Ruošiamas naujas Meno kūrėjų ir Meno kūrėjų organizacijų įstatymas

Publikuota: 2020-04-02 Autorius: Mb.info, KM. info
Ruošiamas naujas Meno kūrėjų ir Meno kūrėjų organizacijų  įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS MENO KŪRĖJO IR MENO KŪRĖJŲ ORGANIZACIJŲ STATUSO ĮSTATYMO NR. Į-1494 PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. 1-1343 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. 1-1336 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų projektų tikslai ir uždaviniai
Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (toliau - Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo projektas), Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. 1-1343 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (toliau - Sveikatos draudimo įstatymo projektas) ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. 1-1336 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (toliau - Valstybinio socialinio draudimo įstatymo projektas) (toliau, kai minimi visi kartu - Įstatymų projektai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018 m. lapkričio 28 d. vidaus ataskaitoje Nr. VA-6 „Rizikų, susijusių su meno kūrėjo statuso suteikimu (netekimu) bei meno kūrėjų socialinės apsaugos programos administravimu, valdymo vertinimu“ pateiktomis rekomendacijomis, ir, dėl pasikeitusios Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginio planavimo metodikos, atsiradusios būtinybės Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos nuostatus (patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 316 „Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos11) perkelti į kultūros ministro nustatytą ir su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministru ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministru, suderintą tvarką.

Įstatymų projektais siekiama supaprastinti meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo procedūrą, įtvirtinti galimybes gauti meno kūrėjo statusą ir pretenduoti į galiojančias meno kūrėjams suteikiamas papildomas socialines garantijas Lietuvos Respublikoje teisėtai nuolat gyvenančiam Europos Sąjungos valstybės ar trečiosios šalies piliečiui (meno kūrėjui), suvienodinti meno kūrėjo statuso suteikimo sąlygas, išsamiau reglamentuoti meno kūrėjo statuso ir meno kūrėjų organizacijos statuso gavimo ir netekimo pagrindus ir tvarką bei užtikrinti meno kūrėjų veiklos stebėseną.

2. Įstatymų projektų iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai
Įstatymų projektus parengė Kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės (vadovė Janina Krušinskaitė (tel. 8 608 45515, ei. p. janina.krusinskaite@lrkm.lt) vyriausioji specialistė Jolanta Meiduvienė (tel. 8 608 45492, ei. p. jolanta.meiduviene@lrkm.lt).

3. Kaip šiuo metu reguliuojami įstatymų projektuose aptarti teisiniai santykiai
Šiuo metu galiojančiame Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme:
- Meno kūrėjo statusą gali siūlyti Kultūros ministrui suteikti Kultūros ministerijos sudaryta Taryba arba meno kūrėjų organizacijos.
- Meno kūrėjų organizacijos turi skirtingas meno kūrėjo statuso suteikimo taisykles, kuriose nustatyta skirtinga meno kūrėjo statuso suteikimo tvarka.
- nėra apibrėžtas reglamentavimas dėl meno kūrėjo statuso suteikimo užsienio šalių piliečiams;
- Meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo asociacijai vienas iš privalomų statuso suteikimo pagrindų reikalavimų, kad asociacijos nariais gali būti tik meno kūrėjai, tačiau į tokių asociacijų veiklą yra būtina įtraukti ir jaunuosius kūrėjus, kurie nesiekia meno kūrėjų statuso;
- Meno kūrėjų organizacija, siekianti meno kūrėjų organizacijos statuso, kartu su prašymu turi pateikti juridinio asmens registravimo pažymėjimą, toks dokumentas šiuo metu nėra reikalingas;
- terminas, per kurį yra informuojami meno kūrėjai ir meno kūrėjų organizacijos apie priimtus sprendimus dėl meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso suteikimo ir netekimo - 5 darbo dienos;
- meno kūrėjo statuso netenkama Tarybai ar meno kūrėjų organizacijoms nustačius, kad statusui įgyti buvo pateikti neteisingi dokumentai, teismui nustačius plagijavimo faktą, ir tuomet, kai meno kūrėjo statusą turinčio asmens kūrybinės veiklos rezultatų sklaida nepastebima visuomenės kultūros raidoje. Tačiau šiame įstatyme nėra nurodyta, kaip nustatoma ir kas nustato, kad meno kūrėjo kūrybinės veiklos rezultatų sklaida yra nepastebima. Nėra aišku, kaip ši nuostata turėtų būti taikoma praktikoje. Susidaro galimybė, kad meno kūrėjo statusą turintys asmenys gali naudotis statuso suteikiamomis socialinėmis lengvatomis ir tuo atveju, kai jie aktyviai nebekuria arba jų kūrybinės veiklos rezultatų sklaida Lietuvos visuomenės kultūros raidoje nėra pastebima;
- nenustatyta tvarka, pagal kurią Taryba ir meno kūrėjų organizacijos vykdytų jų siūlymu patvirtintą tolesnę menininkų kūrybinės veiklos stebėseną;
- pagal šiuo metu galiojančius Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 316 „Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos44, meno kūrėjui gavus autorinį atlyginimą, pajamas iš individualios veiklos, stipendiją ar kt., nepriklausomai nuo gautų pajamų dydžio, kūrybinės prastovos išmokos mokėjimas yra nutraukiamas. Tai ydinga nuostata, kadangi meno kūrėjams, kurie yra Autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos (LATGA), Lietuvos gretutinių teisų asociacijos (AGATA) ir kt. organizacijų nariai, nuolat išmokami (dažnu atveju neženklūs) honorarai už autorinių darbų kūrybą.

Šiuo metu galiojančių Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo ir Sveikatos draudimo įstatymo teisinis reguliavimas numato, jog Meno kūrėjų socialinės apsaugos programą tvirtina ir jos administravimo tvarką nustato Vyriausybė.

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama
Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo projektu siūloma:
1. Tikslinti meno kūrėjo statuso suteikimo būdus:
    1.1. Meno kūrėjo statusą siūloma suteikti:
          1.1.1.  Meno kūrėjų organizacijos siūlymu - šios organizacijos nariu priimant asmenį, kurio meno kūryba atitinka bent vieną iš meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindų, nustatytų šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje;
          1.1.2. Meno kūrėjų organizacijų asociacijos siūlymu - jeigu asmuo nepriklauso asociacijai, turinčiai meno kūrėjų organizacijos statusą, bet jo meno kūryba atitinka bent vieną iš meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindų, nustatytų šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje;
          1.1.3. Tarybos siūlymu, jeigu asmuo yra kreipęsis į meno kūrėjų organizaciją ar meno kūrėjų organizacijų asociaciją dėl meno kūrėjo statuso suteikimo ir gavęs neigiamą atsakymą bei Tarybai nustačius, kad asmens kūryba atitinka bent vieną iš meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindų nustatytų šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje.
2. Meno kūrėjų organizacijos, kai jos nariai yra fiziniai asmenys, statusas suteikiamas:
    2.1. Meno kūrėjų organizacijų asociacijos siūlymu, jeigu ši organizacija atitinka šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatytus meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo pagrindus.
    2.2. Tarybos sprendimu, jeigu organizacija yra kreipusis į meno kūrėjų organizacijų asociaciją dėl meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo ir gavusi neigiamą atsakymą bei Tarybai nustačius, kad organizacija atitinka šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatytus meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo pagrindus.
3. Meno kūrėjų organizacijos, kai jos nariai yra meno kūrėjų organizacijos statusą turinčios organizacijos, statusas suteikiamas Tarybos siūlymu. Sumažėjus Tarybos atliekamoms funkcijoms atitinkamai mažinama jos sudėtis.
4. Taip pat siūloma:
     - suvienodinti meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo sąlygas Meno kūrėjų organizacijų asociacijai patvirtinant su Kultūros ministerija suderintą tvarką (taisykles) dėl statuso suteikimo; 
     - tikslinama meno kūrėjo sąvoka, įtvirtinant galimybes gauti meno kūrėjo statusą, o vėliau pretenduoti į galiojančias meno kūrėjams suteikiamas socialines garantijas, nuolat gyvenančiam Lietuvoje Europos Sąjungos valstybės ar trečiosios šalies piliečiui (meno kūrėjui);
     - tikslinamas Meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo asociacijai pagrindas - vienas iš privalomų statuso suteikimo reikalavimų, kad daugiau nei 50 procentų asociacijos narių sudarytų meno kūrėjai;
     - teikiant dokumentus dėl meno kūrėjų organizacijos suteikimo, vietoje juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopijos būtų teikiamas išrašas iš juridinių asmenų registro;
     - siūloma sutrumpinti terminą, per kurį yra informuojama apie priimtus sprendimus dėl meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso suteikimo ir netekimo nuo 5 iki 3 darbo dienų bei nustatoma sprendimo įsigaliojimo tvarka;
     - tikslinamas meno kūrėjo statuso netekimo pagrindas nustatant sprendimus priimančias institucijas;
     - sukuriama meno kūrėjų stebėsenos sistema, kuria vadovaujantis meno kūrėjai, išskyrus meno kūrėjus, kurie yra sulaukę pensinio amžiaus arba kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 0-25 procentų ar 30-40 procentų darbingumo lygis, kultūros ministro nustatyta tvarka teikia informaciją apie savo kūrybinės veiklos rezultatų sklaidą Lietuvos visuomenės kultūros raidoje.

Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos nuostatai (patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 316 „Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos“) perkeliami į kultūros ministro nustatytą ir su socialinės apsaugos ir darbo ministru ir sveikatos apsaugos ministru suderintą tvarką, taigi įstatyme yra nustatoma, kūrybinės prastovos išmokos mokėjimas būtų nutraukiamas, jei meno kūrėjas prastovos metu gauna pajamas, kurios sudaro ne mažiau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio sumą.

Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio įstatymo projektu nustatoma, kad už meno kūrėjo statusą turinčius asmenis, negaunančius pajamų pagal autorinę sutartį ir nepriklausančius asmenims, nurodytiems šio Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 1 dalyje, šio straipsnio 2 ir 4-10 dalyse, privalomojo sveikatos draudimo įmokas sumoka Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytas draudėjas Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyta tvarka, suderinta su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrais.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 12 straipsnio įstatymo projektu nustatoma, kad už meno kūrėjo statusą turinčius asmenis, nurodytus šio Įstatymo 6 straipsnio 7 dalyje, socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja Fondo valdyba. Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytas valstybės biudžeto asignavimų valdytojas įmokas sumoka kultūros ministro nustatyta tvarka, suderinta su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrais.

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta
Teigiama siūlomo reguliavimo pasekmė - sutrumpėja meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo procedūros, iš dalies atsisakoma Kultūros ministerijos funkcijų, nesusijusių su valstybės politikos formavimu, įgyvendinama meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų teisė savarankiškai spręsti su jų statusu susijusius klausimus, sukuriama sisteminga asmenų, kurie naudojasi papildomomis socialinėmis lengvatomis, padėties stebėsena.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

6. Kokią įtaką priimti įstatymai turės kriminogeninei situacijai, korupcijai
Nenumatoma, kad priimti Įstatymų projektai turės įtakos korupcijai ir šalies kriminogeninei situacijai.

7. Kaip įstatymų įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai
Priimti Įstatymų projektai įtakos verslo sąlygoms ir jos plėtrai neturės.

8. Įstatymų inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios
Galiojančių teisės aktų pripažinti netekusiais galios nereiks.

9. Ar įstatymų projektai parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkfiros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymų projektų sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti „Terminų banko“ įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka
Įstatymų projektai parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. Tikslinamos Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai yra derinami su Valstybinės lietuvių kalbos komisija, kitos sąvokos yra įtvirtintos Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Ar įstatymų projektai atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus
Įstatymų projektai atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams.

11. Jeigu įstatymams įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, kas ir kada juos turėtų priimti
Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2021 m. sausio 1 d. turės parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos" pripažinimo netekusiu galios" projektą.

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2021 m . sausio 1 d. turės parengti Lietuvos Respublikos s nutarimo 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" projektą.

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2021 m. sausio 1 d. turės parengti Lietuvos Respublikos s 2007 m. rugsėjo 11d. nutarimo Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo“ projektą.

Iki 2021 m. sausio 1 d. reikės:
- pakeisti Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso suteikimo tarybos nuostatus, patvirtintus kultūros ministro 2016 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. ĮV-410;
- pripažinti netekusiais galios Meno kūrėjo ir Meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo taisykles, patvirtintas kultūros ministro 2011 m. kovo 7 d. Nr. Į V -151;
- pripažinti netekusiu galios Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisijos sudėties ir darbo reglamentą, patvirtintą kultūros ministro 2014 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. ĮV-332;
- pripažinti netekusiomis galios Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo taisyklės, patvirtintas kultūros ministro 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. ĮV-846.

12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymams įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais)
Priimtų Įstatymų projektų įgyvendinimas papildomų išlaidų iš valstybės, savivaldybės biudžetų nepareikalaus, tačiau turės būti perskirstytos Kultūros rėmimo fondo lėšos pagal finansuojamų projektų teikimo gaires .

13. Įstatymų projektų rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados
Meno kūrėjų organizacijų pirmininkai ar jų įgalioti atstovai aptarė Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo pakeitimo tikslus Kultūros ministerijos organizuoto susitikimo metu.

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiems projektams įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno Eurovoc terminus, temas ir sritis
Reikšminiai įstatymo projekto žodžiai: „meno kūrėjas", „meno kūrėjo statusas“, „kūrybinė prastova“, „kūrybinės prastovos išmoka“.

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Kultūros ministras
dr. Mindaugas Kvietkauskas

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MENO KŪRĖJO IR MENO KŪRĖJŲ ORGANIZACIJŲ STATUSO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. 1-1343 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. 1-1336 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

20  m.                d. Nr. 
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Pritarti Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I- 1343 17 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. 1-1336 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektams ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Seimui.

2. Įgalioti Lietuvos Respublikos kultūros ministrą Mindaugą Kvietkauską, o jam negalint dalyvauti - Lietuvos Respublikos kultūros viceministrę Gintautę Žemaitytę atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytus įstatymo projektus Lietuvos Respublikos Seime.

Ministras Pirmininkas
Kultūros ministras

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
MENO KŪRĖJO IR MENO KŪRĖJŲ ORGANIZACIJŲ STATUSO
ĮSTATYMO NR. 1-1494 PAKEITIMO ĮSTATYMAS

20 m.                 Nr.
Vilnius

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso jstatymo Nr. 1-1494 nauja redakcija
Pakeisti Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą Nr. 1-1494 ir jį išdėstyti taip:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS MENO KŪRĖJO IR MENO KŪRĖJŲ ORGANIZACIJOS STATUSO ĮSTATYMAS
I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. straipsnis. Įstatymo paskirtis
Šis įstatymas nustato meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso suteikimo ir panaikinimo pagrindus ir tvarką, meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų teises į valstybės paramą, meno kūrėjų organizacijų asociacijos funkcijas ir teises.

2. straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
     1. Kūrybinė prastova
- laikotarpis, kai darbingo amžiaus meno kūrėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių laikinai neturi sąlygų meno kūrybai ir (ar) jos rezultatų sklaidai.
     2. Kūrybinės prastovos išmoka - Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio išmoka, teikiama darbingo amžiaus meno kūrėjams patiriantiems kūrybinę prastovą.
     3. Meno kūrėjas - meno kūrinius kuriantis, juos savitai atliekantis fizinis asmuo - Lietuvos Respublikos pilietis arba Lietuvos Respublikoje teisėtai nuolat gyvenantis Europos Sąjungos valstybės ar trečiosios šalies pilietis, kuriam už tai yra suteikiamas meno kūrėjo statusas.
     4. Meno kūrėjų organizacija - meno kūrėjus arba meno kūrėjų organizacijas pagal meno sritis arba tokių sričių derinius vienijanti asociacija, kurios tikslai - vykdyti kūrybines programas, ginti meno kūrėjų kūrybines, profesines, socialines, autorių ir gretutines teises, įstatymų nustatyta tvarka atstovauti meno kūrėjams ir kuriai yra suteiktas meno kūrėjų organizacijos statusas.
     5. Meno kūryba - asmens individualiai arba kolektyvo sukurtų arba savitai atliktų meno kūrinių visuma
     6. Meno kūrinys - originalus meninės veiklos rezultatas, bet kokio išraiškos būdo ar formos.
     7. Profesionalusis menas - originali aukšto meistriškumo ir meninio lygio profesionali kūryba, tokia pripažįstama profesionaliųjų meno vertintojų.
     8. Profesionalusis meno vertintojas - aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilyginamą išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą kultūros ir meno srityje ir skelbiantis šios veiklos rezultatus monografijose, knygose, studijose, recenzijose, straipsniuose, kultūros ir meno leidiniuose Lietuvos Respublikoje ir (ar) užsienyje.
9. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme.

II SKYRIUS
MENO KŪRĖJO IR MENO KŪRĖJŲ ORGANIZACIJOS STATUSO SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO PAGRINDAI IR TVARKA

3 straipsnis. Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo pagrindai
1. Meno kūrėjo statusas suteikiamas fiziniam asmeniui, jeigu jo meno kūryba atitinka bent vieną iš šių meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindų:
    1) asmens individuali ar kolektyvinė meno kūryba yra teigiamai įvertinta kaip profesionalusis menas profesionaliųjų meno vertintojų ar meno kūrėjų monografijose, knygose, recenzijose ar straipsniuose, kultūros ir meno leidiniuose ar rekomendacijose ir taip pripažinta profesionalia meno kūryba;
    2) asmens individuali meno kūryba yra įtraukta į įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar aukštojo mokslo studijų programas;
    3) asmens individuali ar kolektyvinė meno kūryba yra įvertinta Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, Vyriausybės kultūros ir meno premija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir meno premija, tarptautine profesionalaus meno premija, kitomis meno kūrėjų organizacijų teikiamomis premijomis ir apdovanojimais, profesionaliojo meno tarptautinio kūrėjų ir (arba) atlikėjų (išskyrus moksleivių ir studentų konkursus) konkurso laureato diplomu;
    4) asmens meno kūrinių yra įsigiję Lietuvos arba užsienio valstybių nacionaliniai muziejai ar galerijos;
    5) asmuo ne mažiau kaip 5 pastaruosius metus skelbia meno kūrybą vertinančius straipsnius ir recenzijas Lietuvos ar užsienio leidiniuose;
    6) asmuo, kuriam atitinkamoje meno srityje yra suteiktas mokslo daktaro ar meno daktaro laipsnis;
    7) asmuo, dėstantis meno studijų krypties dalykus ir einantis profesoriaus ar docento pareigas aukštojoje mokykloje, kurioje pagal meno studijų programas rengiami profesionalieji menininkai;
    8) asmuo individualiai ar su kūrėjų kolektyvu buvo atrinktas ir atstovavo Lietuvai tarptautinį pripažinimą turinčiuose profesionaliojo meno renginiuose ar konkursuose.
2. Meno kūrėjų organizacijos statusas suteikiamas asociacijai, jeigu ji atitinka visus šiuos meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo pagrindus:
    1) asociaciją yra įsteigę ne mažiau kaip 25 meno kūrėjai arba ne mažiau kaip penkios meno kūrėjų organizacijos;
     2) daugiau nei 50 procentų asociacijos narių yra meno kūrėjai ar meno kūrėjų organizacijos;
     3) asociacija skatina aukšto meistriškumo meno kūrybą, jos įvairovę ir sklaidą;
     4) asociacija sudaro sąlygas narių meno kūrybai ir profesiniam tobulėjimui;
     5) asociacija rūpinasi meno kūrinių prieinamumu visuomenei;
      6) asociacija atstovauja meno kūrinius kuriantiems ir juos savitai atliekantiems asmenims ir (arba) meno kūrėjų organizacijoms visoje Lietuvos Respublikoje.

4. straipsnis. Teisę siūlyti suteikti meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statusą turintys subjektai
1. Teisę siūlyti suteikti meno kūrėjo statusą turi:
     1) meno kūrėjų organizacija - asmeniui, esančiam tos meno kūrėjų organizacijos nariu;
     2) meno kūrėjų organizacijų asociacija - jeigu asmuo nepriklauso meno kūrėjų organizacijai;
     3) Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo taryba (toliau - Taryba) - šio įstatymo 6 straipsnio 6 dalies nurodytu atveju.
2. ​​​Teisę siūlyti suteikti meno kūrėjų organizacijos, kai jos nariai yra fiziniai asmenys, statusą turi:
     1) meno kūrėjų organizacijų asociacija - juridiniam asmeniui, esančiam tos meno kūrėjų organizacijų asociacijos nariu;
     2) Taryba – šio įstatymo 6 straipsnio 6 dalies nurodytu atveju.
3. Teisę siūlyti suteikti meno kūrėjų organizacijos, kai bent vienas iš jos narių yra juridinis asmuo, statusą turi Taryba.

5. straipsnis. Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo taryba
1. Taryba nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus dėl meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo ar šio statuso panaikinimo.
2. Taryba sudaroma 3 metų kadencijai iš 5 narių: 2 meno kūrėjų organizacijų asociacijos deleguotų narių ir 3 kultūros ministro skiriamų profesionaliųjų meno vertintojų. Tarybos sudėtį tvirtina kultūros ministras.
3. Tarybos narių darbas apmokamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nustatyta tvarka.

6. straipsnis. Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tvarka
1. Prašymas suteikti meno kūrėjo ar meno kūrėjų organizacijos statusą (toliau - prašymas) yra teikiamas šio įstatymo 4 straipsnyje nurodytiems subjektams. Prašymas turi būti pasirašytas jį teikiančio fizinio asmens arba juridinio asmens vadovo, arba jų teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotų asmenų.
2. Fizinis asmuo kartu su prašymu turi pateikti:
     1) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
     2) meno kūrinių ir publikacijų apie savo kūrybą ir (arba) kūrėją sąrašą;
     3) dokumentų, patvirtinančių premijos, konkurso laureato vardo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo suteikimą, kopijas;
     4) dokumentų, patvirtinančių, kad jo sukurti kūriniai įtraukti į mokymo, studijų programas, jų yra įsigiję muziejai, kopijas;
     5) dokumentų, patvirtinančių, kad jo meno kūryba atitinka kitus šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindus, kopijas;
3. Juridinis asmuo kartu su prašymu turi pateikti:
     1) asociacijos įstatų kopiją;
     2) juridinių asmenų registro išrašą;
     3) asociacijos narių sąrašą nurodant, kuriems nariams suteiktas meno kūrėjo statusas;
     4) asociacijos veiklos ataskaitas, parengtas pagal Asociacijų įstatymo 10 straipsnį, už 3 paskutinius veiklos metus arba už visą jos veikimo laikotarpį, jeigu ji veikia trumpiau nei 3 metus.
4. Meno kūrėjų organizacija ar meno kūrėjų organizacijų asociacija prašymus dėl meno kūrėjo ar meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo nagrinėja jų nustatyta tvarka, suderinta su Kultūros ministerija. Taryba prašymus nagrinėja pagal kultūros ministro patvirtintą tvarką.
5. Šio įstatymo 4 straipsnyje nurodyti subjektai, išnagrinėję prašymą, teikia kultūros ministrui argumentuotą siūlymą dėl meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo ar atsisakymo jį suteikti (toliau - siūlymas) ir apie tai informuoja prašymą pateikusį asmenį.
6. Prašymą pateikęs asmuo, nesutikdamas su meno kūrėjų organizacijos ar meno kūrėjų organizacijų asociacijos pateiktu siūlymu, turi teisę per 14 darbo dienų nuo siūlymo gavimo dienos kreiptis į Tarybą, argumentuotai prašydamas iš naujo išnagrinėti prašymą dėl meno kūrėjo ar meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo. Taryba per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos, įvertinusi prašymą ir kartu su juo pateikus dokumentus, iš naujo išnagrinėja prašymą ir teikia galutinį siūlymą kultūros ministrui.
7. Kultūros ministras per 20 darbo dienų nuo šio įstatymo 4 straipsnyje nurodytų subjektų siūlymo, kuris kultūros ministrui nėra privalomas, gavimo dienos priima sprendimą suteikti arba atsisakyti suteikti meno kūrėjo ar meno kūrėjų organizacijos statusą. Kultūros ministerija apie sprendimo priėmimą per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį ir siūlymą pateikusį subjektą.
8. Kultūros ministro sprendimai suteikti arba atsisakyti suteikti meno kūrėjo ar meno kūrėjų organizacijos statusą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
9. Meno kūrėjo ar meno kūrėjų organizacijos statusas laikomas suteiktu nuo kultūros ministro sprendimo priėmimo dienos.

7. straipsnis. Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso panaikinimas
1. Meno kūrėjo statusas panaikinamas:
     1) nustačius, kad asmuo meno kūrėjo statusą įgijo pateikęs neteisingus dokumentus apie savo kūrybą;
     2) kai teismas nustato kūrybos plagijavimo faktą;
     3) kai nustatoma, kad meno kūrėjo, išskyrus šio įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nurodytus asmenis, kūrybinės veikslo rezultatų sklaida nepastebima Lietuvos visuomenės kultūros raidoje.
2. Meno kūrėjų organizacijos statuso netenkama:
     1) kai meno kūrėjų organizacijų asociacija nustato, kad meno kūrėjų organizacija neatitinka šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatytų pagrindų;
     2) kai meno kūrėjų organizacija pasibaigia įstatymų nustatyta tvarka;
     3) kai meno kūrėjų organizacija, siūlydama suteikti meno kūrėjo statusą, nesilaiko šio įstatymo reikalavimų.
3. Kultūros ministras priima sprendimą panaikinti meno kūrėjo ar meno kūrėjų organizacijos statusą per 20 darbo dienų nuo informacijos apie šio straipsnio 1 ar 2 dalyse nurodytas aplinkybes gavimo dienos. Kultūros ministerija apie sprendimo priėmimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos raštu informuoja asmenį, kuriam buvo panaikintas meno kūrėjo ar meno kūrėjų organizacijos statusas.
4. Kultūros ministro sprendimai panaikinti meno kūrėjo ar meno kūrėjų organizacijos statusą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
5. Meno kūrėjo ar meno kūrėjų organizacijos statusas laikomas panaikintu nuo kultūros ministro sprendimo priėmimo dienos.

8. straipsnis. Duomenų apie meno kūrėjus ir meno kūrėjų organizacijas kaupimas
1. Duomenys apie meno kūrėjus ir meno kūrėjų organizacijas kaupiami meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje, kurią tvarko Vyriausybės įgaliota institucija. Duomenis, išskyrus kultūros ministro įsakymus dėl meno kūrėjo ar meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo, informacinėje sistemoje tvarkančiai Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikia meno kūrėjų organizacijų asociacija ir meno kūrėjų organizacijos.
2. Į meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinę sistemą įrašomi šie meno kūrėjo duomenys:
     1) informacinės sistemos suteiktas meno kūrėjo registravimo numeris;
     2) kultūros ministro įsakymo dėl meno kūrėjo statuso suteikimo data ir įsakymo registravimo numeris;
     3) meno kūrėjo vardas (vardai), pavardė (pavardės);
     4) meno kūrėjo asmens kodas.
3. Į meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų kompiuterizuotą informacinę sistemą įrašomi šie meno kūrėjų organizacijos duomenys:
     1) informacinės sistemos suteiktas meno kūrėjų organizacijos registravimo numeris;
     2) kultūros ministro įsakymo dėl meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo data ir įsakymo registravimo numeris;
     3) įmonės kodas;
     4) pavadinimas;
     5) buveinė (adresas), telefonas ir, jeigu yra, faksas, elektroninis paštas;
     6) meno kūrėjų organizacijos narių vardai, pavardės ir asmens kodai.
4. Meno kūrėjai, išskyrus meno kūrėjus, kurie yra sulaukę pensinio amžiaus arba kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 0-25 procentų ar 30-40 procentų darbingumo lygis, kultūros ministro nustatyta tvarka teikia informaciją apie savo kūrybinės veiklos rezultatų sklaidą Lietuvos visuomenės kultūros raidoje:
1) meno kūrėjų organizacijai, kurios nariu jie yra;
2) meno kūrėjų organizacijų asociacijai, jeigu jie nėra meno kūrėjų organizacijos nariais.

III SKYRIUS
MENO KŪRĖJO IR MENO KŪRĖJŲ ORGANIZACIJŲ TEISĖS Į VALSTYBĖS PARAMĄ

9. straipsnis. Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų kūrybinės veiklos skatinimas
1. 
Meno kūrėjų kūrybinei veiklai skatinti skiriamos valstybės stipendijos ir premijos.
2. Nacionalinių kultūros ir meno premijų ir Vyriausybės kultūros ir meno premijų meno kūrėjams dydį, skyrimo sąlygas ir tvarką nustato Vyriausybė, o Kultūros ministerijos kultūros ir meno premijų dydį, skyrimo sąlygas ir tvarką nustato kultūros ministras.
3. Meno kūrėjai Vyriausybės nustatyta tvarka turi teisę įsivežti į Lietuvos Respubliką užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių, renginiuose sukurtus savo kūrinius.
4. Meno kūrėjų organizacijų veikla ir kūrybinės programos finansuojamos iš Kultūros ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

10. straipsnis. Meno kūrėjų socialinė apsauga
1. Kūrybinės prastovos išmoka skiriama kultūros ministro nustatyta tvarka, suderinta su socialinės apsaugos ir darbo ministru ir sveikatos apsaugos ministru, jeigu darbingo amžiaus meno kūrėjas per pastaruosius 3 mėnesius iki prašymo gauti kūrybinės prastovos išmoką pateikimo dienos negauna pajamų, viršijančių Vyriausybės patvirtintų 6 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio sumą, ir (arba) negauna valstybės ir (arba) savivaldybės stipendijos, ir (arba) negauna jokios valstybinio socialinio draudimo išmokos ar iš Garantinio fondo mokamos išmokos.
2. Sprendimą dėl kūrybinės prastovos pradžios ir kūrybinės prastovos išmokos teikimo priima kultūros ministras. Kūrybinės prastovos išmoka pradedama skaičiuoti nuo kultūros ministro sprendimo priėmimo dienos. Už praėjusį mėnesį kūrybinės prastovos išmoka mokama iki einamojo mėnesio 10 dienos ir mokama kas mėnesį.
3. Kūrybinės prastovos išmoka mokama ne ilgiau kaip 3 mėnesius per metus. Nauja kūrybinės prastovos išmoka gali būti skiriama praėjus vieneriems metams nuo skirtos kūrybinės prastovos išmokos mokėjimo pabaigos išskyrus atvejus kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremalią padėtį ar karantiną ir dėl to apriboja ar draudžia kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą.
4. Kūrybinės prastovos išmokos mokėjimas nutraukiamas, jeigu meno kūrėjas kūrybinės prastovos metu gauna pajamas, kurios sudaro ne mažiau kaip Vyriausybės patvirtintų 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio sumą, arba jis gauna valstybės ir (arba) savivaldybės stipendiją ir (arba) socialinio draudimo išmoką ar iš Garantinio fondo mokamą išmoką.
5. Kitas meno kūrėjų socialines garantijas nustato specialūs įstatymai.

IV SKYRIUS
MENO KŪRĖJŲ ORGANIZACIJŲ ASOCIACIJA

11. straipsnis. Meno kūrėjų organizacijų asociacija
1. Meno kūrėjų organizacijų asociacija - pagal Asociacijų įstatymą įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris vienija ne mažiau kaip penkias meno kūrėjų organizacijas ir kurio tikslas - įgyvendinti kultūros politiką profesionaliosios meno kūrybos srityje, ginti meno kūrėjų interesus.

12 straipsnis. Meno kūrėjų organizacijų asociacijos funkcijos ir teisės
1. Meno kūrėjų organizacijų asociacijos funkcijos:
     1) atlikti meno kūrėjų socialinės padėties stebėseną;
     2) atlikti meno kūrybos plėtros ir sklaidos stebėseną;
     3) atlikti eksperto funkcijas profesionaliojo meno klausimais;
     4) kaupti informaciją ir statistinius duomenis, susijusius su meno kūrėjais ir meno kūrėjų organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
     5) tvirtinti su Kultūros ministerija suderintą meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso suteikimo tvarką.
     6) teikti siūlymus dėl meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso suteikimo ir netekimo.
2. Meno kūrėjų organizacijų asociacija turi teisę:
1) atstovauti savo narių interesams ir juos ginti;
2) teikti pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo;
3) dalyvauti sprendžiant profesionaliojo meno plėtros ir sklaidos klausimus;
4) bendradarbiauti su valstybės, savivaldybių institucijomis, kūrybinėmis, profesinėmis ir kitomis šalies bei užsienio organizacijomis;
5) kitas Asociacijų įstatyme ar meno kūrėjų organizacijų asociacijos įstatuose nurodytas teises.“

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
Respublikos Prezidentas

Projekto
lyginamasis variantas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO
NR. 1-1343 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

20  m.          d. Nr.
Vilnius

 

1. straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 17 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Asmenys, gaunantys pajamas pagal autorinę sutartį, pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, išskyrus asmenis, kurie verčiasi atitinkama individualia veikla, taip pat asmenys, gaunantys tantjemas arba atlygį už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, moka 6,98 procento dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos. Už meno kūrėjo statusą turinčius asmenis, negaunančius pajamų pagal autorinę sutartį ir nepriklausančius asmenims, nurodytiems šio Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje, šio straipsnio 2 ir 4- 10 dalyse, privalomojo sveikatos draudimo įmokas sumoka Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytas draudėjas (valstybės biudžeto asignavimų valdytojas) iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos lėšų -Vyriausybės kultūros ministro nustatyta tvarka, suderinta su socialinės apsaugos ir darbo ministru ir sveikatos apsaugos ministru. Šios įmokos dydis - 6,98 procento minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną."

2. straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 2 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
Respublikos Prezidentas,
 

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO
NR. 1-1343 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

20   m.        d. Nr.
Vilnius

1. straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 17 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3- Asmenys, gaunantys pajamas pagal autorinę sutartį, pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, išskyrus asmenis, kurie verčiasi atitinkama individualia veikla, taip pat asmenys, gaunantys tantjemas arba atlygį už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, moka 6,98 procento dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos. Už meno kūrėjo statusą turinčius asmenis, negaunančius pajamų pagal autorinę sutartį ir nepriklausančius asmenims, nurodytiems šio Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje, šio straipsnio 2 ir 4— 10 dalyse, privalomojo sveikatos draudimo įmokas sumoka Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytas draudėjas (valstybės biudžeto asignavimų valdytojas) kultūros ministro nustatyta tvarka, suderinta su socialinės apsaugos ir darbo ministru ir sveikatos apsaugos ministru. Šios įmokos dydis - 6,98 procento minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną. “

2. straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 2 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
Respublikos Prezidentas

Projekto
lyginamasis variantas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO
NR. 1-1336 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

20  m.        d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir moka draudėjas nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo pradeda dirbti, neatsižvelgdamas į draudėjo įregistravimo Mokesčių mokėtojų registre datą. Už asmenis, nurodytus šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje, socialinio draudimo įmokas sumoka valstybės institucija, perkėlusi ar išsiuntusi valstybės tarnautoją į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, tarptautinėje ar Europos Sąjungos institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje, pasiuntusi dirbti į specialiąją misiją ar paskyrusi profesinės karo tarnybos karį atlikti karo tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje arba gynybos institucijoje, taip pat asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija ar Respublikos Prezidento kanceliarija. Socialinio draudimo įmokos mokamos iš institucijoms patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Už asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat už asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos (šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 1 dalis), draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir sumoka draudėjas atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną, kuri yra laikoma asmens socialinio draudimo pradžios data. Už meno kūrėjo statusą turinčius asmenis, nurodytus šio įstatymo 6 straipsnio 7 dalyje, socialinio draudimo įmokas į Fondą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudaryme- ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais priskaičiuoja Fondo valdyba, o sumoka Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytas valstybės biudžeto asignavimų valdytojas iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos Vyriausybės nustatyta tvarka kultūros ministro nustatyta tvarka, suderinta su socialinės apsaugos ir darbo ministru ir sveikatos apsaugos ministru.

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 2 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2020 m. gruodžio 31d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą
Respublikos Prezidentas

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO
NR. 1-1336 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

20  m.            d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir moka draudėjas nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo pradeda dirbti, neatsižvelgdamas į draudėjo įregistravimo Mokesčių mokėtojų registre datą. Už asmenis, nurodytus šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje, socialinio draudimo įmokas sumoka valstybės institucija, perkėlusi ar išsiuntusi valstybės tarnautoją į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, tarptautinėje ar Europos Sąjungos institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje, pasiuntusi dirbti į specialiąją misiją ar paskyrusi profesinės karo tarnybos karį atlikti karo tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje arba gynybos institucijoje, taip pat asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija ar Respublikos Prezidento kanceliarija. Socialinio draudimo įmokos mokamos iš institucijoms patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Už asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat už asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos (šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 1 dalis), draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir sumoka draudėjas atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną, kuri yra laikoma asmens socialinio draudimo pradžios data. Už meno kūrėjo statusą turinčius asmenis, nurodytus šio įstatymo 6 straipsnio 7 dalyje, socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja Fondo valdyba, o sumoka Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytas valstybės biudžeto asignavimų valdytojas kultūros ministro nustatyta tvarka, suderinta su socialinės apsaugos ir darbo ministru ir sveikatos apsaugos ministru.

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 2 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
Respublikos Prezidentas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
Biudžetinė įstaigą, J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius, tel. (8 5) 219 3400, ei. p. dmm@lrkm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188683671

Pagal adesatų sąrašą                                                                                        2020-O4- 01 Nr. S2-90301

DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ DERINIMO

Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (toliau - Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo projektas), Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. 1-1343 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (toliau - Sveikatos draudimo įstatymo projektas) ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. 1-1336 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (toliau — Valstybinio socialinio draudimo įstatymo projektas) (toliau, kai minimi visi kartu - Įstatymų projektai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018 m. lapkričio 28 d. vidaus ataskaitoje Nr. VA-6 „Rizikų, susijusių su meno kūrėjo statuso suteikimu (netekimu) bei meno kūrėjų socialinės apsaugos programos administravimu, valdymo vertinimu“ pateiktomis rekomendacijomis, ir, dėl pasikeitusios Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginio planavimo metodikos atsiradusios būtinybės Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos nuostatus (patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 316 „Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos") perkelti į kultūros ministro nustatytą ir su socialinės apsaugos ir darbo ministru ir sveikatos apsaugos ministru, suderintą tvarką.

Įstatymų projektais taip pat siekiama Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tarybos (toliau - Taryba) funkciją (teikti Kultūros ministrui siūlymus suteikti arba nesuteikti meno kūrėjo ar meno kūrėjų organizacijos statusą) iš dalies perkelti įgyvendinti meno kūrėjų organizacijoms ir meno kūrėjų organizacijų asociacijai, Tarybai numatant tik apeliacinę funkciją - į ją būtų kreipiamasi meno kūrėjų organizacijai ar meno kūrėjų organizacijų asociacijai priėmus sprendimus nesiūlyti teikti meno kūrėjo ar meno kūrėjų organizacijos statuso.

Taip pat siekiama įtvirtinti galimybes gauti meno kūrėjo statusą ir pretenduoti į galiojančias meno kūrėjams suteikiamas papildomas socialines garantijas Lietuvos Respublikoje teisėtai nuolat gyvenančiam Europos Sąjungos valstybės ar trečiosios šalies piliečiui (meno kūrėjui). Projektu siekiama suvienodinti meno kūrėjo statuso suteikimo sąlygas, išsamiau reglamentuoti meno kūrėjo statuso ir meno kūrėjų organizacijos statuso gavimo ir netekimo pagrindus ir tvarką bei užtikrinti meno kūrėjų veiklos stebėseną.

Neigiamų pasekmių nenumatoma. Įstatymo projektams įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės.

Įstatymo projektai nenotifikuotini Europos Komisijai.

Dėl Įstatymų projektų bus konsultuojamasi su suinteresuotomis visuomenės grupėmis, paskelbus Įstatymo projektus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje ir e. piliečio teisinėje platformoje.

Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo projekto lyginamasis variantas nerengiamas, nes Įstatymo projektas dėstomas nauja redakcija.

Įstatymų projektus parengė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, vadovė Janina Krušinskaitė: tel. 8 608 45515, el. p. Janina.krusinskaite@lrkm.lt
vyriausioji specialistė Jolanta Meiduvienė: tel. 8 608 45492, el. p. jolanta.meiduviene@lrkm.lt .
 

 

Komentarai