Ramunė Kryžauskienė

Ramunė Kryžauskienė
1956-09-29
Gimtasis miestas: Vilnius
Meno kūrėjo statusas

2018-04-10 LMS Tarybos sprendimu 
Protokolas Nr. 2

Mokslinis laipsnis

Nuo 1983 m. – Pedagogikos katedros dėstytoja;
1991 m. - docentė;
2011 m. – profesorė;

Biografija

KRYŽAUSKIENĖ, SVIKLIŪTĖ, RAMUNĖ (g. 1956 09 29, Vilniuje), pianistė, LMTA Pedagogikos katedros profesorė, Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondo direktorė.

Išsilavinimas: 1964–1975 mokėsi Nacionalinėje M.K. Čiurlionio menų m-kloje, 1975–1980 studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 1981–1984 – Sankt Peterburgo N.A.Rimskio-Korsakovo konservatorijoje (neakiv. doktorantūroje). 1985 m. apgynė menotyros kandidato disertaciją (nostrifikuota 1994 m. kaip humanitarinių mokslų daktaro).

Darbinė veikla: 1980–1983 - LVK Leidybinės grupės vyr. red., 1980–1981 - LVK Choro dirigavimo k-dros koncertmeisterė, nuo 1983 - LVK Pedagogikos k-dros dėst., nuo 1991 - LMTA Pedagogikos k-dros doc., nuo 2011 – profesorė. 2000–2006 - LMTA Fortepijono ir muzikologijos fakulteto dekanė, 2006-2017 - LMTA Pedagogikos katedros vedėja. Nuo 2007 - Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondo direktorės pavaduotoja, nuo 2015 - direktorė

Mokslinių interesų sritys: lietuvių fortepijoninės kultūros (atlikimo meno, pedagogikos ir kompozitorių kūrybos) analizė, muzikos pedagogų rengimo klausimai, lietuvių išeivių muzikinės kultūros tyrinėjimai. Šiomis temomis skaityti pranešimai respublikinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose (30), paskelbti moksliniai straipsniai Lietuvos tęstiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose „Muzika“, „Tiltai“, Menotyra, Ars et praxis“, LMTA senato aprobuotuose leidiniuose.

Parengtos dvi monografijos „Lietuvos fortepijoninė kultūra“ (V., 2004, ISBN 9986-503-51-5, bendraautorė R. Rudvalytė) bei „Lietuvių išeivių fortepijoninė kultūra JAV“ (V., 2007, ISBN 978-9986-503-74-3), mokslo studija „Eugenijus Ignatonis: pianistas, pedagogas, mokslininkas, visuomenės veikėjas /Variacijos vieno profesoriaus tema: Eugenijus Ignatonis (bendraautorių kolektyvas, V., 2015, p. 9-48, ISBN 978-609-8071-25-2), mokomasis leidinys „Ankstyvo vaikų mokymo harmonijos bei improvizacijos pagrindai“ (V., 1992, bendraautoriai S. Malcevas, G. Ševčenko). Taip pat parengti 34 straipsniai muzikos enciklopedijai, paskelbta daugybė straipsnių muzikiniuose žurnaluose „Muzikos barai“, JAV lietuvių išeivių žurnale „Muzikos žinios“, „Draugas“ kultūriniame priede, Lietuvos periodinėje spaudoje (Literatūra ir menas, 7 meno dienos, Dienovidis, Lietuvos rytas, Respublika, Kalba Vilnius ir kt.)

Stažavo: Sankt-Peterburgo N.A.Rimskio-Korsakovo konservatorijoje (1987), Zalcburgo Mozarteumo (Austrija) vasaros akademijoje (1994), Londono Guildhallo bei Hamburgo aukštosiose muzikos ir teatro mokyklose (1998), Čikagos J. Žilevičiaus–J. Kreivėno muzikologijos archyve (2000); Paryžiaus Nacionalinėje konservatorijoje (2001), Prahos menų akademijoje (2005).

Organizacijos: LMTA Senato, Muzikų s-gos, Lietuvos fortepijono pedagogų (EPTA) asociacijos narė.

Laisvalaikis: kultūrinių renginių lankymas, pažintinės kelionės, sodininkystė.

Motto: Darydamas gerus darbus, gali jaustis laimingu.

Darbo kontaktai: LMTA Pedagogikos katedra, Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius; el. paštas: ramune.kryzauskiene@lmta.lt.; Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondas, Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius; tel. (5) 2122 810; el. info@skfoundation.com; Namų kontaktai: Šilo g. 29-24, LT-10317 Vilnius; mob. tel. (686) 98620.

Dėstomi dalykai:
Dalyko mokymo metodika
Dalyko pedagoginis repertuaras
Fortepijono meno istorija
Pedagoginė praktika
Baigiamasis darbas
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas
Tiriamasis darbas

 

Svarbiausi darbai

Metodinė veikla
• 2000-2001 m. veikla darbo grupėje, rengiančioje struktūrinių fondų (BPD) projektą „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybės“;
• 2003 m. parengta LMTA Fortepijono ir muzikologijos fakulteto studijų programa;
• 2005 m. atnaujinti Fortepijono ir muzikologijos fakulteto dėstomų dalykų modulių aprašai;
• 2010 m. vadovavimas naujos LMTA muzikos pedagogikos magistrantūros studijų programos rengimui; 
• 2009/2010 m. vadovavimas darbo grupei, rengiančiai LMTA muzikos pedagogikos magistrantūros studijų programos savianalizę;
• 2010 m. kartu su doc. dr. V. Umbrasiene parengti lygiagrečiųjų bakalauro muzikos pedagogikos studijų dalykų aprašai;
• 2010 m. parengti Muzikos pedagogikos magistrantūros studijų dalykų aprašai.      

Publikacijos

 Svarbesnės mokslinės publikacijos:
• Ankstyvo vaikų mokymo harmonijos bei improvizacijos pagrindai - V., 1992,               bendraautoriai S. Malcevas, G. Ševčenko.  
• Lietuvių fortepijoninės muzikos raidos ypatumai šeštojo dešimtmečio pradžioje// Dailė, muzika ir teatras valstybės gyvenime 1918-1998. V., 1998, ISBN 9986-503-086  p. 175-181.
• M.K. Čiurlionis ir lietuvių fortepijono pedagogikos raida // M.K. Čiurlionis ir lietuvių muzikinės kultūros raida.  V., 2000, ISBN 9955-430-19-2, p. 105-112.
• Lietuvos fortepijoninė kultūra - V., 2004, ISBN 9986-503-51-5. Bendraautorė Rudvalytė R.
• Lietuvių kamerinio muzikavimo tradicijos JAV// Kameriškumo  raiška ir kriterijai. V., 2005, ISBN 9986-503-7-57-4, p.160-167.   
• Lietuvių fortepijono pedagogai JAV // Klaipėda, 2004, Tiltai,  Nr. 21, ISBN 1648-3979,  p.108-114;
• Vytautas Bacevičius – pianistas // Vytautas Bacevičius,  t.1, V., 2005, ISBN 9955-668- 03-2, p.256-264; 
• Lietuvių fortepijoninė kultūra JAV // Menotyra, Nr. 1 (42), V., 2006, ISSN 1392-1002; p.16-22.
• Lietuvių išeivių fortepijoninė kultūra JAV - V., 2007, ISBN 978-9986-503-74-3; 
• Distancinio mokymo kursas Lietuvių fortepijono meno istorija - V., 2008.
• Instrumento pedagogo rengimo koncepcija ir jos raidos tendencijos// Nepriklausomybės 20-metis: kultūros lūžiai, pokyčiai ir pamokos,  tapatybės problema. V., 2010, ISBN 978-9986-503-94-1, p. 228-237.
• Lietuvių stygininkų kultūra JAV //menotyra, Nr. 3 (T.18), V., 2011, ISSN 1392-1002, p. 257- 269. Bendraautorė Čitienė J.
• Muzikinio ritmo pajautimo lavinimas // Meninis ugdymas Lietuvoje : tyrimų tradicijos ir perspektyva : tarptautinės mokslinės konferencijos straipsniai. Klaipėda, 2011. ISBN 9789955186038, p. 62-68.  Bendraautoriai  D. Bukantaitė,  K. Mertinkytė.
• Dailės dalyko integravimo muzikos pamokose galimybės // Meninio ugdymo realijos ir plėtros perspektyvos. Kaunas, 2012. ISBN 978-9955-12-764-2, p. 75-86.  Bendraautoriai Kazlauskaitė A., Bukantaitė D.
• Piano Culture of Lithuania in the USA: Past, Presence, Future// Theses of 7th International Science Today: the permanent and the changeable. Daugavpils, 2012.
• Išspausdinti 34 straipsniai muzikos enciklopedijoje.