Aldona Juodelienė

Aldona Juodelienė
Muzikologė, švietimo organizatorė
1957-07-18
Gimtasis miestas: Druskininkai
8600 85155
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2015-05-12

LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-309

Biografija

IŠSILAVINIMAS:

1964–1973 mokėsi Vilniaus 24-ojoje vidurinėje mokykloje; 1965–1972 Naujosios Vilnios 7-metėje muzikos mokykloje (smuiko specialybė); 1973–1977 Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (muzikologijos specialybė); 1977–1982 Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (prof. dr. A. Ambrazo kl.). Įgyta muzikologo, dėstytojo kvalifikacija, prilyginta magistro laipsniui.

 

DARBO PATIRTIS:

1982–1986 dirbo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, Muzikos teorijos katedros vyr. laborante; 1986–1996 Lietuvos valstybinės konservatorijos (nuo 1992 Lietuvos muzikos akademija, LMA) Muzikos teorijos katedros aspirantė / doktorantė (vadovas. prof. dr. J. Antanavičius); 1987–1989 LMA teorinių disciplinų dėstytoja; 1997–1999 dirbo Mokslo ir enciklopedijų leidybos institute moksline redaktore, 1999 – Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos vyr. bibliotekininke. Nuo 1999 Lietuvos muzikos akademijos (LMA) Audio-video ir interneto centro vyr. redaktorė, integruotos bibliotekinės sistemos ALEPH sistemos bibliotekininkė. 2005 buvo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA nuo 2005) Elektroninių tezių ir disertacijų (ETD) komiteto narė.

 

2000 – Lietuvos muzikos atlikėjų informacijos centro (LMAIC) viena iš steigėjų ir bendradarbė (2000–2005, musicperformers.lt).

 

Nuo 2005 - LMTA Muzikos mokymo studijų centro (nuo 2014 - LMTA Karjeros ir kompetencijų centras) vedėja. Veiklos sritys – suaugusiųjų neformalusis švietimas, nuotolinis ir e. mokymas(is) (organizavimas ir galimybių plėtra studijų ir neformaliojo švietimo srityse), vienerių metų pedagogikos studijos (nuo 2010 m. vad. laipsnio nesuteikiančios studijos), studentų karjeros ugdymas, projektų rengimas ir įgyvendinimas.

 

Nuo 2007 programų vertinimo ekspertė, švietimo konsultantė (Ugdymo plėtotės centras).

Nuo 2007 atstovavo LMTA Nacionalinėje distancinio mokymo asociacijoje (NDMA, Tarybos narė).

Nuo 2010 atstovavo LMTA Lietuvos distancinio mokymo tinklo palaikymo ir plėtros Konsorciume (LieDm Konsorciumas, Valdybos narė).

Nuo 2014 - LMTA Neformaliojo švietimo komiteto pirmininkė.

Nuo 2014 - Šv. Kazimiero ordino narė.

Parengė apie 100 straipsnių Muzikos enciklopedijoje (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000–2007, T. 1 – 3). Paskelbė straipsnių spaudoje, dalyvavo ir skaitė pranešimus konferencijose. Organizavo ir vedė kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo švietimo mokymus. 2003 parengė LMTA jubiliejinį bukletą – Lietuvos muzikos akademija 1933–2003 (dizainas – Arvydas Nekrošius).

 

2008 inicijavo ir organizavo „Elektroninių muzikos istorijos vadovėlių muzikos mokykloms“ parengimą.

Nuo 2010 pradėjo ir plėtojo Akademijoje virtualių meistriškumo pamokų atlikėjams idėją, organizavo virtualias meistriškumo pamokas su Lietuvos muzikos mokyklomis, Danijos Karališkąja muzikos akademija.

Viena iš LMTA Alumni asociacijos steigimo iniciatorių; 2013 organizavo LMTA Alumni susitikimą, kuris subūrė iniciatyvinę grupę tolimesniam darbui kuriant LMTA Alumni draugiją.

 

PROJEKTAI

2001–2005 LMAIC projekto “Lietuvos muzikos atlikėjų interneto puslapiai” (www.musicperformers.lt), remiamo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo, viena iš rengėjų ir vykdytojų. Sukurtas Lietuvos atlikėjų veiklai viešinti skirtas interneto puslapis, išleisti jaunųjų atlikėjų – Renatos Marcinkutės (vargonai), Skaidros Jančaitės (sopranas), Albert Stupak (fleita), styginių kvarteto „Chordos“, Armonas-Uss Duo (Rimantas Armonas (violončelė), Irena Uss (fortepijonas), Sigutės Stonytės (sopranas) ir Jurgio Karnavičiaus (fortepijonas) garso įrašų kompaktiniai diskai.

 

2006–2008 Lietuvos Respublikos biudžeto ir Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšomis remiamo projekto “Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybes” (BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0104) vadovė. Projekto tikslas – sukurti kokybiškas sąlygas muzikos mokytojams tobulinti profesinę kvalifikaciją. Projekto rezultatai: sudarytos prielaidos muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir e. mokymosi plėtrai Akademijoje, parengti e. mokymosi specialistai, parengti nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai, atliktas muzikos mokytojų poreikių ir galimybių tyrimas, sukurtas e. mokymosi tinklalapis (ekursai.lmta.lt). Kaip papildomą projekto rezultatą, inicijavo Muzikos istorijos vadovėlių muzikos mokykloms elektroninio formato parengimą. Nuo 2009 metų Elektroninių vadovėlių naudotojų skaičius – beveik 147 tūkst. asmenų.

 

2007 buvo ES Struktūrinių fondų remiamo projekto „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“ (Kauno technologijos universitetas), nuotolinio mokymo(si) programų vertinimo ekspertė.

 

2008–2009 tarptautinio Europos Sąjungos Leonardo da Vinci programos lėšomis remiamo projekto FOREMI LMTA koordinatorė. Projekto tikslas – pasitelkiant informacines komunikacines technologijas plėtoti nuotolinio mokymo(si) galimybes muzikos atlikėjų mokymo srityje, sukurti muzikos mokytojams lanksčias ir specifinius profesinio tobulėjimo poreikius atitinkančias mokymosi sąlygas, sustiprinti jų statusą ir užtikrinti mobilumą Europos Sąjungoje.

 

2008 atstovavo Akademijai ir kartu su VDU ir VGTU atstovais darbo grupėje rengė Nacionalinės kompleksinės programos galimybių studiją „Lietuvos kūrybinės ir kultūrinės industrijos“ bei tris šios programos projektus, finansuotus ES Struktūrinių fondų lėšomis:

- „Aukštojo mokslo plėtra kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms“ (buvo šio projekto koordinatorė iki 2013 m.). Projekto metu atnaujintos studijų programos, finansuotos magistro studijų programų Vaizdo režisūra – montažas ir Kompozicija studijos, dėstytojai tobulino kvalifikaciją stažuotėse užsienyje, parengti nuotoliniai kursai.

- „Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas“. Projekto metu įrengtas LMTA Muzikos inovacijų studijų centras, kompiuterizuotos auditorijos studijoms, įsigyta moderni vaizdo konferencijų įranga e.mokymosi plėtrai.

- „Žinių ir inovacijų perdavimo plėtra bei tyrėjų kompetencijų didinimas kūrybinių industrijų ir dizaino srityje“. Projektas sudarė prielaidas skatinti LMTA dėstytojų, tyrėjų, doktorantų kvalifikacijos tobulinimą, didinti jų mobilumo galimybes. LMTA dėstytojai galėjo išvykti į konferencijas ir ilgalaikes stažuotes užsienyje.

 

Nuo 2010 Akademijos buvo įpareigota kurti LMTA Karjeros centrą ir dalyvauti VU vykdomame projekte „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“ VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001. Koordinavo projekto LMTA dalį, dirbo prie veiklą reglamentuojančių dokumentų, subūrė Akademijos dėstytojų grupę, kurie baigė mokymus ir įgijo karjeros konsultanto kompetenciją.

 

Buvo valstybės projekto „Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė“ (VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-002) LMTA koordinatorė. Vykdytojas – VU, partneriai – Lietuvos universitetai ir kolegijos. Projekto metu LMTA karjeros ugdymo veikloms gauta kompiuterinė, programinė, organizacinė ir biuro įranga.

 

2012–2014 buvo ES Struktūrinių fondų remiamo projekto „LieDm tinklo plėtra“ (VP1-2.2-ŠMM-04-V), kuriame LMTA dalyvavo kaip LieDm Konsorciumo narė, rengimo darbo grupės narė ir projekto ekspertė. Projekto tikslas – LieDM tinklo funkcionalumo ir paslaugų kokybės gerinimas tikslingai ir kryptingai panaudojant finansinius išteklius.

 

2013 dirbo ES struktūrinių fondų remiamo projekto „LMTA vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-020) eksperte.

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

2004 KTU Distancinio mokymo centre baigė “Nuotolinio mokymo(si) metodikos pagrindų” kursą (144 val.), 2006  – “Nuotolinio mokymosi organizavimo ir vadybos” kursą. Tobulino kvalifikaciją LR Švietimo ir mokslo ministerijos bei Mokytojų kompetencijos centro renginiuose. 2012 m. dalyvavo VDA koordinuojamo projekto „Studijų sistemos efektyvumo didinimas Vilniaus dailės akademijoje“ organizuotuose įstaigos strategijos kūrimo, permainų planavimo ir valdymo mokymuose. Mokytojų kompetencijos centre išklausė „Kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo ekspertų rengimo“ programą (60 val.). 2013 m. dalyvavo projekto „LMTA vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ administracijos darbuotojų mokymuose, susijusiuose su LMTA veiklos sričių kokybės užtikrinimu bei Studijų kokybės sistemos įgyvendinimu.