Muzikologijos egzamino iššūkiai

2019 Nr. 1–2 (492–493), Judita Žukienė

Kiekvieną pavasarį konservatorijų, muzikos mokyklų ir gimnazijų mokytojams ir abiturientams vienu iš išbandymų tampa mokyklinis muzikologijos brandos egzaminas. Besiruošiantiems muzikos studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose jo rezultatas yra svarbi stojamojo balo dalis. 2018 m. egzaminas buvo vykdomas jau keturioliktą kartą, tad neabejotinai galima teigti, kad šis Nacionalinio egzaminų centro rengiamas įgūdžių ir žinių patikrinimas jau yra pasiteisinusi tradicija. Egzamino programa tapo muzikos istorijos ir teorijos dalykų programų specializuotose muzikinio ugdymo įstaigose vykdymo gairėmis, o rezultatai – mokinių bilietu į profesionalaus muzikos meno studijas. Mokinių pasirengimas muzikologijos brandos egzaminui ir jo vykdymas kasmet tampa iššūkiu mokytojams, mokiniams, mokyklų administracijai ir užduočių rengėjams.

Siekiant pakviesti mokytojus aktyviai dalyvauti muzikologijos brandos egzamino tobulinimo procese bei stiprinti muzikos teorinių dalykų mokymo ir studijų programų sąsajas, 2018 m. gruodžio 5 dieną LMTA surengtas seminaras „Pasirengimo muzikologijos brandos egzaminui iššūkiai“. Šiame teorinių muzikos disciplinų mokytojų ir dėstytojų susitikime norėta konkrečiau įvardinti su egzaminu susijusias problemas, jo rengėjams pateikti rekomendacijas ir pasidalinti gerąja patirtimi. Buvo parengta detali egzamino užduočių vertinimo anketa, kurios įžanginėje dalyje pabrėžiama, kad mokyklos ir mokytojai turi sukaupę didžiulę mokinių pasiekimų klasėje ir muzikologijos egzamino vertinimo patirtį. Mokytojams buvo siūloma išsakyti savo nuomonę apie 2016–2018 m. muzikologijos brandos egzamino užduotis. Jų atsakymai padėjo nustatyti tobulintinas egzamino užduotis, neaiškumus ar netikslumus, egzamino rengėjams pateikti rekomendacijas.

Seminaras LMTA sutelkė mokytojus iš visų specializuotų Lietuvos mokyklų, kuriose rengiami būsimieji muzikos profesionalai. Pedagogai aktyviai dalyvavo diskusijose, dalinosi patirtimi, nuogąstavimais ir lūkesčiais, domėjosi teorinių dalykų studijų inovacijomis akademijoje. Intensyvia seminaro programa buvo siekiama, kad mokytojai kuo įvairiapusiškiau aptartų muzikologijos egzamino rengimo ir teorinių dalykų mokymo aktualijas.

Daugiausia laiko seminare skirta anketos rezultatų apibendrinimui ir muzikologijos egzamino užduočių peržvalgai.

Tiek mokytojams, tiek dėstytojams ne mažiau svarbi buvo muzikos teorijos dalykų dėstymo metodikos atnaujinimo problema. Diskusijose apie mokyklų ir akademijos teorinių dalykų programų sąsajas dalyvavo įvairių mokyklų mokytojai ir LMTA dėstytojai.

Seminare dalyvavę mokytojai džiaugėsi ir renginio „paraštėmis“: kvietimu apsilankyti atnaujintoje LMTA skaitykloje ir susipažinti su jos ištekliais bei Muzikos studijų inovacijų centre lektoriaus Mantauto Krukausko pristatyta Juliaus Juzeliūno Garso sfera. Tokius susibūrimus pedagogai vertina ir kaip puikią galimybę sugrįžti į savo Alma mater, atnaujinti ryšį su kolegomis.