Nauji Muzikos Barai

1938 Nr. 1, .

Kol tautoje gyvas ir stiprus estetinių vertybių ilgesys, kol gyva ir sveika meninė tautos kūryba, tol gyva ir stipri būna ir pati tauta. Bet ta kultūrinės raidos stadija, kada tautos tik instinktyviai, intuityviai ir be organizacijos kūrė savo meną, jau yra pergyventa. Šiandien intelektinės žmogaus galios yra tiek iškilusios ir nustelbusios instinktus ir raida vyksta tokiais tempais, kad tik sąmoningai ir organizuotai kuriant begalima eiti su gyvenimo srove ir sukurti tikrų ir naujų vertybių. Šiandien ir tautiškąjį meną, atitinkantį naująjį tautos gyvenimą, reikia kurti sąmoningai, reikia sąmoningai žadinti ir irracionaliąsias, mūsų kraujuje glūdinčias tautines kūrybines galias. Iš kitos pusės, suprantant meno vertę žmogui ir tautai ir norint pakelti šalies meninę kultūrą, reikia organizuoti ir derinti veiklą, telkti jėgas, naujas ugdyti. Tokia organizacija ypač reikalinga muzikinei veiklai, nes ji apima dideles mases, o ir apskritai neprodukcinė muzikos kūryba būna daugiausia kolektyvinė. Tai vis dideli mums muzikinės veiklos plotai, kur reikia neatidėliojant varyti vis naujus barus.

Didelių naujų muzikos barų išvaryti yra užsibrėžusi Lietuvių Muzikų Draugija, ir ji susilaukė mūsų Vyriausybės pritarimo ir paramos. Jos parengto penkerių metų muzikos darbų plano įvykdymas reikš žymią pažangą. Subūrusi visų sričių muzikininkus, draugija galės savo veikimą išplėsti į visas mūsų muzikos gyvenimo sritis.

Šitaip mūsų muzikos gyvenimui krypstant, nebebuvo galima ilgiau pasilikti ir be specialaus muzikos laikraščio. Draugijos veiklai didėjant, jai taip pat pasidarė būtinai reikalingas savo organas. Šitokiomis aplinkybėmis beveik po penkerių metų pertraukos vėl pradeda eiti Muzikos Barai, senasai Lietuvos Chorvedžių ir Muzikų Draugijos organas, dabar leidžiamas pačios Lietuvių Muzikų Draugijos. Per šj organą Lietuvos muzikininkai ir muzikos mėgėjai turės nuolatinius ryšius su Lietuvos ir užsienio muzikos gyvenimu, ras jame gvildenamus aktualiuosius mūsų muzikos gyvenimo reikalus ir Įvairiausias muzikos meno problemas, o specialiuose skyriuose praktinius dalykus, per jį galės dalytis savo mintimis ir patyrimais ir sėkmingiau varyti naujus muzikos barus.