„Svajonei“ – tarptautinio jaunimo muzikinio konkurso apdovanojimai

2019 Nr. 5–6 (496–497), Saulė Pinkevičienė

Ge­gu­žės 1–5 die­no­mis į ne­di­de­lį Bel­gi­jos mies­te­lį Ne­er­pel­tą da­ly­vau­ti jau 67-ąjį kar­tą vyks­tan­čia­me jau­ni­mo mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je iš 29 ša­lių buvo su­si­rin­kę ke­tu­ri tūks­tan­čiai at­li­kė­jų, su­si­bū­ru­sių į du šim­tus cho­rų, an­sam­blių ir or­kest­rų. Sėk­mė kon­kur­se ly­dė­jo vie­nin­te­lį ko­lek­ty­vą iš Lie­tu­vos – Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nį or­kest­rą „Sva­jo­nė“.

Pir­mą kar­tą or­kest­ro is­to­ri­jo­je jau­nie­ji mu­zi­kan­tai iš­ban­dė jė­gas tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se. Iš pra­džių ne­drą­siai ­sva­jo­ję apie to­kią ga­li­my­bę, jie ga­vo gra­žią do­va­ną – lė­šų su­rin­ko ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!