METINĖ ATASKAITINĖ KONFERENCIJA

METINĖ ATASKAITINĖ KONFERENCIJA
Muzikos svetainė
Gedimino pr. 32-2, Vilnius 01104
15:00
2019-04-12
Penktadienis

DARBOTVARKĖ: 
1. Lietuvos muzikų sąjungos prezidentės ataskaita.
2. Revizijos komisijos ataskaita.
3. Ataskaitų tvirtinimas.
4. LMS veiklos gairių pristatymas.
5. Diskusijos.

LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGA. METINĖS ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS
PROTOKOLAS
2019-04-12 Nr. 1
Vilnius

Konferencija įvyko 2019-04-12 (15–17 val.)
Konferencijos pirmininkas Leonidas Melnikas
Konferencijos sekretorė Ramunė Kryžauskienė
DALYVAVO: 56 Lietuvos muzikų sąjungos nariai (Priedas Nr. 1), kvorumas buvo.

DARBOTVARKĖ:
1. Lietuvos muzikų sąjungos prezidentės ataskaita.
2. Revizijos komisijos ataskaita.
3. Ataskaitų tvirtinimas.
4. LMS veiklos gairių pristatymas.
5. Diskusijos.

Konferencijos dalyviai visais balsais patvirtino darbotvarkę.

Konferencijos pirmininku išrinktas L. Melnikas (bendru sutarimu).

Konferencijos sekretore išrinkta R. Kryžauskienė (bendru sutarimu).

1. SVARSTYTA: LMS prezidentės Audronės Žigaitytės-Nekrošienės LMS veiklos ataskaita.
2018 m. LMS veiklos ataskaitą pristatė LMS prezidentė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė (Priedas Nr. 2).

2. SVARSTYTA. Revizijos komisijos ataskaita.
Revizijos komisijos parengtą ataskaitą pristatė Revizijos komisijos pirmininko Ričardo Sviackevičiaus raštu įgaliotas LMS konferencijos pirmininkas Leonidas Melnikas (Priedas Nr. 3).

3. ATASKAITŲ TVIRTINIMAS.
LMS prezidentės Audronės Žigaitytės-Nekrošienės LMS veiklos ataskaita ir LMS Revizijos komisijos ataskaita patvirtintos visais balsais.

NUTARTA. Patvirtinti LMS prezidentės A. Žigaitytės-Nekrošienės LMS veiklos ataskaitą.

NUTARTA. Patvirtinti LMS Revizijos komisijos ataskaitą.

4. SVARSTYTA. LMS veiklos gairių pristatymas
A. Žigaitytė-Nekrošienė išsamiai pristatė „Kultūros paso“ ir 2019 m. Birštono vasaros menų akademijos projektus.

Prezidentė apibūdino situaciją, susidariusią dėl pastato Gedimino pr. 32, kuriame yra LMS būstinė, stogo remonto, kalbėjo apie galimus problemos sprendimo būdus (specialią banko sąskaitą aukoms rinkti, labdaros koncertą).

5. DISKUSIJOS.

Diskusijose kalbėjo: V. Juozapaitis, V. Alenskas, K. Daugėla, A. Fokas, V. Vyšniauskas, A. Lukaitė.

V. Juozapaitis kritiškai pasisakė dėl LMS patalpų nuomos kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus Rašytojų sąjungos nario A. Juozaičio štabui, motyvuodamas tuo, kad tai gali būti suvokta kaip šio kandidato politinis palaikymas rinkimuose. Taip pat išreiškė nuomonę dėl LMS interneto svetainės turinio: prisiminęs svetainėje prieš metus paskelbtas vienos LMS narės diskusines mintis sakė, kad publikuojami tekstai neturėtų supriešinti muzikų bendruomenės.

V. Juozapaičio nuomone, LMS nepajėgi išlaikyti būstinės patalpų Gedimino prospekte, nes senam pastatui nuolatos reikės remonto, todėl nėra tikslinga rinkti aukų stogui tvarkyti, labiau apsimoka parduoti turimas patalpas ir įsigyti būstinę nuošalesnėje Vilniaus vietoje.

K. Daugėla pritarė V. Juozapaičio nuomonei dėl patalpų pardavimo ir kėlimosi į pigesnę vietą.

A. Fokas paprieštaravo nuomonei dėl patalpų pardavimo ir į siūlymą sureagavo LMS stogo remontui paaukodamas 50 eurų.

Kiti suvažiavimo dalyviai pritarė LMS 2019-02-02 (Protokolas Nr.1) tarybos sprendimui dėl aukų stogo remontui rinkimo, siūlė surengti ir labdaros koncertą.

V. Alenskas papasakojo apie Klaipėdos muzikinį gyvenimą, pasidžiaugė Klaipėdos fakultetų grįžimu į LMTA.

V. Vyšniauskas (K. Benediktas) papasakojo apie savo sėkmę Niujorko „Metropolitan“ operoje, pasidalijo kūrybiniais planais. Prisiminė gražų bendradarbiavimą su LMS karjeros pradžioje ir išreiškė ketinimą toliau dalyvauti sąjungos veikloje. Patvirtino savo sutikimą vesti meistriškumo kursus 2019 m. Birštono vasaros menų akademijoje bei dalyvauti LMS labdaros koncerte renkant lėšas stogo remontui.

A. Lukaitė pasidalijo įspūdžiais apie dalyvavimą „Kultūros paso“ projekte ir pasisiūlė paraginti jaunus muzikus aktyviai įsitraukti į šį projektą.

Konferencijos pirmininkas Leonidas Melnikas

Konferencijos sekretorė Ramunė Kryžauskienė

Komentarai

Renginių kategorijos

Kalendorius