Orkestro dovana Alytui – nauja kompaktinė plokštelė

2019 Nr. 7–8 (498–499), Saulė Pinkevičienė

XVI­II Dai­na­vos ša­lies fes­ti­va­ly­je vykusiame Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nio or­kest­ro „Sva­jo­nė“ kon­cer­te buvo pri­sta­ty­ta ką tik iš­leis­ta ant­ro­ji or­kest­ro kom­pak­ti­nė plokš­te­lė. Tai nebuvo vie­nin­te­lė in­tri­ga, lau­ku­si kon­cer­to žiū­ro­vų, – Ge­or­gesˊo Bi­zet „Kar­men“ siu­i­tą di­ri­ga­vo pro­fe­so­rius Juo­zas Do­mar­kas.

 

Kaip pri­mi­nė kon­cer­to ve­dė­jas Vik­to­ras Ge­ru­lai­tis, ma­est­ro su or­kest­ru su­si­pa­ži­no 2009 me­tais: „Nuo to lai­ko „sva­jo­niu­kai“ nuo­lat jau­čia pro­fe­so­riaus glo­bą ir tuo la­bai di­džiuo­ja­si. Ka­žin, ar yra Lie­tu­vo­je ki­tas vai­kų or­kest­ras, ku­riam ma­est­ro yra do­va­no­jęs pin­ti­nes sal­dai­nių ir glė­bius nuo­šir­džiau­sių lin­kė­ji­mų. Bet vi­sų di­džiau­sia ma­est­ro do­va­na „Sva­jo­nei“ – da­bar­ti­nis or­kest­ro di­ri­gen­tas Ka­ro­lis Va­ria­ko­jis, vie­nas iš gar­sios ir pro­fe­sio­na­lios J. Do­mar­ko di­ri­ga­vi­mo mo­kyk­los ug­dy­ti­nių.“

Kon­cer­tu Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je „Sva­jo­nė“ už­bai­gė se­zo­ną, ku­ris bu­vo ypač sėk­min­gas – ko­lek­ty­vas pel­nė jau­nų­jų mu­zi­kos at­li­kė­jų kon­kur­so Ner­pel­te (Bel­gi­ja) lau­rus. Pa­si­ro­dy­mas ta­po pui­kia pro­ga ne tik pa­klau­sy­ti or­kest­ro mu­zi­ka­vi­mo, ku­rio pro­fe­si­nę kar­te­lę vis aukš­tyn ke­lia K. Va­ria­ko­jis, bet ir pa­gerb­ti miesto ben­druo­me­nę, vi­so­ke­rio­pai pri­si­de­dan­čią prie ko­lek­ty­vo pa­sie­ki­mų.

Pa­dė­ko­ta Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, ku­ri pa­rė­mė CD lei­dy­bą, Aly­taus klu­bui „Zon­ta“, pa­dė­ju­siam įgy­ven­din­ti „Sva­jo­nės“ sva­jo­nę da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nia­me jau­ni­mo or­kest­rų kon­kur­se.

Pa­gerb­ti or­kest­ro va­do­vai: Dai­va Mar­ti­ko­ny­tė (jos va­do­vau­ja­ma VO „Aly­taus sty­gi­nių kvar­te­tas“ or­ga­ni­zuo­ja or­kest­ro ke­lio­nių tu­rus ir plokš­te­lių lei­dy­bą), Jus­ti­na Jo­čy­tė-Ori­nie­nė, gru­pių va­do­vai In­gri­da Krikš­čiū­nie­nė, An­to­ni­na Pa­sa­ra­vi­čie­nė, Sau­lius Bu­čins­kas, or­kest­re gro­jan­tys mo­ky­to­jai Eg­lė Če­po­nai­tė (obo­jus), Ri­čar­das Ma­tu­le­vi­čius (kon­tra­bo­sas), Gin­tau­tas Ra­kaus­kas (tri­mi­tas), Dai­nius Pla­tū­kis (klar­ne­tas).

Gė­lės ir nau­jo­ji kom­pak­ti­nė plokš­te­lė per­duo­ti Na­ta­li­jai Ste­pa­no­vai – švie­sau­s at­min­imo ma­est­ro Pra­nas Ste­pa­no­vas va­do­va­vo or­kest­rui iki 2015 me­tų pa­va­sa­rio.

„Ne­ga­li­me ne­nu­si­lenk­ti sa­vo Mo­ky­to­jui, kruopš­čiu dar­bu ir jau­nat­viš­ku avan­tiū­riz­mu nu­tie­su­siam „Sva­jo­nei“ tie­siau­sią ke­lią link pro­fe­sio­na­lu­mo. Taip, avan­tiū­riz­mo, nes su vai­kų or­kest­ru pa­ruoš­tos pro­gra­mos glu­mi­no ir vis­ko gir­dė­ju­sius mu­zi­kos pro­fe­sio­na­lus sa­vo­je ša­ly­je ir už­sie­ny­je“, – sa­ko D. Mar­ti­ko­ny­tė.

Kad or­kest­ras su­skam­bė­tų taip, kaip skam­ba šian­dien, pri­si­dė­jo sa­vo dar­bo fa­na­ti­kai – Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los pe­da­go­gai ir rū­pes­tin­ga bei da­ly­kiš­ka ad­mi­nist­ra­ci­ja. Vi­siems jiems įteik­tos nau­jos kom­pak­ti­nės plokš­te­lės.

Sty­gi­nių mo­ky­to­jų bū­ry­je – sky­riaus ve­dė­ja Ri­ta Fren­dze­lie­nė, Dia­na Klem­kai­tė, Ane­ta Mi­liaus­kai­tė. Plokš­te­lę mo­ki­niai įtei­kė ir sa­vo mo­ky­to­jai Ri­mai Gir­džie­nei. Su­si­tel­kęs ir am­bi­cin­gas mo­ky­to­jų sty­gi­nin­kių ko­lek­ty­vas per po­rą sa­vai­čių su­kvietė be­veik šim­tą sa­vo bu­vu­sių mo­ki­nių, ku­rie mies­to šven­tė­je pagriežė Juo­zo Nau­ja­lio „Sva­jo­nę“.

Pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų mo­ky­to­jų bū­ry­je – Ri­man­tas Jo­čys, Ra­mū­nas Va­lai­tis, Au­re­li­jus Vil­ke­lis, Pau­lius Ado­mai­tis. Ži­no­ma, ir Liu­das Vait­kus, 2005 me­tais pir­mo­je sty­gi­nių ir pu­čia­mų­jų re­pe­ti­ci­jo­je pra­na­šiš­kai vi­sus pa­svei­ki­nęs su sim­fo­ni­nio or­kest­ro gi­mi­mu. „Tie­są sa­kant, tuo­met man tai at­ro­dė ta­ry­tum leng­vas pa­šmaikš­ta­vi­mas“, – šian­dien sa­ko D. Mar­ti­ko­ny­tė. O mo­ky­to­ja E. Če­po­nai­tė ne tik pa­ti džiau­gė­si plokš­te­le, bet ją įteiks ir sa­vo profesoriui Ro­ber­tui Be­ina­riui, tal­ki­nu­siam ati­da­rant obo­jaus kla­sę mo­kyk­lo­je ir pa­dė­ju­siam įsi­gy­ti ko­ky­biš­kus in­stru­men­tus.

Pa­dė­ko­ta mo­ky­to­joms Bi­ru­tei Jo­čie­nei, ku­rios va­do­vau­ja­mas jau­nių cho­ras bu­vo ne vie­no or­kest­ro kon­cer­to part­ne­ris, for­te­pi­jo­no spe­cia­ly­bės mo­ky­to­joms Vio­le­tai Ba­ro­nie­nei, Vi­tai Nau­ji­kie­nei, Ri­tai Bal­sy­tei, Jū­ra­tei Prės­kie­ny­tei. Ypa­tin­ga pa­dė­ka buvo skirta for­te­pi­jo­no mo­ky­to­jai Li­nai Ab­ro­ma­vi­čie­nei – už pro­fe­sio­na­lią pa­gal­bą ne­skai­čiuo­jant va­lan­dų, pra­leis­tų be­si­mo­kant kad ir Lud­wi­go van Be­et­ho­ve­no Cho­ra­li­nės fan­ta­zi­jos so­li­nę for­te­pi­jo­no par­ti­ją. Be jos pa­gal­bos or­kest­ras tik­rai ne­bū­tų pa­rengęs šio di­din­go kū­ri­nio, vai­ni­ka­vu­sio įspū­din­gą kon­cer­tą „Drau­gys­tės til­tai“, ku­ria­me Alytaus or­kest­ran­tai bu­vo ly­gia­ver­čiai „čiur­lio­niu­kų“ part­ne­riai. Ne­pa­mirš­ta­mas or­kest­ro is­to­ri­jo­je at­ve­jis – mo­ky­to­ja per dvi (!) sa­vai­tes pa­ruo­šė sa­vo mo­ki­nę at­lik­ti so­li­nę for­te­pi­jo­no par­ti­ją ir iš­gel­bė­jo kon­cer­tą Olš­ty­no fil­har­mo­ni­jo­je (Len­ki­ja).

Kan­klių mo­ky­to­ja Edi­ta Rad­vi­la­vi­čie­nė daž­ną šeš­ta­die­nį pra­lei­džia or­kest­ro re­pe­ti­ci­jo­se ša­lia sa­vo mo­ki­nių, ste­bi, klau­so­si ir pui­kiai pri­tai­ko ar­fos par­ti­ją kan­klėms. In­stru­men­tai la­bai skir­tin­gi, bet To­mos Men­se­vi­čiū­tės ran­ko­se kan­klės su­skam­ba kaip ar­fa.

„Sva­jo­nė“ jau tu­ri įra­šiu­si dvi plokš­te­le­s, ir abu įra­šai pa­da­ry­ti Aly­tu­je – gar­so įra­šų stu­di­jo­je „3A stu­di­ja“. An­driaus Ab­ro­ma­vi­čiaus įkur­ta ir sa­vo­mis lė­šo­mis įreng­ta stu­di­ja – uni­ka­li ga­li­my­bė Aly­tu­je įra­šy­ti pa­čią įvai­riau­sią mu­zi­ką. Su­pran­ta­ma, kad An­driaus stu­di­jai tai bu­vo ne­men­kas iš­šū­kis, to­dėl sma­gu, kad pa­vy­ko.

„Kai dar­bas įdo­mus, tuo­met ir fi­nan­si­nė pu­sė la­bai pa­lan­ki or­kest­rui – už vi­sa tai, už il­gas va­lan­das, pra­leis­tas tvar­kant, su­ve­dant įra­šą, dė­ko­ja­me An­driui ir vi­siems „3A stu­di­jos“ žmo­nėms“, – sa­ko D. Mar­ti­ko­ny­tė.

Or­kest­ras už ben­dra­dar­bia­vi­mą dėkojo ir Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­trui. Šio cen­tro ma­žo­jo­je sa­lė­je įreng­to­je stu­di­jo­je tris die­nas vy­ko įra­šai. Or­kest­ras dė­kin­gas įmo­nei „Šven­tė Jums“, ku­ri tris die­nas, kol vy­ko įra­šai, rū­pi­no­si or­kest­ran­tų mai­ti­ni­mu, kad jie ga­lė­tų su­si­telk­ti dar­bui. UAB BOD Group („Bal­tic Op­ti­cal Disc“) išleista plokštelė bus do­va­no­ja­ma mies­to sve­čiams, ke­liaus į bendrojo lavinimo ir mu­zi­kos mo­kyk­lų bib­lio­te­kas bei pri­va­čias fo­no­te­kas. Vir­še­lio ma­ke­to au­to­rius – Le­o­nas Žu­kaus­kas. Plokš­te­lę jau ga­li­ma įsi­gy­ti Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tre ir Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je.

Fes­ti­va­li­nio kon­cer­to fi­na­las – tuš­čia žiū­ro­vų sa­lė ir vi­sų at­li­kė­jų, jų mo­ky­to­jų, rė­mė­jų ir žiū­ro­vų ben­dra nuo­trau­ka, ku­riai „di­ri­ga­vo“ fo­to­gra­fai Faus­tas Au­gus­ti­nas ir Po­vi­las Ja­ras („Fo­to­po“). Vi­si, at­ėję pa­si­klau­sy­ti „Sva­jo­nės“ kon­cer­to, na­mo iš­si­ne­šė po kom­pak­ti­nę plokš­te­lę, ji bu­vo da­lij­a­ma kaip do­va­na ar­ba už sim­bo­li­nę au­ką.

Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­la rug­pjū­čio mė­ne­sį skel­bia pa­pil­do­mą pri­ėmi­mą į įvai­rių in­stru­men­tų kla­ses. La­bai lau­kia­mi mu­zi­kai ga­būs vai­kai, „Sva­jo­nės“ mu­zi­kan­tai au­ga, jiems rei­kalinga pamaina!

Prenumeruokite „Muzikos barus“!