Algirdas Motuza

Algirdas Motuza
Dainininkas, kompozitorius
1950-11-05
Gimtasis miestas: Lietuva Akmenės raj.
708-793-0987 JAV
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2013-11-28

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-810

Darbovietės
Nuo 2003 m. iki 2014 m. Įrašų studija "Sound of music" 11812. S. Brookside Dr. Palos Park IL 60464 (Studijos savininkas)
Nuo 2011 m. iki 2013 m. Maironio lituanistinė mokykla "Pasaulio lietuvių centras" Lemontas JAV (Muzikos mokytojas)
Koncertai

Nepriklausomybės šventė Čikagoje 2013
317 views
Published on Mar 11, 2013
Šių metų kovo 10 d. Čikagos laisvalaikio ir pramogų centro Navy Pier žiemos sode „Crystal Gardens" jau antrą kartą įvyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė „Celebrate Lithuanian Independence". Minėjimą, kuriame apsilankė per du tūkstančius miesto gyventojų, surengė LR Generalinis konsulatas Čikagoje bendradarbiaudamas su pramogų centru Navy Pier, renginį parėmė LR Užsienio reikalų ministerija.
Lietuvos ir JAV himnų giedojimu prasidėjusi kultūrinė programa truko penkias valandas. Šventės svečius sveikino LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, miesto mero Rahm Emanuel laišką perskaitė jo atstovas, sveikinimą Nepriklausomybės proga lietuviams taip pat atsiuntė ir Ilinojaus valstijos iždininkas Dan Rutherford. Vėliau į susirinkusius kreipėsi Čikagoje viešintis Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas ir siųsdamas linkėjimus „vėjų miesto" gyventojams pagrojo kūrinį „What a Wonderful World". Iškilmių metu meras taip pat įteikė atminimo ženklus „Klaipėdos sukilimui 90 metų" šešiems nusipelniusiems JAV lietuvių bendruomenės atstovams. Programoje prisiminta ir kita svarbi sukaktis -- Čikagos susigiminiavimo su Vilniumi 20-metis. Jo proga Amerikos lietuvių teatras „Viltis" Lietuvos sostinės vardu teatralizuotai pasveikino Čikagą ir mero atstovui įteikė simbolinių dovanų, kviesdamas atvykti į svečius.
Meninėje programoje pasirodė kolektyvai iš Čikagos: Giedrės Elekšytės-Kniezos vadovaujamas tautinių šokių kolektyvas „Suktinis", vaikų choras „Svajonė" (vad. Alina Šimkuvienė), vaikų tautinių šokių kolektyvas „Rusnė" (vad. Nijolė Černiauskienė), Amerikos lietuvių teatras „Viltis" (vad. Apolonija Steponavičienė), tautinių šokių ansamblis „Grandis" (vad. Violeta Fabianovich), dainininkai Agnė Giedraitytė, Loreta Janulevičiūtė ir Algirdas Motuza, o taip pat Otono Balčiūno vadovaujama kapela „Biru Bar" iš Indianapolio. Šventės dalyvius linksmino bei šokti, groti, žaidimus žaisti kvietė ir mokė svečiai iš Lietuvos -- etnomuzikologai Dalia ir Darius Mockevičiai.
Lietuviškos šventės metu taip pat vyko keramiko Alvydo Pakarklio kuruojama lietuvių menininkų darbų paroda, kurios metu buvo eksponuojami daugiau nei dešimties JAV gyvenančių tautiečių kūriniai. Čikagos lietuvių tautodailės instituto narės pristatė gausią tautinių juostų ir audinių įvairovę, rodė, kaip audžiama medinėmis staklėmis, vašku marginami velykiniai margučiai. Čia pat prisistatė ir lietuviškos pelno nesiekiančios organizacijos: „Lietuvių Fondas", „Čikagos apylinkių lietuvių Rotary klubas", „Čikagos-Vilniaus susigiminiavusių miestų komitetas", „Lituanistikos studijų ir tyrimų centras", „Nacionaliniai Amerikos lietuvių šlovės rūmai".
Šventės svečiams lietuviškos progukcijos, suvenyrų, meno kūrinių ir rankdarbių siūlė įsigyti Balzeko lietuvių kultūros muziejus, parduotuvė „Lietuvėlė", menininkai Raminta ir Raimundas Lapšiai, Otilija Kasparaitienė, Aušra Tallat-Kelpša, Inga Wilke, įmonė „artcity24" ir kiti. Restoranas „Kunigaikščių užeiga" kvietė paskanauti lietuviškų patiekalų.
Savanorių moterų grupelė užėmė ir jauniausius šventės dalyvius, kurie galėjo patys pasigaminti lietuvišką suvenyrą. Vaikai karpė, lankstė, klijavo, spalvino Gedimino pilį, geležinį vilką, tautiniu kostiumu vilkinčius šokėjus ir namo išsinešė prisiminimą apie Lietuvą.
Generalinis konsulatas nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems prie renginio įgyvendinimo ir sėkmės, tik vieningo, pasiaukojančio darbo dėka Čikagoje dar kartą įspūdingai paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Straipsniai

DRAUGAS 2018 KOVO 20, ANTRADIENIS 11
www.DrAugAs.Org

VANDA JUČAITĖ
Profesorius, kompozitorius, fortepijono
virtuozas Saulius Šiaučiulis yra pasaulinio
lygio muzikantas. Jam Klaipėdoje
įteiktas „Džiazo žvaigždės” apdovanojimas
„už nuopelnus džiazo
muzikai“. Profesorius Lietuvos valstybinėje
konservatorijoje baigė fortepijono
ir kompozicijos klases. Po studijų
grįžo į gimtąją Klaipėdą ir aktyviai įsitraukė
į muzikinį gyvenimą. 1970–1985
m. S. Šiaučiulis vadovavo Klaipėdos
džiazo kvartetui, vėliau savo vardo ansambliui,
nuo 1980 m. grojo su Klaipėdos
konservatorijos diksilendu ir
bigbendu, Kauno bigbendu, 1985-
1994 m. – duetu su klarnetininku prof.
Pranu Narušiu bei saksofonininku prof.
Petru Vyšniausku.
Jo koncertinėje veikloje daug įvairių
sričių. Jis koncertuoja kaip
solistas, akompanuoja chorams,
pop muzikantams, klasikinio žanro
dainininkams ir instrumentininkams.
Prof. S. Šiaučiulis sukūrė daug
džiazo kompozicijų, kuria muziką
Klaipėdos dramos teatrui, Pilies teatro
spektakliams, rašo muziką vaikams.
Kartu su kompozitore V. Striaupaite-
Beinariene sukūrė džiazo operą
„Šventavartė”.
Nuo 1973 m. dėsto Klaipėdos universitete
(anksčiau – Lietuvos valstybinės
konservatorijos Klaipėdos fakultetai,
nuo 2002 m. – docentas), nuo
1997 m. – Eduardo Balsio menų gimnazijoje,
1997–2001 m. dėstė Stasio Šimkaus
konservatorijoje. 2016 m. profesorius
yra išleidęs mokomosios literatūros.
Sauliaus Šiaučiulio pedagoginis
talentas pasireiškė per jo studentus:
kai kurie jau pasiekė didžiąsias scenas,
koncertuoja kartu su profesoriumi
yra gerai įvertinti profesionalų.
Per savo profesinę karjerą S. Šiaučiulis
muzikavo ir iki šiol muzikuoja
kartu su garsiausiais pasaulio ir šalies
atlikėjais. Su Lietuvos muzikų sąjungos
nare kompozitore ir dainininke iš
JAV Loreta Janulevičiūte parengė koncertinę
programą pagal Loretos autorinę
dainų knygą „Paklausyk širdies
plakimo”. 2018-ųjų pavasarį fortepijono
virtuozas prof. Saulius Šiaučiulis ir
kompozitorė bei dainininkė Loreta
Janulevičiūtė pristatys naujus kūrinius
iš minėtos knygos, kurią išleido
Lietuvos muzikų sąjunga.
Čikagos
rimtosios muzikos mylėtojai netrukus
galės visa tai išgirsti.
Loreta Janulevičiūtė yra unikali menininkė.
Koncertavo Amerikos, Australijos,
Anglijos ir Europos žemynų
klausytojams. Jos dainos nuolat skamba
per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją
bei komercines stotis. Loreta,
kaip ir prof. Saulius Šiaučiulis, yra talentinga
pedagogė. Šiuo metu gilina
profesines žinias JAV, „Kindermusik”
menų universitete.
Šį pavasarį, balandžio 15 d., 12:30
val. p. p. „Saulutės” organizuojamame
koncerte Lemonto didžiojoje salėje ir
balandžio 22 d., 1 val. p. p. Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos salėje
Čikagos klausytojams skambės Loretos
Janulevičiūtės ir Algirdo Motuzos
dainos. Girdėsite S. Šiaučiulio autorines
džiazo pjeses. Profesorius pagros
keletą kompozitoriaus A. Motuzos fortepijoninių
pjesių.

Vaizdo įrašų galerijos

Algirdas Motuza

Nuotraukų galerijos