Panevėžio muzikos mokykla

Panevėžio muzikos mokykla
Vilniaus g. 2, Panevėžys, LT-35208
Internetinis puslapis: http://www.muzikos.panevezys.lm.lt/
Kontaktinė informacija:

Mokyklos raštinės tel./faksas 8(45)587401 

El.paštas: mokykla@panmm.ltpanmm@takas.lt

1918 m. Vlado Paulausko, kunigo Stakausko, K. Bizausko iniciatyva buvo įsteigti „Saulės“ draugijos muzikos kursai, į kuriuos įstojo 60 mokinių mokytis groti fortepijonu, smuiku, vargonais ir dainavimo. Deja, jie dirbo neilgai. Bolševikams užėmus Panevėžį, 1919 m. draugija ir kursai buvo uždaryti. 1925 m. Panevėžio miesto valdyboje muzikų iniciatyva įvyko muzikų ir valdybos narių pasitarimas dėl muzikos mokyklos įsteigimo. Tam buvo išrinkta komisija: Vladas Paulauskas, Hiršas Ichilčikas ir aktyvus visuomenininkas, kunigas Karbauskas. Jiems reikėjo paruošti programą, mokyklos nuostatus ir rūpintis visais įsteigimo reikalais. Deja, darbas labai užsitęsė ir tik 1939 m. vėl buvo bandyta įkurti muzikos mokyklą. Šį kartą iniciatoriai buvo V. Paulauskas ir M. Karka, bet 1940-ųjų metų okupacija ir vėl sustabdė pradėtą darbą. Muzikai nerimo. Apie 1940 - 1941 metus jie suorganizavo trimečius kursus, kuriuose buvo mokoma dainavimo, grojimo fortepijonu, smuiku, muzikos teorijos, solfedžio ir harmonijos. Šie kursai buvo organizuojami ir kituose Lietuvos miestuose, bet ilgiausiai jie išsilaikė Panevėžyje, globojami M. Karkos. Be jo, kursuose dėstė J.Prielgauskas, V. Paulauskas, A. Belazaras, F. Dauguvietytė ir kiti muzikai. 1944 m. spalio 11 d. Lietuvos TSR liaudies komisarų taryba nutarė šiuos kursus patvirtinti kaip meno įstaigą ir pavadinti Panevėžio muzikos mokykla ( vėliau ši mokykla išaugo į Panevėžio J. Švedo pedagoginę muzikos mokyklą). 1948 m. rudenį prie Panevėžio muzikos mokyklos Meno reikalų valdybos nurodymu buvo įkurta septynmetė vaikų muzikos mokykla. Mokykloje mokėsi 109 mokiniai. Veikė du skyriai: fortepijono ir smuiko. Po ketverių metų buvo atidarytos trimito ir trombono klasės. 1960 metais mokykla persikėlė į naujas patalpas A.Domaševičiaus gatvėje (dabar ši gatvė vadinasi Antano Smetonos) ir po poros metų buvo performuota į vaikų muzikos mokyklą. Tuo metu joje mokėsi 260 mokinių. Mokykla augo ir plėtėsi, todėl patalpos darėsi ankštos: 1974 metais mokėsi 360 mokinių, dirbo 44 mokytojai. Reikėjo naujų patalpų.1978 metais skiriamas pastatas K. Binkio gatvėje (buvęs vaikų lopšelis-darželis), o 1985 metais pastatoma nauja muzikos mokykla Vilniaus gatvėje (projekto autorė E. Klimavičienė). 1998 metais mokykloje veikė 10 skyrių: fortepijono, akordeono, styginių, pučiamųjų, lietuvių liaudies instrumentų, teorijos, choreografijos, estradinio dainavimo, sakralinės muzikos, elektroninių – klavišinių instrumentų. Mokėsi 720 mokinių. 2008 metais mokykla išaugo iki 900 mokinių. Joje dirbo 85 mokytojai: 5 ekspertai, 46 mokytojai metodininkai, 23 vyresnieji mokytojai, 11 mokytojų. 2009 metais, ekonominės krizės laikotarpiu Panevėžio rajono administracijai nusprendus nepasirašyti sutarties dėl rajone gyvenančių moksleivių muzikinio ugdymo, mokinių skaičius sumažėjo iki 700. 2012 metais mokykloje mokėsi 680 mokinių.