Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė
Pianistė, edukologijos mokslų daktarė, Mykolo Riomerio universiteto profesorė
1945-02-22
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2010-11-5

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-582

Biografija

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė (g. 1945 m. vasario 20 d., Panevėžyje) – lietuvių pianistė, muzikos kritikė, mokslininkė ir pedagogė, profesorė.

Tėvas Jonas Alekna (1917–1964) Panevėžio teatro pirmosios kartos aktorius, režisierius. Mama Irena Fridmanaitė-Aleknienė (1915–2001) farmacininkė.

Vyras Vladas Bieliauskas – klarnetistas, ilgametis Nacionalinio simfoninio orkestro artistas.

Sūnus Vykintas Baltakas (Bieliauskas, 1972 m.), kompozitorius, dirigentas (Belgijoje). Dukra Rita Balta, muzikė, dainininkė (Vokietijoje), sūnus Darius (Lietuvoje). Penki vaikaičiai.

Baigė Specialiąją vidurinę meno mokyklą (dabar M. K. Čiurlionio menų mokykla), fortepijono klasę pas Olgą Šteinberg. 1967 baigė jos klasę Lietuvos konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), 1973–1977 m. – Lietuvos mokslų akademijos aspirantė. Humanitarinių mokslų daktarė (1990 m.), socialinių mokslų docentė, edukologijos profesorė (2008 m.).

Nuo 1964 m. koncertmeisterė Lietuvos konservatorijoje, Lietuvos radijo ir televizijos Lengvosios muzikos orkestre. Grojo fortepijono partiją įvairiuose orkestruose (Nacionaliniame, Lietuvos kameriniame, Kijevo balete ant ledo, Armėnijos, Gruzijos orkestruose. Vaidino Akademinio dramos teatro spektakliuose („Varšuvos melodija“ ir kt.).Lietuvos filharmonijoje įkūrė ir vadovavo Muzikos vaikams ir jaunimui skyrių. Parengtos reikšmingos Lietuvos jaunimui edukacinės programos, radijo, televizijos laidos. Vedė muzikinį žurnalą „Tonika“ ir kitas laidas. Sukūrė seriją video filmų apie reikšmingą Lietuvos Seimo darbą („Seimo kronikos“).

Parašė monografijas: apie D. Trinkūną, dainininką Leoną Baltrų, Joną Urbą (Smuikavimo mokymo Lietuvoje istorija), Vytautą Laurušą, Joną Jocį, Vygandą Telksnį, Ireną Laurušienę, Panevėžio dramos teatro ir aktorių, režisierių Joną Alekną, mokslo studiją apie dr. Bronių Kačkų, Lietuvos filharmonijos istorijos apybraižas, apie muziką vaikams „Geresnis pasaulis visiems“, „Skaidra eina į operą“ ir kt.. Publikuoja mokslinius straipsnius. Periodikoje nuo 1964 m. publikuoja straipsnius muzikos, kultūros temomis. Moksliniai straipsniai publikuojami Lietuvos ir užsienio mokslo straipsnių rinkiniuose.

Kultūrologė mokslų daktarė, habilitacijos procedūra, Mykolo Romerio universiteto profesorė.

 

Publikacijos

Žvelgianti į Lietuvos muzikinės kultūros tolius
https://www.muzikusajunga.lt/naujiena/zvelgianti-i-lietuvos-muzikines-kulturos-tolius

Vainiūno namuose paminėtas Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės jubiliejus
https://www.muzikusajunga.lt/naujiena/vainiuno-namuose-paminetas-ritos-aleknaites-bieliauskienes-jubiliejus

Straipsniai

1990–2012 m. mokslinių (metodinių ir kt.) publikacijų bei mokslo populiarinimo spausdinių sąrašas

MONOGRAFIJOS

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Variacijos viena tema. Pianistas, kultūros puoselėtojas Dainius Trinkūnas. Monografija. Recenzentai: Lietuvos muzikos akademijos specialiojo fortepijono katedra, habil. dr. V. Targamadzė, dr. A. Kievišas, prof. V. Vitaitė. – Vilnius: Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 2003, 470 p., 20,5 sp.l. ISBN 9986-9025-6-8; UDK 78.071.5 (474.5): AI-67.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Lietuvos strategija. Kultūra // Lietuvos ateitis pasaulio kontekste. Kolektyvinė monografija. Mokslinis redaktorius habil. dr. A.Makštutis. Recenzentai: habil dr. J.Bagdonavičius, D.Butkus, S.Puškorius, P.Vaitiekūnas ir kt. (Parengta remiantis Prezidento skelbto konkurso finale Padėkos raštą pelniusių autorių kolektyvo darbu “Lietuvos ateities scenarijus 2001-2020”) ISBN 9986-479-96-7. UDK 323 (477.5) Li 227, Vilnius: Mokslų aidai, 2003, 416 p.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Leonas Baltrus per pasaulio scenas. Dainininko Leono Baltraus gyvenimas ir kūryba. Monografija (Dainavimo interpretacijos mokymas ir žymiausių XX a. dainininkų, pedagogų žinynas). Recenzentai: VPU Muzikos katedra, prof. habil. dr. A. Gaižutis, dr. J. Kievišas.– Vilnius: SKI, 2004, 128 p., 3,25 sp.l. ISBN 9955-516-59-3; UDK UDK 78.071.5 (474.5): 929.

Tautinės tapatybės dramaturgija. Kolektyvinės monografijos bendraautorė. Sudarytojai habil. dr. R.Grigas ir dr. L.Klimka. Recenzentai: IF Socialinių mokslų katedra, habil daktarai L.Sauka, A.Šliogeris, A.Tyla. Dalis: Kultūros centras ir jo funkcijų realizavimo galimybės bendruomenėje., p. 350-358. Vilnius: VPU, 394 p., 2005. ISBN 9955-20-025-1; UDK 316.6(474.5)

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Susitikimai su praeitimi. Jonas Urba. Mokslinė monografija (Profesinio smuikavimo pedagogikos Lietuvoje istorija). Recenzentai: prof. habil. dr. A. Gaižutis, prof. S. Sondeckis, doc. dr. J. Dautaras. – Vilnius: Rgrupė, 2007, 255 p., 21,5 sp. l. ISBN 978-9955-689-09-6; UDK 78.071.2(474.5)929Urba Al-67.

Aleknaitė-Bieliauskienė R Vytautas Laurušas: gyvenimo realybės ir kūrybos interpretacijos. Monografija. – Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, Mykolo Romerio universitetas, 2009, 267 p. ISBN 978-9986-9069-9-5.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Jonas Jocys: gyvenimas scenoje. – Vilnius: Forumas Kultūros eksperimentai, 2009, 110 p. ISBN 978-9955-910; UDK782.071.2(474.5):929Jocys Al-67.

Aleknaitė-Bieliauskienė R. Teatro uždangą praskleidus Jonas Alekna (1917 - 1964): aktoriaus, režisieriaus gyvenimo ir kūrybos eskizai : mokslinė monografija. Vinius: Forumas „Kultūros eksperimentai“, 2010. 334 p. : iliustr., nuotr.; priedai. ISBN 9789955910046.

Aleknaitė-Bieliauskienė R. Vaikas, nusileidęs iš dangaus : Vygando Telksnio asmenybės fenomenas / Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Monografija, Vilnius : Knygų kelias, 2011. – 256 p. : iliustr. + 1 garso diskas (CD). – Santr. angl. – ISBN 978-9955-589-30-3

STUDIJOS

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Skambanti muzika. Muzikos interpretacijos straipsnių monografija. Recenzentas J. Kievišas. – Muzikinio švietimo kolegija, 1999. 145 p., 2,2 sp.l. ISBN 9986-593-02-8.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Kūrybingumo ugdymo menu aspektai. Socialinis edukacinis aspektas. Mokslinė studija. Recenzentai: prof. dr. E. Ignatonis, prof. V. Vitaitė (LMTA), dr. E. Mažintas (VPU). – Vilnius: VPU Socialinės pedagogikos katedra, 2005, 145 p., 21.25 sp.l. ISBN 9955-20-014-6; UDK 7.01:37 Al-67.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Improvizacija: akys. – Vilnius: Forumas Kultūros eksperimentai, 2009, 58 p. ISBN 978-9955-910-02-2; UDK 78.071.2:929Narijauskas Al-67.

Aleknaitė-Bieliauskienė R. Geresnis pasaulis visiems: nuo Lietuvos nacionalinės filharmonijos dešimtmečių aukštumų pasižvalgius : [edukologinė esė] / Lietuvos nacionalinė filharmonija. Vilnius : Lietuvos nacionalinė filharmonija, 2010. 96 p.: iliustr. ISBN 9786094201141; UFK 087.5:78(474.5) Al-67 

KNYGOS DALIS (IŠ 180 PSL – 50 PSL) 

Lietuvos    nacionalinė filharmonija. Septyniasdešimties metų kelias. Monografijos sudarytoja M. Augulytė. Lietuvos nacionalinė filharmonija/ Aidai, 2010, 180 p.ISBN 978-603-4500-000-8; UDK   061.6474.5) (091) Li301.

Aleknaitė-Bieliauskienė R., Augulytė M. Visos viršūnės – įveikiamos. Lietuvos nacionalinis          simfoninis orkestras, p. 49–72.

Aleknaitė-Bieliauskienė R., M. Augulytė. Septyniasdešimties metų kelias, p. 15–47.

Aleknaitė-Bieliauskienė R. Atvėrė duris Lietuvai į pasaulį, pasauliui – į Lietuvą. Lietuvos          kamerinis orkestras ir jo įkūrėjas dirigentas Saulius Sondeckis, p. 103–123.

STRAIPSNIAI  LIETUVOS MOKSLO LEIDINIUOSE

Periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse, kurių sąrašą patvirtino Lietuvos mokslų taryba

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Kūrybingumo ugdymo menu aspektai. Garsas // LOGOS. – 2005 balandis–birželis, Nr. 42, p. 184–194. ISSN 0868-7692.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Tautiškosios sąmonės brandos galimybių paieškos (M. K. Čiurlionio atvejo analizė) // LOGOS. – 2006, p. 187–195. 0868–7692. ISSN 0868-7692.

CEEOL (nuo 2005)
The Philosophers Index nuo 2005 (OCLC sąrašas)

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Muzikinio teksto recepcijos // Teksto slėpiniai (Implied meanings). – Vilnius: VPU, 2006, p. 74–86. ISSN 1648–6390.

(Current Abstracts nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
MLA International Bibliography  nuo 2004 (OCLC sąrašas)
Literary Reference Center (EBSCO) nuo 2007
TOC Premier nuo 2007 (EBSCO sąrašas)

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Valstybinės filharmonijos veikla vokiečių okupacijos metais // Istorija. – Vilnius: VPU, 2007, p. 58–68. ISSN 1392–0456.

ABC-CLIO Historical abstracts
Academic Search Complete (EBSCO) nuo 2007
CEEOL (2004, 2006)
Current Abstracts nuo 2007 (EBSCO sąrašas)
MLA International Bibliography  vol. 59-60 (2004), vol. 63 (2006) (OCLC sąrašas)
Sociological abstracts (CSA) (CSA sąrašas)
TOC Premier nuo 2007 (EBSCO sąrašas)

Aleknaitė-Bieliauskienė R. Sociokultūros – intelektinio kapitalo ir inovacinės politikos sąveikos paradigma: aktualus šiandienos diskursas // Aleknaitė-Bieliauskienė R. Sociokultūros – intelektinio kapitalo ir inovacinės politikos sąveikos paradigma: aktualus šiandienos diskursas // Socialinis darbas: mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas ; [atsakingoji redaktorė Leta Dromantienė]. - Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008, Nr. 8 (2). p. 5-13. ISSN 1648-4789.

The journal "Socialinis darbas" has been included into EBSCO Publishing, Inc. data base from June 8, 2006.

Abstracts were published into international data base: Social Work Abstracts, ISSN 1070-5317. NASW Press,

www.naswpress.org/publications/journals/abstracts/

swabintro.html

Tarptautinė bazė „Lituanistika“ (įtraukta po ekspertizės išsamiau. Apie tai žr. <www.minfolit.lt>)

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Kamerinis menas dabarties sociokultūrinėje terpėje // Kameriškumo raiška ir kriterijai. Redakcinė kolegija: prof. dr. J. Antanavičius, prof. dr. E. Ignatonis, doc. dr. R. Gaidamavičiūtė, doc. dr. R. Kryžauskienė. – Vilnius: LMTA, 2005, p. 45–53. ISBN 9986-503-57-4.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. M. K. Čiurlionio namai Vilniuje – reikšmingas kultūros  židinys // M. K. Čiurlionis ir pasaulis. Čiurlionis and the World. Almanachas. Redakcinė kolegija: prof. habil. dr. Gaižutis, prof. habil. dr. A. Ambrazas, prof. habil. L. Melnikas, prof. habil. J. Trilupaitienė, prof. dr. E. Tarasti (Suomija), dr. R. Okulicz-Kozaryn. – Vilnius: LMRF, 2006, p. 113–119. ISBN 9955-687-02-9; UDK 75(474.5) Ci-198.

Aleknaitė-Bieliauskienė R. Karo brutalumas ir dvasingumo paieškos mene // LOGOS, 2008,

balandis • birželis, p. 151–156, ISSN 0868 7692

CEEOL (nuo 2005) The Philosophers Index nuo 2005.

Bieliauskienė, R. Grojimo fortepijonu pradžiamokslių istorinio tyrimo aspektai // Pedagogika. – Vilnius: VPU, 2001, t. 55, p. 101–107. ISBN 1392-0340.

Bieliauskienė, R. Pasaulinės pedagoginės minties įtaka Lietuvos pianizmo pedagogikos kaitai // Pedagogika. – Vilnius: VPU, 2002, t. 60, p. 52–156. ISBN 1392-0340.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Studentų ir moksleivių požiūrio į etninę kultūrą tyrimas // Liaudies  kultūra. – 2006, Nr. 1, p. 35–37. ISBN 0236–0551.

Periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, nesančiuose LMT patvirtintame duomenų bazių sąraše (Lietuvos)

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Moksl. straipsnis. Globalizacijos iššūkiai ir kultūra//Nepriklausomybės 20-metis:            kultūros lūžiai, pokyčiai ir pamokos, tapatybės problema. Mokslinės konferencijos pranešimai ir moksliniai

straipsniai. Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 2010, p. 6–18. ISBN 978-9986-503-94-1.

Aleknaitė-Bieliauskienė R. Visybiškos asmenybės ugdymas muzikos menu: aktualus šiandienos diskursas // Vaikų ir paauglių psichikos sveikata: mokyklos ir mokymosi kontekstas. Vilnius: VU, 2010, p. 6–18. (leidinys vėlavo, įskaitytas 2011 m.) ISBN 978-9955-33-530-6.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Dainų šventės- pilietiniai tautos sambūriai : (Panevėžio kultūros kontekstas).

 // Iš Panevėžio praeities : kultūros paveldas : konferencijos pranešimai / sudarytojai  J.Gaidelienė, A.Astramskas. Panevėžys : Panevėžio kraštotyros muziejus, 2010.  ISBN 9786094070020. P. 51-70.  Aleknaitė-Bieliauskienė, R. „Pozityvios kultūros ugdymas – nacionalinės savimonės ir socialinės sanglaudos prielaida“ // Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje. Applied research in studies and practice, Nr, 5, Panevėžio kolegija, 2011,  p. 5–12. ISSN 2029-1280.

Nesančiuose LMT patvirtintame duomenų bazių sąraše (užsienio šalių leidiniai)

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Lehrerbildung und Musikschule. Gedanken und Anregungen zum

Musiklernen. Köln: chezmusiek2000, Herausgeber: Florian Zwißler.cpno B – 001029 –

A. 2000 –    22 p., 1 sp. l.

Aleknaite-Belauskiene Rita, Egidijus Mažints. Emigrants F. Šaliapinas Latvija un Lietuva. Un teatra akslinieciska procesa konteksta // Aktualas problemas literatūras zinate (Current issues in researching literature). – Liepaja: Pedagogijas akademija, LU Literatūras, Folkloras un makslas instituts, 2005, p. 24–29. (Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu rājums = Current Issues in Researching Literature: Paper volume / Liepājas Pedagoģijas akadēmija; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts; sast. Edgars Lāms. - Liepāja: LiePA, 2005. Rakstu kopsav. angl. ISSN 1407-4729).

Bieliauskienė, R. Public policy and Art education // Global and European Tendencies in Social and Education Policy. Social Education: Vol. 10. Network for Social Communication VPU, SCI, Center for Civic Education (Calabasas), Indiana Uni, Social Studies Development Centre USA. Editorial Board: R. A. Nucio (USA), prof. R. Želvys (VPU), prof. T. C. Mason (USA), prof. R. Dale (Bristol UNI), dr. W. McCaeney (Ireland), assoc. prof. G. Kvieskienė (Lithuania), dr. J. Mažulytė (Lithuania). – Vilnius: VPU SKI, 2005, p. 260–264. ISSN 1392-9569; UDK 37.035 S0-17.

Aleknaite-Belauskiene Rita, Egidijus Mažints. R. F. Šalapins uz Latviešu un lietuviešu skatuvem; Savstarpeji  radošas attiecibas sabiedriska un teatrali makslinieciska procesa konteksta // Aktualas problemas literatūras zinate (Current issues in researching literature). Liepajas Pedagogijas akademija. – Liepaja: Literatūras, folkloras un makslas instituts, 2006, p. 124–130. ISSN 1407-4729 (Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums = Current Issues in Researching Literature: Paper volume / Liepājas Pedagoģijas akadēmija; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts; sast. Edgars Lāms. - Liepāja: LiePA, 2006. Rakstu kopsav. angl. ISSN 1407-4729).

RECENZUOJAMUOSE LIETUVOS MOKSLO LEIDINIUOSE

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Asmenybės tapsmas ir visuomenės muzikinio švietimo sistema // Muzikinės kultūros situacija nepriklausomoje Lietuvoje. Redakolegija: prof. habil. dr. A. Ambrazas, prof. dr. E. Ignatonis, prof. habil. dr. A. Piličiauskas. – Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, Margi raštai, 1996, p. 200–204. ISBN 9986-09-138-1; UDK 78(474.5)Mu-186.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Sociokultūrinio darbo prioritetai Lietuvoje // Lietuvos muzikos  akademija kelyje į Europos aukštojo mokslo erdvę. Moksliniai straipsniai. Redakcinė kolegija: doc. dr. J. Gustaitė, prof. dr. E. Ignatonis, prof. habil. dr. L. Melnikas, prof. habil. dr. A. Piličiauskas. – Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2003, p. 344–351. ISBN 9986-503-43-4; UDK 378.6:78(474.5) Li301.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Kultūros centras ir jo funkcijų realizavimo galimybės bendruomenėje // Tautinės tapatybės dramaturgija. Monografija. Sudarytojai: habil. dr. R. Grigas ir dr. L. Klimka. Redakcinė kolegija: prof. habil. dr. R. Grigas, prof. habil. dr. J. Uzdila, prof. dr. L. Klimka, doc. dr. V. Senkus, doc. dr. K. Stoškus. Recenzentai: IF Socialinių mokslų katedra, prof. habil. dr. L. Sauka, prof. habil. dr. A. Šliogeris, prof. habil. dr. A. Tyla. – Vilnius: VPU, 2005, p. 350–358. ISBN 9955-20-025-1; UDK 316.6(474.5).

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Mažintas E. Kaimo bendruomenės funkcijų realizavimo kultūros centre prielaidos // Kultūra–ugdymas–visuomenė. Mokslo darbai. Research Papers. Nr. 1 – Kaunas: LŽŪU, Kaimo kultūros institutas, 2005, p. 170–175. ISBN 9955-448-33-4; UDK 316.3 Ku-161.

Bieliauskienė, R. Paklausa ir pasiūla jaunimo meninės kultūros rinkoje // Akademinis jaunimas permainų metais. Ekonominės ir socialinės politikos studijos. Mokslinių straipsnių rinkinys (I). Redakcinė kolegija: doc. dr. P. Stankevičius, prof. habil. dr. J. Bagdonavičius, doc. dr. A. Čiužas, doc. dr. V. Ratkevičienė, dr. A. Vosyliūtė (Socialinių tyrimų institutas). Recenzavo: prof. habil. dr. A. Matulionis, doc. dr. V. Navickas, prof. habil. dr. A. Rutkauskas. – Vilnius: VPU Ekonomikos katedra ir LMA Sociologijos institutas, 2005, p. 31–36. ISBN 9955-20-055-3; UDK 316.3-053.8  Ak-11.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. M. K. Čiurlionio asmenybė ir jo kūrybos sklaida Lietuvoje. Sociokultūrinis aspektas // Mokslinių straipsnių rinkinys (recenzuotas). M. K. Čiurlionis ir pasaulis. Čiurlionis and  the  World. Redakcinė kolegija: prof. habil. dr. A. Gaižutis, prof. habil. dr. A. Ambrazas, prof. habil. dr. L. Melnikas, prof. dr. E. Tarasti, prof. dr. R. Kašponis, prof. G. Kuprevičius, doc. R. Okulicz-Kozaryn (Lenkija). – Vilnius: LMRF, 2005, p. 81–88. ISBN 9986-9025-8-4; UDK 78.071.(474.5)(06) či-198.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Mažintas E. Mikas Petrauskas – Lietuvos kaimo jaunimo ugdytojas emigracijoje // Kultūra–ugdymas–visuomenė. Mokslo darbai. Research Papers. Nr. 1 – Kaunas: LŽŪU, Kaimo kultūros institutas, 2005, p. 176–180. ISBN 9955-448-33-4; UDK 316.3 Ku-161.

Bieliauskienė, R. Kultūros strategija ir reali politika // Lietuvos ūkio transformacija 1990–2005 m. Ekonominės ir socialinės politikos studijos. Mokslinių straipsnių rinkinys (II). Redakcinė kolegija: prof. habil. dr. A. Gaižutis, dr. P. Stankevičius, prof. habil. dr. R. Grigas, prof. habil. J. Bagdonavičius, dr. R. Dužinskas, dr. A. Čiužas. Recenzentai: prof. habil. A. Matulionis, dr. V. Navickas, prof. habil. A. V. Rutkauskas. – Vilnius: VPU leidykla, 2006, p. 261–284. ISBN 9955-20-105-3; UDK 338.1(474.5) Li227.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. W. A. Mozarto muzikos interpretacijos Lietuvoje // Tradicija, autorystė, kūrinio ribos ir interpretacijos laisvė. Redakcinė kolegija: prof. dr. J. Antanavičius, prof. dr. E. Ignatonis, doc. dr. R. Gaidamavičiūtė, doc. dr. R. Kryžauskienė. – Vilnius: LMTA, 2006, p. 116–129. ISBN 9986-503-61-2; UDK 001.1(474.5) (063). Tr-09.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Tautinė tapatybė ir meninis ugdymas globalaus pasaulio akivaizdoje //Tautiškumas ir pilietiškumas. Atskirtis ar dermė? Monografija. Mokslinis redaktorius prof. habil. dr. R. Grigas. Recenzentai: prof. habil. dr. D. Kaunas, prof. habil. dr. L. Sauka, prof. habil. dr. A. Tyla. – Vilnius: VPU, 2007, p. 69–81. ISBN 9955-20-025-1;  UDK 316.6(474.5) Ta315

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Smuikavimo mokymo Lietuvoje istorinės įžvalgos // Muzika ir teatras: nuo kūrybos iki edukacijos. Redkolegija: prof. dr. J. Antanavičius, doc. dr. R. Gaidamavičiūtė, doc. dr. J. Gustaitė, prof. dr. E. Ignatonis, doc. dr. R. Marcinkevičiūtė – Vilnius: Muzikos ir teatro akademija, 2007, p. 87–99. ISBN 978-9986-503-70-5; UDK 78(474.5)(06) Mu-186.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Meno mėgėjų kolektyvų bendruomeninių funkcijų realizavimo galimybės kultūros centre // Meninės veiklos sociokultūriniai aspektai. Recenzentai G. Kvieskienė, J. Kievišas. – Vilnius: VPU, SKI, 2007. p. 32–39 ISBN 978-9955-20-226-4; UDK 008-316.3 Me-164.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Minties ir veiksmų konsulidavimo galimybės visuomenėje įtvirtinant ir puoselėjant tautinio tapatumo idėją (istorinis aspektas). Mokslinių straipsnių rinkinys. – Kaunas: Lietuvos žemės ūkio akademija, 2007, p. 12–19. ISBN 978-9955-760-13-9; UDK 316.3(474.5) Ka-125.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Meninės kultūros vadybos strategijos etiudai // Meno aritmetika. Antroji knyga. – Vilnius: Tyto alba, 2007, p. 231–246. ISBN 978-9986-16-592-7; UDK 008:65(474.5)Me-168. 

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Pirmasis Panevėžio teatro pirmasis dešimtmetis // Menininkas ir asmenybė. – Vilnius: Panevėžio a. G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Versus aureus, 2007, p. 9–40. ISBN 978-9955-34-082-9; UDK 792.2(474.5)(06)Me-164.              

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Intelektualinis kapitalas ir inovacinė politika // Lietuva Europos Sąjungoje: pasiekimai ir problemos. Ekonominės ir socialinės politikos studijos. – Vilnius: VPU Ekonomikos katedra, 2007, p. 26–42.

MOKOMIEJI LEIDINIAI

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Pasaulio kultūros studijos. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Gyvenimo ir kūrybos kelias.  Mokslinė metodinė priemonė. Skiriama VPU SKI I-II kurso studentams. Recenzavo dr. E. Mažintas. – Vilnius: VPU SKI, 2005. ISBN 9955-20-015-4; UDK 78 (075.8) Al-67, 85 p., 2 sp. l.

 Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Kalbantis būgnas. Red. N. Daujotytė. Recenz. V. Matonis. Tir. 40 000. –  Vilnius: Vyturys, 1987, 48 p.    85.315.3 Al 67.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Pasakojimas apie būgnus (Metodinis leidinys tėvams ir mokytojams). Vilnius: Radau, 2001, 68 p. ISBN 9986-9292-4-5   UDK  789 Al-67.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Koncertų salėse. Straipsnių rinkinys. Redakt. M. Augulytė. – Vilnius: VPU Meninio ugdymo katedra, Muzikinio švietimo kolegija, 1997, 88 p.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. (teksto autorė ir sudarytoja). Saulius Sondeckis. Vilnius: Radau, 2000, 50 p.  ISBN 9986-9292-2-9  UDK 78.071.2:929Sondeckis So-81.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. S. Sondeckis ir Lietuvos kamerinis orkestras. – Vilnius: 2001, 40 p.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Gražiausios lietuviškos ir vokiškos kalėdinės dainos. – Vilnius: Rosma, 2001, 24 p. ISBN 9986-00-328-8 UDK 23/28(474.5)Gr-175.

 „Muzikos bareliai“: žurnalo „Muzikos barai", rugsėjis-spalis, priedas vaikams / parengė Rita

     Aleknaitė-Bieliauskienė. Edukacinis projektas. Metodinis leidinys. Vilnius : Lietuvos muzikų sąjunga, [2010]. 8 p. nr. 1

 „Muzikos bareliai“: žurnalo „Muzikos barai", liepa-rugpjūtis, priedas vaikams / parengė Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Edukacinis projektas. Metodinis leidinys. Vilnius : Lietuvos muzikų   sąjunga, [2010]. 8 p., nr. 2

„Muzikos bareliai“: žurnalo „Muzikos barai", liepa-rugpjūtis, priedas vaikams / parengė Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Edukacinis projektas. Metodinis leidinys. Vilnius : Lietuvos muzikų     sąjunga, [2010]. 8 p. nr. 3.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R. Stebuklingas teatro pasaulis. Skaidra eina į operą. Metodinis leidinys vaikams. Klaipėda: Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras/Druka, 2011. ISBN 978-609-404-086-3; UDK 087.5:792(091) Al-67.

Aleknaitė-Bieliauskienė, R „Muzikos bareliai“: žurnalo „Muzikos barai", kovas–balandis, priedas vaikams „Bareliai“. Edukacinis  projektas. Vilnius : Lietuvos muzikų sąjunga, [2011]. 8 p.     

Nuotraukų galerijos