Anykščių kultūros centras

Anykščių kultūros centras
A. Baranausko a. 2, Anykščiai, LT-29132
Internetinis puslapis: http://www.anyksciu-k-c.lt/
Kontaktinė informacija:

Tel./ Fax. 8 381 52096
El. p. akrumai@gmail.com

Direktorė Dijana Petrokaitė
mob. 8 687 16221

Pavaduotoja kūrybiniam darbui Vilna Paulauskaitė
mob. 8 652 51390

Kultūros centro skyrių kuratorė Danguolė Paunksnienė
mob. 8 600 09688

„Anykščių kultūros cen­tras – tai ben­druomenės kultūrinių por­eikių mod­eli­uo­to­jas, telkiantis ben­dram kūry­bos ir buvimo kartu dži­augsmui. Čia vyk­sta svarbi kultūrinio ugdymo ir soci­akultūrinė veikla, kurių ryški­au­sias akcen­tas — mėgėjų meno kolek­ty­vai, jų ren­giamos pro­gramos ir projektai. Šian­dien kultūros cen­tre dirba 20 mėgėjų meno kolek­tyvų, kuri­u­ose buri­asi apie 400 dalyvių bei 10 įvairių pomėgių klubų, vieni­jančių virš 200 dalyvių. Kiekvien­ais metais kultūros cen­tre suren­giama virš 200 įvairių kultūrinių, edukacinių, soci­akultūrinių, etnokultūros, pro­fe­sion­alaus meno, val­sty­binių švenčių pam­inėjimo ir kitų renginių.“ - teigia kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė.