LIETUVOS LITURGINĖS MUZIKOS KOMPOZICIJŲ KONKURSO NUOSTATAI

LIETUVOS LITURGINĖS MUZIKOS KOMPOZICIJŲ KONKURSO NUOSTATAI
Muzikos svetainė
Gedimino pr. 32-2, Vilnius 01104
18:00
2020-09-27
Sekmadienis

VšĮ Vilniaus sakralinės muzikos choras „Adoramus“
LIETUVOS LITURGINĖS MUZIKOS KOMPOZICIJŲ KONKURSO NUOSTATAI

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Visi dalyvaujantys Konkurse toliau nuostatose vadinami Dalyviais.
1.2. Lietuvos liturginės muzikos kompozicijų konkurso organizacinė komanda toliau nuostatose vadinama Organizatoriais.
1.3. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos kūrėjai, Lietuvos Respublikos piliečiai.
1.4. Pirmasis konkurso etapas – konkurso nuostatų paskelbimas.
1.5. Antrasis konkurso etapas – dalyvių registracija, kūrinių pateikimas.
1.6. Trečiasis konkurso etapas – komisijos vertinimas ir atranka.
1.7. Ketvirtasis konkurso etapas – finalinis koncertas Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, geriausių kūrinių autorių apdovanojimai.
1.8. Penktasis konkurso etapas – natų rinkinio, partitūrų įrašų su choru „Adoramus“ rengimas, partitūrų pristatymo koncertai.

2. Konkurso tikslai
2.1. Skatinti Lietuvos kompozitorių kūrybinę veiklą, rūpintis jų kūrybos sklaida, vertinti ir premijuoti geriausius kūrinius.
2.2. Sukurti aukštos meninės vertės, Lietuvos parapijų chorams pritaikytus liturginės muzikos kūrinius, atliktinus liturgijos metu, kurie:
a) suvienytų giedojimo tradicijas;
b) atitiktų liturginį pobūdį;
c) būtų skambių, įsimenamų melodijų;
2.3 Kuriant patogų ir meniškai vertingą repertuarą skatinti Lietuvos Bažnyčios chorų vystymąsi.

3. Organizatoriai ir dalyviai
3.1 Organizatoriai įsipareigoja:
3.1.1. viešai skelbti informaciją apie konkursą bei jo eigą Vilniaus sakralinės muzikos choro „Adoramus“ Facebook paskyroje ir muzikų sąjungos internetinėje svetainėje https://www.muzikusajunga.lt/
3.1.2. skaidriai ir objektyviai atrinkti ir vertinti gautas kompozicijas;
3.1.3. informuoti visus konkurso dalyvius apie laimėtojus ir vertinimo komisijos rezultatus;
3.1.4. apdovanoti laimėtojus;
3.1.5 oficialiai pristatant kūrinį – nurodyti autorystę.
3.2. Dalyviai įsipareigoja:
3.2.1. Iki konkurso nuostatuose pateiktų terminų, elektroniniu paštu pateikti kūrinių partitūras nenurodant autorystės. Papildomai prie kūrinio partitūros pateikiama: 1. Trumpa konkurso dalyvio biografija 2. Konkurso dalyvio laisvos formos sutikimas dėl dalyvavimo konkurse, nurodant savo mobilųjį numerį, elektroninio pašto adresą ir banko sąskaitos numerį.
Raguvos g. 6-1, Kaunas +370 620 74203 adoramuschoras@gmail.com
VšĮ Vilniaus sakralinės muzikos choras „Adoramus“
3.2.2. Konkurso dalyviai pasirašo raštišką sutikimą, kuriuo kūrinio autorines teises (platinti, išleisti, perdirbti, skelbti internete), perduoda organizatoriams.

4 Reikalavimai giesmėms
4.1.Kompozicijos turi būti pritaikytos liturgijai, jų bendra trukmė negali būti trumpesnė nei 8 min. ir negali viršyti 12 min. Tai gali būti:
• Mišių ciklas (Kyrie – apie 2 min; Gloria – apie 3 min; Sanctus – apie 2 min; Agnus Dei – apie 2 min.). Pasirinktinai gali būti kuriama ir Credo dalis.
• Pradžios ir pabaigos giesmės (suma nuo 8 iki 12 min), tinka ir kupletinės formos;
• Aukojimo ir Komunijos giesmės (suma nuo 8 iki 12 min.), tinka ir kupletinės formos;
• Pradžios ir Komunijos giesmės (suma nuo 8 iki 12 min.), tinka ir kupletinės formos;
• Pabaigos ir Aukojimo giesmės (suma nuo 8 iki 12 min.), tinka ir kupletinės formos;
• Gali būti ir kitos ne dviejų o trijų ar keturių, 12 min. sumos neviršijančių neordinarinių giesmių kombinacijos.
• Kompozicijos rašomos lietuvių kalba;
• Kompozicijos turi būti stilistinio vienumo;
• Kompozicijos turi būti liturginio teksto ir atitikti liturgijos kanonus, Mišių atveju, antrojo Vatikano susirinkimo patvirtintos liturgijos pilni tekstai (lietuvių kalba nurodyti priede nr. 1);
• Kompozicijos skirtos tik a cappella atlikimui.
4.2. Galimos balsų sudėtys:
• S1, S2, A1, A2;
• S, A, Bar;
• S, A, T, B;
• S1, S2, A, T, B;
• S, A1, A2, T, B; -
• S1, S2, A1, A2, T, B;
• Galima naudoti soprano ar alto solo.
4.3 Kūrinys, neatitinkantis reikalavimų komisijos nevertinamas.

5. Vertinimo komisija, giesmių vertinimo kriterijai
5.1 Vertinimo komisiją sudaro kviestiniai ekspertai;
5.2 Vertinant kūrinius, bus atsižvelgta į 4 dalyje įvardintus reikalavimu, meninį išpildymą, techninį meistriškumą, kūrybiškumą bei kūrinių išbaigtumą ir visumą.
5.3 Vertinimo komisijos sprendimai yra neginčijami.
Raguvos g. 6-1, Kaunas +370 620 74203 adoramuschoras@gmail.com
VšĮ Vilniaus sakralinės muzikos choras „Adoramus“

6. Informacija konkurso dalyviams
6.1. Mišių giesmes konkurso dalyviai (arba jų atstovai) turi atsiųsti organizatoriams iki 2020 m. rugsėjo 27 dienos, elektroniniu paštu: adoramuschoras@gmail.com
Prašome apie savo ketinimą dalyvauti Lietuvos Liturginės muzikos konkurse pranešti
adoramuschoras@gmail.com iki rugsėjo 7 d.

6.3 Lietuvos liturginės muzikos kompozicijų konkurso prizinis fondas – 2000 Eur.
I vieta – 1000 eur
II vieta – 600 eur
III vieta – 300 eur

7. Baigiamosios nuostatos
7.1 Visi kilę ginčai sprendžiami LR įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka.
7.2 Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus bei pratęsti konkurso trukmę.
Laukiame Jūsų darbų ir linkime kūrybinės sėkmės!
Raguvos g. 6-1, Kaunas
+370 620 74203
adoramuschoras@gmail.com
VšĮ Vilniaus sakralinės muzikos choras „Adoramus“

Priedas Nr.: 1
MIŠIŲ GIESMĖS IR NEKINTAMI JŲ TEKSTAI
Įžangos giesmė
Įžangos apeigos Procesijai judant altoriaus link, giedama Įžangos giesmė, kurios tikslas ne tik pradėti Eucharistiją, bet ir suvienyti visus susirinkusiuosius. Ypač tinka psalmės. Labai dera litanijų forma, kreipinių – nuolat besikartojančio to paties atsako. Gali būti choro giedamas himnas su trumpu visų giedamu atliepu.

Kyrie
Labiau negu melsdami pasigailėjimo, dabar sveikinkime Kristų, graikiškai jį vadindami Kyrios, savo Viešpačiu, mūsų gyvenimo Viešpačiu. Susirinkimas gieda maldavimus pakaitomis solistas (choras) ir visi:
Viešpatie, pasigailėk!
Kristau, pasigailėk!
Viešpatie, pasigailėk!

Garbės himnas (Gloria)
Sekmadieniais (išskyrus adventą ir gavėnią), iškilmių bei švenčių dienomis giedamas Garbės himnas, kuriuo šlovinamas Dievas – Tėvas ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia. Pirmais himno žodžiais, iš angelų lūpų skambėjusiais Betliejaus piemenims, skelbiama garbė Dievui ir ramybė žmonėms, kuriuos Dievas myli. Tai iškilmingas, visų giedamas himnas, iškilmingumas turi atsispindėti ir melodijoje.
GARBĖ DIEVUI AUKŠTYBĖSE, o žemėje ramybė geros valios žmonėms! Šloviname Tave, aukštiname Tave, lenkiamės Tau, garbiname Tave; gėrimės Tavo didžia garbe, Viešpatie Dieve, dangaus Valdove, visagali Dieve Tėve! Viešpatie vienatini Sūnau, Jėzau Kristau, Viešpatie Dieve, Dievo Avinėli, Tėvo Sūnau! Tu naikini pasaulio nuodėmes – pasigailėk mūsų! Tu naikini pasaulio nuodėmes – priimk mūsų maldavimus! Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje – pasigailėk mūsų! Tu vienas Šventas, Tu – vienatinis Viešpats, Tu – pats didingiausias, Jėzau Kristau, su Šventąja Dvasia Dievo Tėvo garbei. Amen.
Gali būti atliekamas ir solisto ar choro, visiems giedant priegiesmį:
P.: GARBĖ DIEVUI AUKŠTYBĖSE, o žemėje ramybė geros valios žmonėms!
Šloviname Tave, aukštiname Tave, lenkiamės Tau, garbiname Tave; gėrimės Tavo didžia garbe, Viešpatie Dieve, dangaus Valdove, visagali Dieve Tėve! P.: GARBĖ DIEVUI AUKŠTYBĖSE, o žemėje ramybė geros valios žmonėms!
Viešpatie vienatini Sūnau, Jėzau Kristau, Viešpatie Dieve, Dievo Avinėli, Tėvo Sūnau! Tu naikini pasaulio nuodėmes – pasigailėk mūsų! Tu naikini pasaulio nuodėmes – priimk mūsų maldavimus! Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje – pasigailėk mūsų! P.: GARBĖ DIEVUI AUKŠTYBĖSE, o žemėje ramybė geros valios žmonėms!
Tu vienas Šventas, Tu – vienatinis
Viešpats, Tu – pats didingiausias, Jėzau
Kristau, su Šventąja Dvasia Dievo Tėvo
garbei. Amen. P.: GARBĖ DIEVUI
AUKŠTYBĖSE, o žemėje ramybė geros
valios žmonėms!
Gali būti atliekamas ir solisto ar choro, visiems giedant priegiesmį: P.:
GLORIA IN EXCELSIS DEO O žemėje ramybė geros valios žmonėms! Šloviname Tave, aukštiname Tave, lenkiamės Tau, garbiname Tave; gėrimės Tavo didžia garbe, Viešpatie Dieve, dangaus Valdove, visagali Dieve Tėve! P.: GLORIA IN EXCELSIS DEO Viešpatie vienatini Sūnau, Jėzau Kristau, Viešpatie Dieve, Dievo Avinėli, Tėvo Sūnau! Tu naikini pasaulio nuodėmes – pasigailėk mūsų! Tu naikini pasaulio nuodėmes – priimk mūsų maldavimus! Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje – pasigailėk mūsų! P.: GLORIA IN EXCELSIS DEO Tu vienas Šventas, Tu – vienatinis Viešpats, Tu – pats didingiausias, Jėzau Kristau, su Šventąja Dvasia Dievo Tėvo garbei. Amen. P.: GLORIA IN EXCELSIS DEO!
Gali būti atliekamas ir choro – (solisto) – visų:
Solistas (choras): GARBĖ DIEVUI AUKŠTYBĖSE,
Visi: o žemėje ramybė geros valios žmonėms! Solistas
(choras): Šloviname Tave, Visi: aukštiname Tave,
Solistas (choras): lenkiamės Tau, Visi: garbiname Tave;
Solistas (choras): gėrimės Tavo didžia garbe, Visi: Viešpatie Dieve,
dangaus Valdove, visagali Dieve Tėve! Solistas (choras): Viešpatie
vienatini Sūnau, Jėzau Kristau, Visi: Viešpatie Dieve, Dievo Avinėli,
Tėvo Sūnau! Solistas (choras): Tu naikini pasaulio nuodėmes –
pasigailėk mūsų! Visi: Tu naikini pasaulio nuodėmes – priimk mūsų
maldavimus! Solistas (choras): Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje –
pasigailėk mūsų! Visi: Tu vienas Šventas, Solistas (choras): Tu –
vienatinis Viešpats, Visi: Tu – pats didingiausias, Jėzau Kristau,Solistas (choras): su Šventąja Dvasia Dievo Tėvo garbei. Visi: Amen.

Tikėjimo išpažinimas (Credo)
Po homilijos sekmadieniais ir šventėmis visi gieda ar kalba Tikėjimo išpažinimą. Giedant melodija turi būti lengva, skambi, šviesi, nepadaryti ilgo teksto nepakeliamai ilgo. Žodžius apie Įsikūnijimą dera išskirti taip pat ir melodija.
TIKIU Į VIENĄ DIEVĄ, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją. Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo: Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo; gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. (nusilenkiame) Šventosios Dvasios veikimu priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi. (atsitiesiame) Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip Šventajame Rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią. Pripažįstu vieną Krikštą nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen.
Gali būti atliekamas solisto (choro) – visų:
Solo (choras): TIKIU Į VIENĄ DIEVĄ, visagalį Tėvą, Visi: dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją. Solo (choras): Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo: Visi: Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo; gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu. Solo (choras): Per jį visa yra padaryta. Visi: Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. Solo (choras): Šventosios Dvasios veikimu priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Visi: Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Solo (choras): Kaip Šventajame Rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. Visi: Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Solo (choras): Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Visi: Tikiu į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, Solo (choras): su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus. Visi: Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią. Solo (choras): Pripažįstu vieną Krikštą nuodėmėms atleisti. Visi: Laukiu mirusiųjų prisikėlimo Solo (choras): ir būsimo amžinojo gyvenimo. Visi: Amen.

Eucharistijos liturgija
(Sanctus, Agnus Dei)

Atnašavimas Parengiame altorių kaip Viešpaties vakarienės, o drauge ir aukos stalą. Procesija atnešamos Duonos ir Vyno dovanos Eucharistijai, dovanos įvairiems reikalams, renkami pinigai Bažnyčios reikmėms ir vargstantiesiems. Vadovas priima atnašas. Tuo metu giedama palydinčioji atnašas giesmė. Tema – duona ir vynas, kviečiai ir vynuogės, darbas ir poilsis, siekiai ir planai, sudedami ant altoriaus, meldžiant, kad kaip atnašas, ir mus perkeistų Dievo Dvasia, Dvasia Bičiulė.
Dėkojimo maldos įžanga (Prefacija) Vadovas gieda (arba kalba) Dėkojimo giesmę, kuria Bažnyčia dėkoja Tėvui per Kristų Šventojoje Dvasioje už visus Jo darbus, už sukūrimą, atpirkimą ir pašventinimą; ją užbaigia visi kartu, giedodami Dievui taip, kaip Apreiškimo Jonui knygoje gieda angelų minios („Osana“ – šūksnis, kuriuo Jeruzalės minios sutiko ant asilo atjojantį Viešpatį). Tai – pakili sveikinimo giesmė, skirta pradėti svarbiausią – Dėkojimo – maldą. Ją gieda visi kartu:
ŠVENTAS, ŠVENTAS, ŠVENTAS Viešpats, galybių Dievas! Pilnas yra dangus ir žemė Jo garbės. Osana aukštybėse! Garbė Tam, kurs ateina Viešpaties vardu! Osana aukštybėse!
Didžioji doksologija (pagarbinimas) Eucharistinė malda užbaigiama Dievo šlovinimu: Vad.: PER JĮ, SU JUO IR JAME Tau, visagali Dieve Tėve, su Šventąja Dvasia visa garbė ir šlovė per amžius. Visi: Amen. Šis iškilmingas AMEN galėtų būti kartojamas ir tris ar daugiau kartų.
Duonos laužymas Po ramybės palinkėjimo laužiama Duoną visų komunijos pokyliui. Tuo metu giedama palydinčioji (Agnus Dei) giesmė. Jei Duonos laužymas užtrunka, galima šį kreipinį giedoti ir daugiau kartų. Paskutinį kartą visada sakoma: „suteik mums ramybę.. Giesmę gali giedoti visi drauge:
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų! Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų! Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę!
ar pakaitomis : Solo (choras): DIEVO AVINĖLI, kuris naikini pasaulio nuodėmes, Visi:
pasigailėk mūsų!
Solo (choras): Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, Visi: pasigailėk mūsų! Solo
(choras): Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, Visi: suteik mums ramybę!
Komunijos giesmė
Komunija Lotyniškai „Communio“ – susivienijimas, vienybės pokylis. Valgydami tą pačią laužtą Duoną ir gerdami iš vienos Taurės, mes vienijamės su Dievu ir tarpusavy. Valgydami Kristaus Kūną, mes tampame Kristaus Kūnu – Bažnyčia. Giesmių tema – vienybė, buvimas panašiais į Kristų, duonos ir vyno apmąstymas: kaip iš daugybės grūdų ir vynuogių tampa viena duona ir vyno taurė, taip daugybė juos valgančių turi tapti viena.
 

Susiję nariai

Imantas Šimkus

Imantas Šimkus

Dirigentas

Komentarai

Renginių kategorijos

Kalendorius