Tūkstančiai - ministro patarėjos įstaigai

Publikuota: 2014-09-03 Autorius: Jurga Tvaskienė, lzinios.lt
Tūkstančiai - ministro patarėjos įstaigai

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­tą Kul­tū­ros me­ce­na­vi­mo stra­te­gi­ją už 86 tūkst. li­tų rengs At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tas - kul­tū­ros mi­nis­tro pa­ta­rė­jos, su Dar­bo par­ti­ja sie­ja­mos Eri­kos Fur­man įkur­ta įstai­ga. Po­li­ti­kai įsi­ti­ki­nę: tai vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų vals­ty­bės tar­ny­bo­je de­ri­ni­mo konf­lik­tas.

Bir­že­lio 6 die­ną Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pa­skirs­tė Kul­tū­ros rė­mi­mo fon­do lė­šas, ku­rio­mis fi­nan­suo­ja­mi at­rink­ti pri­ori­te­ti­nės veik­lų rė­mi­mo sri­ties „Kul­tū­ros sri­ties bend­rie­ji ty­ri­mai: me­no, so­cia­li­niai, tai­ko­mie­ji, tarp­dis­cip­li­ni­niai“ pro­jek­tai. 86 380 li­tų ati­te­ko vie­ša­jai įstai­gai At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tui, tu­rin­čiam su­kur­ti Na­cio­na­li­nę kul­tū­ros me­ce­na­vi­mo stra­te­gi­ją.

Prieš dve­jus me­tus įkur­to ins­ti­tu­to vie­nin­te­lė stei­gė­ja - kul­tū­ros mi­nis­tro „dar­bie­čio“ Ša­rū­no Bi­ru­čio pa­ta­rė­ja Eri­ka Fur­man. Ji mi­nis­trui pa­ta­ri­nė­ja kul­tū­ros po­li­ti­kos for­ma­vi­mo ir kul­tū­ros po­li­ti­kos pri­ori­te­tų biu­dže­to klau­si­mais.

„Toks spren­di­mas me­ta še­šė­lį ant Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos. Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas aiš­kiai pa­sa­kė: mi­nis­te­ri­jos tu­ri už­sa­ki­nė­ti kuo ma­žiau ty­ri­mų, ku­rie iš es­mės yra tik pi­ni­gų švais­ty­mas. Šiuo at­ve­ju su­si­da­ro įspū­dis, kad si­tua­ci­ja pa­si­nau­do­jo žmo­gus, ku­ris tu­ri įta­kos kul­tū­ros pi­ni­gų skirs­ty­mo pro­ce­sams. Da­bar prem­je­ro va­lia, kaip į tai bus rea­guo­ja­ma. Ma­nau, dė­me­sį tu­rė­tų at­kreip­ti ir Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja“, - LŽ sa­kė prem­je­ro pa­ta­rė­jas kul­tū­rai Faus­tas La­tė­nas.

Da­ly­viai - sa­vi žmonės

At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tą E. Fur­man įre­gis­tra­vo 2012 me­tų bir­že­lio 22 die­ną sa­vo bu­te sos­ti­nės Sa­vi­čiaus gat­vė­je. Re­gis­tre tuo me­tu ji bu­vo įra­šy­ta ir kaip šios įstai­gos di­rek­to­rė. Šiuo me­tu ins­ti­tu­tas vei­kia ki­tu ad­re­su, A. Vie­nuo­lio g. 8, - ten pat, kur įsi­kū­ru­si Lie­tu­vos spaus­tu­vi­nin­kų aso­cia­ci­ja. Šiai or­ga­ni­za­ci­jai iki at­ei­da­ma pa­ta­ri­nė­ti kul­tū­ros mi­nis­trui va­do­va­vo E. Fur­man.

Jei ti­kė­si­me ofi­cia­liais do­ku­men­tais, iš At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to va­do­vės pos­to E. Fur­man pa­si­trau­kė pra­ėju­sių me­tų rugp­jū­čio 28 die­ną. Tuo me­tu ji jau sep­ty­nis mė­ne­sius - nuo 2013-ųjų sau­sio 9 die­nos - dir­bo Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je. Šiuo me­tu ins­ti­tu­tui, dek­la­ruo­jan­čiam, kad orien­tuo­ja­si į at­ei­ties vi­suo­me­nės ge­ro­vės po­li­ti­kos for­ma­vi­mą, va­do­vau­ja Er­vi­nas Kor­šu­no­vas, ta­čiau vie­nin­te­lė jo stei­gė­ja to­liau lie­ka E. Fur­man.

Lie­pos 15 die­ną At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je bu­vo pa­skelb­tas pra­ne­ši­mas, kad, „siek­da­mas da­ry­ti įta­ką tva­rios kul­tū­ros po­li­ti­kos rai­dai, At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tas ini­ci­ja­vo ty­ri­mą „Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros me­ce­na­vi­mo stra­te­gi­jos su­kū­ri­mas“. Ten pat nu­ro­dy­ta, kad šį pro­jek­tą iš da­lies fi­nan­suo­ja Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ir Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba.

Tuo me­tu pa­ti mi­nis­te­ri­ja šios stra­te­gi­jos su­kū­ri­mą įvar­di­jo kaip vie­ną pri­ori­te­ti­nių sa­vo dar­bų. Kaip nu­ro­do­ma rugp­jū­čio 21 die­ną iš­pla­tin­ta­me Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me, Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros me­ce­na­vi­mo stra­te­gi­jos su­kū­ri­mo pa­grin­du taps „Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos or­ga­ni­zuo­to kon­kur­so me­tu iš­rink­tų moks­li­nin­kų at­lik­tas ty­ri­mas“.

Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos spren­di­me „Dėl kul­tū­ros rė­mi­mo fon­do lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mos pri­ori­te­ti­nės veik­lų rė­mi­mo sri­ties „Kul­tū­ros sri­ties bend­rie­ji ty­ri­mai: me­no, so­cia­li­niai, tai­ko­mie­ji, tarp­dis­cip­li­ni­niai“ pro­jek­tų da­li­nio fi­nan­sa­vi­mo 2014 me­tais“ mi­ni­mas vie­nin­te­lis Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros stra­te­gi­jos kū­rė­jas - At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tas. Vis dėl­to bū­si­mo­sios stra­te­gi­jos ap­ta­ri­me pas kul­tū­ros mi­nis­trą rugp­jū­čio 20 die­ną iš tie­sų da­ly­va­vo dvi šį dar­bą vyk­dy­sian­čios moks­li­nin­kės - doc. dr. Eg­lė But­ke­vi­čie­nė ir doc. dr. Eg­lė Vai­de­ly­tė. Prieš de­šimt­me­tį abi moks­li­nin­kės dar­ba­vo­si kar­tu su E. Fur­man (tuo me­tu Eri­ka Ko­maiš­ko) - vi­sos trys mo­te­rys bu­vo Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to So­cio­lo­gi­jos ka­ted­ros dok­to­ran­tės.

Mi­nis­tras prob­le­mos neįžvelgia

 

Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

E. Fur­man, kal­bė­da­ma su LŽ, ne­nei­gė esan­ti At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to stei­gė­ja. „Vi­suo­se do­ku­men­tuo­se esu dek­la­ra­vu­si nuo pa­čios pir­mos dar­bo die­nos mi­nis­te­ri­jo­je, kur esu stei­gė­ja, kur, ko­kio­se įmo­nė­se tu­riu ak­ci­jų, ko­kio­se aso­cia­ci­jo­se da­ly­vau­ju ir pa­na­šiai. Ne­ma­nau, kad čia yra pra­si­len­ki­mo su eti­ka klau­si­mas, ka­dan­gi par­aiš­kas ver­ti­no eks­per­tai. Jei­gu pa­teik­ta par­aiš­ka bū­tų men­ka­ver­tė, ji tie­siog ne­gau­tų fi­nan­sa­vi­mo, ir čia ne­prik­lau­so nuo to, kas bū­tų stei­gė­jas. O aš tie­siog esu moks­li­nin­kė. Įkū­riau to­kį ins­ti­tu­tą, į ku­rio veik­lą tur­būt su­grįž­čiau. Tai čia ly­giai taip pat bū­tų ga­li­ma ap­kal­tin­ti uni­ver­si­te­tą, ku­ris ga­vo fi­nan­sa­vi­mą, to­dėl, kad aš bai­giau tą uni­ver­si­te­tą“, - aiš­ki­no kul­tū­ros mi­nis­tro pa­ta­rė­ja.

LŽ kal­bin­tas kul­tū­ros mi­nis­tras Š. Bi­ru­tis iš pra­džių tvir­ti­no ne­ži­nan­tis, kas kon­kre­čiai rengs Me­ce­na­vi­mo stra­te­gi­ją. „Ne­ži­nau, nei kas at­rink­tas, nei kas ką da­ro. Bet ti­krai ži­nau, kad no­ri­me su­stip­rim­ti pa­čią me­ce­na­vi­mo idė­ją Lie­tu­vo­je. Jei tos įmo­nės stei­gė­ja yra ma­no pa­ta­rė­ja, ti­krai pa­siaiš­kin­siu“, - ti­ki­no jis.

Ta­čiau ne­tru­kus Š. Bi­ru­tis pa­kei­tė po­zi­ci­ją. „A­tei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tas yra vie­šo­ji įstai­ga - ne pel­no sie­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja. Iš ti­kro ge­res­nių pro­jek­tų ne­bu­vo, ir ti­krai ne­su nu­si­tei­kęs prieš vie­ną ar ki­tą įstai­gą. Jei­gu jie yra ge­riau­si, ma­nau, kad ko­mi­si­ja at­rin­ko ge­riau­sius. Vis­kas pri­klau­so nuo to, kaip jie at­liks už­duo­tį. Jei­gu už­duo­tis bus at­lik­ta kaip pri­klau­so, ti­krai ne­tu­rė­siu jo­kių prie­kaiš­tų dėl to, kas yra stei­gė­jai“, - dės­tė kul­tū­ros mi­nis­tras.

Rei­ka­lau­ja įvertinimo

Prem­je­ro pa­ta­rė­jas F. La­tė­nas įsi­ti­ki­nęs, kad mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­ja­mų pro­jek­tų ne­tu­rė­tų im­tis jos va­do­vy­bė­je dir­ban­tys as­me­nys. „Ne­sa­kau, kad pro­jek­tą vyk­dy­sian­ti įstai­ga ne­tu­rė­tų jo im­tis - tie­siog mi­nis­tro pa­ta­rė­ja tam lai­ko­tar­piui, kol ei­na par­ei­gas, tu­rė­jo per­leis­ti įstai­gą kam nors ki­tam, kaip tai pri­va­lo da­ry­ti Sei­mo na­riai. Ta­čiau vi­si da­bar pa­si­da­rė la­bai drą­sūs ir da­ro ką no­ri“, - ap­gai­les­ta­vo jis.

Dar griež­čiau nu­si­tei­kęs Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Stun­dys. „Man ne­ke­lia abe­jo­nių, kad šiuo at­ve­ju ga­li­ma įtar­ti jau ne eti­kos, bet vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo pa­žei­di­mus. Juk ap­ta­ria­mu at­ve­ju mi­nis­tro pa­ta­rė­ja įgy­ja pir­me­ny­bę ki­tų da­ly­vių at­žvil­giu gau­nant vals­ty­bės par­amą. Tai la­bai aki­vaiz­dus pa­si­nau­do­ji­mas tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, ke­lian­tis min­čių, kad Dar­bo par­ti­ja, su ku­ria su­si­jęs mi­nis­tras ir jo pa­ta­rė­ja, taip sie­kia prie­iti prie vals­ty­bės lė­šų. Sa­ky­čiau, kad ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­tų šį at­ve­jį ver­tin­ti ypač at­sa­kin­gai“, - įsi­ti­ki­nęs po­li­ti­kas.

Kultūros ministerija neišgirdo mokslininkų siūlymų 

Ne vie­nus me­tus kul­tū­ros me­ce­na­vi­mo klau­si­mus nag­ri­nė­jan­tis Lie­tu­vos kul­tū­ros po­li­ti­kos ins­ti­tu­tas ap­gai­les­tau­ja, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja šiam tiks­lui nu­ma­ty­tas lė­šas ski­ria ne moks­li­nin­kų, bet su mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­be su­si­ju­sių as­me­nų pro­jek­tams rem­ti.

Šian­dien Lie­tu­vos kul­tū­ros po­li­ti­kos ins­ti­tu­tas krei­pė­si į Sei­mo va­do­vę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę bei Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tą, pra­šy­da­mas at­kreip­ti dė­me­sį į Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos vyk­do­mą pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mą ne­tu­rint pa­grįs­tų mo­ty­vų. Taip moks­li­nin­kai su­rea­ga­vo į šian­dien „Lie­tu­vos ži­nio­se“ pa­skelb­tą in­for­ma­ci­ją apie tai, kad Kul­tū­ros rė­mi­mo fon­das Na­cio­na­li­nei kul­tū­ros me­ce­na­vi­mo stra­te­gi­jai su­kur­ti 86 tūkst. li­tų sky­rė vie­ša­jai įstai­gai „A­tei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tas“, ku­rio vie­nin­te­lė stei­gė­ja – kul­tū­ros mi­nis­tro Ša­rū­no Bi­ru­čio pa­ta­rė­ja Eri­ka Fur­man.

„Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba sky­rė ne­ma­žą par­amą – 86 380 li­tų - pro­jek­tui „Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros me­ce­na­vi­mo stra­te­gi­jos su­kū­ri­mas“, ig­no­ruo­da­ma tą fak­tą, kad anks­čiau jau įvyk­dy­ti du šiai te­mai skir­ti pro­jek­tai: 2007 me­tais ir 2013 me­tais. Rei­kė­tų pri­si­min­ti ir dar vie­ną įta­ri­mą ke­lian­tį fak­tą: Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba nei iš šio, nei iš to, ne­pa­teik­da­ma jo­kių pa­aiš­ki­ni­mų, dar ne­pa­si­bai­gus skelb­tam kul­tū­ros ty­ri­mų par­aiš­kų pa­tei­ki­mo ter­mi­nui, pra­tę­sė par­aiš­kų pri­ėmi­mo ter­mi­ną (ta­ry­tum de­rin­da­ma­si prie kaž­kie­no ne­spė­ju­sio lai­ku par­eng­ti pro­jek­to in­te­re­sų)“, - krei­pi­me­si į Sei­mo pir­mi­nin­kę nu­ro­dė Lie­tu­vos kul­tū­ros po­li­ti­kos ins­ti­tu­to va­do­vas An­ta­nas Sta­pon­kus.

Ins­ti­tu­to va­do­vo tei­gi­mu, 2007 me­tais Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba (tuo me­tu – Kul­tū­ros rė­mi­mo fon­das) fi­nan­sa­vi­mo pa­teik­tam pro­jek­tui ne­sky­rė. Dė­me­sio ne­su­lau­kė ir pra­ėju­siais me­tais, bend­ra­dar­biau­jant su Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tu, par­eng­tas pro­jek­tas „Vers­li­nin­kų ir kul­tū­ros kū­rė­jų bend­ra­dar­bia­vi­mo bei kul­tū­ros me­ce­na­tys­tės ska­ti­ni­mas“.

„Ma­ty­da­mas, kaip kul­tū­ra sto­ko­ja lė­šų, ir su­vok­da­mas, kaip svar­bu ska­tin­ti kul­tū­ros me­ce­na­tys­tės są­jū­dį, Ins­ti­tu­tas nu­spren­dė pro­jek­tą vyk­dy­ti sa­vo bei pri­va­čių rė­mė­jų lė­šo­mis. Ins­ti­tu­to dar­buo­to­jai ties šiuo pro­jek­tu dir­bo ne­mo­ka­mai, jiems tal­ki­no kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jų, dau­giau­sia mies­tų ir ra­jo­nų kul­tū­ros cen­trų, dar­buo­to­jai. Bu­vo su­rink­ti duo­me­nys apie Lie­tu­vos mies­tų ir ra­jo­nų ak­ty­viau­sius, dos­niau­sius kul­tū­ros me­ce­na­tus, aiš­kin­ta­si, koks yra vers­li­nin­kų po­žiū­ris į kul­tū­ros rė­mi­mą, pa­gal ga­li­my­bes iš­ana­li­zuo­ta ar­ti­miau­sių Lie­tu­vos kai­my­ni­nių vals­ty­bių – Lie­tu­vos ir Es­ti­jos, taip pat Šve­di­jos kul­tū­ros fi­nan­sa­vi­mo iš pri­va­čių šal­ti­nių pa­tir­tis, vers­li­nin­kų ir kul­tū­ros kū­rė­jų bend­ra­dar­bia­vi­mo tra­di­ci­jas“, - nu­ro­dė A. Sta­pon­kus.

Pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio 17 die­ną Sei­me bu­vo su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja „Vers­li­nin­kų ir kul­tū­ros kū­rė­jų bend­ra­dar­bia­vi­mo ir kul­tū­ros me­ce­na­tys­tės ska­ti­ni­mas“. Po jos Lie­tu­vos kul­tū­ros po­li­ti­kos ins­ti­tu­tas par­en­gė re­zo­liu­ci­ją „Ska­tin­ki­me pri­va­čias in­ves­ti­ci­jas į kul­tū­rą“. Šia­me do­ku­men­te bu­vo pa­teik­ta pro­jek­to vyk­dy­mo me­tu su­kaup­tų duo­me­nų ana­li­zė ir at­lik­tų ty­ri­mų re­zul­ta­tais par­em­ti siū­ly­mai dėl kul­tū­ros me­ce­na­tys­tės ska­ti­ni­mo Lie­tu­vo­je. Šis do­ku­men­tas bu­vo pa­teik­tas vi­soms su­in­te­re­suo­toms ins­ti­tu­ci­joms, taip pat ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai.

„Ga­li­ma ap­gai­les­tau­ti, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja vi­sus me­tus ne­pa­ju­di­no nė pirš­to vyk­dant kon­fe­ren­ci­jo­je ir jos re­zo­liu­ci­jo­je pa­teik­tus pa­siū­ly­mus dėl kul­tū­ros me­ce­na­tys­tės ska­ti­ni­mo. Tik šių me­tų vi­du­ry­je kul­tū­ros mi­nis­tras pra­kal­bo apie kul­tū­ros me­ce­na­vi­mo įsta­ty­mo rei­ka­lin­gu­mą, o Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė krei­pi­mą­si rink­ti „Me­tų me­ce­na­tą“, ku­rį nu­ma­to­ma ap­do­va­no­ti. Šie siū­ly­mai bu­vo pa­tei­kia­mi mū­sų par­eng­to­je re­zo­liu­ci­jo­je. Ta­čiau re­zo­liu­ci­jo­je yra ir ki­tų svar­bių siū­ly­mų dėl kul­tū­ros me­ce­na­vi­mo ska­ti­ni­mo, bet apie juos mi­nis­tras ne­kal­ba. Tuo me­tu par­ama bu­vo pa­skir­ta su kul­tū­ros mi­nis­tro pa­ta­rė­ja sie­ja­mai įstai­gai“, - ap­gai­les­ta­vo A. Sta­pon­kus.

 

Konservatorė prašo VTEK išvados, ar kultūros ministro patarėja nesupainiojo interesų (BNS)

Kon­ser­va­to­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją (VTEK), pra­šy­da­ma pa­teik­ti iš­va­dą dėl ga­li­mo kul­tū­ros mi­nis­tro Ša­rū­no Bi­ru­čio pa­ta­rė­jos Eri­kos Fur­man vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­to.

A.Bi­lo­tai­tė į eti­kos sar­gus krei­pė­si dien­raš­čiui „Lie­tu­vos ži­nios“ pa­skel­bus, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­tą Kul­tū­ros me­ce­na­vi­mo stra­te­gi­ją už 86 tūkst. li­tų rengs At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tas - kul­tū­ros mi­nis­tro pa­ta­rė­jos, su Dar­bo par­ti­ja sie­ja­mos E.Fur­man įkur­ta įstai­ga.

„Aiš­ku tai, jog E.Fur­man bu­vi­mas mi­nis­tro pa­ta­rė­jos par­ei­go­se, kai tos pa­čios mi­nis­te­ri­jos skel­bia­ma­me kon­kur­se da­ly­vau­ja jos įkur­ta įstai­ga, su­ku­ria pa­grin­dą abe­jo­nėms dėl in­te­re­sų konf­lik­to eg­zis­ta­vi­mo“, – tei­gia A.Bi­lo­tai­tė.

Prem­je­ro pa­ta­rė­jas kul­tū­rai Faus­tas La­tė­nas sa­ko, kad ši si­tua­ci­ja me­ta še­šė­lį ant Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos.

„Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas aiš­kiai pa­sa­kė: mi­nis­te­ri­jos tu­ri už­sa­ki­nė­ti kuo ma­žiau ty­ri­mų, ku­rie iš es­mės yra tik pi­ni­gų švais­ty­mas. Šiuo at­ve­ju su­si­da­ro įspū­dis, kad si­tua­ci­ja pa­si­nau­do­jo žmo­gus, ku­ris tu­ri įta­kos kul­tū­ros pi­ni­gų skirs­ty­mo pro­ce­sams. Da­bar prem­je­ro va­lia, kaip į tai bus rea­guo­ja­ma. Ma­nau, dė­me­sį tu­rė­tų at­kreip­ti ir Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja“, - „Lie­tu­vos ži­nios“ ci­ta­vo F.Latėną.

E.Fur­man ne­nei­gė esan­ti At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to stei­gė­ja.

„Ne­ma­nau, kad čia yra pra­si­len­ki­mo su eti­ka klau­si­mas, ka­dan­gi par­aiš­kas ver­ti­no eks­per­tai. Jei­gu pa­teik­ta par­aiš­ka bū­tų men­ka­ver­tė, ji tie­siog ne­gau­tų fi­nan­sa­vi­mo“, - sa­kė pa­ta­rė­ja.

Š.Bi­ru­tis sa­kė, kad ge­res­nių pro­jek­tų ne­bu­vo.

 

2014-09-03

 

Kultūros ministras priims sprendimus po VTEK išvadų (papildyta 09 03 09:41)

 

Pasirodžius informacijai apie galimą kultūros ministro patarėjos E.Furman viešų ir privačių interesų konfliktą, Kultūros ministras Šarūnas Birutis lauks Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos išvadų ir priims atitinkamus sprendimus.    

 

Antradienį kreiptasi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl galimo kultūros ministro patarėjos E. Furman viešųjų ir privačių interesų konflikto. VTEK adresuotame laiške kultūros ministras prašo kuo skubiau pateikti išvadas ir sako, kad Kultūros ministerijoje tarnybinės etikos pažeidimai nebus toleruojami.

 

Komentarai