Lietuvių muzikų draugijos suvažiavimas

1940 Nr. 3, .

Kovo 1 ir 2 d. Vilniuje buvo Lietuvių Muzikų Draugijos narių metinis suvažiavimas. Posėdžiai vyko Karininkų Ramovės salėje. Narių dalyvavo apie aštuoniasdešimt, taigi, maždaug tiek pat, kaip ir kitais paskutinių laikų suvažiavimais, nors daugeliui kelionė šį kartą buvo tolesnė ir brangesnė ir suvažiavimas vyko ne muzikų centre, kuriuo tebėra Kaunas. Suvažiavimo plenumo posėdžių eigą mūsų skaitytojai ras šio numerio oficialiojoje dalyje paskelbtame protokole. Į naują valdybą išrinkti N. Martinonis, K. Kaveckas (abu iš senosios valdybos), A. Krutulys, A Mikulskis, J. Sinius. Kandidatais išrinkti A. Budriūnas ir J. Gaubas. Į revizijos komisiją išrinkti Kreivėnas, Virbickas ir Norvaiša, kandidatais – Augulis ir J. Motiekaitis.

Atskirai posėdžiavo sekcijos. Muzikos Mokytojų Sekcijoje Jonas Motiekaitis skaitė referatą „Gimnazijos chorų darbo metodai“.

Į naują sekcijos valdybą išrinkti B. Vasiliauskas, J. Motiekaitis ir A. Jankauskas. Kandidatais išrinkti A. Čeičys ir M. Kiškis.

Posėdyje J. Švedas pasiūlo vasarą surengti muzikos mokytojams dviejų savaičių kursus –konferenciją. P. Strimaitis iškelia mintį įteisinti pradžios mokyklose muzikos dalyko dėstymą, įvedant muzikos pažymį. M. Karka pareiškia pageidavimą, kad Vilniuje pirmoje eilėje būtų pakeisti gimnazijų muzikos mokytojai, nes jie mokinius moko šovininistiškų lenkiškų dainų. Vilniaus valstybinėse gimnazijose su lenkų dėstomąja kalba turėtų būti lietuviai muzikos mokytojai.

Vargonininkų sekcijos posėdyje K. Kaveckas skaitė paskaitą „Bažnytinės muzikos esmė ir paskirtis“. Į naują sekcijos valdybą išrinkti K. Kaveckas, A. Jankauskas ir T. Jasenauskas. Suvažiavusiems sekcijos nariams buvo pademonstruoti katedros vargonai.

Suvažiavimo programoje buvo koncertų, kuriuose dalyvavo Valstybinio Radiofono orkestras, Vilniaus Universiteto choras, Tauragės Mokytojų Seminarijos choras, Vilniaus Vytauto Didžiojo Gimnazijos choras, Pedagoginio Instituto choras ir solistė dainininkė V. Dagelytė-Valatkienė (koncertai aprašyti koncertų skyrelyje).

NAUJOJI LDM VALDYBA PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

Naujoji Lietuvių Muzikų Draugijos vadovybė pasiskirstė pareigomis šitaip: pirmininkas – N. Martinonis, vicepirmininkas – A. Krutulys, iždininkas – J. Sinius, I sekretorius – A. Mikulskis, II sekretorius – K. Kaveckas. (Ligi bus naujoji valdyba Vidaus Reikalų Ministerijos patvirtinta, tuo tarpu tebeina savo pareigas senoji valdyba).

VILNIAUS DAINŲ ŠVENTĖ ATIDEDAMA. CHORAMS IR TOLIAU REIKIA STIPRIAI RUOŠTIS

Dėl nenormalių laikų įvairių sunkumų Ministrų Tarybai nepritarus Vilniaus dainų šventės rengimui šiais metais, Lietuvių Muzikų Draugijos valdyba panaikino savo nutarimą rengti dainų šventę Vilniuje 1940 m. birželio mėn. ir nutarė prašyti Švietimo Ministerijos sutikimo visuotinei dainų šventei Vilniuje 1941 metais surengti (Gedimino 600 metų sukakties proga).

Čia reikia pastebėti, kad pagal Lietuvių Muzikų Draugijos muzikalinės veiklos penkmečio planą visuotinė dainų šventė buvo numatyta 1943 metais ir tik ryšium su Vilniaus atgavimu ir Gedimino sukaktimi norima dabar anksčiau šventę surengti Vilniuje, nors jos programa ir turės būti kuklesnė, negu buvo numatoma 1943 metų dainų šventei.

Nors tuo tarpu ir nėra žinoma, kada tikrai kuri rajoninė ir visuotinė dainų šventė įvyks, bet chorams reikia ir toliau intensyviai dirbti, nes šiaip ar taip visuotinės dainų šventės laikas nebe toli, o jai tinkamai pasiruošti reikia dar daug darbo. Chorai, kurie jau yra išmokę antrąją paskelbto repertuaro dalį, turi dabar mokytis pirmosios dalies dainas. Visą paskelbtą repertuarą reikia stengtis baigti išmokti, kad eventualiai padidinus dainų šventės programą, būtų laiko dar naujoms dainoms išmokti. Chorai skatinami šiemet rengti daugiau koncertų vietoje ir, kur galima, keliems chorams susijungus apskričių centruose. Lietuvių Muzikų Draugijos valdyba apsiima tokiais atvejais kiek galėdama pagelbėti. Turint galvoje, kiek dirba ir kaip pasirengia dainų šventėms mūsų kaimynų latvių ir estų chorai, mums numatant jau ateinančiais metais (net jei tai būtų ir metais kitais vėliau) surengti visuotinę dainų šventę, reikia visai gerai prisispausti prie darbo ir rūpintis ne tik išmokti chorams dainų šventės dainas ir giesmes, bet ir iš viso pakelti chorų meninį lygį.

Traviata