų platinimu.
2.2.9. Aktyviai formuoti palankų valstybinių institucijų požiūrį į šalies muzikinės kultūros plėtojimą bei muziko profesiją.
2.2.10. Padėti jauniems muzikams integruotis į muzikinį gyvenimą, rūpintis menininkais veteranais.
2.2.11. Įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka ginti LMS na­rių kū­ry­bi­nes, au­to­rių ir gre­tutines teises, at­sto­vau­ti jų interesus valstybinėse ir visuomeninėse šalies bei pasaulio institucijose.

2.3. Įgyvendindama LMS tikslą bei uždavinius LMS užsiima tokiomis veiklos rūšimis:
2.3.1. inicijuoja ir organizuoja respublikinius ir tarptautinius konkursus, koncertus ir koncertines keliones, festivalius, kūrybines stovyklas, meistriškumo kursus, teminius vakarus, turiningo laisvalaikio, muzikos pažinimo, kūrybingos asmenybės vystymo programas, dalyvauja nusikaltimų prevencijos, jaunimo užimtumo ir dvasinio tobulėjimo, kultūrinio paveldo, kultūrinio bendradarbiavimo programose;
2.3.2. konsultuoja, rengia ir dalyvauja įgyvendinant regionų kultūros plėtros programas ir projektus;
2.3.3. formuoja ir propaguoja teigiamą Lietuvos kultūros įvaizdį šalyje ir užsienyje, inicijuoja ir skatina tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą;
2.3.4. teikia Kultūros ministerijai, savivaldybėms, apskričių administracijoms, kitoms organizacijoms siūlymus kultūros plėtros klausimais;
2.3.5. savo kompetencijos ribose socialinio partnerio statusu dalyvauja rengiant kultūrinę plėtrą reglamentuojančius įstatymus bei kitus su tuo susijusius norminius aktus;
2.3.6. teikia reklamos paslaugas, organizuoja garso, vaizdo įrašų leidybą;
2.3.7. leidžia žurnalą, knygas, natas, bukletus, kalendorius ir kitą medžiagą, susijusią su pagrindinių uždavinių įgyvendinimu;
2.3.8. organizuoja ir vykdo kultūros ir meno reikmenų, knygų, natų, laikraščių, žurnalų, garso ir vaizdo įrašų ir kitokią mažmeninę prekybą nespecializuotose parduotuvėse, ne parduotuvėse;
2.3.9. organizuoja kultūros objektų, kitų, niekur kitur nepriskirtų poilsio ir pramogų bei jų objektų veiklą;
2.3.10. organizuoja kino filmų ir video filmų rodymą.

2.4. LMS veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra:
22.11 Knygų leidyba
22.12 Laikraščių leidyba
22.13 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba
22.14 Garso įrašų leidyba
22.15 Kita leidyba
22.21 Laikraščių spausdinimas
22.22 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas
22.24 Parengiamoji spausdinimo veikla
22.25 Pagalbinė, su spausdinimu susijusi veikla
22.31 Garso įrašų tiražavimas
22.32 Vaizdo įrašų tiražavimas
22.33 Kompiuterinių laikmenų tiražavimas
52.47 Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba
52.48.60 Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba
52.61 Užsakomasis pardavimas paštu
52.62 Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
52.63 Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse
71.10 Automobilių nuoma
70.12 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
70.20 Nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas
71.33 Įstaigos mašinų ir įrenginių, įskaitant kompiuterius, nuoma
72.30 Duomenų apdorojimas
72.40 Veikla, susijusi su duomenų bazėmis
72.50 Įstaigos, buhalterinės ir kompiuterinės įrangos techninė priežiūra ir remontas
72.60 Kita, su kompiuteriais susijusi, veikla
73.20.10 Humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
74.13 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
74.40 Reklama
74.85 Sekretoriavimo ir vertimo veikla
74.86 Užsakomųjų informacinių paslaugų centro veikla
74.87 Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla
80.42 Suaugusiųjų ir kitas, niekur nepriskirtas, švietimas
91.33 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
92.11 Kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba
92.12 Kino filmų ir vaizdajuosčių platinimas
92.13 Kino filmų rodymas
92.20 Radijo ir televizijos veikla
92.31 Meninė ir literatūrinė kūryba, interpretavimas
92.31.20 Koncertinė veikla
92.32 Meno įrenginių eksploatavimo veikla
92.33 Kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė veikla
92.72 Kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla
93.05 Kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo veikla

III. LMS NARIAI. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS. NAU­JŲ NA­RIŲ PRI­ĖMI­MO, IŠ­STO­JI­MO IR PA­ŠA­LI­NI­MO IŠ LMS TVAR­KA

3.1. LMS nariais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai profesionalūs muzikai - įvairių žanrų atlikėjai, kompozitoriai, muzikologai, muzikos kritikai, kolektyvų (chorų, orkestrų, ansamblių) vadovai, taip pat muzikai, turintys pedagoginius mokslo arba garbės vardus, pripažįstantys Lietuvos muzikų sąjungos įstatus, pritariantys LMS tikslui ir uždaviniams, mokantys nario mokestį, ati­tin­kan­tys Lie­tu­vos Res­pub­li­kos me­no kū­rė­jų ir me­no kū­rė­jų or­ga­ni­za­ci­jų sta­tu­so įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus.

3.2. Naujų narių priėmimą tvirtina Taryba, gavusi raštišką prašymą, meninės veiklos aprašymą bei dviejų narių, turinčių ne mažesnį kaip 3-jų metų LMS nario stažą, raštiškas rekomendacijas. LMS na­riu tam­pa­ma LMS Ta­ry­bai pri­ėmus tei­gia­mą spren­di­mą ir įtrau­kus as­me­nį į LMS na­rių re­gist­rą.

3.3. LMS nariai turi teisę:
3.3.1. Dalyvauti ir balsuoti LMS Konferencijoje šių įstatų nustatyta tvarka;
3.3.2. Rinkti ir būti renkami į visus LMS organus;
3.3.3. Gauti informaciją apie visus LMS renginius ir juose dalyvauti;
3.3.4. Teikti siūlymus, pareiš­ki­mus ir gau­ti at­sa­ky­mus į juos ir reikšti pageidavimus įvairiais LMS veiklos klausimais, gau­ti in­for­ma­ci­ją apie LMS veik­lą, Ta­ry­bos dar­bą ir jos nu­ta­ri­mus, teik­ti pa­siū­ly­mus.
3.3.5. As­me­niš­kai da­ly­vau­ti, kai LMS Taryboje per­so­na­liai svars­to­ma jo kū­ry­ba ir veik­la;
3.3.6. Rem­ti LMS tur­ti­nė­mis bei or­ga­ni­za­ci­nė­mis prie­mo­nė­mis;
3.3.7. Re­ko­men­duo­ti nau­jus na­rius šių įstatų nustatyta tvarka;
3.3.8. Jung­tis į LMS kū­ry­bi­nius pa­da­li­nius, sky­rius, sek­ci­jas ir gru­pes;
3.3.9. Atsisakyti narystės.

3.4. LMS nariai privalo: 
3.4.1. Laikytis įstatų;
3.4.2. Mokėti nario mokestį;
3.4.3. Dalyvauti LMS veikloje;
3.4.3. Vykdyti LMS valdymo organų įpareigojimus.

3.5. Narystės netenkama:
3.5.1. Atsisakant jos savo noru, raštu apie tai informuojant LMS tarybą;
3.5.2. Nemokant nario mokesčio daugiau kaip vienerius metus ir jo nesumokėjus per nustatytą laikotarpį po įspėjimo;
3.5.3. Tarybos sprendimu, pažeidus profesinės etikos normas.

3.6. Pasibaigus narystei, nario mokesčiai ar kitaip LMS perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

3.7. Iš­sto­jęs na­rys tu­ri tei­sę vėl sto­ti į LMS, pa­tei­kęs pra­šy­mą LMS Ta­ry­bai.

3.8. Tarybos patvirtintą narių sąrašą, laisvai prieinamą kiekvienam nariui, tvarko LMS prezidentas.

3.9. LMS na­rio ir me­no kū­rė­jo sta­tu­sas su­tei­kia­mas pro­fe­sio­na­lų (aukš­to meist­riš­ku­mo) me­ną ku­rian­čiam as­me­niui, jei­gu šio asmens me­no kū­ry­ba ati­tin­ka bent vie­ną iš šių me­no kū­rė­jo sta­tu­so su­tei­ki­mo pa­grin­dų:
3.9.1. as­mens me­no kū­ry­ba yra tei­gia­mai įver­tin­ta pro­fe­sio­na­lių me­no ver­tin­to­jų mo­nog­ra­fi­jo­se, stu­di­jo­se, straips­niuo­se ar­ba re­cen­zi­jo­se-re­ko­men­da­ci­jo­se ir taip pri­pa­žin­ta pro­fe­sio­na­lia;
3.9.2. as­mens me­no kū­ry­ba yra api­bū­din­ta en­cik­lo­pe­di­jo­se ar­ba įtrauk­ta į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro pa­tvir­tin­tas ben­dro­jo la­vi­ni­mo, pro­fe­si­nio mo­ky­mo, aukš­tes­nių­jų stu­di­jų ir aukš­to­jo moks­lo stu­di­jų pro­gra­mas;
3.9.3. as­mens me­no kū­ry­ba yra įver­tin­ta Lie­tu­vos na­cio­na­li­ne kul­tū­ros ir me­no pre­mi­ja, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės me­no pre­mi­ja, tarp­tau­ti­ne me­no pre­mi­ja ar­ba pro­fe­sio­na­laus me­no kon­kur­so lau­re­a­to di­plo­mu;
3.9.4. as­mens me­no kū­ri­nių yra įsi­gi­ję Lie­tu­vos ar­ba už­sie­nio vals­ty­bių na­cio­na­li­niai mu­zie­jai ar ga­le­ri­jos, teatrai bei koncertinės organizacijos;
3.9.5. as­me­niui už me­no kū­ry­bą, ati­tin­kan­čią šių Įsta­tų 3.9.1–3.9.4 punk­tuo­se nu­ma­ty­tus pri­pa­ži­ni­mo reikalavimus, ar už me­no kū­ry­bą ver­ti­nan­čius straips­nius, re­cen­zi­jas, pa­skelb­tus Lie­tu­vos ar už­sie­nio vals­ty­bių me­no lei­di­niuo­se, ir už ti­ria­mą­ją (moks­li­nę) veik­lą ati­tin­ka­mo­je me­no sri­ty­je su­teik­tas dak­ta­ro, ha­bi­li­tuo­to dak­ta­ro laipsnis;
3.9.6. as­me­niui, aukš­tų­jų mo­kyk­lų me­no stu­di­jų dės­ty­to­jui, už me­no kū­ry­bą ir pe­da­go­gi­nę veik­lą su­teik­tas pe­da­go­gi­nis do­cen­to ar pro­fe­so­riaus vardas.

3.10. Me­no kū­rė­jo sta­tu­sas su­tei­kia­mas Me­no kū­rė­jų ir me­no kū­rė­jų or­ga­ni­za­ci­jų sta­tu­so įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta tvar­ka.

IV. LMS TEISĖS IR PAREIGOS.

4.1. Įstatuose numatytam tikslui siekti ir uždaviniams vykdyti, LMS gali:
4.1.1. Pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą.
4.1.2. Val­dy­ti, nau­do­tis bei dis­po­nuo­ti LMS pri­klau­san­čiu tur­tu ir lė­šomis.
4.1.3. Su­da­ry­ti įsta­ty­mų ne­drau­džia­mas su­tar­tis ir pri­si­im­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus.
4.1.4. Bendradarbiauti su kitomis Respublikos ir užsienio organizacijomis, jungtis į susivienijimus, asociacijas (taip pat - tarptautines) bei išstoti iš jų.
4.1.5. Nustatyti savo organizacinę struktūrą, steigti įmo­nes, įstai­gas fondus, filialus ar kitus struktūrinius padalinius.
4.1.6. Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai.
4.1.7. Teik­ti tei­si­nę, mo­ra­li­nę, ma­te­ria­li­nę ir so­cia­li­nę pa­gal­bą bei pa­ra­mą LMS na­riams.
4.1.8. Gau­ti pa­ra­mą lė­šo­mis ar ki­to­kiu tur­tu, tu­rė­ti pa­ra­mos ga­vė­jo sta­tu­są
4.1.9. Teik­ti mo­ka­mas pa­slau­gas, at­lik­ti su­tar­ti­nius dar­bus bei nu­sta­ty­ti jų kai­nas.

4.2. LMS vykdo bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą, tei­kia fi­nan­si­nę-bu­hal­te­ri­nę ir sta­tis­ti­nę in­for­ma­ci­ją Valsty­bės ins­ti­tu­ci­joms ir mo­ka mo­kes­čius Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka.

4.3. LMS ve­da na­rių ap­skai­tą ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos me­no kū­rė­jų ir me­no kū­rė­jų or­ga­ni­za­ci­jų sta­tu­so įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta tvar­ka rū­pi­na­si me­no kū­rė­jo sta­tu­so su­tei­ki­mu LMS na­riams.

4.4. LMS gautas pelnas gali būti naudojamas tik LMS Įstatuose nustatytam veiklos tikslui ir uždaviniams įgyvendinti.

4.5. LMS pelnas negali būti skiriamas LMS nariams, LMS organų nariams bei darbuotojų premijoms.

V. LMS ORGANAI

5.1. LMS organai yra:
5.1.1. Aukščiausias LMS organas - Konferencija, turinti visas Visuotiniam narių susirinkimui priskirtas teises;
5.1.2. Kolegialus valdymo organas – LMS Taryba;
5.1.3. Vienasmenis valdymo organas – LMS Prezidentas.

VI. LMS KONFERENCIJA, JOS ŠAUKIMO BEI NUTARIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

6.1. Išimtinei Konferencijos teisei priklauso:
6.1.1. Rinkti LMS Tarybą bei Revizijos komisiją (3 narių);
6.1.2. Rinkti LMS Prezidentą;
6.1.3. Priimti, keisti ir papildyti įstatus;
6.1.4. Tvirtinti pagrindines LMS veiklos gaires;
6.1.5. Tvirtinti LMS metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą;
6.1.6. Tvirtinti Tarybos ir Revizijos komisijos ataskaitas;
6.1.7. Likviduoti ar reorganizuoti LMS.
6.1.8. Nu­sta­tyti sto­ja­mo­jo įna­šo ir na­rio mo­kes­čio dy­dį bei mo­kė­ji­mo tvar­ką.
6.1.9. Tvirtinti filialų ir atstovybių pirmininkų metines ataskaitas.
6.1.10. suteikti LMS garbės narių vardus. LMS gar­bės nario vardas ne­su­tei­kia tei­sės į me­no kū­rė­jo sta­tu­są, taip pat ne­su­tei­kia to­kiam as­me­niui LMS nario tei­sių.
6.1.11. Spręsti ki­tus Konferencijos kom­pe­ten­ci­jai pri­skir­tus klau­si­mus, pri­imti nu­ta­ri­mus bei re­zo­liu­ci­jas.

6.2. Ei­li­nė LMS Konferencija yra šau­kia­ma kas­met per 4 mė­ne­sius nuo fi­nan­si­nių me­tų pa­bai­gos LMS Tarybos spren­di­mu ar­ba 1/4 vi­sų LMS na­rių rei­ka­la­vi­mu. Kon­fe­ren­ci­ja gali priimti sprendimus, jei joje dalyvauja ne mažiau kaip 30 LMS narių. LMS Tarybos sprendimu arba 1/4 visų LMS narių reikalavimu gali būti šaukiamas Visuotinis LMS narių susirinkimas. 

6.3. Nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus šių įstatų 6.1.3. ir 6.1.7. punktus, kai nutarimai priimami 2/3 Konferencijoje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

6.4. Ne­su­si­rin­kus kvo­ru­mui, pa­kar­to­ti­nė Konferencija su ta pačia darbotvarke yra šaukiama ne vėliau nei per vieną mėnesį. Pakarto­ti­nė Konferencija yra tei­sė­ta ne­pri­klau­so­mai nuo da­ly­vau­jan­čių LMS narių skai­čiaus. Nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus šių įstatų 6.1.3. ir 6.1.7. punktus (žr. 6.3).

6.5. LMS ne­ei­li­nė Konferencija šau­kia­ma, at­si­sta­ty­di­nus LMS Prezidentui ar­ba ne­galint jam ei­ti pa­rei­gų, LMS Tarybos spren­di­mu ar­ba pa­rei­ka­la­vus 1/4 na­rių.

6.6. LMS taryba, revizijos komisija ir prezidentas Konferencijoje renkami slaptu balsavimu, paprasta balsų dauguma, keturių (4) metų laikotarpiui.

6.7. Kon­fe­ren­ci­ja tu­ri tei­sę at­šauk­ti pa­vie­nį Ta­ry­bos na­rį ar­ba vi­są Ta­ry­bą in cor­po­re. Tokiu atveju Konferencija naujai renka Tarybą atba naują Tarybos narį į atšauktojo vietą. Jei naujai išrenkama Taryba in corpore, jos kadencija skaičiuojama nuo jos išrinkimo momento, jei išrenkamas pavienis Tarybos narys, jo kadencija skaičiuojama iki esamos Tarybos kadencijos pabaigos.

6.8. Jei Tarybos narys atsistatydina ar kitaip nustoja eiti pareigas, į jo vietą gali būti kooptuojamas kandidatas į Tarybos narius, kuris paskutinėje Rinkiminėje konferencijoje surinko daugiausia balsų iš neišrinktų kandidatų, tokiu atveju kooptuotas narys tvirtinamas artimiausioje eilinėje konferencijoje, o jo kadencija skaičiuojama iki esamos Tarybos kadencijos pabaigos.

VII. LMS TARYBA

7.1. Kolegialų LMS valdymo organą LMS Tarybą sudaro aštuoni Konferencijos renkami nariai. Ši nuostata įsigalioja po įstatų pakeitimo įregistravimo VĮ "Registrų centre", renkant naujos kadencijos Tarybą. Tarybai vadovauja LMS prezidentas ex officio. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per du mėnesius. Tarybos kompetencijai priklauso:
7.1.1. Šaukti eilinę ir/ar neeilinę LMS Konferenciją, paruošti jos darbotvarkę.
7.1.2. Įgyvendinti Konferencijos nutarimus.
7.1.3. Nustatyti administracijos struktūrą, pareigybių sąrašą, atlyginimų dydį.
7.1.4. Tvirtinti metinį LMS biudžetą, pajamų bei išlaidų sąmatas.
7.1.5. Pri­imti spren­di­mus dėl LMS nau­jų na­rių pri­ėmi­mo bei nu­sta­tyti tvar­ką ir ter­mi­nus dokumentų pa­tei­ki­mui.
7.1.6. Svarstyti LMS narių etikos pažeidimus.
7.1.7. Pri­imti spren­di­mus dėl LMS na­rių ša­li­ni­mo.
7.1.8. Nu­sta­tyti LMS fi­lia­lų, atstovybių, sky­rių, drau­gi­jų, gru­pių, metodinių ir kitų tarybų, komisijų, sekcijų, asociacijų, susivienijimų, leidybos, koncertinės veiklos, muzikinės literatūros platinimo grupių ir kitų struktūrinių padalinių steigimo, na­rys­tės, veik­los ir lik­vi­da­vi­mo tvar­ką. Priimti sprendimus dėl filialų ar atstovybių steigimo.
7.1.9. De­ri­nti ir tvirtinti LMS fi­lia­lų, atstovybių bei LMS įsteig­tų ju­ri­di­nių as­me­nų įsta­tus ar nuostatus, ko­or­di­nuo­ti jų veik­lą.
7.1.10. Tvir­ti­nti LMS Tarybos dar­bo reg­la­men­tą.
7.1.11. At­si­sta­ty­di­nus LMS Prezidentui ar­ba ne­ga­lint jam ei­ti pa­rei­gų, per 1 mė­ne­sio lai­ko­tar­pį kvie­sti ne­ei­li­nę Konferenciją LMS Prezidentui rink­ti.
7.1.12. Pri­imti spren­di­mą steigiant ki­tus ju­ri­di­nius as­me­nis ar tampant ki­tų ju­ri­di­nių as­me­nų da­ly­viu.
7.1.13. Pri­imti spren­di­mus ir vyk­dyti vi­sas ak­ci­nin­ko ar da­li­nin­ko funk­ci­jas ki­tų ju­ri­di­nių as­me­nų su­si­rin­ki­muo­se, ku­riuo­se LMS yra da­ly­vė.
7.1.14. Tvirtinti žurnalo "Muzikos barai" redaktorių ir redkolegiją;
7.1.15. Suteikti Muzikų sąjungos bičiulio rėmėjo vardą, kuris ne­su­tei­kia tei­sės į me­no kū­rė­jo sta­tu­są, taip pat ne­su­tei­kia to­kiam as­me­niui LMS nario tei­sių.
7.1.16. Siūlyti LMS narius valstybiniams apdovanojimams ir premijoms, valstybinėms stipendijoms ir pensijoms gauti;
7.1.17. Priimti nutarimus įvairiais LMS veiklą liečiančiais klausimais, išskyrus tuos, kurie priskirti išimtinei Konferencijos ir Prezidento kompetencijai.

7.2. Tarybos posėdžiams pirmininkauja prezidentas arba Tarybos išrinktas narys. Tarybos nutarimai priimami paprasta balsų dauguma ir yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių. Nutarimai galioja, jeigu už jų priėmimą balsuoja daugiau pusė Tarybos narių, išskyrus LMS Įstatų projekto teikimą Konferencijai, kai reikalinga 2/3 balsų dauguma.

VIII. LMS PREZIDENTAS.

8.1. LMS Prezidento kompetencija:
8.1.1. Vadovauja LMS veiklai, pirmininkauja Konferencijos ir Tarybos posėdžiams.
8.1.2. At­sto­vau­ja LMS na­rių in­te­re­sams Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vyriausybė­je, ki­to­se val­džios ir val­dy­mo ins­ti­tu­ci­jo­se, Lie­tu­vos ir tarp­tau­ti­nė­se organizacijo­se bei san­ty­kiuo­se su ki­tais fi­zi­niais ir ju­ri­di­niais as­me­ni­mis, teis­muo­se bei suda­rant san­do­rius.
8.1.3. Per 4 mė­ne­sius nuo fi­nan­si­nių me­tų pa­bai­gos tu­ri pa­reng­ti ir pa­teik­ti LMS Konferencijai kiek­vie­nų pra­ėju­sių fi­nan­si­nių me­tų LMS veik­los ata­skai­tą. Ši ata­skai­ta yra vie­ša. LMS veik­los ata­skai­to­je tu­ri bū­ti vi­sa in­for­ma­ci­ja, nu­ro­dy­ta Aso­cia­ci­jų įsta­ty­me.
8.1.4. LMS Tarybos var­du pa­tei­kia Tarybos veik­los meti­nę ata­skai­tą LMS Konferencijai.
8.1.5. Pri­ima į dar­bą ir at­lei­džia dar­buo­to­jus ir su­da­ro su jais dar­bo su­tar­tis.
8.1.6. Or­ga­ni­zuo­ja vie­šos in­for­ma­ci­jos pa­skel­bi­mą bei sava­no­riškus dar­bus.
8.1.7. Pa­si­ra­šo įga­lio­ji­mus, su­tar­tis ir ki­tus do­ku­men­tus LMS var­du.
8.1.8. Rūpinasi lėšomis, reikalingomis LMS veiklai, tvar­ko LMS tur­tą ir fi­nan­sus, LMS na­rių ap­skai­tą ir veik­los do­ku­men­tus.
8.1.9. Vi­sus klau­si­mus, su­si­ju­sius su LMS ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to par­da­vi­mu, jo ka­pi­ta­li­niu re­mon­tu bei kre­di­tų ga­vi­mu lai­duo­jant LMS tur­tu, Prezidentas spren­džia tik ga­vęs LMS Tarybos narių pri­ta­ri­mą, priimtą 2/3 balsų dauguma.

IX. REVIZIJOS KOMISIJA.

9.1. Revizijos komisija yra renkama Konferencijoje 4 metams.

9.2. Revizijos komisijos kompetencija:
9.2.1. Iš Konferencijoje išrinktų narių renka pirmininką, sekretorių.
9.2.2. Stebi, kaip įgyvendinami įstatuose numatyti LMS veiklos tikslas ir uždaviniai, kaip laikomasi lėšų paskirstymo tvarkos.
9.2.3. Pasibaigus LMS finansiniams metams tikrina LMS finansinę veiklą (lėšų ir pajamų naudojimą), ne rečiau kaip kartą per metus tikrina tarybos, administracijos, struktūrinių padalinių ūkinę, finansinę veiklą.
9.2.4. Patikrinimo rezultatus ir išvadas pateikia Tarybai bei Konferencijai.
9.2.5. Revizijos komisijos pirmininkas (revizorius) arba įgaliotas narys turi teisę dalyvauti Tarybos posėdžiuose be balso teisės.

X. LMS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS.

10.1. LMS turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka. Filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

10.2. LMS filialai gali būti steigiami Lietuvos miestuose bei apskrityse, esant ne mažiau kaip penkiems (5) LMS nariams.

10.3. LMS filialai ir atstovybės vie­ni­ja LMS narius teritoriniu pagrindu, vei­kia pa­gal sa­vo nuo­sta­tus, pa­tvir­tin­tus LMS Taryboje.

10.4. LMS fi­lia­lai ir atstovybės ruo­šia ir vyk­do sa­vo pro­gra­mas, tei­kia pro­jek­tus, ku­rių re­a­li­za­vi­mui rei­ka­lin­gos LMS lė­šos. Likvidavus filialą ar atstovybę ar kitaip pa­si­bai­gus jų veik­lai, tur­tą ir lė­šas grą­ži­na LMS.

10.5. LMS fi­lia­lų, atstovybių stei­gi­mo, su­da­ry­mo bei jų veik­los nu­trau­ki­mo klau­si­mus spren­džia LMS Taryba paprasta balsų dauguma.

10.6. Filialui ar atstovybei vadovauja LMS filialo ar atstovybės visuotiniame susirinkime išrinktas pirmininkas, kuris filialo ar atstovybės vardu teikia ataskaitą LMS Konferencijai.

10.7. LMS kūrybiniai padaliniai (skyriai, sekcijos, draugijos, grupės ir t.t.) vie­ni­ja LMS narius pa­gal kū­ry­bi­nes sri­tis ar­ba to­kių sri­čių derinius, vei­kia pa­gal sa­vo nuo­sta­tus, pa­tvir­tin­tus LMS Ta­ry­bo­je ar­ba LMS fi­lia­lų arba atstovybių Ta­ry­bo­se. LMS kū­ry­bi­niams pa­da­li­niams va­do­vau­ja pa­da­li­nio susirinkime iš­rink­tas pir­mi­nin­kas.

XI. LMS TURTAS IR LĖŠOS.

11.1. LMS nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas LMS įstatuose numatytam tikslui ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti įsigytas už LMS priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitu teisėtu būdu.

11.2. LMS lėšas sudaro:
11.2.1. LMS narių stojamieji ir metiniai mokesčiai;
11.2.2. Lie­tu­vos bei už­sie­nio vals­ty­bių fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų, tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų sa­va­no­riš­ki įna­šai, lab­da­ra, do­va­no­tos ar au­ko­tos lė­šos ir ver­ty­bės;
11.2.3. Atskaitymai iš LMS įmonių pelno;
11.2.4. Lėšos, skirtos konkrečioms kultūros, švietimo programoms remti;
11.2.5. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas LMS lėšas;
11.2.6. Skolinto kapitalo lėšos;
11.2.7. Rėmėjų aukos, įnašai ir palikimai;
11.2.8. Valstybės ir savivaldybių skiriamos tikslinės lėšos;
11.2.9. Kitos teisėtai gautos lėšos.
11.3. LMS turtas ir lėšos naudojamos tik įstatuose numatytiems tikslui ir uždaviniams: kūrybinėms, socialinėms, buitinėms reikmėms bei organizacinėms priemonėms įgyvendinti.

XII. INFORMACIJOS APIE LMS VEIKLĄ VISUOMENEI PATEIKIMAS 

12.1. Viešą informaciją apie LMS veiklą, kuri pateikiama visuomenei, nustato LMS Taryba. Už tokios informacijos pateikimą visuomenei atsako LMS Prezidentas.

12.2. Vieši pranešimai skelbiami muzikos meno ir mokslo leidinyje "Muzikos barai".

XIII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE LMS VEIKLĄ PATEIKIMAS NARIAMS.

13.1. LMS nariui pareikalavus raštu, LMS prezidentas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti LMS nariui galimybę susipažinti su informacija apie LMS veiklą bei pateikti šių dokumentų kopijas: LMS įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, LMS Tarybos veiklos ataskaitų, audito išvados bei ataskaitos ir kitų LMS dokumentų, kurie turi būti vieši pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Už dokumentų kopijas mokamas LMS Tarybos nustatytas mokestis.

13.2. Atsisakymą pateikti dokumentų kopijas LMS turi įforminti raštu, jeigu LMS narys to reikalauja. Ginčus dėl LMS nario teisės į informaciją sprendžia teismas.

13.3. LMS dokumentai ar kita informacija LMS nariams susipažinimui LMS būstinėje pateikiama nemokamai.

XIV. LMS RE­OR­GA­NI­ZA­VI­MAS IR LIK­VI­DA­VI­MAS.

14.1. LMS veik­la re­or­ga­ni­zuo­ja­ma ar nu­trau­kia­ma Konferencijos spren­di­mu (žr. 6.3), ar­ba Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mais nu­ma­ty­tos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos spren­di­mu.

14.2. LMS likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais.

14.3. Apie LMS likvidavimą ar reorganizavimą turi būti skelbiama du kartus dienraštyje „Lietuvos žinios“, antrą kartą ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo pirmojo skelbimo.

LMS ĮSTA­TŲ KEI­TI­MO IR PAPIL­DY­MO TVAR­KA.

15.1. LMS Įsta­tų pa­kei­ti­mų ir pa­pil­dy­mų pro­jek­tą ruo­šia LMS Tary­ba.

15.2. LMS Ta­ry­bai pri­ta­rus (žr. 7.2.) Įsta­tų pro­jek­tas tei­kia­mas svars­ty­ti ar­ti­miau­sioje Konferencijoje.

15.3. LMS Įsta­tai kei­čia­mi ir pa­pil­do­mi Konferencijos nu­ta­ri­mu (žr. 6.3).

15.4. Pa­kei­ti­mai ir pa­pil­dy­mai įsi­ga­lio­ja juos įre­gist­ra­vus ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­re.

Vilnius, du tūkstančiai septynioliktųjų metų birželio mėnesio 03 diena.

Lietuvos muzikų sąjungos Prezidentė doc. Audronė Nekrošienė