Antanas Sodeika

Antanas Sodeika
1890-01-23 - 1979-09-12
Gimtasis miestas: Jurbarkas
Poilsio vieta: Vilniaus Antakalnio kapinės
Apdovanojimai

Gedimino 3 laipsnio ordinas (1931)

Biografija

Lietuvių dainininkas (baritonas), chorvedys, vargonininkas, pedagogas. S. Sodeikos ir S. Sodeikos brolis. 1907–20 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Filadelfijoje pasimokęs pas vargonininką J. Gudelį‑Hodellį vargonininkavo Čikagoje, dalyvavo draugijos Birutė veikloje, mokėsi dainuoti pas M. Petrauską, 1909 jo pastatytoje operoje Birutė atliko Seno Vaidilos vaidmenį. Nuo 1911 Potsvile lankė muzikos mokyklos fortepijono klasę, vadovavo chorams, rengė koncertus ir spektaklius. Vėliau vargonininkavo Scrantone, vadovavo chorams, privačiai mokėsi dainuoti; įkūręs Dailės mylėtojų draugiją pastatė M. Petrausko Birutę, Adomą ir Ievą, pats vaidino ir dainavo. 1920 Bostone baigęs M. Petrausko muzikos mokyklą grįžo į Lietuvą. 1920 Kaune Operos vaidyklos pirmajame spektaklyje (G. Verdi operoje Traviata) atliko Žermono vaidmenį.

1921 tobulinosi Romoje (pas A. Bustini ir E. Rosati parengė Rigoleto vaidmenį G. Verdi operoje Rigoletas), 1924 – Milane. Nuo 1920 Valstybės teatro, 1944–50 Lietuvos operos ir baleto teatro solistas. 1945–48 dėstė Kauno, 1948–49 – Vilniaus, nuo 1949 – Lietuvos konservatorijoje; profesorius (1957). 1950 kaip pedagogas stažavo Maskvos konservatorijoje. Mokiniai: J. Būtėnas, H. Zabulėnas.

Parašė atsiminimų knygą Mano kelias į muzikos meną (1958).

***

Antanas Sodeika (1890–1979) – pirmasis Žermonas pirmojoje lietuviškoje „Traviatoje“, operos trupėje dainavęs nuo jos susikūrimo. Jis buvo vienas iš pagrindinių baritonų Valstybės teatro operoje, o vėliau – Valstybiniame operos ir baleto teatre. Per 30 darbo metų Kauno, o vėliau Vilniaus scenose jis sukūrė daugiau nei 50 vaidmenų klasikinėse operose, dainavo visose lietuviškose operose.

Būsimasis vargonininkas, dainininkas, pedagogas gimė 1890 m. sausio 23 d. Jurbarke, muitinės tarnautojo šeimoje. Gerą balsą jis greičiausiai paveldėjo iš motinos, kuri buvo žinoma „giedorka“. Nelengvas buvo jaunuolio kelias į muzikos pasaulį. 1905 m., kai baigė Jurbarko pradžios mokyklą, tėvas jį išsiuntė mokytis siuvėjo amato, tačiau jo nepamėgęs A. Sodeika ėmėsi ieškoti kitų pragyvenimo būdų – dirbo valsčiaus raštininku, vargonininko padėjėju. Išprašęs iš tėvo leidimą mokytis muzikos, keletą metų mokėsi pas vietos vargonininką A. Pocių.

A. Sodeika – vargonininkas angliakasių miestelyje Mahanoi Sityje (JAV, Pensilvanija). Tuo pat metu mokėsi Potsvilio miesto muzikos mokykloje, fortepijono klasėje. Mahanoi Sitis, apie 1911 m. Kauno miesto muziejaus fondai

1907 m. Antanas Sodeika išvyko į JAV ir apsigyveno Filadelfijoje pas dėdę. Kelionė buvo gana netikėta ir avantiūriška: du Antano broliai Valerijonas ir Povilas nutarė bėgti į Ameriką nuo caro kariuomenės, tad dėdė Kazimieras Miliūnas atsiuntė broliams laivakortes, tačiau sumaišė vardus. Vietoje Valerijono įrašė Antaną, todėl lengvabūdis jaunuolis, daug negalvojęs, iškeliavo. JAV jis dirbo fabriko darbininku ir taupė pinigus muzikos mokslams. Tuo pat metu jaunuolis susipažino su lietuviškos Šv. Kazimiero parapijos vargonininku Jonu Gudeliu-Hodell, giedojo jo suburtame chore, mokėsi muzikos. Vėliau įsidarbino vargonininku Čikagoje, kur dirbo dvejus metus, vadovavo dviem chorams, mokė lietuvių vaikus savaitgalio mokykloje. Čikagoje susipažinęs su Miku Petrausku, pas jį mokėsi dainuoti ir skambinti fortepijonu, dalyvavo „Birutės“ draugijos veikloje, 1909 m. M. Petrausko operos „Birutė“ spektaklyje atliko Senojo Vaidilos vaidmenį.

Visus 13 gyvenimo JAV metų Antanas Sodeika siekė tapti dainininku. Nuolat ieškojo geresnių universitetų ir pedagogų, dalyvavo kultūrinėje veikloje, lankė koncertus, vadovavo chorams, statė operas, rengė labdaringus koncertus ir kitaip sėjo lietuvybę.

Buvo užsispyręs, tad jam pavyko pabaigti M. Petrausko konservatoriją Bostone ir patekti mokytis pas žymų pedagogą prof. L. Vudkoką, daugelio žymių vokalistų mokytoją, kurio dėka, kaip pats manė, tapo dainininku.

1920 m. vasarą Antanas Sodeika grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Kaune. Po Vilniaus okupacijos Kaunas tapo Lietuvos kultūrinio gyvenimo centru. Čia buvo įsteigta Lietuvių meno kūrėjų draugija, suformuota muzikos sekcija, tad veiklus dainininkas įsitraukė į kultūrinę veiklą. Buvo vienas iš Operos vaidyklos kūrėjų, taip pat tapo pirmosios operos trupės nariu. 1920 m. gruodžio 31 d. pirmame lietuviškos operos spektaklyje Džiuzepės Verdžio operoje „Traviata“ atliko Žermono vaidmenį.

Operos vaidyklos trupė 1921 m. Iš kairės pirmoje eilėje: 5. J. Byra, 7. A. Zauka; antroje eilėje: 1. S. Šilingas, 2 V. Podėnaitė, 3. J. Štarka, 4. V. Grigaitienė, 5. K. Petrauskas, 6. A. Galaunienė, 7. J. Tallat-Kelpša, 9. K. Glinskis; trečioje eilėje: 1. A. Dvarionas, 2. J. Dvarionaitė, 5. P. Oleka, 7. J. Žilevičius, 10. J. Bieliūnas, 11. A. Vizbarienė, 12. A. Kačanauskas; ketvirtoje eilėje: 1. A. Sodeika, 2. M. Leškevičius, 3. J. Vencevičaitė, 5. V. Marcinkus. Kauno miesto muziejaus fondai

Iš JAV A. Sodeika grįžo kaip bosas, ir tik statant „Traviatą“ K. Petrauskas jį įtikino esant baritonu: „A. Sodeika Žermono partiją iš karto ėmė su nepasitikėjimu, nes skaitė, kad ji ne jo balsui. Patsai darbas įrodė, kad jis puikiausiai tą partiją gali dainuoti.“ (J. Tallat-Kelpšos ir S. Šilingo atsiminimai apie pirmąją „Traviatą“ „Valstybinės operos kūrimosi bruožai“, 7 meno dienos, 1930 m. Nr. 61)

Taip prasidėjusi A. Sodeikos dainininko karjera Lietuvos scenose tęsėsi net 30 metų. Siekdamas profesionalumo jis du kartus po keletą mėnesių tobulinosi Italijoje, intensyviai dirbo ir per keletą metų pasiekė didelių laimėjimų. „Ypač dainininkas suspindėdavo Dž. Verdžio ir Dž. Pučinio operose, kur reikėjo stipresnio balso, ryškesnių kulminacijų, paremtų didesne jėga ir jausmingumu“ (A. Karosas-Karosevičius „Pirmieji Lietuvos Dainininkai“. Vilnius, 1992). Antanas Sodeika nuo pat karjeros teatre pradžios tapo vienu talentingiausių trupės dainininkų, spaudos atsiliepimuose apibūdinamu „visur lygus, stiprus ir įdomus“, „didžiai įspūdingas“, „didelėje savo aukštumoje“, lyginamas su pasaulinio garso dainininkais.

A. Sodeika – Žoržas Žermonas G. Verdžio operoje „Traviata“. Operos vaidykla, 1920 m. Kauno miesto muziejaus fondai

1920 m. rugsėjo 12 d. koncerto, vykusio Tilmanso salėje, programa. Koncerte dalyvavo Mikas ir Kipras Petrauskai bei Antanas Sodeika. Kauno miesto muziejaus fondai

1920 m. gruodžio 15 d. labdaros koncerto programa. Koncertą organizavo Vyriausiasis Lietuvos gynimo komitetas ir Moterų komitetas Tėvynei ginti. Lėšos rinktos kareiviams Kalėdų dovanoms pirkti. Koncertas vyko Kauno miesto teatre, vienas iš atlikėjų – A. Sodeika. Kauno miesto muziejaus fondai

A. Sodeika – Rigoletas G. Verdžio operoje „Rigoletto“. Operos vaidykla, 1921 m. Kauno miesto muziejaus fondai

A. Sodeika – Figaro G. Rossinio komiškoje operoje „Sevilijos kirpėjas“. Valstybės teatras, 1924 m. Kauno miesto muziejaus fondai

A. Sodeika – Eskamilijas G. Bizė operoje „Karmen“. Valstybės teatras, 1924 m. PMMGEK 1300/63

A. Sodeika – Amonasras G. Verdžio operoje „Aida“. Valstybės teatras, 1927 m. Kauno miesto muziejaus fondai

A. Sodeika – Valstybės teatro solistas. Kaunas, 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai

A. Sodeika – jaunas bajoras J. Karnavičiaus operoje „Gražina“. Valstybės teatras, 1933 m. Kauno miesto muziejaus fondai

A. Sodeika – Demonas A. Rubinšteino operoje „Demonas“. Valstybės teatras, 1933 m. Kauno miesto muziejaus fondai

A. Sodeika – Kopelijus J. Offenbacho operoje „Hofmano pasakos“. Valstybės teatras, XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai

A. Sodeika – Dapertutas J. Offenbacho operoje „Hofmano pasakos“. Valstybės teatras, XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai

A. Sodeika (kairėje), K. Petrauskas ir V. Liutkevičius laisvalaikiu. Fotografuota prie A. Sodeikos namo. Kaunas, XX a. 5 deš. Kauno miesto muziejaus fondai

Jis atliko visas pagrindines baritono partijas (dažniausiai premjerose), dainavo visose lietuviškosiose operose, sukūrė vaidybos požiūriu labai raiškius vaidmenis „Hoffmano pasakose“, vėliau lietuvių scenose neberodytose E. Wolf-Ferrari, U. Giordano, N. Rimskio-Korsakovo operose (J. Bruveris „Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras“. Vilnius, 2006.)

Antanas Sodeika buvo ne tik įsimintinas solistas, bet ir puikus pedagogas, išugdęs būrį gerų dainininkų. 1945–1949 m. jis dėstė Kauno konservatorijoje, nuo 1949 m. Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, 1950–1951 m. vadovavo Solinio dainavimo katedrai, 1957 m. jam buvo suteiktas profesoriaus laipsnis.

1945 m. Antanui Sodeikai suteiktas nusipelniusio artisto, o 1950 m. – liaudies artisto garbės vardai.

Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriaus vedėja Natalja Kaminskaitė-Kurlavičienė

Svarbiausi darbai

Kūryba

A. Sodeika. Rigoleto vaidmuo (G. Verdi operos Rigoletas spektaklis, 1921, dirigentas J. Tallat Kelpša, dailininkas V. Didžiokas)Kauno miesto muziejus

Sukūrė daugiau kaip 50 vaidmenų. Atliko stambios formos kūrinių solo partijas. Balsas stiprus, sodraus tembro. Vaidyba raiški, temperamentinga, psichologizuota. Dainavo su dainininkais M. Brehmane‑Štengele, K. M. Öhman, dirigentais N. Annovazzi, E. Cooperiu, F. von Hoeslinu, N. Malko. Dainavo Latvijos nacionalinėje operoje, koncertavo Jungtinių Amerikos Valstijų miestuose (1924, 1928 daugiau kaip 30 solo koncertų). Jungtinėse Amerikos Valstijose, Rygoje ir Kaune į plokšteles įrašė dainų ir operų arijų.

***

Demonas A. Rubinšteino Demonas

Valentinas Ch. Gounod Faustas

Tonijus R. Leoncavallo Pajacai

Oneginas P. Čaikovskio Eugenijus Oneginas

Tomskis, Jeleckis P. Čaikovskio Pikų dama

Eskamiljas G. Bizet Karmen

Figaras G. A. Rossini Sevilijos kirpėjas

Skarpija G. Puccini Toska

Džanis Skikis G. Puccini Džanis Skikis

Alfijas P. Mascagni Kaimietiška garbė

Telramundas R. Wagnerio Lohengrinas

Volframas R. Wagnerio Tanhoizeris

Žermonas G. Verdi Traviata

Rigoletas G. Verdi Rigoletas

Renatas G. Verdi Kaukių balius

Amonasras G. Verdi Aida

Grafas di Luna G. Verdi Trubadūras

Jagas G. Verdi Otelas

Borisas M. Musorgskio Borisas Godunovas

Igoris A. Borodino Kunigaikštis Igoris

Nuotraukų galerijos

Antanas Sodeika

Antanas Sodeika

2022-11-01