LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGOS VALDYMO ORGANŲ 2022 METŲ RINKIMŲ REGLAMENTAS

Publikuota: 2022-03-25 Autorius: LMS ADMINISTRACIJA
LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGOS VALDYMO ORGANŲ  2022 METŲ RINKIMŲ REGLAMENTAS

LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGOS VALDYMO ORGANŲ 2022 METŲ RINKIMŲ REGLAMENTAS Patvirtintas LMS Tarybos posėdyje 2022-03-23

1. Šis reglamentas nustato kandidatų į Lietuvos muzikų sąjungos organus kėlimo, paraiškų dalyvauti rinkimuose, balsavimo tvarką.
2. Kandidatų į Lietuvos muzikų sąjungos (toliau – LMS) organus ir kt. dokumentų priėmimas skelbiamas šiame Reglamente numatytais terminais.
3. Apie numatytus Prezidento, Tarybos ir Revizijos komisijos narių rinkimus bei kandidatų dokumentų priėmimą skelbiama LMS interneto svetainėje ir kitais komunikacijai su nariais naudojamais kanalais likus ne mažiau nei 20 dienų iki numatytos LMS Konferencijos.
3.1. Skelbiama informacija:
- nustatytos formos kandidatų paraiškų priėmimo terminai;
- kandidatuojant būtinos pateikti informacijos sąrašas;
- privalomos dokumentų formos;
4. Kandidatų kėlimas ir registravimas.
4.1. Asmenys, ketinantys kandidatuoti į Prezidento pareigybę, Tarybos ir Revizijos komisijos narius, elektroniniu paštu info@muzikusajunga.lt pateikia LMS administracijai nustatytos formos kandidato paraišką iki 2022 metų balandžio 11 dienos 24 valandos.
4.2. Pasibaigus kandidatų paraiškų priėmimo terminui, LMS administracija ne vėliau nei per 3 (tris) dienas atlieka administracinę pateiktų kandidatų paraiškų patikrą. Kandidatai, kurių paraiškos pateiktos su trūkumais, informuojami apie šiuos trūkumus ir turi galimybę juos pašalinti ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas. Laiku nepašalinę trūkumų kandidatai į Prezidento, Tarybos ir Revizijos komisijos rinkimų sąrašus neįtraukiami.
4.3. Atlikus pateiktų paraiškų administracinę patikrą, LMS Taryba paskelbia kandidatų sąrašus ir svarbiausią jų informaciją bei parengia balsavimo biuletenius.
5. Prezidento, Tarybos ir Revizijos komisijos rinkimai vykdomi, kai yra pateikta pakankamai kandidatų, t. y.:
- Naujos kadencijos Prezidento rinkimams ne mažiau nei 1 (vienas) kandidatas;
- Naujos kadencijos Tarybos rinkimams ne mažiau nei 8 (aštuoni) kandidatai;
- Naujos kadencijos Revizijos komisijos rinkimams ne mažiau nei 3 (trys) kandidatai.
6. Nesant pakankamo kandidatų skaičiaus, kandidatų paraiškų priėmimo terminas pratęsiamas 10 (dešimčiai) dienų. Terminas gali būti pratęsiamas tol, kol bus pateikta pakankamai kandidatų rinkimams vykdyti.
7. Išankstinis balsavimas.
7.1. LMS nariai turi teisę rinkimuose balsuoti iš anksto.
7.2. Išankstinis balsavimas vykdomas likus dviem dienoms iki Konferencijos. Taryba apie išankstinį balsavimą paskelbia ne vėliau nei 2022 metų balandžio 18 dieną, likus ne mažiau kaip 6 dienoms iki Konferencijos.
7.3. Išankstinį balsavimą vykdo Tarybos paskirti LMS administracijos darbuotojai ar LMS nariai.
7.4. Išankstinis balsavimas vykdomas Tarybos paskelbtomis valandomis oficialioje LMS būstinėje.
7.5. Atvykęs į išankstinį balsavimą, LMS narys / balsuotojas pasirašo balsavimo lape, gauna balsavimo biuletenius su voku, užpildytus balsavimo biuletenius įdeda į voką, kurį užklijuoja, balsavimo komisijos nariai voką užantspauduoja ir tuomet balsuotojas voką įmeta į balsadėžę.
8. Konferencijos organizavimas
8.1. LMS Konferenciją šaukia Taryba LMS Įstatuose numatyta tvarka.
8.2. LMS administracija apie šaukiamą Konferenciją informuoja LMS narius LMS interneto svetainėje ir kitais komunikacijai su nariais naudojamais kanalais.
8.3. Skelbiama informacija:
- Konferencijos vieta, data ir laikas;
- Konferencijos darbotvarkė;
- Kandidatai į LMS organus ir svarbiausia jų informacija; - Pakartotinės Konferencijos vieta ir laikas tam atvejui, jei Konferencijoje nesusirinktų kvorumas.
8.4. Konferencijai pirmininkauja Konferencijos pirmininkas, kuris išrenkamas atviru balsavimu paprasta balsų dauguma iš Konferencijoje dalyvaujančių LMS narių.
8.5. Konferencijos pirmininkas:
- paskelbia posėdžio pradžią ir pabaigą, pristato darbotvarkę;
- suteikia žodį Konferencijos dalyviams, vadovauja svarstymo eigai, gali įspėti pasisakantįjį asmenį ir nutraukti jo kalbą, jei jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo, viršija nustatytą pasisakymui laiką;
- apibendrina svarstymo rezultatus;
- pašalina iš Konferencijos asmenis, trukdančius susirinkimui;
- kviečia balsuoti, skelbia balsavimo rezultatus;
- pasirašo Konferencijos protokolą.
8.6. Konferencijos eigą protokoluoja Konferencijos pirmininko pasiūlytas ir paprasta Konferencijos dalyvių balsų dauguma patvirtintas Konferencijos sekretorius. Jeigu Sekretorius turi balso teisę Konferencijoje, jis jos nepraranda ir balsuoja bendra tvarka. Sekretoriumi gali būti renkamas administracijos darbuotojas, neturintis balso teisės.
8.7. Konferencijoje gali dalyvauti administracijos darbuotojai, gali būti kviečiami ir kiti asmenys, jei yra reikalingi jų paaiškinimai. Jiems turi būti sudarytos galimybės susipažinti su reikiama informacija. Šie asmenys Konferencijoje dalyvauja svečių teisėmis ir gali pasisakyti Konferencijos pirmininkui suteikus žodį.
8.8. Konferencija filmuojama. Konferencijos įrašas turi dokumento teisę.
9. Balsavimas Konferencijoje.
9.1. LMS narys turi teisę perleisti savo balsavimo teisę kitam LMS nariui Balsavimo teisės perleidimo sutartimi, kurios formą patvirtina LMS Taryba. Tokią sutartį LMS narys privalo pateikti LMS administracijai iki Konferencijos pradžios, kol vyksta Konferencijos dalyvių registracija.
9.2. Balsus skaičiuoja konferencijos išrinkta 3 asmenų balsų skaičiavimo komisija, kuri balsavimo rezultatus perduoda Konferencijos sekretoriui.
9.3. Renkant Prezidentą, Tarybos ir Revizijos komisijos narius balsuojama raštu, balsavimas slaptas, gali būti išankstinis.
- Renkant naujos kadencijos Prezidentą kiekvienas Konferencijoje dalyvaujantis narys balsuoja ne daugiau kaip už 1 kandidatą;
- Renkant naujos kadencijos Tarybą kiekvienas Konferencijoje dalyvaujantis narys balsuoja ne daugiau kaip už 8 kandidatus;
- Renkant naujos kadencijos Revizijos komisiją kiekvienas Konferencijoje dalyvaujantis narys balsuoja ne daugiau kaip už 3 kandidatus;
9.4. Narių, kurie balsuoja nesilaikydami šios balsavimo tvarkos, balsai neskaičiuojami.
Nėra balsuojama „prieš“, susilaikę balsai neskaičiuojami.
9.5. Išrinktais laikomi daugiausia balsų surinkę 1 Prezidentas, 8 Tarybos nariai ir 3 Revizijos komisijos nariai, kai balsavimo rezultatus atviru balsavimu patvirtina Konferencijos dalyviai.

Patvirtinta LMS tarybos posėdyje 2022 m. kovo 23 dieną

Komentarai