Joniškio miesto dienos šventėje „Laikas mylėti“ - stilizuoti pianinai

Publikuota: 2019-07-13 Autorius: Mb.info
Joniškio miesto dienos šventėje „Laikas mylėti“ - stilizuoti pianinai

Joniškio miesto dienos šventės „Laikas mylėti“ puošmenų, stilizuotų pianinų idėjos autorė Dovilė Juknienė. Joniškio rajono gyventojai dovanojo nebetinkamus skambinimui instrumentus šiai idėjai įgyvendinti.
Pianinus apipavidalino Joniškio KC direktorė, tautodailininkė Ger­da Gu­di­nai­tė, dai­li­nin­kas, sa­vi­val­dy­bės sti­pen­di­nin­kas Egi­di­jus God­liaus­kas, Joniškio KC dai­li­nin­kė Li­na Rips­ky­tė, „Aušros“ gimnazijos moksleivė Aus­tė­ja Mar­ti­nai­ty­tė (ir jos va­do­vė Jur­gi­ta Bu­raus­kie­nė) bei Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los de­ko­ra­ty­vi­nio ap­žel­di­ni­mo vers­lo dar­buo­to­jų spe­cia­ly­bės mo­ki­niai, papuošę pianinus gėlėmis.
Vidimantas Butautis Sofijai Kymantaitei-Čiurlionienei skirtą pianiną „prakalbino“ skambančia M. K. Čiurlionio muzika.

Gerda Gudinaitė „Mėlyna saulė“
Joniškio žemės ūkio mokyklos dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojų specialybės mokiniai

Egidijus Godliauskas „Gėlių pieva“
Joniškio žemės ūkio mokyklos dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojų specialybės mokiniai

Austėja Martinaitytė „Žiemgalos varsos“ („Aušros“ gimnazija, vadovė Jurgita Burauskienė)
Joniškio žemės ūkio mokyklos dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojų specialybės mokiniai

Lina Ripskytė „Sofija“
Joniškio žemės ūkio mokyklos dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojų specialybės mokiniai. Nuo liepos 1 d. pianinas skambės M. K. Čiurlionio muzika (muzikinis įtaisas V. Butaučio).

Komentarai