Muzikologijos egzamino iššūkiai

Publikuota: 2019-01-16 Autorius: Judita Žukienė
Muzikologijos egzamino iššūkiai

Kiekvieną pavasarį konservatorijų, muzikos mokyklų ir gimnazijų mokytojams ir abiturientams vienu iš išbandymų tampa mokyklinis Muzikologijos brandos egzaminas. Besiruošiantiems muzikos studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose jis yra svarbi stojamojo balo dalis.

2018 m. egzaminas buvo vykdomas jau 14-ą kartą, tad neabejotinai galime teigti, jog šis Nacionalinio egzaminų centro rengiamas įgūdžių ir žinių patikrinimas jau turi pasiteisinusią tradiciją. Egzamino programa tapo muzikos istorijos ir teorijos dalykų programų specializuotose muzikinio ugdymo įstaigose vykdymo gairėmis, o rezultatai – mokinių bilietu į profesionalaus muzikos meno studijas. Mokinių pa(si)rengimas Muzikologijos brandos egzaminui, egzamino užduočių parengimas, egzamino vykdymas – visa tai kasmet tampa iššūkiu mokytojams, mokiniams, mokyklų administracijai ir užduočių rengėjams.

Siekiant pakviesti mokytojus aktyviai dalyvauti Muzikologijos brandos egzamino tobulinimo procese bei stiprinti muzikos teorinių dalykų mokymo ir studijų programų sąsajas, 2018 m. gruodžio 5 dieną Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje surengtas seminaras „Pasirengimo muzikologijos brandos egzaminui iššūkiai“. Šiame teorinių muzikos disciplinų mokytojų ir dėstytojų susitikime norėta konkrečiau įvardinti kylančias, su egzaminu susijusias problemas, suformuoti egzamino rengėjams rekomendacijas bei pasidalinti gerąja patirtimi ir lūkesčiais.

Tyrimo anketa

Tuo tikslu buvo parengta detali egzamino užduočių vertinimo anketa, kurios įžanginėje dalyje rašoma: „mokyklos ir mokytojai turi sukaupę didžiulę patirtį vertinti: vertinti mokinio pasiekimus klasėje, vertinti Muzikologijos egzamine. Šį kartą mokytojams siūlome unikalią galimybę: įvertinti Muzikologijos egzaminą!“. Mokytojams buvo siūloma išsakyti savo nuomonę apie 2016–2018 m. Muzikologijos brandos egzamino užduotis. Jų vertinimai padėjo identifikuoti tobulintinas egzamino užduotis, įvardinti pastebėtus neaiškumus ar netikslumus, išryškinti geriausiai, aiškiausiai parengtas užduotis bei suteikti egzamino rengėjams grįžtamąjį ryšį – rekomendacijas.

Trumpai apie pačią anketą. Joje buvo parengtos lentelės, kuriose mokytojai turėjo galimybę „parašyti pažymį“ visoms egzamino užduotims (bilietams, užduotims, variantams, o taip pat ir muzikos istorijos potemėms). Anketos ir paties tyrimo išsamumą atskleidžia keletas skaičių: anketą sudarė 11 dalių, iš viso vertinimui pateikta 696 pozicijų (užduočių ar jų dalių), anketas užpildė ir atsiuntė 8 mokyklų, rengiančių mokinius šiam egzaminui, mokytojai.

Kaip vyko vertinimas? Vertinant užduotis buvo siūlomi keturi galimi įverčiai: 1 – „negerai“ (užduotis parengta netinkamai); 2 – „tobulintina“ (ne viskas tikslu ir aišku); 3 – „viskas gerai“ (parengta korektiškai); 4 – „puikiai“ (puikiai parengta užduotis, norėtųsi tokių daugiau). Be to, mokytojų buvo prašoma, kad pasirinkus įvertį „negerai“ arba „tobulintina“ būtų pastabų / siūlymų skiltyje trumpai patikslinama, kodėl taip įvertinta. Tyrimo vykdytojai pastebėjo, kad pildydami anketą mokytojai buvo objektyvūs ir geranoriški, o pastabos tapo svarbiu pagrindu rekomendacijoms egzamino rengėjams.

Seminaras

Seminaras LMTA sutelkė mokytojus iš visų specializuotų Lietuvos mokyklų, kuriose rengiami (arba turi galimybę mokytis) būsimieji muzikos profesionalai. Tyrimui iš anksto atsiuntę anketas, pedagogai gausiai susirinko bei aktyviai dalyvavo diskusijose, dalinosi patirtimi, nuogąstavimais ir lūkesčiais, domėjosi teorinių dalykų studijų inovacijomis Akademijoje. Intensyvia seminaro programa buvo siekiama, kad muzikos teorinių dalykų mokytojai kuo įvairiapusiškiau aptartų Muzikologijos egzamino rengimo ir teorinių dalykų mokymo aktualijas.

Iš pradžių renginyje buvo pristatyta 2018 m. Muzikologijos brandos egzamino rezultatų apžvalga. Ją parengusio Algirdo Kiškio (Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla) teigimu, mokinių, laikiusių šį egzaminą, pasiekimai adekvačiai atspindi parengtų užduočių kokybę, mokinių pasirengimą ir kaupiamojo / kriterinio vertinimo privalumus.

Daugiausiai laiko seminare skirta tyrimo anketos rezultatų apibendrinimui ir Muzikologijos egzamino užduočių peržvalgai. Muzikos istorijos užduočių vertinimo tendencijas ir rekomendacijas rengėjams paruošė ir pristatė dr. Judita Žukienė (LMTA Muzikos istorijos katedra). Kaip tobulintinos įvardintos paskutinių metų muzikos istorijos potemių kūrybinei egzamino daliai formuluotės. Solfedžio ir harmonijos užduočių vertinimą apibendrino Gabrielius Simas Sapiega (Kauno Juozo Gruodžio konservatorija). Muzikos kūrinių analizės ir dalį harmonijos užduočių diskusijai ir tobulinimui pristatė Vitalija Mockutė (Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija). Mokytojai įvertino aukštą egzamino užduočių parengimo kokybę ir atkreipė dėmesį į ateityje koreguotinus dalykus.

Akademijos ir mokyklų bendradarbiavimas

Nemažiau svarbi tiek mokytojams, tiek dėstytojams buvo muzikos teorijos dalykų mokymo / dėstymo metodikos at(si)naujinimo problema. Diskusijose apie mokyklų ir akademijos teorinių dalykų programų sąsajas dalyvavo įvairių mokyklų mokytojai ir LMTA dėstytojai: profesorius Mindaugas Urbaitis, docentės dr. Laima Budzinauskienė ir dr. Judita Žukienė, lektorė Eglė Gudžinskaitė ir asistentas Gabrielius Simas Sapiega. Kalbėta ir dalintasi mintimis apie pokyčius jau taikomus mokymo ir dėstymo praktikoje, būtinybę atsinaujinti plačiau integruojant naujausią kitų šalių muzikos teorijos mokymo patirtis, mokinių pasirengimo studijoms lygį ir poreikį glaudžiau bendradarbiauti. Buvo akcentuojamas naujovių taikymo muzikos istorijos ir teorijos mokyme, metodinių mokymo priemonių, seminarų mokytojams stygius ir svarba. Toks didelis mokytojų susidomėjimas bei aktyvus dalyvavimas dar kartą patvirtino LMTA gebėjimą suburti skirtingų mokymo pakopų atstovus diskusijai ir inspiruoti kokybinius bei metodinius pokyčius.

Seminare dalyvavę mokytojai džiaugėsi ir renginio „paraštėmis“: kvietimu apsilankyti atnaujintoje LMTA skaitykloje ir susipažinti su jos ištekliais bei Muzikos studijų inovacijų centre lektoriaus Mantauto Krukausko pristatyta Juliaus Juzeliūno Garso sfera. Tokius susibūrimus pedagogai vertina ir kaip puikią galimybę sugrįžti į savo Alma Mater ir atnaujinti ryšį su kolegomis.

Egzamino įvertinimas

Bene labiausiai intriguojantis klausimas seminaro rengėjams: kokį įvertinimą Muzikologijos egzaminui parašė mokytojai. Ir vėlgi pateikiame skaičius. Anketose mokytojai įrašė 4733 balus, iš jų pozicijoje „viskas gerai” pateikti 2560 įvertinimai (54%), o pozicijoje „puikiai“ – 1783 (38%). Abejonės dėl užduoties kokybės išreikštos tik 7% vertinimų. Be to, pastebėtina, kad dalis vertinimų „tobulintina“ ar „negerai“ yra nepagrįsti ir skatina periodiškai rengti seminarus mokytojų kvalifikacijai kelti.

Apibendrinant visus vertinimus, kaip tobulintinos įvertintos 2018 m. egzamino potemių formuluotės, o 2016 ir 2018 metų harmonijos skambinimų užduotys susilaukė pozityviausio balo – „puikiai“. Galutinis 2016-2018 m. Muzikologijos brandos egzamino įvertinimas rengėjams – „viskas gerai“. Taigi, atliktas tyrimas dar kartą įrodė Muzikologijos egzamino svarbą muzikos ugdymo procesui, aukštą egzamino parengimo kokybę, atkreipė dėmesį į mokytojų kompetencijų ugdymo poreikį ir įgalino parengti gaires egzamino rengėjams.

Seminarą organizavo LMTA Muzikos istorijos ir Muzikos teorijos katedros bei Karjeros ir kompetencijos centras. Seminaro rengėjai dėkoja mokykloms, atsiuntusioms užpildytas anketas tyrimui: Kauno Juozo Gruodžio konservatorijai, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijai, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijai, Nacionalinei Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklai, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijai, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijai, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetei muzikos mokyklai, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijai.

Komentarai