Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS
MUZIKUSAJUNGA.LT PARDUOTUVĖJE

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi interneto parduotuve http://parduotuve.muzikusajunga.lt/ (toliau – E-parduotuvė) sąlygas bei šalių tarpusavio teises ir pareigas, kai asmuo registruojasi E-parduotuvėje, renkasi, užsako E-parduotuvėje siūlomas prekes ar paslaugas, taip pat kai kitais būdais naudojasi E-parduotuve. Toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi.
  2. Pardavėjo informacija: pavadinimas – LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGA, Lietuvos Respublikoje įsteigta nevyriausybinė organizacija, juridinio asmens kodas 190749274, adresas Gedimino pr. 32-2, LT-01104 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre (toliau - Pardavėjas).
  3. Pirkėjas - bet kuris asmuo, besinaudojantis E-parduotuve (toliau – Pirkėjas). Pirkėjas – vartotojas yra fizinis ir/ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš Pardavėjo prekių asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, taip pat su verslu ar profesija susijusiais tikslais.
  4. Prekės apima bet kokias Pardavėjo parduodamas prekes, pvz., knygas, periodinius leidinius, garso įrašus ir kt., ir paslaugas, pvz., Pardavėjo organizuojamas edukacines programas.
  5. Prekyba vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos.
  6. Užsiregistruodamas ir (ar) pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, jog jis turi teisę pirkti E-parduotuvėje, tai yra atitinka Taisyklėse ir teisės aktuose nurodomus reikalavimus, taikomus prekių įsigijimui.
  7. Pardavėjas, atsižvelgdamas į Taisyklių pažeidimo mastą, pobūdį, trukmę, pavyzdžiui, kiek laiko Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų, ar įsipareigojimų nevykdymas yra tyčinis, pasikartojantis, turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi E-parduotuvės paslaugomis ar panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas E-parduotuve naudojasi iš esmės pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti E-parduotuvės ar Pardavėjo stabiliam ir (ar) saugiam darbui. Pardavėjas negali panaikinti Pirkėjo registracijos dėl mažareikšmių pažeidimų. Pardavėjas, atsižvelgdamas į E-parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.
  8. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti E-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas negarantuoja, kad E-parduotuvė veiks visą laiką bei be trukdžių. Tačiau tai nepanaikina Pardavėjo atsakomybės ar įsipareigojimų pagal sudarytas pirkimo – pardavimo sutartis.
  9. Įvykus nenugalimos jėgos aplinkybėms (tokioms kaip, pavyzdžiui, gaisras, valstybės institucijų veiksmai, ekstremalios padėties/ karantino paskelbimas, kariniai veiksmai ar pilietiniai neramumai, ataka prieš Pardavėjo naudojamas elektroninės sistemas, įskaitant tas kurias valdo Pardavėjo paslaugų teikėjai, ir pan.)., Pardavėjas turi teisę sustabdyti sudarytos sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos aplinkybių išnykimo, apie tai pranešdamas Pirkėjui. Jei Pirkėjui vėlesnis sutarties įvykdymas yra neaktualus, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo apie tai pranešdamas Pardavėjui. Jei, egzistuojant nenugalimos jėgos aplinkybėms, galima vykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos, susijusios su tokiais užsakymais, išlieka galioti.
 2. TAISYKLIŲ PRIVALOMUMAS IR KEITIMAS
  1. Taisyklės yra teisiškai privalomas dokumentas. Taisyklės yra pagrindas konkrečioms prekių pirkimo-pardavimo sutartims (toliau – Pirkimo – pardavimo sutartis) sudaryti ir vykdyti. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Pirkimo – pardavimo sutarties dalimi.
  2. Pirkėjas prekes gali įsigyti tik susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigojęs jų laikytis. Su galiojančia Taisyklių redakcija Pirkėjas gali susipažinti E-parduotuvėje. Pirkėjas su Taisyklėmis turi susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu, prieš patvirtindamas užsakymą. Kai Pirkėjas nepritaria Taisyklėms (ar daliai jų), jis negali užsakyti prekių ir sudaryti Pirkimo - pardavimo sutarties.
  3. Pardavėjas gali keisti Taisykles, jei pasikeičia Pardavėjo verslo praktika (pavyzdžiui, veiklos vykdymo sąlygos, veiklos geografija, prekių asortimentas, kainodara), taip pat jei Taisyklių pakeitimai būtini dėl pasikeitusių teisės aktų ar valstybės institucijų nurodymų. Apie Taisyklių pakeitimus Pirkėjai informuojami pranešimu E-parduotuvėje, Pirkėjo E-parduotuvės paskyroje ir Pirkėjo elektroniniu paštu. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo E-parduotuvėje ir taikomi tik užsakymams, atliktiems po Taisyklių pakeitimo. Jei Pirkėjas nesutinka su Taisyklių pakeitimais, jis turi neteikti naujų užsakymų. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo teikia naujus užsakymus, laikoma, kad jis sutinka su Taisyklių pakeitimais.
  4. Pardavėjas nebus laikomas atsakingu ir neprisiima rizikos, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjui tokia susipažinimo galimybė buvo suteikta, Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo informavimo pareigas.
 3. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PRISIJUNGIMO DUOMENYS
  1. Pirkėjas registraciją E-parduotuvėje atlieka užpildydamas registracijos anketą, tai yra suvesdamas anketoje pažymėtą būtiną informaciją (vardą, pavardę, tel. numerį, elektroninio pašto adresą, prekių pristatymo adresą, įmonės pavadinimą, įmonės kodą, įmonės atstovo vardą, pavardę, telefono numerį) ir savo nuožiūra užpildydamas informaciją, kuri pažymėta kaip neprivaloma.
  2. Registruotam Pirkėjui sukuriama viena individuali E- parduotuvės paskyra, per kurią jis gali teikti užsakymus bei juos valdyti.
  3. Pirkėjas atsako už tai, kad jo registracijos metu pateikti ir vėliau paskyroje esantys duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Draudžiama registruotis, naudojantis svetimais duomenimis, taip pat atlikti užsakymus, naudojantis svetima paskyra.
  4. Pirkėjas privalo saugoti prisijungimo duomenis tokiu būdu, kad jų nesužinotų tretieji asmenys, taip pat nedelsdamas atnaujinti ar pakeisti savo informaciją ir (ar) duomenis savo paskyroje, jei šie pasikeitė. Pardavėjas visada laikys, jog Pirkėjo pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pardavėjas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis ar tinkamai ir laiku neatnaujino pasikeitusių duomenų.
  5. Pirkėjui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, Pardavėjas turi teisę neregistruoti Pirkėjo E- parduotuvėje arba panaikinti jo registraciją arba apriboti galimybę E- parduotuvėje teikti užsakymus, kaip registruotam Pirkėjui.
  6. Pirkėjas turi teisę keisti, pildyti registracijos duomenis ar panaikinti savo registraciją. Norėdamas panaikinti savo paskyrą Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją elektroniniu paštu info@muzikusajunga.lt. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis E-parduotuve kaip registruotas Pirkėjas. Jei, po registracijos panaikinimo bet kuriuo pagrindu, Pirkėjas iš naujo užsiregistruoja E-parduotuvėje, jam sukuriama nauja paskyra ir senosios duomenys nėra atstatomi.
  7. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos duomenų ir prisijungimo duomenų slaptumą, sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie E-parduotuvėje atliekami prisijungus su Pirkėjo duomenimis. Jei E-parduotuve naudojasi ir užsakymus teikia trečiasis asmuo, prisijungęs naudodamasis Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjui tenka visos iš tokių veiksmų atsiradusios pareigos, reikalavimai, atsakomybė.
  8. Praradus prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu. Taip pat, jei Pirkėjas turi galimybę, jis privalo pasikeisti prisijungimo duomenis savo paskyroje. Pardavėjas nebus atsakingas už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie E- parduotuvės, atliekant užsakymus, pasinaudojant Pirkėjo duomenimis, išskyrus atvejus, kai žala kilo dėl netinkamo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, neužtikrinant E-parduotuvės sistemos tinkamos apsaugos.
  9. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi kaip nurodyta Pardavėjo privatumo politikoje.
 4. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
  1. E-parduotuvėje įsigyti prekes gali tik registruotas Pirkėjas, pateikdamas užsakymą. Užsakymas E-parduotuvėje teikiamas suformuojant prekių krepšelį ir užpildant reikalingus užsakymo duomenis.
  2. Konkrečių prekių Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia E-parduotuvėje prekių užsakymą, patvirtina susipažinimą su Taisyklėmis, Taisyklėse nustatyta tvarka atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą apie užsakymo priėmimą. Patvirtinus užsakymą, Pardavėjas dės maksimalias pastangas jį įvykdyti ir užsakymas gali būti neįvykdytas ar įvykdytas iš dalies tik išimtinais atvejais. Susidarius tokiai situacijai Pardavėjas nedelsiant susisieks su Pirkėju, paaiškins jam užsakymo nevykdymo (dalinio vykdymo) priežastis ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo informavimo, grąžins Pirkėjui sumokėtus pinigus ir atlygins Pirkėjo patirtus, pagrįstus nuostolius. Pirkėjui sutikus, vietoje užsakytos prekės jam gali būti pateikiama kita prekė.
  3. Pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui, o jos kopija saugoma Pardavėjo jo pasirinktu būdu. Pateikus užsakymą Pirkėjas negalės jo papildyti. Norėdamas užsakyti papildomų prekių, Pirkėjas turi pateikti naują užsakymą.
  4. Sudarydamas Pirkimo-pardavimo sutartį Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti užsakytas prekes, o Pardavėjas – perduoti užsakytas prekes Pirkėjui.
  5. Pirkimo–pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta kai Pirkėjas visiškai sumoka už prekes ir prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių nustatyta tvarka.
 5. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA
  1. Prekių kainos E-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.
  2. Į prekių kainą neįskaičiuota prekių pristatymo kaina ir papildomų iš Pardavėjo atskirai užsakomų paslaugų, kaina. Prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos, nebent būtų aiškiai nurodoma kitaip.
  3. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis užsakymo pateikimo metu. Galutinė Pirkėjo mokėtina prekių kaina parodoma užsakymo pabaigoje, prieš Pirkėjui atliekant apmokėjimą. Jei Pirkėjas nesutinka su galutine prekės kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo.
  4. Pirkėjas atsiskaito už prekes, apmokėdamas visą prekių kainą iš anksto pavedimu, per elektroninės bankininkystės arba per Paysera įmokų surinkimo sistemą (pagal mokėjimo sistemos valdytojo taisykles). Jei Pirkėjas neapmoka prekės kainos per vieną darbo dieną, Pirkėjo užsakymas anuliuojamas. Taip pat Pirkėjas už prekes galo atsiskaityti Pardavėjo buveinėje, prekių atsiėmimo metu.
  5. Užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą apie Pirkėjo atliktą apmokėjimą.
  6. Prekių pirkimo dokumentai, užsakymo informacija, PVM sąskaitos - faktūros Pirkėjui pateikiami elektroniniu paštu. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be Pardavėjo ar (ir) Pirkėjo parašo.
 6. PREKIŲ ATSIĖMIMAS IR PREKIŲ PRISTATYMAS
  1. Pirkėjas įsigytas prekes gali atsiimti pats, Pardavėjo buveinės adresu arba užsakyti mokamą prekių pristatymo Pirkėjui paslaugą. Prekių pristatymo būdai skelbiami E-parduotuvėje. Pirkėjas pristatymo būdą iš jam siūlomų variantų pasirenka, teikdamas užsakymą iki užsakymo apmokėjimo.
  2. E-parduotuvės prekės pristatomos visoje Lietuvoje. Prekių pristatymo mokesčio dydis nurodomas E-parduotuvėje prekių užsakymo pateikimo momentu.
  3. Prekių atsiėmimas Pardavėjo buveinės vietoje yra nemokamas. Paruošus prekę atsiėmimui, Pirkėjas telefonu ir (ar) elektroniniu paštu informuojamas apie galimybę jas atsiimti. Prekė laikoma perduota Pirkėjui pasirašius prekių perdavimo dokumentus.
  4. Prekių pristatymo tvarka:
   1. Apie tikslią prekių pristatymo datą, laiką ar jo intervalą Pirkėjas informuojamas telefonu ir (ar) elektroniniu paštu. Tokią informaciją gali teikti tiek Pardavėjas, tiek kurjeris (siuntimo paslaugų teikėjas);
   2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas tuo adresu jas priėmęs asmuo. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
   3. Jei sutartu pristatymo laiku ir 5 (penkias) minutes po jo Pirkėjo nėra jo nurodytu adresu, prekės laikomos nepristatytomis dėl Pirkėjo kaltės;
   4. Prekė laikoma perduota, prekę pristačius Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių pristatymo dokumente.
  5. Pirkėjas turi prekes atsiimti pats arba užtikrinti, kad prekių pristatymo adresu būtų asmuo, atitinkantis visus prekių įsigijimui taikomus reikalavimus.
  6. Perduodant prekes Pirkėjo ar jas atsiimančio asmens prašoma patvirtinti tapatybę (pateikiant asmens dokumentą), taip pat gali būti prašoma pateikti Pirkėjui atsiųstą užsakymo informaciją. Nepateikus šių dokumentų, prekės nebus perduotos.
  7. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjo, prekių gavėjo ar jo atstovo nėra pristatymo adresu, Pirkėjas nurodė neteisingą pristatymo adresą, Pirkėjas pateikė melagingą informaciją, asmuo pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė jį pateikti), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių užsakymo pateikimo metu galiojusio dydžio pristatymo mokestį, neatsižvelgiant į taikytas nuolaidas. Tokia teise Pardavėjas gali pasinaudoti dėl to, kad prekių pristatymo paslaugas teikia trečiasis asmuo, už kurio paslaugas Pardavėjas moka ir tais atvejais, kai Pirkėjui suteikiama teisė nemokėti už prekių pristatymą.
  8. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos pakuotės būklę ir pristatytų prekių būklę, komplektiškumą (asortimentą).
  9. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo tai pažymėti pristatymo dokumente ar informuoti Pardavėją elektroniniu paštu. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių pristatymas buvo įvykdytas tinkamai.
  10. Nustačius prekių kokybės, ir (ar) asortimento neatitikimą, Pirkėjas negali priimti prekių, kurios neatitinka kokybės ir (ar) asortimento. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti prekių pristatymo dokumente ar informuoti Pardavėją elektroniniu paštu. Nustačius prekių kiekio neatitikimą Pirkėjas gali priimti prekes, tačiau apie prekių trūkumą privalo pažymėti prekių pristatymo dokumente ar informuoti Pardavėją elektroniniu paštu. Prekių grąžinimo ir papildomos pristatymo išlaidas tokiu atveju padengia Pardavėjas.
  11. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje. Tuo atveju, jeigu prekių trūkumai, atsiradę ne dėl Pirkėjo kaltės, paaiškėtų vėliau, Pirkėjas nepraranda teisės reikšti pretenzijas Pardavėjui vėliau.
  12. Prekes užsakant kitam asmeniui, pavyzdžiui, kaip dovaną, Pirkėjas garantuoja, kad prekių gavėjas atitiks visus teisės aktų prekių įsigijimui keliamus reikalavimus. Šios garantijos pažeidimas laikomas Pirkėjo įvykdytu esminiu Taisyklių ir sudarytos Pirkimo – pardavimo sutarties pažeidimu. Siunčiant prekes kitam asmeniui, Pirkėjas užtikrina, kad šiam iš laiku būtų perduota informacija apie prekių pristatymo sąlygas, įskaitant prekių pristatymo laiką bei pareigą turėti ir pateikti galiojantį asmens dokumentą.
  13. Pirkėjui neatsiėmus ar nepriėmus prekių ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo numatyto atsiėmimo ar pristatymo termino, Pirkimo-pardavimo sutartis nutraukiama ir Pardavėjas, ne vėliau per 5 (penkias) darbo dienas, nuo sutarties nutraukimo grąžina Pirkėjo už prekes sumokėtas sumas, atskaičius prekių pristatymo ar saugojimo mokestį. Apie Pirkimo pardavimo – sutarties nutraukimą dėl prekių neatsiėmimo Pirkėjas įspėjamas pranešimu registruoto Pirkėjo paskyroje ir (ar) elektroniniu paštu ar kitais žinomais Pardavėjo kontaktais ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas iki prekių saugojimo termino pabaigos. Apie nutrauktą Pirkimo – pardavimo sutartį, pinigų grąžinimą ir išskaitas Pirkėjas informuojamas ne vėliau per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties nutraukimo.
  14. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nepateikiamos ar pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 7. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA
  1. Visų E-parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  2. Pardavėjas neatsako už tai, kad E-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais kriterijais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus, išskyrus atvejus, kai skirtumai ir neatitikimai yra sukelti Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų arba neveikimo.
  3. Pardavėjas neatsako už parduotų prekių (knygų, kompaktinių plokštelių ir kt.) sudėtį (turinį), pavyzdžiui, knygos, žurnalo redagavimo/vertimo klaidas ar turinio kokybę. Atsakomybė už prekių sudėtį (turinį) tenka prekės (knygos, žurnalo, kompaktinės plokštelės ir kt.) tiekėjui (leidėjui), nurodytam prie prekės techninės informacijos.
  4. Pardavėjo parduodamoms prekėms galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.
  5. Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių prekių atžvilgiu nustato prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
 8. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES ATSISAKYMAS
  1. Pirkėjas – vartotojas - turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos, arba jei Pirkėjas – vartotojas - vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo paskutinės prekės pristatymo (gavimo) dienos, arba jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo paskutinės partijos ar dalies pristatymo (gavimo) atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis sudarytos Pirkimo–pardavimo sutarties.
  2. Teisė atsisakyti sudarytos sutarties pagal Civilinio kodekso 6.228(10) str. 2 d. netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Pirkėjui buvo visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad Pirkėjas neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas Pirkėjui buvo pradėtas iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to Pirkėjas praras teisę atsisakyti sutarties.
  3. Pirkėjas – vartotojas - Pirkimo – pardavimo sutarties gali atsisakyti elektroniniu paštu info@muzikusajunga.lt atsiųsdamas Pardavėjui pranešimą apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą.
  4. Iš Pirkėjo - vartotojo pranešimo turi būti aiškus jo ketinimas atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties. Pirkėjas - vartotojas, kartu su pranešimu taip pat turi pateikti pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą, kvitą ir pan.), iš kurio būtų aišku, kad jis prekes įsigijo iš Pardavėjo. Pirkėjui – vartotojui viena Pirkimo – pardavimo sutartimi įsigijus kelias prekes, sutarties atsisakymo teisė galioja tiek visų prekių atžvilgiu, tiek vienos ar kelių prekių atžvilgiu.
  5. Prekės Pardavėjui grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Grąžinama prekė turi būti tinkamai supakuota, tai yra įdėta į papildomą išorinę pakuotę (įdėta į dėžę, maišą, apvyniota popieriumi ir pan.) ir ši pakuotė yra sandariai uždaryta (pavyzdžiui, užklijuota). Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas - vartotojas. Pardavėjas rekomenduoja Pirkėjui – vartotojui susisiekti elektroniniu paštu nurodyti dėl prekės supakavimo instrukcijų.
  6. Pirkėjui - vartotojui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo Pirkėjui - vartotojui nurodo, kad prekių grąžinimo išlaidas prisiima pats. Prieš grąžinant prekės Pirkėjas - vartotojas privalo susisiekti su Pardavėju elektroniniu paštu info@muzikusajunga.lt ir suderinti prekių grąžinimą. Prekės grąžinamos per pasirinktus kurjerius (siuntimo paslaugų teikėjus) pristatant jas į Pardavėjo prekybos vietą.
  7. Pirkėjui – vartotojui pinigai už prekę, įskaitant Pirkėjo – vartotojo už pristatymą apmokėtas sumas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui arba jam pateikiamas patvirtinimas, kad prekės yra išsiųstos. Pardavėjas neprivalo atlyginti Pirkėjui – vartotojui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad šis pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių pristatymo būdas.
  8. Jei grąžinama tik dalis prekių, Pirkėjui - vartotojui grąžinamos prekių pristatymo išlaidos, proporcingos grąžintų ir negrąžintų prekių kainų santykiui.
  9. Pirkėjui – vartotojui pinigai grąžinami tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas - vartotojas įsigijo prekes (pavyzdžiui, jei už prekes buvo apmokėta bankiniu pavedimu, pinigai Pirkėjui - vartotojui grąžinami pavedimu į banko sąskaitą, iš kurios buvo gautas apmokėjimas), nebent Pirkėjas - vartotojas sutinka su kitokiu Pardavėjo pasiūlytu pinigų grąžinimo būdu.
  10. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygas, jei pinigų jis negali grąžinti dėl Pirkėjo – vartotojo kaltės (delsimo grąžinti prekes, informacijos apie prekės išsiuntimą nepateikimo, sąskaitos nenurodymo, netikslių duomenų ar pan.).
 9. NETINKAMA PREKIŲ KOKYBĖ
  1. Netinkamos kokybės prekių grąžinimas ar keitimas, vykdomas, taip pat kitos Pirkėjo teisės įgyvendinamos vadovaujantis Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Norėdamas grąžinti nekokybiškas prekes, Pirkėjas privalo pateikti prekių nuotraukas. Pardavėjas gali prašyti Pirkėjo užpildyti atitinkamą formą ar pateikti daugiau informacijos ar nuotraukų apie netinkamą prekės kokybę.
  3. Jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas – vartotojas - turi teisę reikalauti Pardavėjo prekę pataisyti arba pakeisti tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba Pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų. Jei kokybės reikalavimų neatitinka prekė, kurios pagal jos pobūdį neįmanoma pataisyti, Pirkėjas – vartotojas - turi teisę reikalauti Pardavėjo pakeisti prekę kitą, tinkamos kokybės preke, arba grąžinti prekę Pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtą sumą už prekę. Pirkėjas - vartotojas, norėdamas pasinaudoti šia teise, grąžina nekokybišką prekę Pardavėjui ir pateikia prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (pirkimo kvitą, kitą dokumentą). Grąžinimo, prekės taisymo ir keitimo išlaidas apmoka Pardavėjas.
  4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti pataisyti ar pakeisti prekę, jeigu to neįmanoma padaryti arba jeigu dėl to Pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:
   1. Prekės vertę, jeigu prekė neturėtų trūkumų;
   2. Prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą;
   3. Tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų Pirkėjui - vartotojui.
  5. Pirkėjas – vartotojas, turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu:
   1. Pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba atsisakė tai padaryti;
   2. Prekės trūkumas atsirado, nors Pardavėjas bandė remontuoti prekę;
   3. Prekės trūkumas yra esminis;
   4. Pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą nesuremontuos ar nepakeis prekės arba tai sukels didelių nepatogumų vartotojui.
  6. Pirkėjas – vartotojas - neturi teisės nutraukti sutartį, jei prekės trūkumas yra nedidelis.
  7. Pirkėjas apie nekokybiškas prekes Pardavėją informuoja ir jų grąžinimo bei keitimo sąlygas suderina elektroniniu paštu info@muzikusajunga.lt ir suderina prekių grąžinimo ar keitimo sąlygas. Pirkėjas – vartotojas teisę į kainos sumažinimą ar teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį įgyvendina pateikdamas Pardavėjui pranešimą elektroniniu paštu.
  8. Pirkėjui – vartotojui - nutraukus Pirkimo-pardavimo sutartį jis turi grąžinti prekę Pardavėjui (grąžinimo išlaidas apmoka Pardavėjas). Grąžinus prekę ar pateikus prekės išsiuntimo Pardavėjui patvirtinimą, Pirkėjui pavedimu į jo banko sąskaitą grąžinama už prekę sumokėta kaina.
  9. Pirkėjui – vartotojui - pasinaudojus nekokybiškos prekės kainos sumažinimo galimybe, kainos sumažinimas atliekamas proporcingai Pirkėjo - vartotojo - gautos prekės vertės sumažėjimui, palyginti su verte, kurią prekė turėtų, jeigu nebūtų trūkumų. Kainos skirtumas Pirkėjui – vartotojui grąžinamas pavedimu į jo banko sąskaitą.
  10. Pirkėjas – vartotojas, siekdamas įgyvendinti Taisyklių 9.2.-9.9. punkte numatytas teises, privalo pranešti Pardavėjui apie prekės kokybės reikalavimų neatitiktį ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos.
  11. Esant nekokybiškai suteiktoms paslaugoms, Pirkėjas turi teisę reikalauti pašalinti paslaugų teikimo trūkumus, grąžinti už paslaugas sumokėtą kainą, sumažinti paslaugų kainą.
 10. KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS
  1. Pirkėjas, kai jam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekes grąžinti gali Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai, pavyzdžiui, kokybiškų leidinių.
  2. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
   1. Prekė turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje;
   2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, neiškomplektuota (tai yra su visais priedais, instrukcijomis);
   3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, tai yra nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir pan.;
   4. Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
   5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančius dokumentus ir užpildyti prekių grąžinimo prašymą.
  3. Kokybiškų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Grąžinimo per Pardavėjo atsiųstą kurjerį (siuntimo paslaugų teikėją) paslaugų įkainiai yra tokie pat, kurie taikomi prekių pristatymui, skelbiamam E-parduotuvėje užsakymo pateikimo metu. Atsižvelgiant į tai, kad prekių pristatymo ir grąžinimo paslaugas teikia trečiasis asmuo, už kurio paslaugas Pardavėjas sumoka kiekvieno prekių transportavimo atveju, kokybiškų prekių grąžinimo išlaidos Pirkėjo apmokamos ir tuo atveju, jei jis pirkdamas nemokėjo už prekių pristatymą.
  4. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Pardavėjo atstovui.
  5. Nesilaikant Taisyklių 10.2. punkte nurodytų grąžinimo sąlygų, Pardavėjas gali nepriimti prekės arba sumažinti už prekę grąžinamą kainą proporcingai jos panaudojimo lygiui, komplektacijos trūkumams ar kitiems pažeidimams.
  6. Bilietai į koncertus nėra keičiami ir pinigai už bilietus nėra grąžinami (išskyrus atvejus, kai renginys atšaukiamas arba keičiama renginio data; grąžinimas vykdomas renginio organizatoriaus nustatyta tvarka).
  7. Pirkėjai prieš grąžinant kokybiškas prekes, dėl jų grąžinimo ar keitimo, turi susisiekti su Pardavėju telefonu elektroniniu paštu info@muzikusajunga.lt
 11. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
  1. Nuosavybės teisė į prekių (knygų, periodinių leidinių, garso įrašų ir pan.) turinį nesuteikiama, t. y. jokios autoriaus turtinės teisės bei kita intelektinė nuosavybė į suteikiamos naudotis prekės turinį Pirkėjui neperduodama ir nesuteikiama.
  2. Visa intelektinė nuosavybė į prekės turinį yra saugoma autorinių teisių, prekės ženklų ir kitus intelektinės nuosavybės objektus saugančių įstatymų. Bet koks visos prekės ar jos dalių kopijų darymas, platinimas, atgaminimas bet kokiu būdu ir forma ir naudojimas ją bet kokiais kitais būdais nei nurodyta Taisyklėse bei galiojančiuose teisės aktuose, gali pažeisti intelektinės nuosavybės įstatymus.
  3. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami E-parduotuvėje, yra Pardavėjo nuosavybė arba Pardavėjas juos teisėtai naudoja. Pirkėjas minėtų prekių ženklų neturi teisės naudoti.
 12. PRANEŠIMAI IR UŽKLAUSOS
  1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip susisiekia su Pirkėju jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba nurodytu telefonu.
  2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus gali pateikti kreipdamasis elektroniniu paštu info@muzikusajunga.lt
 13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Jei dėl Pardavėjo neteisėtų veiksmų kilo žala Pirkėjui, Pardavėjas įsipareigoja atlyginti tiesioginius Pirkėjo nuostolius, išskyrus, kai teisės aktai įpareigoja Pardavėją atlyginti visus Pirkėjo - vartotojo patirtus nuostolius.
  2. Visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo E-parduotuvėje, taip pat individualiai elektroniniu paštu Pirkėjui pateikta informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
  3. Taisyklėms ir Pirkimo–pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  4. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, tačiau užtikrindamas, kad Pardavėjui perleidus savo teises ir pareigas tretiesiems asmenims, Pirkėjo padėtis nepablogės bei teisių ir pareigų apimtis lieka nepakis.
  5. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  6. Pirkėjas - vartotojas - turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia Pirkėjas – vartotojas - raštu turi kreiptis į Pardavėją el. paštu info@muzikusajunga.lt bei per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, Pirkėjas - vartotojas prašymą ir (ar) skundą dėl iš Pardavėjo įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, telefonu 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, elektroniniu paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/, bet prieš tai, kaip numato taikomi teisės aktai, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją. Ši sąlyga Pirkėjams – ne vartotojams, netaikoma.

Šios taisyklės atnaujintos: 2022-04-25