Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė

Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė
VDU docentė, vyr. mokslo darbuotoja, vokalo ir muzikos mokytoja ekspertė
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2020-04-29
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-496

Mokslinis laipsnis

Socialinių mokslų daktarė (muzikos edukologija), docentė.

Apdovanojimai

* LR Aplinkos ministerijos padėkos raštas už pagalbą, organizuojant Aplinkos apsaugos dienai skirtą renginį (2016 m.).

Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento bendrojo ugdymo skyriaus padėka už indėlį, rengiant Vilniaus miesto Vokiškų dainų festivalio programą (2017 m.).

* Vilniaus raj. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos raštas už etnokultūros, liaudies tradicijų bei papročių puoselėjimą (2017 m.). 

 

Biografija

2001 m. įgijo menų (vokalas) bakalauro laipsnį Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2004 m. baigė muzikos edukologijos magistrantūros studijas, įgijo magistro laipsnį ir muzikos mokytojo kvalifikaciją Vilniaus pedagoginiame universitete. 2013 m. suteiktas socialinių mokslų srities (muzikos) edukologijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis Lietuvos edukologijos universitete. Disertacijos tema „Būsimųjų muzikos mokytojų individualiojo vokalinio ugdymo strategija [Strategy of Future Music Teachers‘ Individual Vocal Education]“.

Darbovietės

Nuo 2018 m. dirba docento pareigose Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje (Vilniuje, Kaune)  ir Muzikos akademijoje (Kaune).

2014-2018 m. dirbo Lietuvos edukologijos universitete Edukacinių tyrimų institute, nuo 2018 m. Vytauto Didžiojo universitete dirbo mokslo, vėliau vyresniąja mokslo darbuotoja.

2004-2018 m. dirbo (asistente, lektore, docente) Lietuvos edukologijos universitete, Ugdymo mokslų fakultete, Muzikos katedroje.

Darbas asociacijose, organizacijose

Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos Meninio ugdymo tinklo komiteto pirmininkė nuo 2019 m.                                                                                                  Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė nuo 2019 m.                         Vilniaus r. savivaldybės muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė nuo 2019 m.                                                                                                                                 Socialinio tyrėjo mokyklos narė nuo 2016 m.                                                           Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė nuo 2011 m.                                         Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos narė nuo 2010 m.

Straipsniai

Reikšmingiausi moksliniai ir/ar meniniai, metodiniai darbai (2013-2019 m.):

 1. Bartkevičius, R., Jucevičiūtė-Bartkevičienė, V. (2019). Nowe ścieżki ekspresji wizualnej: skała soli Polskiej. In: Obrazy uliczne Piotra Jargusza. Sztuka w przestrzeni społecznej Rafał Solewski (red.) Krakow: Wydawnictwo Naukowe Uniwersitetu Pedagogicznego. [Recenzuojamas leidinys], p. 188-197, ISBN 978-83-8084-348-6; ISSN 2450-7865.
 2. Jucevičiūtė-Bartkevičienė, V. (2018). A note from the editor=Sudarytojo žodis=Od redaktora. In: Ričardas Bartkevičius. Metamorphoses: [collection of peer-reviewed articles and Ričardas Bartkevičius’ artworks=recenzuotų straipsnių ir Ričardo Bartkevičiaus meno darbų rinkinys=zbiór recenzowanych artykułów i dzieł sztuki Ričardasa Bartkevičiusa / Ričardas Bartkevičius];([editor = sudarytojas = redaktor – Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė). Krakow : Galeria Floriańska. [Recenzuojamas leidinys], p. 7-10.
 3. Jucevičiūtė-Bartkevičienė, V. (2018). The artist in the epicentre of change: synergy of painting and narrative=Menininkas kaitos epicentre: tapybos metamorfozių ir naratyvo sinergija. In: Ričardas Bartkevičius. Metamorphoses: [collection of peer-reviewed articles and Ričardas Bartkevičius’ artworks = recenzuotų straipsnių ir Ričardo Bartkevičiaus meno darbų rinkinys=zbiór recenzowanych artykułów i dzieł sztuki Ričardasa Bartkevičiusa/Ričardas Bartkevičius; [editor=sudarytojas=redaktor – Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė]. Krakow: Galeria Floriańska. [Recenzuojamas leidinys], p. 19-29; p. 44-53.
 4. Jucevičiūtė-Bartkevičienė, V., Bartkevičius, R. (2018). Wzajemne związki między dziedzictwem a działalnością artystyczną: doświadczenie edukacji nieformalnej = Interconnection of heritage and artistic activities: experience in non-formal education. Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej = Heritage and response in contemporary art / redakcja Ł. Murzyn, R. Solewski, S. Stankiewicz, B. Stano. Krakow: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, p. 195-212; (Prace monograficzne, 880). Lygiagretus tekstas anglų k. p. 521-538. [Recenzuojamas leidinys].
 5. Palubinskienė, V., Jucevičiūtė-Bartkevičienė, V., Znutins E. (2018). Ethno-cultural education in Lithuania, Latvia and Poland: young people's activity in the ethno-musical ensembles of higher education schools. Music science today: the permanent and the changeable: scientific papers. Daugavpils: Daugavpils University academic press „Saule“, [T.] 2 (10). p. 175-181. [Recenzuojamas leidinys]. ISBN: 9789984148427; ISSN: 2501-0344.
 6. Jucevičiūtė-Bartkevičienė, V. (2017). The importance of vocal education in preschool institutions. The changing face of music and art education: CFMAE: interdisciplinary journal for music and art pedagogy. Singing & Voices special issue. Tallinn: Tallinn University. [Recenzuojamas leidinys], Vol. 9, p. 9-17. ISSN: 2228-0715; eISSN: 2228-0723.
 7. Jucevičiūtė-Bartkevičienė, V. (2017). Hеформальна освіта [Non-formal education]. In: Єгорова O., Биковська O. Позашкільна освіта: міжнародний досвід і кращі практики громадянського виховання дітей і молоді: наукове видання [Out-of-school education: international experience and best practice in civic education for children and young people: scientific publication].  Київ: Університетська книга. [Recenzuojamas leidinys], p. 4-6.
 8. Jucevičiūtė-Bartkevičienė, V., Kriščiokaitytė, V. (2017). Vocal education in non-formal institutions: a case study at a children’s vocal jazz studio. Mokslu grįsto švietimo link: recenzuotų mokslo straipsnių rinkinys [Proceeding of International Scientific Conference International Research Conference Towards Research-based Education]. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, [Recenzuojamas leidinys]. ISBN: 9786094711152, p. 633-661.
 9. Jucevičiūtė-Bartkevičienė, V., Palubinskienė, V., Tavoras, V. (2017). Jaunimo etnokultūrinis ugdymas aukštųjų mokyklų muzikiniuose ansambliuose [Ethnocultural Youth Education in Musical Ensembles of Higher Schools]. Acta Paedagogica Vilnensia: mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, T. 38. [Recenzuojamas leidinys], ISSN: 1392-5016, p. 112-125.
 10. Jonilienė, M., Jucevičiūtė-Bartkevičienė, V. (2017). Non-formal education: peculiarities of preschool music education of early age children. Music science today: the permanent and the changeable: scientific papers. Daugavpils: Daugavpils University academic press „Saule“. [Recenzuojamas leidinys] ISBN: 9789984148014; ISSN: 2501-0344, p. 121-127
 11. Jucevičiūtė-Bartkevičienė, V., Palubinskienė, V., (2016). Neformalusis jaunimo etnokultūrinis muzikinis ugdymas: Lenkijos patirtis [Young people’s non-formal ethnocultural music education: the polish experience]. Švietimas: politika, vadyba, kokybė = Education: policy, management and quality = Образование: политика, менеджмент, качество. Nr. 2 (16). [Recenzuojamas leidinys] ISSN 2029-1 p. 55-65.
 12. Jucevičiūtė-Bartkevičienė, V., Bartkevičius, R., Mikučionytė, R., (2016). Suaugusiųjų neformaliojo švietimo meninės veiklos: pedagogo portretas [Adultsʼ non-formal art education activities: educatorʼs portrait]. Andragogika: mokslo darbai. [T.] 1(7). [Recenzuojamas leidinys] ISSN 2029-6894 p. 49-61.
 13. Jucevičiūtė-Bartkevičienė, V., Makarskaitė-Petkevičienė, R. (2016). Pradinių klasių mokinių neformalusis švietimas: veiklų pasirinkimo aspektas [Non-formal education of schoolchildren from primary forms: the aspect of activities‘ selection]. Švietimas: politika, vadyba, kokybė = Education: policy, management and quality = Образование: политика, менеджмент, качество. Nr. 1 (16). [Recenzuojamas leidinys] ISSN 2029-1 p. 8-18.
 14. Jucevičiūtė-Bartkevičienė, V., Vainio, K.-L., Pihkanen, T. (2016). Similarities and differences in Lithuanian, Estonian and Finnish formal and non-formal music education systems. Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais: zinātnisko rakstu krājums. [T.] 8. [Recenzuojamas leidinys] ISBN 9789984147611 ISSN 1691-6034, p. 308-321.
 15. Makarskaitė-Petkevičienė, R., Jucevičiūtė-Bartkevičienė, V. (2016). Vaikų neformaliojo švietimo aspektai meninio ugdymo kontekste. Žvirblių takas: specialus periodinis leidinys, skirtas ikimokykliniam, priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui. Nr. 3. ISSN 1392-1037 p. 20-24.
 16. Jucevičiūtė-Bartkevičienė, V. (2013). Strategy of Future Music Teachers' Individual Vocal Education: Dissertation Summary = Būsimųjų muzikos mokytojų individualiojo vokalinio ugdymo strategija: daktaro disertacijos santrauka. Vilnius: Edukologija.
Leidiniai

Daktaro disertacija

Jucevičiūtė-Bartkevičienė V. (2013). Būsimųjų muzikos mokytojų individualiojo vokalinio ugdymo strategija [Strategy of Future Music Teachers‘ Individual Vocal Education]: daktaro disertacija, socialiniai mokslai, edukologija (07S). Vilnius: Edukologija.

Metodinės priemonės

 1. Jucevičiūtė-Bartkevičienė, V. (2015). Vaikų vokalinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, ISBN- 978-609-471-031-5.
 2. Jucevičiūtė-Bartkevičienė, V. (2010). Vokalinio ugdymo ypatumai. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISBN 9789955205418.

Kiti leidiniai

Ričardas Bartkevičius. Metamorphoses. (2018): [collection of peer-reviewed articles and Ričardas Bartkevičius’ artworks=recenzuotų straipsnių ir Ričardo Bartkevičiaus meno darbų rinkinys=zbiór recenzowanych artykułów i dzieł sztuki Ričardasa Bartkevičiusa]; (editor=sudarytojas=redaktor – Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė). Krakow: Galeria Floriańska. [Recenzuojamas leidinys], ISBN: 9788394596521.