Vlado Jakubėno kūrinių leidyba (nuo 1990 m.)

Publikuota: 2020-09-29 Autorius: Rita Nomicaitė
Vlado Jakubėno kūrinių leidyba (nuo 1990 m.)

Patikimiausias ir išsamiausias leidinys, informuojantis apie kompozitoriaus ir muzikologo Vlado Jakubėno darbus bei pateikiantis reikšmingą jo muzikologinio palikimo pluoštą – knygų dvitomis „Vladas Jakubėnas. Straipsniai ir recenzijos“ (LMTA, 1999).

Dvitomį sudarė JAV apsigyvenusi muzikologė, buvusi ilgametė LMTA docentė dr. Loreta Tamulytė-Venclauskienė. Knygos pagrindas – V. Jakubėno straipsniai periodiniuose leidiniuose; 1932–1940 m. publicistika sudėta remiantis šių eilučių autorės parengta Jakubėno bibliografija, 1949–1976 m. tekstus surinko leidinio sudarytoja. (Dvitomyje trūkstamos karo laikotarpio publicistikos duomenis dabar turi sukaupę du Lietuvos muzikologai).

Veikalo I tome skelbiama visa svarbiausia informacija apie V. Jakubėną: nuosekliai pasakojama biografija, pateikiamas muzikos kūrinių sąrašas, papildytas jų publikavimo duomenimis. Atskirai dar matome diskografiją, sudarytą žymiojo muziko Juozo Strolios.

Deja, ruošiant dvitomio rankraštį, išryškėjo takoskyra tarp mėgėjiškos V. Jakubėno draugijos ir profesionalių muzikų, egzistavusi iki draugijos vadovybės pasikeitimo 2019 m., kai pirmininke tapo muzikologė, Kompozitorių sąjungos narė Beata Baublinskienė. V. Jakubėno darbus pristatantį leidinį išgelbėjo Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir kompozitoriaus pusbrolis Povilas Jakubėnas, suorganizavęs leidybos finansavimą.

Lietuvai atsikovojus laisvę, 1944 m. nutrūkusius natų leidybos darbus pabaigti puolė Jonas Petronis, tad turime Jakubėno Melodiją-legendą smuikui ir fortepijonui, Serenadą violončelei ir fortepijonui, Dvi rapsodijas fortepijonui ir kt. Tiesa, leidėjas juos išspausdino dėl karo kataklizmų nebegalėjęs atgauti autoriaus pasirašytų korektūrų (dingo ir metaliniai natų rinkiniai Vokietijoje), todėl šiandien tikriausiai būtų verta publikuoti faksimiles, gal jos tebesaugomos Čikagoje.

Bendradarbiaudamas su Jakubėno draugija, Jonas Petronis išleido Kvarteto a-moll pirmųjų dviejų dalių partitūrą ir balsus (Kvaretas yra trijų dalių). Remdamiesi rankraščiu, savą kūrinio redakciją pateikė Valstybinis Vilniaus kvartetas (Audronė Vainiūnaitė, Petras Kunca, Girdutis Jakaitis, Augustinas Vasiliauskas). Išleista Jono ir Martyno Yčų knygų fondo lėšomis.

Tenka apgailestauti, kad draugija nepasirūpino pirmiausia išleisti amžinos svarbos trijų simfonijų, kantatų su orkestru partitūrų ir partijų, padaryti studijinių įrašų (šiandien tam reikėtų daug lėšų). Draugijos leidybiniai darbai buvo koncentruojami į vokalinių kūrinių publikavimą. Antai šalia dainų rinktinių atskirais leidiniais yra pasirodžiusios dainų balsui ir orkestrui „Ežerėlis“ (Fausto Kiršos ž.), „Plaukia antelė“ (liaudies dainos išdaila) partitūros (be partijų; leidinių rėmėja – Jakubėno draugijos Čikagoje atsakingoji sekretorė Erika Brooks). Taip pat draugijos rūpesčiu ir dr. Juozo Kazicko šeimos fondo lėšomis išleistas Jakubėno orkestruotas Lietuvos himnas (tik partitūra).

V. Jakubėno kūrinių kompaktinę plokštelę specialiai įrašė ir išleido Lietuvos muzikos informacijos centras (LMIC), tuo pradėdamas seriją „Lithuanian Classics“. Kamerinius opusus atlieka Kasparas Uinskas (fortepijonas), Rusnė Mataitytė (smuikas), Edmundas Kulikauskas (violončelė), Albina Šikšniūtė (fortepijonas), Vilniaus kvartetas, Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (dir. Donatas Katkus). Vėliau įrašus perleido ir bukleto anonsą redagavo britų leidykla „Toccata Classics“.

Tie patys britų leidėjai, pirmenybę teikiantys ne didžiųjų šalių muzikai, perleido ir Jakubėno choro dainų plokštelę. Šioji taip pat jau buvo publikuota LMICʹo (bendradarbiaujant su Jakubėno draugija), atliko Vaclovo Augustino vadovaujamas choras „Jauna muzika“.

Malonu pabrėžti, kad vienas nuoširdžių draugijos bendradarbių yra ir Muzikų sąjungos leidžiamas žurnalas „Muzikos barai“, tarpukariu spausdindavęs probleminius Vlado Jakubėno tekstus, ir, vos atsikūręs, nuolat skiriantis dėmesio Jakubėno kūrybai. Reikšmingas Muzikų sąjungos išleistas diskas su Vlado Jakubėno baleto „Vaivos juosta“ orkestro partija (Mariaus Baranausko orkestruotė, 2015, LMSMBCD-117). Plokštelėje ją įamžino Modesto Pitrėno diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras bei žymieji garso režisieriai Aleksandra ir Vilius Kerai. Fonogramos pagrindu Baltijos šokio trupė buvo pastačiusi spektaklį, kurio premjera įvyko Rusų dramos teatre Vilniuje ir kuris kol kas parodytas tik vieną kartą.

Matome, kad tiek kompozicinis, tiek muzikologinis Vlado Jakubėno palikimas dar tik pradeda grįžti.

 

Susiję video galerijos

Vladas Jakubėnas VAIVOS JUOSTA

Susiję nuotraukų galerijos

Susiję nariai

Vladas Jakubėnas

Vladas Jakubėnas

Kompozitorius

Irena Ramutė Skomskienė

Irena Ramutė Skomskienė

Choro dirigentė, V. Jakubėno draugijos pirmininkė

Komentarai