Vaclovas Juodpusis

Vaclovas Juodpusis
Muzikologas
1938-03-28
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Biografija

Gimė 1938 m. kovo 28 d., Kapėnų km., Viekšnių vlsč., Mažeikių apskr. (dabar Mažeikių raj., Telšių apskr.). Mokėsi Svirkančių pradinėje mokykloje, po to – Viekšnių vidurinėje mokykloje. Baigęs devynias klases, 1953-1957 m. mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje (K. Biliūno obojaus kl.). Su pagyrimu baigęs muzikos mokyklą ir įgijęs orkestro artisto, saviveiklinio pučiamųjų orkestro vadovo, vaikų muzikos mokyklos dėstytojo kvalifikaciją, 1957-1962 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (prof. K. Griauzdės muzikos teorijos kl.), kurioje įgijo muzikologo kvalifikaciją. 1959-1960 m. buvo Lietuvos radijo muzikos redaktorius, 1961-1967 m. – Lietuvos MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Tautosakos sektoriaus vyr. laborantas, Fonogramų kabineto vedėjas, 1967-1986 m. – savaitraščio „Kalba Vilnius“ muzikos redaktorius, TV Muzikos redakcijos vyresnysis redaktorius, 1974-1976 m. – Lietuvos TV Muzikos redakcijos vyriausiasis redaktorius, 1986-1991 m. – Kultūros ministerijos Repertuaro redakcinės kolegijos narys, 1989. VI. 14 atkūrė „Muzikos barų“ leidybą ir iki 1996 m. buvo laikraščio „Muzikos barai“ vyriausiasis redaktorius, 1992-2001 m. – LR kultūros ministerijos vyriausiasis specialistas muzikai. Nuo 1991 m. parengia kasmetinius muzikos kalendorius, kurie nuo 2012 metų yra po 208 psl. Dalyvauta dešimtyje tautosakinių ekspedicijų po Lietuvą, užrašyta per 4000 lietuvių tautinių dainų melodijų ir tekstų, dainuojamų pasakų melodijų, garsų pamėgdžiojimų, rengtos laidos radijui „Lietuvių liaudies dainininkai, pasakoriai, muzikantai“, „Lietuvių tautosakos rinkėjai ir puoselėtojai“, „Kunigai – lietuvių tautosakos užrašinėtojai“. 1993-2002 m. – rengtos ir vestos Lietuvos radijo kassavaitines laidos „Tautiečių balsai“ (iš viso 494 laidos), „Muzikinės sukaktys“. Mokslinių konferencijų pranešėjas Vilniuje, Šiauliuose, Marijampolėje, Druskininkuose, Rygoje, Mažeikiuose. Bendradarbiauja Lietuvos ir užsienio šalių spaudoje, rengia muzikinės tematikos leidinius. Yra harmonizavęs lietuvių liaudies dainų balsui su fortepijono pritarimu, chorams, sukūręs pjesių fortepijonui. Šiuos kūrinius yra atlikę G. Apanavičiūtė, ansamblis „Sutartinė“, R. Šilinskaitė, Kanklių trio, R. Aleknaitė-Bieliauskienė, Lietuvos radijo vyrų ir moterų oktetai, M. Pupkovo vadovaujamas Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos fleitų orkestras, kiti solistai. Nuo 2003 m. vadovauja Stasio Vainiūno namams, veda koncertus, lietuvių kompozitorių kūrybos vakarus (J. Pakalnis, J. Nabažas, J. Juozapaitis, A. Šenderovas, J. Karosas, V. Klova, A. Račiūnas, Z. Bružaitė, V. Kairiūkštis, K. Kaveckas, J. Gaižauskas, V. Jakubėnas, B. Budriūnas, G. Gudauskienė, J. Kačinskas, J. Stankūnas, K. V. Banaitis, F. Strolia, S. Sližys ir kt.) visoje Lietuvoje nuo Skuodo iki Šalčininkų, nuo Rokiškio iki Druskininkų. Yra tarptautinio menų festivalio „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ renginių vedėjas. Domisi užsienio lietuvių muzikine veikla. 2008 m. buvo pakviestas į JAV ir Čikagoje vedė Lietuvių operos solistų pagerbimo vakarą-koncertą. Atstovaudamas Lietuvai, dalyvavo Lenkijos, Čekijos, Vengrijos, Rusijos, Kazachijos, Kirgizijos, Latvijos ir kitų šalių muzikiniuose renginiuose. Taip pat lankytasi Vokietijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Bulgarijoje, Turkijoje, Rumunijoje, Kroatijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Belgijoje, Italijoje, Izraelyje, Palestinoje, San Marine, Vatikane, Austrijoje, Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje. Yra Lietuvos kompozitorių sąjungos (nuo 1972 m.), Lietuvos muzikų sąjungos (1988), Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos (2006), Žemaičių kultūros draugijos (2013), Kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugijos narys (1992). Už muzikos kritikos straipsnius apdovanotas „Literatūros ir meno“ premija (1974), už muzikologinius darbus – Vlado Jakubėno premija (1993), už nuopelnus Lietuvai 1998 metais apdovanotas LDK Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu, 2009 metais – LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 2008 metais pelnytas Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės Aukso garbės ženklas „Už nuopelnus“ ir Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos publicistikos premija, o 2013 m. apdovanotas I laipsnio ženklu – medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ (Nr. 156), 2015 m. – Arkangelo Mykolo mažąja žvaigžde.

Vilniaus universiteto studentė Rymantė Strazdaitė 1984 m. parengė ir apgynė diplominį darbą „Muzikologo V. Juodpusio darbų rodyklė“, kuriame užfiksuotos 625 spaudos publikacijos, taip pat buvo parengti VU Istorijos fakulteto studenčių Romos Sinkevičiūtės, Margaritos Kupriūnaitės, Rasos Orantaitės ir Alos Bukrejevos kursiniai darbai apie V. Juodpusio publikacijas spaudoje. V. Juodpusio straipsniai spausdinti žurnaluose „Muzikos barai“, „Kultūros barai“, „Pasaulio lietuvis“ (JAV), „Muzikos žinios“ (JAV), laikraščiuose „Lietuvos žinios“, „Lietuvos rytas“, „7 meno dienos“, „Draugas“ (JAV), „Šiaulių kraštas“, „Druskininkai“, „Druskonis“, „Respublika“ ir kt.

V. Juodpusio kūrybinės veiklos vakarai surengti Lietuvos menininkų rūmuose, Vilniaus rotušėje, Stasio Vainiūno namuose.

Vaclovo Juodpusio kūrybinė biografija, susijusi su tautosaka
Dalyvavimas tautosakinėse ekspedicijose:
Tautosakinė ekspedicija į Varėnos rajono Vilkiautinio kaimą (1958 m.)
Tautosakinė ekspedicija į Judrėnų apylinkes (1960 m.)
Tautosakinė ekspedicija Skuodo rajone (1961 m.)
Apsilankymas Veselkiškių kaime, kur užrašytos J. Pakalnio aplinkoje skambėjusios dainos (1961 m.)
Tautosakinė ekspedicija Utenos rajone (1963 m.)
Pirmieji apsilankymai Zervynų kaime (1964 m.)
Tautosakinė ekspedicija į Akmenės rajoną (1964 m.)
Tautosakinė ekspedicija Žeimelio apylinkėse ir Latvijos teritorijoje (1965 m.)
Tautosakinė ekspedicija į Gaidės ir Rimšės apylinkes (1966 m.)
Tautosakinė ekspedicija į Biržų rajoną (1966 m.)
Tautosakinė ekspedicija į Eržvilko apylinkes (1966 m.)

Svarbiausi darbai

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“. 2009 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite), 
Leidinio rengimas (su G. Šalteniene) ir redagavimas. 68 psl.,
teksto „Lietuvos tūkstantmetį sutinkant...“ ir 3 nuotraukų autorius, koncertų vedėjas.

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“. 2010 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite).
Leidinio rengimas (su G. Šalteniene) ir redagavimas. 74 psl.
Teksto apie Virgilijų Noreiką „Didžiojo Lietuvos Dainiaus jubiliejinio gimtadienio šventė Druskininkuose“ ir 10 nuotraukų autorius, koncertų vedėjas.

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“. 2011 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite).
Leidinio rengimas (su G. Šalteniene) ir redagavimas. 84 psl., 10 nuotraukų autorius, Koncertų vedėjas.

X tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“. 2012 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite).
Leidinio rengimas (su G. Šalteniene) ir redagavimas. 60 psl.
Teksto „Juozo Pakalnio gimimo šimtmetis“ ir 7 nuotraukų autorius, koncertų vedėjas.

XI tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“. 2013 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite).
Konsultavo leidinio redaktorius. 60 psl. Teksto „Bronius Vaidutis Kutavičius“ ir 5 nuotraukų autorius, koncertų vedėjas.

XII tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“. 2014 m. 
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite).
Konsultavimas. 3-jų nuotraukų autorius. 60 psl. Koncertų vedėjas.

XIII tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“. 2015 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite).                        Konsultavimas. 64 psl., 9 nuotraukų autorius, koncertų vedėjas.

XIV tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“. 2016 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite).                        Konsultavimas. 64 psl., 11 nuotraukų autorius, koncertų vedėjas.
Str. apie Kazimierą Viktorą Banaitį, Liudviką Survilą ir Julių Juzeliūną autorius.

Lietuvos muzikų rėmimo fondas. 2002 m.
Leidinio tekstų parengimas. 44 psl.

Lietuvos muzikų rėmimo fondas. 2007 m. 
Leidinio tekstų parengimas ir 23 nuotraukų autorius. 68 psl.

Lietuvos muzikų rėmimo fondas. 2012 m.
Leidinio tekstų parengimas ir 40 nuotraukų autorius. 84 psl.

I muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI“. 1999 metų gegužės 4 – birželio 21 d. 20 psl.
Leidinį parengė Vaclovas Juodpusis.

II muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI“. 2000 balandis – gegužė.
Leidinį parengė Vaclovas Juodpusis. Teksto „Giedra Nasvytytė-Gudauskienė-Gudauskas“ autorius, jos kūrybos vakaro parengimas ir vedimas Stasio Vainiūno namuose (SVN).

III muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI“. 2001 balandis-gegužė. 36 psl.                        Redaktorius. Teksto „Juozė Krištolaitytė-Daugėlienė“ autorius, jos kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN.

IV muzikos fesivalis „SUGRĮŽIMAI“. 2002 balandis-gegužė. 40 psl.                        Redaktorius. Tekstų „Dalia Stulgytė-Schmalenberg“ ir „Stasys Santvaras“ autorius, S. Santvaro kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN.

V muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI“. 2003 balandis-gegužė. 44 psl.                        Festivalio meninis konsultantas, tekstų autorius. B. Brazdžionio kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN, V. M. Vasyliūno konverto Rokiškio Šv. Mato bažnyčioje, L. Baltraus koncerto Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje vedimas.

VI muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI“. 2004 balandis-birželis. 40 psl.                        Festivalio meninis konsultantas, tekstų parengėjas.
Teksto „Vladas Jakubėnas“ autorius, jo kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN.

VII muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI“. 2005 balandis-gegužė. 36 psl.                        Festivalio meninis konsultantas, tekstų parengėjas. Tekstų „Birutė Vizgirdienė“, „Viktoras Vizgirda“, „Vincė Jonuškaitė-Zaunienė“ ir „Stasys Baras“ autorius. B. Vizgirdienės kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN.

VIII tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI“. 2006 balandis-gegužė. 40 psl.
Festivalio meninis konsultantas, tekstų parengėjas. Teksto „Juozė Augaitytė“ autorius, J. Augaitytės kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN.

IX tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI“. 2007 balandis-gegužė. 44 psl.
Festivalio meninis konsultantas, tekstų parengėjas, tekstų „Jeronimas Kačinskas“ ir „Algirdas Kynas“ autorius, J. Kačinsko ir A. Kyno vakarų SVN parengimas ir vedimas.

X tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI“. 2008 balandis-gegužė. 46 psl.
Festivalio meninis konsultantas, tekstų parengėjas. Teksto „Bronius Budriūnas“ autorius, B. Budriūno kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN. 

St. Vainiūnas. Prisiminimas smuikui ir fortepijonui. 2009 m., 12 psl. Vilnius
Redaktorius, teksto „Stasys Vainiūnas“ autorius.

XI tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI“. 2009 balandis-gegužė. 36 psl.
Festivalio meninis konsultantas, tekstų parengėjas, tekstų „Sugrįžimai“ Lietuvos vardo tūkstantmečiui“ ir „Ona ir Alfonsas Mikulskiai“ autorius, O. ir A. Mikulskių kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN. M. Bizinkauskaitės (JAV) koncerto vedimas Marijampolės kultūros centre vedimas.

XII tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI“. 2010 kovas-gegužė. 32 psl.
Festivalio meninis konsultantas, tekstų parengėjas. Tekstų „Frances Covalesky“, „Kazys Bradūnas“ ir „Virginijus Barkauskas“ autorius. K. Bradūno kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN, V. Barkausko (JAV) koncertų Vilniaus arkikatedroje bazilikoje ir Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vedimas. 2 nuotraukų autorius.

XIII tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI“. 2011 kovas-gegužė. 28 psl. Festivalio meninis konsultantas, tekstų parengėjas. Teksto „Faustas Strolia“ autorius, jo kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN. 1 nuotraukos autorius.

XIV tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI“. 2012 balandis-gegužė. 32 psl. Festivalio meninis konsultantas, tekstų parengėjas. Teksto „Salomėja Valiukienė-Nasvytytė“ autorius, jos kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN. V. Gursčio (D. Britanija) ir R. Lamsodžio (Norvegija) koncerto Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, V. Barkausko (JAV) koncertų Vilniuje ir Marijampolėje vedimas.

XV tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI“. 2013 balandis-gegužė. 32 psl. Festivalio meninis konsultantas, tekstų parengėjas. Teksto „Arnoldas Voketaitis“ autorius, jo kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN, K. Juodelytės (Vokietija) koncerto vedimas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. 1 nuotraukos autorius.

XVI tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI“. 2014 balandis–gegužė. 40 psl. Festivalio meninis konsultantas, tekstų redaktorius. Teksto „Stasys Sližys“ autorius, jo kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN. A. Lunskio (Vokietija) koncerto Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio viloje vedimas.

XVII tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI“. 2015 kovo 30 d.–gegužės 12 d. 40 psl. Festivalio meninis konsultantas. Tekstų redaktorius. Teksto „Juozas Stankūnas“ autorius, jo kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN. Utrecht kvintet“ (Olandija) koncerto Šeduvos Švento Kryžiaus atradimo bažnyčioje, P. Gefeno (Belgija, Prancūzija) koncerto Alytaus Šv. Angelų sargų bažnyčioje, V. Barkausko (JAV) koncertų Vilniaus arkikatedroje bazilikoje ir Varėnos kultūros centre vedimas.

XVIII tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI“. 2016 kovo 23 d.–gegužės 10 d. 36 psl. Festivalio meninis konsultantas. Tekstų redaktorius. Teksto „Kazimieras Viktoras Banaitis“ autorius, jo kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN.  M.Roždestvenskytės (Vokietija) koncerto Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vedimas.

XIX tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI“. 2016 kovo 22 d.–gegužės 14 d. 36 psl. Festivalio meninis konsultantas. Tekstų redaktorius.

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 1999-2000 m. 28 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis, A. Šenderovo kūrybos vakaro vedimas

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2000-2001 m. 24 psl. Parengė Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2001-2002 m. 20 psl. Parengė Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2002-2003 m. 24 psl. Parengė Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2003-2004 m. 20 psl. Parengė Vaclovas Juodpusis, J. Juozapaičio kūrybos vakaro vedimas

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2004-2005 m. 20 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2005-2006 m. 20 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2006-2007 m. 20 psl. Parengė ir redaktorius Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2007-2008 m. 24 psl. Parengė ir redaktorius Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2008-2009 m. 20 psl. Parengė ir redaktorius Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2009-2010 m. 20 psl. Parengė ir redaktorius Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2010-2011 m. 20 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2011-2012 m. 24 psl. Parengė ir redaktorius

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2012-2013 m. 20 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2013-2014 m. 24 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2014-2015 m. 20 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis, teksto apie L. B. Ulevičių autorius

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2015-2016 m. 20 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2016-2017 m. 24 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

Smuiko muzikos festivalis M. K. Čiurlionio 125-osioms gimimo metinėms. 2000 m. Druskininkai. 36 psl.
Redaktorius Vaclovas Juodpusis

Smuiko muzikos festivalis. 2001 m. Druskininkai. 28 psl.
Redaktorius Vaclovas Juodpusis

Smuiko muzikos šventė. 2003 m. Druskininkai. 32 psl.
Redaktorius Vaclovas Juodpusis

Smuiko muzikos šventė. 2004 m. Druskininkai. 32 psl.
Redaktorius Vaclovas Juodpusis

Smuiko muzikos šventė. Dešimtieji smuikininkų meistriškumo kursai. 2005 m. Druskininkai. 28 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

Smuiko muzikos šventė. Vienuoliktieji smuikininkų meistriškumo kursai. 2006 m. Druskininkai. 40 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

1991-2004 metų muzikos atlikėjai – tarptautinių konkursų laureatai ir jų pedagogai. Sąvadas.  LMRF, 2006 m., Vilnius. 346 psl. Spec. redaktorius Vaclovas Juodpusis

Valerija Baranauskienė. Arfa amžių tėkmėje. 184 psl. 2017 m. Kaunas
V. Juodpusis – redaktorius, pratarmės autorius, asmenvardžių rodyklės sudarymas.

Publikacijos

Leidiniai, kuriuose išspausdinta Vaclovo Juodpusio užrašyta tautosaka

Zervynos. Vilnius, 1964 m.
Spausdinta rotoprintu. Visų 19 dainų melodijas parengė ir ranka perrašė V. Juodpusis.
Išspausdinta 12 dainų melodijų, kurias iššifravo V. Juodpusis.
Išspausdintas V. Juodpusio ir B. Uginčiaus straipsnis „Dainų melodijos“. 153-157 psl.

Ignalinos kraštas. Vilnius, 1966 m.

                        Dainas spaudai paruošė D. Krištopaitė ir V. Juodpusis.

                        Išspausdintos 27 dainos su melodijomis. Iš jų 10 melodijų iššifravo V. Juodpusis.

                        Išspausdintas V. Juodpusio straipsnis „Apie dainų melodijas“. 193-195 psl.

 

A. Vyšniauskaitė. Lietuvių šeimos tradicijos. Vilnius, 1967 m.

                        Parengtos 93 lietuvių liaudies melodijos.

 

Dieveniškės. Vilnius, 1968 m.

                        Išspausdintas straipsnis „Tautosakos muzikinės ypatybės“, 292-296 psl.

                        Dainų ir pasakų dainuojamųjų intarpų melodijas (iš viso 35) parengė V. Juodpusis.

                        Išspausdinta 10 dainų ir 3-jų pasakų 5 dainuojami intarpai, kuriuos iššifravo V. Juodpusis.

 

Gaidės ir Rimšės apylinkės. Vilnius,1969 m.

                        Išspausdintos 6 dainų melodijos, kurias iššifravo V. Juodpusis.

                        Išspausdintas V. Juodpusio straipsnis „Pastabos apie dainų melodijas“, 260-262 psl.

 

Litauische volksmärchen. Herausgegeben von Bronislava Kerbelyte. Berlin, 1978 m.

                        Išspausdinta keturių pasakų su dainuojamais intarpais 5 šifruotos melodijos.

 

Leonardas Sauka. Lietuvių liaudies dainų eilėdara.

                        Išspausdinta V. Juodpusio iššifruota viena liaudies dainos melodija (44 psl.).

 

Stebuklingas žodis. Kaunas, 1985 m.

                        Išspausdinti 2-jų pasakų 13-ka dainuojamų intarpų (131-134, 198-203 psl.),

                        kuriuos iššifravo V. Juodpusis

 

Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamais intarpais. Surinko ir parengė Jurgis Dovydaitis.

                        Vilnius, 1987 m.

                        Išspausdinta 4-ių pasakų užrašytų / šifruotų 16-ka dainuojamų melodijų.

Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamais intarpais. Surinko ir parengė Jurgis Dovydaitis.

                        Vilnius, 1997 m. Išspausdinta 4-ių pasakų užrašytų / šifruotų 16-ka dainuojamų melodijų.

 

Kukuoja gegiutė. Vilnius, 1999 m.

                        Išspausdinta 15-ka dainų melodijų, kurias iššifravo V. Juodpusis.

                        189-190 psl. išspausdintas straipsnis apie tautosakos rinkėją V. Juodpusį.

 

Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamais intarpais. Surinko Jurgis Dovydaitis. Vilnius, 2000 m.

                        227 melodijas parengė Vaclovas Juodpusis

                        Išspausdinta V. Juodpusio iš magnetinės juostos iššifruotų 5-kių pasakų 13-ka melodijų.

 

Lietuvininkų žodis. Kaunas, 1995

                        Išspausdinta 15-ka V. Juodpusio šifruotų dainų melodijų, garsų mėgdžiojimų.

 

Lietuvių tautosaka. Penktas tomas. Smulkioji tautosaka, žaidimai ir šokiai. Vilnius, 1968 m.

                        Parengta 112 melodijų, išspausdintos V. Juodpusio šifruotos 38 melodijos.

 

Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, serija A, t. 2(19), 1965, p. 296

                        Išspausdinta V. Juodpusio šifruota dainos „Kiškeli, tu pašok“ melodija.

 

Lietuvių tautosaka. Trečias tomas. Pasakos. Vilnius, 1965 m.

                        111 melodijų parengė V. Juodpusis.

                        Išspausdinta V. Juodpusio užrašytų 6 pasakų 92 dainuojamų intarpų melodijos.

 

Lietuvių liaudies dainynas, I. Vaikų dainos. Vilnius, 1980 m.

                        Išspausdinti V. Juodpusio (su M. Vaitulevičiūte) užrašyti 2 liaudies dainų tekstai.

                        Išspausdinta V. Juodpusio užrašytų / šifruotų 13-kos liaudies dainų melodijų.

 

Dzūkų melodijos. Sudarė ir parengė Genovaitė Četkauskaitė. Vilnius, Vaga, 1981 m.

                        Išspausdinta V. Juodpusio iššifruota 1 liaudies dainos melodija.

 

Lietuvių liaudies dainynas, II. Vestuvinės dainos, I. Piršlybų dainos. Vilnius, 1983 m.

                        Išspausdinta V. Juodpusio šifruotų 16-kos liaudies dainų melodijų.

 

Lietuvių liaudies dainynas, III. Karinės-istorinės dainos, I. Vilnius, 1985 m.

                        Melodijas redagavo Vaclovas Juodpusis – šio tomo redakcinės kolegijos narys.

                        Redaguota 410 dainų melodijų.

                        4-ias dainas arba jų tekstus užrašė V. Juodpusis.

                        14-kos dainų melodijas užrašė / šifravo V. Juodpusis.

 

Lietuvių liaudies dainynas, IV. Vestuvinės dainos, 2. Sutartuvių-jaunojo išleistuvių dainos.                                   
Vilnius, 1988 m.

                        Melodijas redagavo Vaclovas Juodpusis – šio tomo redakcinės kolegijos narys.

                        Redaguota 247 dainų melodijų.

                        Išspausdinti V. Juodpusio užrašyti 2-jų dainų tekstai.

                        Išspausdintos V. Juodpusio šifruotos 8-jų dainų melodijos.

 

Lietuvių liaudies dainynas, V. Vestuvinės dainos, 3. Mergvakario ir jaunojo sutiktuvių dainos.                             
Vilnius, 1989 m.

                        Melodijas redagavo Vaclovas Juodpusis ir Z. Puteikienė –

                                                            šio tomo redakcinės kolegijos nariai

                        Redaguotos 199 dainų melodijos

                        Išspausdinti V. Juodpusio užrašyti 3-jų dainų tekstai

                        Išspausdintos V. Juodpusio užrašytos / šifruotos 9-ių dainų melodijos.

 

Lietuvių liaudies dainynas, VI. Darbo dainos, I. Rugiapjūtės, avižapjūtės ir grikių rovimo dainos.                 
Vilnius, 1993 m.

                        Melodijas redagavo Vaclovas Juodpusis – šio tomo redakcinės kolegijos narys.

                        Redaguotos 333 dainų melodijos.

                        Išspausdinta V. Juodpusio užrašyta 1 liaudies daina.

                        Išspausdintos V. Juodpusio šifruotos 2 liaudies dainų melodijos.

 

Lietuvių liaudies dainynas, VII. Šeimos dainos, I. Vilnius, 1994 m.

                        Melodijas atrinko, parengė ir paaiškinimus parašė Vaclovas Juodpusis.

                        Parengtos 323 dainų melodijos.

                        Išspausdinti V. Juodpusio užrašytų 3-jų dainų tekstai.

                        Išspausdintos V. Juodpusio šifruotos 16-kos dainų melodijos.

 

Lietuvių liaudies dainynas, VIII. Vestuvinės dainos, 4.

                        Jaunosios ieškojimo – išvažiavimo į jungtuves dainos. Vilnius, 1994 m.

                        Išspausdintas V. Juodpusio užrašytas 1 dainos tekstas

                        Išspausdinta V. Juodpusio užrašytų / šifruotų 10 liaudies dainų melodijų.

 

Lietuvių liaudies dainynas, IX. Karinės-istorinės dainos, 2. Vilnius, 1995 m.

                        Išspausdinti V. Juodpusio užrašyti 4 dainų tekstai.

                        Išspausdinta V. Juodpusio užrašytų / šifruotų 10 liaudies dainų melodijų.

 

Lietuvių liaudies dainynas, X. Jaunimo dainos. Meilės dainos, I. Vilnius, 1995 m.

                        Melodijas redagavo Vaclovas Juodpusis – šio tomo redakcinės kolegijos narys.

                        Redaguota 291 dainos melodija.

                        Išspausdinti V. Juodpusio užrašyti 4 dainų tekstai.

                        Išspausdinta V. Juodpusio užrašytų / šifruotų 12 liaudies dainų melodijų.

 

Lietuvių liaudies dainynas, XI. Vestuvinės dainos, 5.

                        Sugrįžimo iš jungtuvių – jaunosios apdovanojimo dainos. Vilnius, 1996 m.

                        Išspausdinta V. Juodpusio užrašytų 6-ių liaudies dainų tekstai.

                        Išspausdinta V. Juodpusio šifruotų / užrašytų 7-ių liaudies dainų melodijos.

 

Juzefa Ramanauskaitė. Kakarykalnio aidai. Vilnius, 1996 m.

                        Išspausdinta 14 V. Juodpusio šifruotų melodijų.

 

Lietuvių liaudies dainynas, XII. Darbo dainos, 2. Laukų ir namų darbų dainos. Vilnius, 1997 m.

                        Išspausdinta V. Juodpusio šifruotų / užrašytų 9-ių liaudies dainų melodijos.

 

Lietuvių liaudies dainynas, XIII. Šeimos dainos, 2. Vilnius, 1998 m.

                        Melodijas parengė Vaclovas Juodpusis

                        Išspausdinta V. Juodpusio užrašytų 3-ių liaudies dainų tekstai.

                        Išspausdinta V. Juodpusio šifruotų / užrašytų 9-ių liaudies dainų melodijos.

 

Lietuvių liaudies dainynas, XIV. Šeimos dainos, 3. Vilnius, 1998 m.

                        Melodijų redaktorius Vaclovas Juodpusis

                        Išspausdinta V. Juodpusio užrašytų 3-ių liaudies dainų tekstai.

                        Išspausdinta V. Juodpusio šifruotų / užrašytų 3-jų liaudies dainų melodijos.

 

Lietuvių liaudies dainynas, XV. Dainos apie gamtą. Vilnius, 2000 m.

                        Išspausdinta V. Juodpusio šifruotų / užrašytų 8-ių liaudies dainų melodijos.

 

Lietuvių liaudies dainynas, XVI. Dainos pie girtuoklystę. Vilnius, 2002 m.

                        Išspausdinta V. Juodpusio užrašytų 4-ių liaudies dainų tekstai.

                        Išspausdinta V. Juodpusio šifruotų / užrašytų 10 liaudies dainų melodijų.

 

Lietuvių liaudies dainynas, XVII. Karinės-istorinės dainos, 3

                        Išspausdinta V. Juodpusio užrašytų 2-jų liaudies dainų tekstai.

                        Išspausdinta V. Juodpusio šifruotų / užrašytų 6 liaudies dainų melodijos.

 

Lietuvių liaudies dainynas, XVIII. Karinės-istorinės dainos, 4. Vilnius, 2004 m.

                        Išspausdinta V. Juodpusio užrašyta 1-os liaudies dainos tekstas.

                        Išspausdinta V. Juodpusio šifruota 1 liaudies dainos melodija.

 

Lietuvių liaudies dainynas, XX. Kalendorinių apeigų dainos, 1.

                        Advento-Kalėdų dainos. Vilnius, 2007 m.

                        Išspausdinta V. Juodpusio šifruotų 7-ių liaudies dainų melodijų.

 

Lietuvių liaudies dainynas, XXIII. Vestuvinės dainos, 7. Išvažiavimo pas jaunąjį dainos.

Vilnius, 2011 m.

                        Išspausdinti V. Juodpusio užrašyti 2 liaudies dainų tekstai.

                        Išspausdintos V. Juodpusio užrašytos / šifruotos 6 liaudies dainų melodijos.

Straipsniai

V.Juodpusio straipsniai enciklopedijose ir enciklopediniuose žinynuose:

Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, II tomas. 1968 m.

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, 6 tomas. 1980 m.

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, 7 tomas. 1980 m.

Enciklopedinis žinynas „Lietuvos TSR“. 1980 m.

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, 8 tomas. 1981 m.

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, 9 tomas. 1982 m.

Enciklopedinis žinynas „СОВЕТСКАЯ ЛИТВА“ (rusų kalba). Vilnius, 1982 m.

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, 10 tomas. 1983 m.

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, 11 tomas. 1983 m.

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, 12 tomas. 1984 m.

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Papildymai A-Ž. 1985 m.

Tarybų Lietuvos enciklopedija. I tomas. 1985 m.

Tarybų Lietuvos enciklopedija. II tomas. 1986 m.

Enciklopedinis žinynas „LITHUANIA“ (anglų kalba). 1986 m.

Tarybų Lietuvos enciklopedija. III tomas. 1987 m.

Tarybų Lietuvos enciklopedija. IV tomas. 1988 m.

Литва. Краткая энциклопедия (rusų kalba). Vilnius, 1989 m.

Muzikos enciklopedija. I tomas. A-H. 2000 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. I tomas. 2001 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. II tomas. 2002 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. III tomas. 2003 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. IV tomas. 2003 m.

Muzikos enciklopedija. II tomas. J-N. 2003 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. V tomas. 2004 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. VI tomas. 2004 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. VII tomas. 2005 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. VIII tomas. 2005 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. IX tomas. 2006 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. XI tomas. 2007 m.

Muzikos enciklopedija. III tomas. O-Ž. 2007 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. XIII tomas. 2008 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. XIV tomas. 2008 m.

LIETUVA. I tomas. 2008 m.

100 iškiliausių Lietuvos žmonių. 2009 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. XV tomas. 2009 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. XVI tomas. 2009 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. XVII tomas. 2010 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. XVIII tomas. 2010 m.

LIETUVA. II tomas. 2010 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. XIX tomas. 2011 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. XX tomas. 2011 m.

Bažnytinė muzika. Enciklopedinis žinynas. Vilnius, 2011 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. XXI tomas. 2012 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. XXII tomas. 2012 m.

LIETUVA. III tomas. 2012 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. XXIII tomas. 2013 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. XXIV tomas. 2013 m.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. XXV tomas. 2014 m.

LIETUVA. IV tomas. 2015 m.

 

 

V.Juodpusio straipsniai „Mažosios lietuviškosios tarybinės enciklopedijos“ II tome (1968m.):

                        Pakalnis Juozas

                        Paliulis Stasys

 

            V.Juodpusio straipsniai „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos“ 6 tome (1980 m.):

                        Kužamjarovas Kudusas

                        Lemba Artūras

                        Leontovičius Nikolajus

                        Lycytis (Līcītis) Janis

 

            V.Juodpusio straipsniai „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos“ 7 tome (1980 m.):

                        Liudigas Mihkelis

                        Livontas Aleksandras

                        Maldybajevas Abdylas

                        Marijošius Vytautas

                        Medinis (Mediņš) Janis

                        Medinis (Mediņš) Jazepas

                        Medinis (Mediņš) Jekabas

                        Meitus Julijus

                        Melngailis Emilis

                        Miliutinas Georgijus (Jurijus)

                        Mokrousovas Borisas

                        Moldobasanovas Kalyjas

 

            Enciklopedinis žinynas „Lietuvos TSR“ (1980 m.)

                        V. Juodpusio straipsnis Muzika, 249-253 psl.

 

            V.Juodpusio straipsniai „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos“ 8 tome (1981 m.):

                        Mšvelidzė Šalva

                        Muchatovas Velis

                        Muradelis Vano

                        Mušelis Georgijus

                        „Muzykalnaja žizn“

                        Muzikos akademijos

                        Muzikos fondas

                        Narbutienė Ona

                        Niaga Georgijus

                        Niaga Štefanas

                        Nijazis

                        Noktiurnas

                        Nona

                        Nonakordas

                        Nonetas

                        Novakauskas Jonas

                        Novikovas Anatolijus

                        Obertonai

                        Oktava

                        Oktetas

                        Oleka Petras

                        Oratorija

                        Ovezovas Dangataras

                        Pachmutova Aleksandra

                        Pakalnis Juozas

                        Paketūras Vaclovas

                        Palionytė Danutė

                        Paliulis Stasys

                        Paltanavičius Vytautas

                        Partita

                        Partitūra

                        Pastoralė

                        Pentachordas

                        Pentatonika

                        Paulas Raimondas

 

            V.Juodpusio straipsniai „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos“ 9 tome (1982 m.):

                        Pizzicato

                        Postliudas

                        Potašinskas Chaimas

                        Povilaitis Leonas

                        Preliudas

                        Prima

                        Pustonis

                        Račiūnas Antanas

                        Rapsodija

                        Raudonikis Algimantas

                        Registras

                        Rekašius Antanas

                        Repriza

                        Requiem

                        Retsas, Riaetsas Janas

                        Revuckis Levas

                        Ričerkaras

                        Riturnelė

                        Romansas

                        Rondo

                        Rusijos Federacija. Muzika

                        Sabzanovas Jaichelis

                        Saifidinovas Šarofidinas

 

            Enciklopedinis žinynas „СОВЕТСКАЯ ЛИТВА“ rusų k., (1982 m.)

                        V. Juodpusio straipsnis МУЗЫКА, 230-237 psl.

 

            V.Juodpusio straipsniai „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos“ 10 tome (1983 m.):

                        Septakordas

                        Septetas

                        Septima

                        Siuita

                        Skultė Adolfas

                        Solistas

                        Solovjovas-Sedojus Vasilijus

                        Sopranas

                        „Sovetskaja muzyka“

                        Stasovas Vladimiras

                        Stepulis Pranas

                        Stoliarskis Piotras

                        Subdominantė

                        Šafranas Danijilas

                        Šansona

                        Šansonetė

                        Šansonje

                        Šeligovskis Tadeušas

                        Širma Grigorijus

                        Šosonas Ernestas

                        Šostakovičius Dmitrijus

 

            V.Juodpusio straipsniai „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos“ 11 tome (1983 m.):

                        Štrausas (Strauss) Johanas (tėvas)

                        Štrausas (Strauss) Johanas (sūnus)

                        Štrausas (Strauss) Richardas

                        Tallat-Kelpša Juozas

                        Tartini (Tartini) Džuzepė

                        Tauragis Adeodatas

                        Telemanas (Telemann) Georgas Filipas

                        Tenoras

                        Tercetas

                        Tercija

                        Tikockis Jevgenijus

                        Torelis (Torelli) Džuzepė

                        Trio

                        Tritonis

                        Ukrainos Ševčenkos operos ir baleto teatras

                                      Uvertiūra

 

V.Juodpusio straipsniai „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos“ 12 tome (1984 m.):

                        Vanagaitis Antanas

                        Vasiliauskas Bernardas

                        Venckus Antanas

                        Vygneris (Vīgners) Leonidas

                        Viržonis Vytautas

                        Zaberis (Zābers) Janis

                        Zakas Jakovas

                        Zarinis (Zariņš) Karlis

                        Zarinis (Zariņš) Margeris

                        Žigaitis Rimvydas

                        Žiganovas Nazibas

 

            V.Juodpusio straipsniai „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos“ Papildymai (1985 m.):

                        Armonas Augustinas

                        Bingelis Petras

                        Dnepropetrovsko operos ir baleto teatras

                        Grybauskas Kęstutis

                        Grybauskienė Liudmila

                        Grigorianas Gehamas

                        Hajošas (Hajós) Laslas

                        Juodikaitytė Monika Danguolė

                        Kijevo konservatorija

                        Kirgizijos operos ir baleto teatras

                        Leningrado mažasis operos ir baleto teatras

                        Lvovo operos ir baleto teatras

                        Maskvos muzikinis pedagoginis institutas

                        Maskvos Stanislavskio ir Nemirovičiaus-Dančenkos muzikinis teatras

                        Mininas Vladimiras

                        Moldavijos operos ir baleto teatras

                        Odesos operos ir baleto teatras

                        Petrovas Andrejus

                        Rovda Viktoras

                        Stasiūnaitė Aušra

                        Šachovskaja Natalija

                        Ščiukaitė Nijolė

                        Tadžikijos operos ir baleto teatras

                        Temirkanovas Jurijus

                        Totorijos operos ir baleto teatras

                        Turkmėnijos operos ir baleto teatras

                        Žilis-Gara (Żylis-Gara) Teresė

 

            V.Juodpusio straipsniai „Tarybų Lietuvos enciklopedijos“ I tome (1985 m.):

                        Aleksa Jonas

                        Aleškevičiūtė Marija

                        Almonaitytė Birutė

                        Altermanas Isajus

                        Babravičius Juozas

                        Berkavičius Povilas

                        Byra Jonas

                        Budrys Algirdas

                        Budrius Pranas

                        Bukša Mykolas

                        Česas Vladas

                        Digrys Leopoldas

                        Dirvianskaitė Aleksandra

                        Domarkas Stanislovas

                        Dvarionaitė-Montvydienė Julija

                        Fledžinskas Jurgis

                        Geniušas Rimas

                        Grybauskas Kęstutis

                        Grybauskienė Liuda

                        Grigaitienė Vladislava

 

            V.Juodpusio straipsniai „Tarybų Lietuvos enciklopedijos“ II tome (1986 m.):

                        Hofmekleris Leiba

                        Janulevičiūtė Jadvyga

                        Jocys Jonas

                        Maciūtė Regina

 

            Enciklopedinis žinynas „LITHUANIA“ anglų k., (1986 m.)

                        V. Juodpusio straipsnis MUSIC, 360-370 psl.

 

V.Juodpusio straipsniai „Tarybų Lietuvos enciklopedijos” III tome (1987 m.):

                        Mažeika Juozas

                        Milkevičiūtė Irena

                        Muraška Leonidas

                        Neimontas Juozas

                        Noreika Virgilijus

                        Oktetas

                        Oleka Petras

                        Paliulis Stasys

                                      Paulauskas Zenonas

                        Petrauskas Kipras

                        Potašinskas Chaimas

                        Prudnikovas Vladimiras

                        Račiūnas Antanas

                        Radzevičius Petras

                        Rakauskaitė Marijona

                        Rubackis Vladimiras

                        Rubackytė Mūza

 

            V.Juodpusio straipsniai „Tarybų Lietuvos enciklopedijos” IV tome (1988 m.):

                        Sondeckis Saulius

                        Stasiūnaitė Aušra

                        Stasiūnas Jonas

                        Šenderovas Michailas

                        Švedijos muzika

                        Tallat-Kelpša Juozas

                        Žigaitis Rimvydas

 

            Enciklopedija „ЛИТВА“. Краткая энциклопедия rusų kalba, (1989 m.)

                        Panaudoti V.Juodpusio straipsniai,

                        kurių autorystė patvirtinama 672 psl.

 

            V.Juodpusio straipsniai „Muzikos enciklopedijos“ I tome (2000 m.):

                        Adamkevičius Valentinas

                        Aleksa Jonas Dainius

                        Aleškevičiūtė Marija

                        Almonaitytė Birutė

                        Altermanas Isajus

                        Ambrazaitytė Nijolė

                        Andriejevas Rostislavas

                        Apanavičiūtė Gražina

                        Armėnijos OBT

                        Arminas Anicetas

                        Augaitytė Juozė

                        Azerbaidžano OBT

                        Babravičius Juozas

                        Balys Jonas

                        Baltarusijos OBT

                        Baltrus Leonas (su R.Aleknaite)

                        Banaitis Valteris Kristupas

                        Basanavičiaus premija

                        Basanavičius Jonas

                        Berkavičius Povilas

                        Byra Jonas

                        Brazis Algirdas

                        Budrys Algirdas

                        Budrius Pranciškus

                        Bukša Mykolas

                        Chetagurova Liudmila

                        Česas Vladas

                        Čiurlionio draugija

                        Čiurlionio konkursas

                        Dambrauskaitė Antanina

                        Daunoras Vaclovas

                        Dičiūtė-Trečiokienė Alodija

                        Dievaitytė Stasė

                        Digrys Leopoldas

                        Dirvianskaitė Aleksandra

                        Domarkas Stasys

                        Dvarionaitė-Montvydienė Julija

                        Fledžinskas Jurgis

                        Galaunienė-Nezabitauskaitė Adelė

                        Geniušas Petras

                        Ginzburg Grigorij

                        Griauzdė Klemensas

                        Grigaitienė Vladislava

                        Grigalavičiūtė Nida

                        Grigas Algis

                        Hofmekleris Leiba

                        „Hudebni rozhledy“

 

            V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ I tome (2001 m.):

                        Aav Evald

                        Aavik Juhan

                        Adamkevičius Valentinas

                        Adomaitienė-Pusdešrytė Sofija

                        Aladav Mikalaj

                        Aleksa Jonas Dainius

                        Aleškevičiūtė Marija

                        Almonaitytė-Eidukienė Birutė

                        Ambrazaitytė Nijolė

                        Amirov Fikret

                        Andriejevas Rostislavas

                        Apanavičiūtė Gražina

                        Apeikytė Raimonda Bernadeta

                        Archipova Irina

 

V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ II tome (2002 m.):

                        Arminas Anicetas

                        Armonas Augustinas

                        Armonas Petras

                        Audėjus Stasys

                        Augaitytė Juozė

                        Auster Lidija

                        Babravičius Juozas

                        Baltrus Leonas

                        Banaitis Juozas

                        Baras Stasys

                        Barisons Pēteri

 

            V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ III tome (2003 m.):

                        Berkavičius Povilas

                        Bērziņš Rūdolfs

                        Byra Jonas

                        Brazis Algirdas

                        Budrys Algirdas

                        Budrius Pranas

                        Bukša Mykolas

 

 

 

            V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos” IV tome (2003 m.):

                        Chetagurova Liudmila

                        Chrennikov Tichon

                        Česas Vladas

                        Čiurlionio draugija

                        Čiurlionio konkursas

                        Dambis Pauls

                        Dambrauskaitė Antanina

                        Dārziņš Emils

                        Daunoras Vaclovas

                        Dičiūtė-Trečiokienė Aliodija

                        Dievaitytė Stasė

                        Digrys Leopoldas Mykolas

                        Dirvianskaitė Aleksandra

 

            V.Juodpusio straipsniai „Muzikos enciklopedijos“ II tome (2003 m.):

                        Jasenka Juozas

                        „Jauna muzika“

                        JurkštasVytautas Povilas

                        Kaal Anu

                        Karnavičius Jurgis jr

                        Kaskas Anna

                        Kutkus Aleksandras

                        Kuznecovas Konstantinas

                        Läte Aleksander

                        Latvijos muzika

                        Lemba Artur

                        Leontovič Nikolaj

                        Līcītis Jānis

                        „Lietuva“

                        Lietuvos kamerinis orkestras

                        Lietuvos kvartetas

                        Lietuvos muzikų rėmimo fondas

                        Lietuvos nacionalinė filharmonija

                        Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras

                        Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras

                        Liustikaitė Janina

                        Lüdig Mihkel

                        Mägi Ester

                        Marijošius Romanas

                        Mažeika Juozas

                        Mediņš Jānis

                        Mediņš Jāzeps

                        Mediņš Jekabs

                        Meduševskij Viačeslav

                        Melngailis Emīls

                        Mikulskienė Ona

                        Mikulskis Alfonsas

                        Milkevičiūtė Irena

                        Minkštimas Edvinas

                        Muradelis Vano

                        Muraška Leonidas

                        „Muzikos žinios“

                        Neimontas Juozas

                        Normet Leo

            V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ V tome (2004 m.):

                        Domarkas Stasys

                        Dvarionaitė-Montvydienė Julija

 

            V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ VI tome (2004 m.):

                        Fledžinskas Jurgis

                        Nezabitauskaitė-Galaunienė Adelė

                        Geniušas Petras

                        Ginzburg Grigorij

 

            V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ VII tome (2005 m.):

                        Griauzdė Klemensas

                        Grigaitienė-Polovinskaitė Vladislava

                        Griška Susan

                        Hofmekleris Leiba

 

            V.Juodpusio straipsnis „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ VIII tome (2005 m.):

                        Janulevičiūtė Jadvyga Zinaida

 

            V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ IX tome (2006 m.):

                        Jurkštas Vytautas Povilas

                        Kaal Anu

                        Karnavičius Jurgis jr

                        Kalvaitytė-Velbasienė Alė

                        Kaskas Anna

 

            V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ XI tome (2007 m.):

                        Krištolaitytė-Daugėlienė Juozė

                        Kutkus Aleksandras

                        Latvija. Muzika

 

            V.Juodpusio straipsniai „Muzikos enciklopedijos“ III tome (2007 m.):

                        Oleka Petras

                        Pakalnis Juozas

                        Paulauskas Zenonas

                        Pauls Raimonds

                        Petraškevičiūtė Jadvyga

                        Petrauskas Kipras

                        Plakidis Pēteris

                        Potašinskas Chaimas

                        Rääts Jaan

                        Račevskis Edgars

                        Radvilaitė Aldona Eleonora

                        Radvilaitė Halina Bronislava

                        Radvilaitė Marija

                        Radzevičius Petras

                        Radzevičiūtė Pranė

                        Rakauskaitė Marijona

                        Rakov Nikolaj

                        Ramans Gederts

                        Rubackis Vladimiras

                        Rudziński Witold

                        Sabzanov Jachel

                        Seidelis Levas

                        Siimon Jenny

                        Sinaiskij Vasilij

                        Sipolnieks Pēteris

                        Skulte Adolfs

                        Solertinskij Ivan

                        Sondeckienė Silvija

                        Sondeckis Paulius

                        Sondeckis Saulius

                        Sondeckis Vytautas

                        Stasov Vladimir

                        Stempužienė, Butkutė, Švedienė Aldona

                        Struve Boris

                        Stulgienė Liucija

                        Stulgytė-Schmalenberg Dalia

                        Stumbre Silvija

                        „Sugrįžimai“

                        Šenderovas Michailas

                        Šostakovič Dmitrij

                        Štrāls Kārlis

                        Švėgžda von Bekker Martynas

                        Tallat-Kelpša Juozas

                        Ukrainos muzika (su Algirdu Ambrazu)

                        Ukrainos Ševčenkos OBT

                        Vaičekonis Petras

                        Vainiūnas Stasys (su Algirdu Ambrazu)

                        Vainiūno konkursas

                        Vainiūno namai

                        Vītols Jāzeps

                        „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“

 

            V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ XIII tome (2008 m.):

                        Leontovič Mykola

                        Līcītis Jānis

                        „Lietuva“, Valstybinis dainų ir šokių ansamblis

                        Lietuvos kamerinis orkestras

                        Lietuvos kvartetas

                        Lietuvos muzikų rėmimo fondas

                        Lietuvos nacionalinė filharmonija

                        Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras

                        Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras

                        Liustikaitė Janina, Saurazienė

                        Lüdig Mihkel

 

            V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ XIV tome (2008 m.):

                        Marijošius Romanas

                        Mastienė Roma

                        Mažeika Juozas

                        Mediņš Jānis

                        Mediņš Jāzeps

                        Mediņš Jēkabs

                        Melngailis Emīls

 

            V.Juodpusio straipsniai enciklopedijoje „LIETUVA“ I (2008):

                        „Lietuva“, Valstybinis dainų ir šokių ansamblis

                        Lietuvos nacionalinė filharmonija

                        Lietuvos kamerinis orkestras

                        Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras

                        Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras

 

            V.Juodpusio straipsniai knygoje „100 iškiliausių Lietuvos žmonių“ (2009):

                        Juozas Naujalis

                        Kipras Petrauskas

 

            V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ XV tome (2009 m.):

                        Mikulskienė Ona, Mozoliauskaitė

                        Mikulskis Alfonsas

                        Milkevičiūtė Irena

                        Minkštimas Edvinas

                        Muradeli Vano

                        Muraška Leonidas

                        Muzikos žinios

 

            V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ XVI tome (2009 m.):

                        Neimontas Juozas

                        Normet Leo

                        Oleka Petras

 

            V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ XVII tome (2010 m.):

                        Pakalnis Juozas

                        Paulauskas Zenonas

                        Pauls Raimonds

 

            V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ XVIII tome (2010 m.):

                        Petraškevičiūtė Jadvyga

                        Petrauskas Kipras

                        Plākidis Pēteris

                     Potašinskas Chaimas

 

            V.Juodpusio straipsniai enciklopedijoje „LIETUVA“ II (2010):

                        Adamkevičius Valentinas

                        Aleksa Jonas Dainius

                        Aleškevičiūtė Marija

                        Almonaitytė Birutė, Eidukienė

                        Ambrazaitytė Nijolė

                        Apanavičiūtė Gražina

                        Apeikytė Raimonda Bernadeta

                        Arminas Anicetas

                        Armonas Augustinas

                        Armonas Petras

                        Audėjus Stasys

                        Augaitytė Juozė

                        Babravičius Juozas

                        Baltrus Leonas, Baltrušaitis

                        Banaitis Juozas

                        Baras Stasys, Baranauskas

                        Berkavičius Povilas

                        Byra Jonas

                        Brazis Algirdas

                        Bručkus Viktoras

                        Budrys Algirdas

                        Budrius Pranciškus

                        Bukša Mykolas

                        Chetagurova Liudmila

                        Česas Vladas

                        Dambrauskaitė Antanina

                        Daunoras Vaclovas

                        Dičiūtė-Trečiokienė Alodija

                        Dievaitytė Stasė, Skačkauskienė

                        Digrys Leopoldas Mykolas

                        Dirvianskaitė Aleksandra

                        Domarkas Stasys

                        Dvarionaitė Julija, Montvydienė

                        Fledžinskas Jurgis

                        Galaunienė Adelė, Nezabitauskaitė

                        Geniušas Petras

                        Griauzdė Klemensas

                        Grigaitienė Vladislava, Polovinskaitė

                        Griška Susan (Zuzana Griškaitė)

                        Hofmekleris Leiba

 

            V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ XIX tome (2011 m.):

                        Rääts Jaan

                        Radvilaitė Aldona Eleonora

                        Radvilaitė Halina Bronislava

                        Radvilaitė Marija

                        Radzevičius Petras

                        Radzevičiūtė Pranė (Pranciška)

                        Rakauskaitė Marijona

 

              V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ XX tome (2011 m.):

                        Rubackis Vladimiras

                        Rudziński Witold

 

            V.Juodpusio straipsnis enciklopediniame žinyne „Bažnytinė muzika“ (2011 m.)

                        „Muzikos žinios“

 

              V.Juodpusio straipsnis „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ XXI tome (2012 m.):

                        Seidelis Levas

 

              V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ XXII tome (2012 m.):

                        Skulte Ādolfs

                        Sondeckis Saulius

                        Stasiūnaitė Aušra

                        Stasiūnas Jonas

                        Stempužienė Aldona, Butkutė, Švedienė

                        Stulgytė Dalia, Schmalenberg

 

            V.Juodpusio straipsniai enciklopedijoje „LIETUVA“ III (2012):

                        Karnavičius Jurgis, jr

                        Kaskas Anna (Ona Katkauskaitė)

                        Krištolaitytė-Daugėlienė Juozė

                        Kutkus Aleksandras (Aleksas)

                        Liustikaitė Janina, Saurazienė

                        Mastienė Roma, Vilčinskaitė

                        Mažeika Juozas

                        Mikulskienė Ona, Mozoliauskaitė

                        Mikulskis Alfonsas

                        Milkevičiūtė Irena

                        Muraška Leonidas

                        Neimontas Juozas

                        Oleka Petras

                        Pakalnis Juozas

                        Paulauskas Zenonas

                        Petraškevičiūtė Jadvyga (Pietraszkiewicz Jadwiga)

                        Petrauskas Kipras

                        Potašinskas Chaimas

 

 

              V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ XXIII tome (2013 m.):

                        Šenderovas Michailas

                        Šostakovič Dmitrij

                        Švėgžda von Bekker Martynas

                        Tallat-Kelpša Juozas

 

            V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ XXIV tome (2013 m.):

                        Ukraina. Muzika. (str. su A.Ambrazu)

                        Vainiūnas Stasys (str. su A.Ambrazu)

                        Vainiūno konkursas

 

            V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ XXV tome (2014 m.):

                        Vītols Jāzeps

 

            V.Juodpusio straipsniai enciklopedijoje „LIETUVA“ IV (2015):

                        Radvilaitė Aldona Eleonora

                        Radvilaitė Halina Bronislaba

                        Radvilaitė Marija

                        Radzevičius Petras

                        Radzevičiūtė Pranė (Pranciška)

                        Rakauskaitė Marijona

                        Rubackis Vladimiras

                        Sondeckis Saulius

                        Stasiūnaitė Aušra

                        Stasiūnas Jonas

                        Stempužienė Aldona, Butkutė, Švedienė

                        Stulgienė Liucija

                        Stulgytė Dalia

                        Šenderovas Michailas

                        Švėgžda von Bekker Martynas (str. su B.Žalaliene)

                        Tallat-Kelpša Juozas

                        Vainiūnas Stasys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidiniai

Vaclovo Juodpusio autoriniai leidiniai, knygos:

Juozas Pakalnis. 76 psl. 1972 m., Vaga, Vilnius

„Muzikos barų“ 1991 metų kalendorius. 28 psl., Lietuvos muzikų draugija, Vilnius

„Muzikos barų“ 1992 metų kalendorius. 56 psl., Lietuvos muzikų draugija, Vilnius

„Muzikos barų“ 1993 metų kalendorius. 64 psl., Lietuvos muzikų draugija, Vilnius

„Močiute motinėle“. 100 lietuvių liaudies dainų apie motiną. 88 psl., 1993 m. Leidykla Muzika

„Muzikos barų“ 1994 metų kalendorius. 64 psl., Lietuvos muzikų draugija, Vilnius

„Muzikos barų“ 1995 metų kalendorius. 64 psl., Lietuvos muzikų draugija, Vilnius

„Muzikos barų“ 1996 metų kalendorius. 64 psl., Lietuvos muzikų draugija, Vilnius

„Muzikos barų“ 1997 metų kalendorius. 64 psl., Lietuvos muzikų draugija, Vilnius

„Muzikos barų“ 1998 metų kalendorius. 64 psl., Lietuvos muzikų draugija, Vilnius

1999 metų muzikos kalendorius. 122 psl., Lietuvos muzikų draugija, Vilnius

2000 metų muzikos kalendorius. 126 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius

2001 metų muzikos kalendorius. 132 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas Vilnius

2002 metų muzikos kalendorius. 132 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius

2003 metų muzikos kalendorius. 132 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius

2004 metų muzikos kalendorius. 144 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius

2005 metų muzikos kalendorius. 144 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius

„Čiurlionio“ ansamblis 1949-1991 metais“. 2005 m., 784 psl.,

Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius

2006 metų muzikos kalendorius. 140 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius

2007 metų muzikos kalendorius. 144 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius

„Tai buvo… Muzikinio gyvenimo atspindžiai, 1“. 2008 m., 528 psl.,

Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius

2008 metų muzikos kalendorius. 160 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius

2009 metų muzikos kalendorius. 160 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius

2010 metų muzikos kalendorius. 176 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius

2011 metų muzikos kalendorius. 192 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius

2012 metų muzikos kalendorius. 208 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius

2013 metų muzikos kalendorius. 208 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius

Muzikologas Vaclovas Juodpusis 75. 2013 m. 32 psl. Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius

„Tai buvo… Muzikinio gyvenimo atspindžiai, 2“. 2013 m., 528 psl.,

Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius

2014 metų muzikos kalendorius. 208 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Panevėžys

2015 metų muzikos kalendorius. 208 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Panevėžys

2016 metų muzikos kalendorius. 208 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Panevėžys

2017 metų muzikos kalendorius. 208 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Pamevėžys

V. Juodpusio sudaryti ir spaudai parengti leidiniai:

Juozas Indra. Vokaliniai kūriniai. Su įžangos žodžiu „Juozo Indros vokaliniai kūriniai“.
977 m. 80 psl. Vilnius, Vaga

Juozas Pakalnis. Vokaliniai kūriniai. Su įžangos žodžiu ir redakcinėmis pastabomis.
1982 m. 80 psl. Vilnius, Vaga

VI tarprespublikinis M. K. Čiurlionio pianistų konkursas (lietuvių ir rusų kalbomis). 68 psl. 1986 m.

I tarptautinis M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas (lietuvių ir anglų k.). 80 psl. 1991 m.

Aleksandras Kačanauskas. Kūrinių rinktinė. I tomas. Solinės dainos.
Sudarė, parengė ir redagavo V. Juodpusis. Su įžangos žodžiu
„A. Kačanausko kūriniai balsui ir fortepijonui“. 1994 m. 164 psl. Kaunas

Vladas Jakubėnas. Už jūrių marių. Lietuvių liaudies dainų išdailos chorams. Su komentarais.
1994 m. 64 psl. Vilnius

Alfonsas Mikulskis. Tautinės mišios Už kenčiančią Lietuvą. Su tekstu apie šį kūrinį.
1996 m. 44+20 psl. Vilnius

Antanas Belazaras. Dainos ir romansai. Su įžangos žodžiu „Antanas Belazaras“.
1998 m. 68 psl. Kaunas

Alfonsas Mikulskis. Dainuojanti jaunystė. Dainos vaikų ir jaunimo chorams.
Su tekstu apie A. Mikulskį. 1999 m. 64 psl. Vilnius

Ona Mikulskienė. „Čiurlionio“ ansamblis 1940-1949 metais, Dienoraštis.
Sudarymas ir parengimas spaudai,
vaizdinės medžiagos parinkimas. 2000 m., 316 psl. Vilnius

Alfonsas Mikulskis. Jėzau, Jėzau, ateiki pas mane. Giesmės.
Su įžangos tekstu „Kompozitorius ir dirigentas Alfonsas Mikulskis“
ir parengimas spaudai. 2001 m. 32 psl. Vilnius

Giedra Gudauskienė. Suktinis. Variacijos fortepijonui.
Su tekstais apie kompozitorę ir jos kūrybą fortepijonui
lietuvių ir anglų kalbomis. 2002 m. 14 psl. Vilnius

Vytautas Dambrauskas. Kompozitorius Jonas Dambrauskas.
Parengimas spaudai, bibliografijos sudarymas ir parengimas,
pavardžių rodyklės sudarymas, nuotraukų parinkimas. 2002 m. 196 psl. Vilnius

Giedra Gudauskienė. Aš čia – gyva. Dainos balsui su fortepijono pritarimu.
Sudarymas ir parengimas.
Su tekstu apie kompozitorę lietuvių ir anglų kalbomis. 2005 m. 84 psl. Vilnius

M. K. Čiurlionis. World and Time. Anglų ir japonų kalbomis. Rengimas spaudai.
2005 m., 40 psl. Vilnius

V. Juodpusio redaguoti, konsultuoti ar recenzuoti leidiniai:
Juozas Tallat-Kelpša. Apie gyvenimą ir veiklą parašė Jonas Nabažas, 
apie kūrybą – Eugenija Ragulskienė. Recenzavimas. 1983 m. 374 psl. Vilnius

Tarybų Lietuvos enciklopedija. 2. 1986 m. Muzika. II tomo mokslinis konsultantas.

Tarybų Lietuvos enciklopedija. 3. 1987 m. Muzika. III tomo mokslinis konsultantas.

Tarybų Lietuvos enciklopedija. 4. 1988 m. Muzika. IV tomo mokslinis konsultantas.

Antanas Karosas-Karosevičius. Pirmieji Lietuvos dainininkai. 1992 m. 128 psl. Vilnius

M. K. Čiurlionis. Fugos vargonams. 1995 m. 40 psl. Vilnius

Juozas Strolia. Tolimas kaimas. Daina balsui ir fortepijonui.
Su įžangos tekstu apie J. Strolią ir jo dainą bei su parengtu J. Strolios kūrinių sąrašu.                        
1997 m. 20 psl. Kaunas

Rusų kompozitorių romansai iš Elenos Čiudakovos koncertinio repertuaro.
Su įžangos tekstu „Elena Čiudakova“ lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.
1997 m. 88 psl. Vilnius

Vytautas Grivickas. Baleto menas. Dalykinis redagavimas ir detalios, su paaiškinimais pavardžių
rodyklės sudarymas. 2001 m. Vilnius

Penki lietuvių kompozitorių romansai pagal Juozės Krištolaitytės-Daugėlienės eiles.
Su tekstu apie J. Krištolaitytę-Daugėlienę. 2002 m. 20 psl. Vilnius Vaga

Varnėnų skudučiai. Dainos vaikams. 2002 m. 48 psl. Vilnius Vaga
Stasio Vainiūno namai. Nuotraukomis iliustruotas lankstinukas su tekstu. 2003 m. 12 psl.
Redaktorius. LMRF

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Variacijos viena tema.
Pianistas, kultūros puoselėtojas Dainius Trinkūnas.      
Dalykinis konsultantas. 446 psl. Vilnius, 2003

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“. 2003 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite).

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“. 2004 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite).

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“. 2005 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite).

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“. 2006 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite),
koncertų vedėjas. 1 nuotraukos autorius.

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“. 2007 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite),
teksto apie Edvardą Griegą, 5-ių nuotraukų autorius, koncertų vedėjas.

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“. 2008 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite),
Leidinio parengimas ir redagavimas. 78 psl.,
teksto „Lietuvos tūkstantmetį sutinkant...“ autorius, koncertų vedėjas.