Svetainės registracijos taisyklės

LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGA
SVETAINĖS REGISTRACIJOS TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGOS svetainės registracijos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi interneto svetaine https://www.muzikusajunga.lt/ (toliau – Svetainė) sąlygas bei šalių tarpusavio teises ir pareigas, kai LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGOS narys registruojasi Svetainėje, pildo savo profilį ir savo nuožiūra viešai skelbia informaciją apie save, taip pat kai kitais būdais naudojasi Svetaine. Toliau LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGA ir LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGOS narys kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi.

1.2. Svetainės administratorius yra LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGA, Lietuvos Respublikoje įsteigta nevyriausybinė organizacija, juridinio asmens kodas 190749274, adresas Gedimino pr. 32-2, LT-01104 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre (toliau - Sąjunga).

1.3. Sąjungos narys reiškia Lietuvos Respublikos pilietį, profesionalų muziką – įvairių žanrų atlikėją, kompozitorių, muzikologą, muzikos kritiką, kolektyvų (chorų, orkestrų, ansamblių) vadovą, taip pat muziką, turintį pedagoginius ir mokslo vardus, kurio narystė patvirtinta Sąjungos ir kuris moka nario mokestį (toliau – Narys).

1.4. Turinys reiškia bet kokius duomenis, informaciją ir/ar fotonuotraukas, video įrašus ir kt., kuriuos savo nuožiūra Narys viešai paskelbia individualioje profilio paskyroje.

1.5. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių Nario veiksmų atlikimą Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, registraciją Svetainėje, informacijos apie save talpinimą Svetainėje, informacijos pildymą, koregavimą, viešą paskelbimą ir pan.

1.6. Narys, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Narys nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Narys neturi teisės naudotis Svetaine.

1.7. Sąjunga gali keisti Taisykles, jei pasikeičia Sąjungos veikla, taip pat jei Taisyklių pakeitimai būtini dėl pasikeitusių teisės aktų. Apie Taisyklių pakeitimus Nariai informuojami pranešimu Svetainėje arba elektroniniu paštu. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Narys nesutinka su Taisyklių pakeitimais, jis turi ištrinti savo paskyrą Svetainėje arba atitinkamą paskyroje esančią informaciją apie save. Jei Narys po Taisyklių pakeitimų paskelbimo toliau naudojasi Svetaine, laikoma, kad jis sutinka su Taisyklių pakeitimais.

1.8. Narys, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine, pripažįsta, kad yra pilnametis asmuo arba gavo savo tėvų, globėjų arba rūpintojų leidimą naudotis Svetaine. Davęs leidimą naudotis Svetaine bet kuriam nepilnamečiui, atitinkamas asmuo pripažįsta, kad jis yra atsakingas už nepilnamečio, besinaudojančio Svetaine, veiksmus, o taip pat, kad jis privalo užtikrinti, jog toks asmuo laikysis šių Taisyklių.

1.9. Sąjunga nebus laikoma atsakinga ir neprisiima jokios rizikos, jei Narys iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis.

2. NARIO REGISTRACIJA IR PRISIJUNGIMO DUOMENYS

2.1. Narys Svetainėje duomenis apie save gali skelbti tik užsiregistravęs Svetainėje. Narys registraciją Svetainėje atlieka užpildydamas registracijos anketą, tai yra suvesdamas anketoje pažymėtą būtiną informaciją (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą).

2.2. Registruotam Nariui sukuriama viena individuali profilio paskyra, per kurią Narys gali teikti informaciją apie save bei ją valdyti (pildyti, keisti, ištrinti).

2.3. Narys atsako už tai, kad jo registracijos metu pateikti duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir teisingi. Draudžiama registruotis, naudojantis svetimais duomenimis, taip pat draudžiama naudotis svetima paskyra. Sąjunga visada laikys, jog Nario pateikti duomenys yra tikslūs, išsamūs ir teisingi. Sąjunga nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Nariui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Narys nurodė neteisingus duomenis ar tinkamai ir laiku neatnaujino pasikeitusių duomenų. Tačiau kilus įtarimui dėl Nario galimai pateiktų neteisingų, neišsamių ar netikslių duomenų, Sąjunga turi teisę Nario paprašyti įrodyti savo duomenų teisingumą, o to nepadarius neregistruoti Nario svetainėje, pašalinti Narį iš užsiregistravusių asmenų sąrašo ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų.

2.4. Narys turi teisę keisti registracijos duomenis ar panaikinti savo registraciją Svetainėje nurodytu būdų. Norėdamas panaikinti savo paskyrą Narys gali kreiptis ir į Sąjungą elektroniniu paštu info@muzikusajunga.lt. Panaikinęs registraciją, Narys netenka galimybės Svetaine, kiek tai yra susiję su Nario profilio paskyra. Jei, po registracijos panaikinimo bet kuriuo pagrindu, Narys iš naujo užsiregistruoja Svetainėje, jam sukuriama nauja paskyra ir senosios paskyros duomenys nėra atstatomi.

2.5. Narys yra atsakingas už registracijos duomenų ir prisijungimo duomenų slaptumą, sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Svetainėje atliekami prisijungus su Nario duomenimis. Jei Svetaine naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs naudodamasis Nario duomenimis, Sąjunga šį asmenį laiko Nariu ir Nariui tenka visos iš tokių veiksmų atsiradusios pareigos, reikalavimai, atsakomybė, nebent prisijungimo duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims dėl Sąjungos kaltės.

2.6. Praradus prisijungimo duomenis prie paskyros, Narys privalo nedelsiant informuoti apie tai Sąjungą elektroniniu paštu. Taip pat, jei Narys turi galimybę, jis privalo pasikeisti prisijungimo duomenis savo paskyroje. Sąjunga nebus atsakinga už žalą, padarytą Nariui, tretiesiems asmenims prisijungus prie Svetainės.

2.7. Nario asmens duomenys tvarkomi kaip nurodyta Svetainės privatumo politikoje.

3. REIKALAVIMAI SKELBIAMAM TURINIUI IR KITOS SVETAINĖS NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

3.1. Savo profilyje Narys gali skelbti tik su juo pačiu susijusią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant:
3.1.1. Asmens tapatybės nustatymo duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą;
3.1.2.Kontaktinius duomenis: telefono numerį, miestą ir kt.;
3.1.3. Duomenis apie profesiją, išsilavinimą: muzikologo specializaciją, duomenis apie meno kūrėjo statusą;
3.1.4. Nario biografijos duomenis, informaciją apie svarbiausius darbus ir apdovanojimus;
3.1.5. Vaizdo įrašus, susijusius su Nario pasirodymais ir kita veikla;
3.1.6. Nuorodos į apžvalgas ir recenzijas, Nario duotus interviu;
3.1.7. Nario straipsniai ir publikacijos;
3.1.8. Nuotraukos;
3.1.9. Kita informacija.

3.2. Narys, patalpindamas ir paskelbdamas turinį Svetainėje, dėl skelbiamos informacijos apimties sprendžia savarankiškai. Patalpindamas turinį, Narys prisiima visą atsakomybę už skelbiamo turinio atitikimą Taisyklėms ir Lietuvos Respublikos teisėms aktams. Svetainėje paskelbdamas duomenis Narys patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.

3.3. Narys sutinka, kad registracijos metu sukurto profilio duomenys, fotonuotraukos ir asmeninė informacija, kurią Narys pateikia savanoriškai, būtų prieinama kitiems Svetainės lankytojams ir kad Sąjunga, kaip Svetainės administratorius, negali būti laikoma atsakinga už tokių duomenų panaudojimą ir/ar viešą paskelbimą.

3.4. Svetainėje draudžiama talpinti duomenis ir/ar bet kokį turinį (nuotraukas, vaizdo įrašus), susijusį su trečiaisiais asmenims, ir/ar kitaip pažeisti trečiųjų asmenų teisę į privatų gyvenimą, garbę ir orumą.

3.5. Draudžiama naudotis Svetaine neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:
3.5.1. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą Svetainėje turinio, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir t.t.);
3.5.2. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą Svetainėje turinio, kuris būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves;
3.5.3. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą Svetainėje turinio, kuris keltų grėsmę Svetainės ar jos duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais, nuorodos į neteisėtą, nesaugų turinį ir t.t.), vientisumui ar ribotų kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine;
3.5.4. pateikimą, publikavimą, siuntimą informacijos ir/ar laikymą Svetainėje turinio, kuriuo pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiką (sukčiauti ir pan.). Esant įtarimams apie galimai Nario vykdomą neteisėtą veiką, jo paskyra gali būti panaikinta;
3.5.5. apsimetimą bet kokiu kitu asmeniu, įskaitant, bet neapsiribojant, kitu Sąjungos Nariu, darbuotoju, arba kitos klaidinančios informacijos pareiškimą apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;
3.5.6. atlikimą daugiau nei vienos registracijos Svetainėje, išskyrus atvejus kai Svetainėje yra reikalaujama atlikti papildomą registracijos procedūrą, o taip pat kai Narys panaikina savo ankstesnę registraciją ir registruojasi iš naujo.

3.6. Narys turinio rengimui (teksto, nuotraukų, vaizdo įrašų kūrimui) gali pasitelkti trečiuosius asmenis, tačiau skelbiamame turinyje jokie tretieji asmenys negali būti užfiksuoti (matomi), išskyrus atvejus, kai Narys turi visus būtinus sutikimus ir leidimus, reikalingus turiniui skelbti ir talpinti, įskaitant teisę naudoti trečiojo asmens atvaizdą (Sąjunga visuomet preziumuos, kad Narys turi tokius leidimus ir sutikimus). Narys prieš pasitelktus trečiuosius asmenis atsako už bet kokius galimus jų teisių ar teisėtų interesų pažeidimus.

3.7. Šalys susitaria, jog Nariui padarius bet kurį šių Taisyklių pažeidimą, Sąjunga įgyja teisę bet kuriuo metu panaikinti Nario paskyrą.

4. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

4.1. Narys sutinka, kad Sąjunga turi teisę panaudoti skelbiamas Narių fotonuotraukas ir/ar kitą Narių Svetainėje paskelbtą informaciją reklaminiais Sąjungos tikslais. Narys sutinka, kad jo Svetainėje viešai paskelbtas turinys taptų Svetainės duomenų bazės dalimi, Sąjungos ar jos įgaliotų asmenų būtų saugomas ir įstatymų nustatytais būdais naudojamas neribotą laiką, neribotoje teritorijoje. Sąjunga, naudodama Nario Svetainėje viešai paskelbtą turinį, nebus įpareigota mokėti Nariui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

4.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės turinio apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Nario leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas. Šis apribojimas netaikomas Nariui jo paties paskelbto turinio atžvilgiu.

5. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

5.1. Sąjunga atsako tik už informacijos, pateiktos Nario profilyje, techninį patalpinimą Svetainėje ir Svetainės techninį palaikymą.

5.2. Patalpindamas savo asmeninę informaciją bei duomenis į Svetainę Narys patvirtina, kad supranta, jog ši informacija gali tapti prieinama tretiesiems asmenims bei prisiima visą su galimu privatumo pažeidimu, įvykusiu ne dėl Sąjungos kaltų veiksmų, susijusią riziką.

5.3. Sąjunga neatsako už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti Narys, naudodamasis Svetaine ir savo profilyje padarydamas viešai prieinamą bet kokį turinį.

5.4. Narys supranta ir sutinka su tuo, jog Sąjunga nebus atsakinga už bet kokiu būdu Narį pasiekiantį trečiųjų asmenų turinį, kuris Nariui gali būti pateiktas trečiosioms šalims pasinaudojus Nario paskelbta informacija.

6. PRANEŠIMAI IR UŽKLAUSOS

6.1. Sąjunga visus pranešimus siunčia Nariui jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba nurodytu telefonu, jei Narys tokį nurodo.

6.2. Narys visus pranešimus ir klausimus Sąjungai gali pateikti kreipdamasis elektroniniu paštu info@muzikusajunga.lt

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Sąjunga gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Nario sutikimo, tačiau užtikrindama, kad Sąjungai perleidus savo teises ir pareigas tretiesiems asmenims, Šalių teisių ir pareigų apimtis lieka nepakitusi.

7.2. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.3. Visi tarp Šalių kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šios taisyklės atnaujintos: 2022-04-25