„Svajonei“ – tarptautinio jaunimo muzikinio konkurso apdovanojimai

2019 Nr. 5–6 (496–497), Saulė Pinkevičienė

Ge­gu­žės 1–5 die­no­mis į ne­di­de­lį Bel­gi­jos mies­te­lį Ne­er­pel­tą da­ly­vau­ti jau 67-ąjį kar­tą vyks­tan­čia­me jau­ni­mo mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je iš 29 ša­lių buvo su­si­rin­kę ke­tu­ri tūks­tan­čiai at­li­kė­jų, su­si­bū­ru­sių į du šim­tus cho­rų, an­sam­blių ir or­kest­rų. Sėk­mė kon­kur­se ly­dė­jo vie­nin­te­lį ko­lek­ty­vą iš Lie­tu­vos – Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nį or­kest­rą „Sva­jo­nė“.

Pir­mą kar­tą or­kest­ro is­to­ri­jo­je jau­nie­ji mu­zi­kan­tai iš­ban­dė jė­gas tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se. Iš pra­džių ne­drą­siai ­sva­jo­ję apie to­kią ga­li­my­bę, jie ga­vo gra­žią do­va­ną – lė­šų su­rin­ko Aly­taus mies­to klu­bas „Zon­ta“, pa­kvie­tęs vi­suo­me­nę į lab­da­ros va­ka­rą, trūks­ta­mas sky­rė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, kad orkestras ga­lė­tų su­mo­kė­ti kon­kur­so mo­kes­tį. Grei­tai pra­bė­go pus­an­trų me­tų in­ten­sy­vaus dar­bo, vadovaujant Dai­vai Mar­ti­ko­ny­tei ir Jus­ti­nai Jo­čy­tei-Ori­nie­nei, gru­pių va­do­vams In­gri­dai Krikš­čiū­nie­nei, Eg­lei Če­po­nai­tei, Mo­ni­kai Ryš­ku­tei, An­ta­ni­nai Pa­sa­ra­vi­čie­nei, Ri­čar­dui Ma­tu­le­vi­čiui, Sau­liui Bu­čins­kui.

„Sva­jo­nė“, di­ri­guo­ja­ma jaunojo Ka­ro­lio Va­ria­ko­jo, kon­kur­se Bel­gi­jo­je pa­si­ro­dė, kai Lie­tu­vo­je bu­vo mi­ni­ma Mo­ti­nos die­na, o vė­lų sek­ma­die­nio va­ka­rą Aly­tų ap­skrie­jo pui­ki ži­nia, ko­kią iš­skir­ti­nę do­va­ną mu­zi­kan­tai pa­do­va­no­jo ne tik sa­vo ma­moms, bet ir vi­siems aly­tiš­kiams – or­kest­ras ta­po kon­kur­so lau­re­a­tu. Ka­me­ri­nių, sty­gi­nių ir sim­fo­ni­nių or­kest­rų ka­te­go­ri­jo­je „Sva­jo­nei“ bu­vo skir­tas vie­nas iš tri­jų aukš­čiau­sių ap­do­va­no­ji­mų – 1 vie­ta ir di­plo­mas „Cum lau­de“ (lot. su pa­gy­ri­mu).

Rengdamasi Eu­ro­pos mu­zi­kos fes­ti­va­liui „Sva­jo­nė“ įdė­jo daug pa­stan­gų, kad sudėtį papildytų sim­fo­ni­niams or­kest­rams bū­tinais in­stru­men­tais. Vie­nas jų – obo­jus, ku­rį pa­dė­jo įsi­gy­ti klu­bas „Zon­ta“. Bel­gi­jo­je obo­ju­mi gro­jo jau­nuo­sius mu­zi­kan­tus mo­kan­ti Eg­lė Če­po­nai­tė.

Sva­jo­nės“ konkursinėje pro­gra­mo­je skam­bė­jo Ge­or­geˊo Bi­zet „Kar­men“ siu­i­ta, Kris­ti­nos Va­si­liaus­kai­tės „Trys lie­tu­vių liau­dies dai­nos“, Joh­no Wil­liam­so skry­džio te­ma, Fred­die Mer­cu­ry „Bo­he­miš­ko­ji rap­so­di­ja“.

2005 me­tais įkur­tas sim­fo­ni­nis Aly­taus jau­ni­mo or­kest­ras yra gro­jęs su di­ri­gen­tu Juo­zu Do­mar­ku, il­ga­me­tis jo va­do­vas Pra­nas Ste­pa­no­vas, prieš ket­ve­rius me­tus iš­ėjęs ana­pi­lin, taip pat yra nuskynęs kon­kur­so Bel­gi­jo­je lau­rus, tik tąkart su Na­cio­na­li­nės M. K. Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­los or­kest­ru.

Nuo 2015 me­tų „Sva­jo­nei“ di­ri­guo­ja ma­est­ro J. Do­mar­ko mo­ki­nys Ka­ro­lis Va­ria­ko­jis. Netrukus orkestras pri­sta­tys nau­ją kom­pak­ti­nę plokš­te­lę, ku­rią įra­šė su Aly­taus „3A stu­di­ja“.