IN MEMORIAM Henrikai Šečkuvienei-Gunevičiūtei (1954 - 2023)

Publikuota: 2023-03-13 Autorius: Mb.info
IN MEMORIAM Henrikai Šečkuvienei-Gunevičiūtei (1954 - 2023)

Eidama 69- tuosius metus, į amžinybę iškeliavo Lietuvos edukologijos universiteto doc.dr. chorų dirigentė Henrika Šečkuvienė- Gunevičiūtė.

Velionė Henrika Šečkuvienė gimė 1954 m. birželio 26 d. Vilniuje. Mokėsi Vilniaus 22-je vidurinėje mokykloje (direktorė Elvyra Raupėnienė), kuriai vėliau, (1993 m.), buvo suteiktas Mikalojaus Daukšos vardas. Dar besimokant vidurinėje mokykloje, Ji pradėjo dainuoti Vilniaus Respublikinių profsąjungos rūmų mergaičių chore „Liepaitės“, kuriame, baigusi studijas, dirbo chormeistere.

Baigusi vidurinę mokyklą, H. Šečkuvienė chorinio dirigavimo mokėsi Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (nuo 1993 m. –Vilniaus konservatorija), žymaus Lietuvos chorų vadovo Edmundo Sapranavičiaus klasėje. Dar būdama muzikos mokyklos studente, 1974 m. dalyvavo Respublikiniame Jaunųju dirigentų konkurse Klaipėdoje. Ji, 1975 m. baigusi Aukštesniąją muzikos mokyklą su pagyrimu, buvo priimta į Lietuvos valstybinės konservatorijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Chorinio dirigavimo katedros e. prof. pareigas Klemenso Griauzdės klasę, kurią baigė 1980 m. Dar būdama studente, 1978 m. ji buvo priimta į Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto (VVPI) dainų ir šokių ansamblio „Šviesa“ chormeisterio pareigas. Po chorinio dirigavimo studijų, pagal paskyrimą, Ji 1980 m. pradedą dėstytojo darbą VVPI Estetinio lavinimo katedroje, kur 1982 m. įkuria VVPI Merginų chorą, o 1989 m. ji buvo išrinkta šios katedros vyr. dėstytojo pareigoms, jai vadovaujant, VVPI Merginų choras daug koncertavo (paminėtini koncertai Vilniuje, Leningrade, Odesoje), pelnė prizinių vietų Lietuvos miestų chorų apžiūrose. Dirbdama Estetinio lavinimo, o vėliau, 1992 m. atkūrus VVPI Muzikos katedrą, H. Šečkuvienė skaitė paskaitas instituto Istorijos ir pedagogikos, Lietuvių kalbos ir literatūros, Fizikos, Matematikos fakultetų studentams, parengė jų studijoms mokymo metodinių priemonių. Nuo 1996 m. Pedagoginiame universitete atkūrus Muzikos specialybę, ji tapo Muzikos katedros chorinio dirigavimo dėstytoja ir choro studijos vadove, surengia nemažai šios studijos koncertų pedagoginei visuomenei Vilniuje ir regionuose.

Jungtinėje Vilniaus pedagoginio universiteto, Vilniaus universiteto ir Šiaulių universiteto Mokslo taryboje, H. Šečkuvienė 2001 m. apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją: „Priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinių gebėjimų ugdymas muzikos mokykloje“. 2010 m. Lietuvos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu H. Šečkuvienė buvo paskirta į Aukštųjų mokyklų stojamojo motyvacinio testo vykdymo stebėtojų grupę.

Dirbdama įvairų pedagoginį ir mokslinį darbą, o lygiagrečiai dirbant ir Vilniaus chorinio dainavimo mokykloje „Liepaitės“ chormeistere, jai buvo suteiktas mokytojos ekspertės pedagoginis vardas. 2014m. ji išleido plačiai cituojamą išsamų mokslinį metodinį leidinį „Vaiko muzikinių gebėjimų ugdymas“ (Vilnius, 2014), kuriame apibendrino savo darbo patirtį dirbant su „Liepaitėmis“ , taip pat nemažai publikavo mokslinių straipsnių muzikinio ugdymo problemoms apžvelgti Lietuvos ir užsienio moksliniuose rinkiniuose bei žurnaluose. Savo visa veikla, nuoširdžiu bendravimu, H. Šečkuvienė užsitarnavo didžiulę pagarbą universiteto dėstytojų kolegų ir studentų tarpe. Neikainojamas buvo jos indėlis rengiant ir įregistruojant universiteto Muzikos mokytojų bakalaurų ir magistrų studijų programas, vykdant jų savianalizę ir įgyvendinimą.

LEU Alumnų draugija reiškia gilią Henrikos šeimai ir artimiesiems. Tebūnie Tau lengva Vilnaus Rokantiškių kapelių žemelė. Amžinąjį Tau Atilsį iškeliavus į Amžinybę.

•••

Su velione atsisveikiname antradienį, kovo 14 d., nuo 9 val. Paco g. 4, Vilniuje (šalia Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, 1-je šarvojimo salėje, urna išlydima 14.45 val. į Rokantiškių kapines.

Komentarai