Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija
P. Višinskio g. 35, Šiauliai, LT-76351
Internetinis puslapis: http://sondeckis.lt/
Kontaktinė informacija:

Tel. (8 41) 43 29 32
El.p.: rastine@sondeckis.lt

Sondeckio menų gimnazija – bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu, akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, akredituotą vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programas). 1–12 klasių mokiniams suteikiamas visavertis ugdymas, sudaromos sąlygos realizuoti savo kūrybinius polinkius ir plėsti akiratį. Gimnazijoje mokiniai įgyja pradinį, pagrindinį išsilavinimą, o sėkmingai pabaigus mokymo programas ir išlaikius abitūros egzaminus, įgyjamas vidurinis išsilavinimas, gaunamas brandos atestatas, suteikiantis galimybę tęsti mokslus įvairios krypties studijų programose bet kurioje aukštojoje mokykloje. Nuo 2006 metų gimnazijai vadovauja direktorė Irena Asauskienė. Gimnazijoje veikia bendrojo ugdymo, meninio ir neformaliojo ugdymo, papildomo mokymo skyriai. 77 pedagogai, iš kurių net 31 buvęs mokyklos auklėtinis, dalyvauja metodinių grupių veikloje. Šiuo metu sudarytos šios metodinės grupės: bendrojo ugdymo, dailės, fortepijono, styginių instrumentų, gitaros, pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų, akordeono, liaudies instrumentų, choro dirigavimo ir dainavimo, bendrojo fortepijono, muzikinio teorinio paruošimo, papildomo mokymo skyriaus fortepijono, papildomo mokymo skyriaus bendrojo fortepijono. Pedagogai (5 mokytojai ekspertai, 29 mokytojai metodininkai, 25 vyresnieji mokytojai, 17 mokytojų) aktyviai dalyvauja miesto, regiono ir šalies kultūriniame gyvenime, dalijasi sukaupta patirtimi, skatina mokinių meninės raiškos demonstravimą už gimnazijos ribų. Kiekvienais mokslo metais galima pasidžiaugti ilgu gimnazijos mokinių, šalies ir tarptautinių konkursų laimėtojų, įvairių festivalių dalyvių, sąrašu. Tarp kviečiamų į tarptautinių konkursų laimėtojų pagerbimo iškilmes Lietuvos Respublikos Prezidentūroje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose visuomet yra ir Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokinių. Kasmet vyksta naujų mokinių priėmimas į 9–11 klases, o nuo 2012 m. mokyklai suteikus ilgosios gimnazijos statusą, pradėtos formuoti ir pradinės klasės. Mokyklos vizija – 2019 metais turėti pilną 1–12 klasių komplektą ir teikti menui gabiems mokiniams nuoseklų bendrąjį ir meninį ugdymą.