KANDIDATŲ Į LMS VALDYMO ORGANUS SĄRAŠAS

Publikuota: 2022-04-19 Autorius: Mb.info
KANDIDATŲ Į LMS VALDYMO ORGANUS SĄRAŠAS

2022 metų balandžio 19 dieną įvykusio nuotolinio posėdžio metu LMS Taryba patvirtino kandidatų į LMS valdymo organus sąrašą.

Išankstinis balsavimas vyks LMS būstinėje
2022 m. balandžio 21 d. nuo 16 iki 20 val. ir
2022 m. balandžio 22 d. nuo 16 iki 20 val.

LMS Konferencija vyks 2022 m. balandžio 23 d. 9.30 val.; registracija nuo 8.30 val.

KANDIDATŲ Į LMS VALDYMO ORGANUS SĄRAŠAS

I. Į LMS Prezidentus
(renkamas 1narys)

1. Audronė Žigaitytė-Nekrošienė – gauta 2022-04-11
www.muzikusajunga.lt/nariai/audrone-zigaityte-nekrosiene

TIKSLAI IR SIEKIAI, LMS STRATEGIJA:
LMS įstatai apibrėžia ir įpareigoja vykdyti privalomas Prezidento, kaip Vienasmenio valdymo organo (5.1.3.) veiklas. LMS Prezidentas (8.1.):
Vadovauja LMS veiklai, pirmininkauja Konferencijos ir Tarybos posėdžiams; at­sto­vau­ja LMS na­rių in­te­re­sams Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vyriausybė­je, ki­to­se val­džios ir val­dy­mo ins­ti­tu­ci­jo­se, Lie­tu­vos ir tarp­tau­ti­nė­se organizacijo­se bei san­ty­kiuo­se su ki­tais fi­zi­niais ir ju­ri­di­niais as­me­ni­mis, teis­muo­se bei suda­rant san­do­rius; Per 4 mė­ne­sius nuo fi­nan­si­nių me­tų pa­bai­gos tu­ri pa­reng­ti ir pa­teik­ti LMS Konferencijai kiek­vie­nų pra­ėju­sių fi­nan­si­nių me­tų LMS veik­los ata­skai­tą; Pri­ima į dar­bą ir at­lei­džia dar­buo­to­jus ir su­da­ro su jais dar­bo su­tar­tis; Or­ga­ni­zuo­ja vie­šos in­for­ma­ci­jos pa­skel­bi­mą bei sava­no­riškus dar­bus; Pa­si­ra­šo įga­lio­ji­mus, su­tar­tis ir ki­tus do­ku­men­tus LMS var­du; Rūpinasi lėšomis, reikalingomis LMS veiklai, tvar­ko LMS tur­tą ir fi­nan­sus, LMS na­rių ap­skai­tą ir veik­los do­ku­men­tus (paryškinta kaip sudėtingiausia veiklos dalis mano, ažn).

2022 – 2026 metais numatomos svarbiausios veiklos kryptys ir darbai:
1. LMS narių veiklos stebėsena ir viešinimas. Tuo tikslu būtina puoselėti ir tobulinti pastaraisiais metais sukurtą sistemą: LMS svetainę www.muzikusajunga.lt , muzikos meno ir mokslo žurnalo „Muzikos barai“ leidybą, QR kodo pagalba sieti garso ir vaizdo informaciją (nuotraukos, vaizdo ir garso įrašai) virtualioje erdvėje su išliekamą vertę turinčiu leidiniu, svetainėje publikuojamą informaciją (LMS narių profiliai, naujienos, renginiai, nuotraukų, garso ir vaizdo galerijos) sieti su LMS puslapiais socialiniuose tinkluose (Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram ir kt.); išsaugoti ir puoselėti pagrindinį LMS metų renginį – jau daugiau nei 20 metų teikiamą „Auksinio disko“ prizą iškiliausiems atlikėjams ir „Didžiosios muzikų šventės“ koncertą.

2. LMS narių veiklos iniciavimas. Jau ne vieną dešimtmetį įgyvendiname pagrindinį strateginės veiklos projektą „Atlikėjų meno puoselėjimas ir sklaida“, kurio pagrindinė dalis – LMS narių atlikėjiškos veiklos, t. y. koncertų organizavimas. Tuo tikslu vyksta reprezentaciniai ir edukaciniai renginiai. Pastaraisiais metais itin sumažėjęs projektinis finansavimas ir pabrangusi koncertinių erdvių nuoma, atvėrė naujas šios veiklos kryptis, kurias privalu puoselėti ir tęsti: LMS būstinėje įsteigus „Muzikos svetainę“ atsirado galimybė kurti koncertines programas ir jas pristatyti publikai, rengti pažintinius ir edukacinius vakarus, konferencijas ir pasitarimus, bendrauti su muzikos ir meno mokyklomis ne tik lankantis jų būstinėse, bet ir kviečiant jaunimą koncertuoti Vilniuje, „Muzikos svetainėje“ bei (ypač tokių susitikimų metu) puoselėti ir stiprinti LMS narių ir įvairių lygių pedagogų bendrystę. Itin svarbu tęsti dar 2014-2015 metais sumanytas veiklos kryptis, kurių parengimui ir sklaidai puikiai tinka „Muzikos svetainė“ – konceptualių, minimaliai teatralizuotų programų ruošimą ir Medijų operos teatro kaip naujo, stiprų meninį ir edukacinį poveikį turinčio žanro puoselėjimą. Žinoma, būtina nuolatinį dėmesį ir lėšas skirti kol kas dar tik pradiniame etape veiklai parengtos „Muzikos svetainės“ infrastruktūrai – vizijose matau modernų Menų inovacijos centrą, jaukų publikai, reprezentacinį atlikėjams ir galimybes eksperimentuoti teikiantį kūrėjams. Svarbiausia suvokti, kad ne publikos gausa („Muzikos svetainėje“ galime priimti apie 50 klausytojų), o aplinka ir renginių turinys gali tapti originalios, inovatyvios ir perspektyvios atlikėjų kūrybos vieta.

3. Kartų sugyvenimas. Pastarąjį dešimtmetį suformuotas pagrindinis LMS uždavinys – puoselėti kartų sugyvenimą ir bendrystę. LMS – vienintelė Meno kūrėjų asociacija, kurioje tolygiai atstovaujamos visos amžiaus grupės. Pradėjus įgyvendinti strategiškai toliaregį ir svarbų „Birštono vasaros menų akademijos“ projektą kaip galimų „Kartų sugyvenimo namų“ kūrimą ir statymą visais aspektais (ir realiai, ir virtualiai), atskleista dar viena galimai svarbi mūsų veiklai kryptis – meno (muzikos) terapija. Jai kol kas mažiausiai dėmesio skirta, bet Birštone įgyvendintos veiklos ir Birštono savivaldybė merės Nijolės Dirginčienės dėka užsimezgusi bičiulystė su kultūros ir meno bei sveikatinimo įstaigomis ir savivaldybės žmonėmis atvėrė šios veiklos galimybes ir svarbą. Tad ir ateityje būtina skirti dėmesį meno terapijai suvokiant, kad mes galime ją teikti kitiems ir tuo pačiu gauti poveikį patys. O stengdamiesi ir gebėdami susikalbėti tarpusavyje nepaisant amžiaus, užtikrinsime natūralų patirties perdavimą ir LMS kaip aktyvios kūrybinės bendruomenės ateitį.

II. Į LMS Tarybą
(renkami 8 nariai)

(sąrašas pateikiamas pagal paraiškos pateikimo datą)

1. Imantas Jonas Šimkus - 2022-03-30 (gauta 2022-04-09)
www.muzikusajunga.lt/nariai/imantas-simkus

Pagrindiniai tikslai, planuojamos veiklos kryptys Taryboje:
Puoselėjamas Lietuvos muzikų sąjungos ilgametės veiklos tęstinumas, Lietuvos liturginės muzikos ilgalaikė sklaida. Lietuvos muzikų sąjunga kaip perspektyvus jaunųjų meno kūrėjų ir tyrėjų forumas.

2. Rimvydas Savickas – gauta 2022-04-09
Rimvydas Savickas - LMS nariai | Muzikusajunga.lt
Pagrindiniai tikslai, planuojamos veiklos kryptys Taryboje:
Kamerinės muzikos atlikimo ir kamerinių ansamblių stebėsena, bendrystės inicijavimas.

3. Leonidas Melnikas – gauta 2022-04-10
www.muzikusajunga.lt/nariai/leonidas-melnikas
Pagrindiniai tikslai, planuojamos veiklos kryptys Taryboje:
Siekti sėkmingos, prasmingos, stabilios tolesnės LMS veiklos

4. Inga Maknavičienė – gauta 2022-04-11
Inga Maknavičienė - LMS nariai | Muzikusajunga.lt
Paieška (muzikusajunga.lt)

Pagrindinė informacija apie veiklą
Pagrindinė pianistės I. Maknavičienės meninė veikla – koncertai Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavimas tarptautiniuose konkursuose (dalyvavimas juose kaip Jury narės; KVMT solistų ir mokinių ruošimas tarptautiniams konkursams, dalyvavimas juose), festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje, natų ir CD leidyba, koncertinė meninė veikla kaip LMS narės ir bendri tarptautiniai projektai su LMS, labdaros koncertai. Paskutiniai (svarbesni) iš jų:
a) tarptautiniai konkursai-festivaliai: ,,Impresijos“ (2021), ,,Baltijos perlai“ (2016), ,,Renaissance“ (2014), ,,XXI a. menas Klaipėdoje“ (2010);
b) tarptautiniai koncertmeisterių ir kamerinių ansamblių konkursai (2003, 2005, 2007);
c) tarptautiniai festivaliai: ,,Impresijos“ (2017, 2014);
d) šalyje surengti svarbesni festivaliai-konkursai (ir respublikiniai): KVMT Respublikinis jaunųjų talentų festivalis ir festivalio-konkursas (2011); Respublikinis koncertmeisterių ir kamerinių ansamblių konkursas (2002);
e) nuo 2001 m., bendarbiaujant su LMS, yra rengiami kasmetiniai seminarai ,,Pianistų rengimo tarptautiniams konkursams papildomas aspektas: atviros meistriškumo paskaitos ir pamokos“ ir meistrų (profesorių) bei jaunųjų atlikėjų koncertai, skirti jauniesiems muzikos meno talentams (pradedant pirmomis klasėmis ir baigiant aukštųjų mokyklų studentais, magistrantais) pianistams, smuikininkams, violončelininkams, klarnetininkams, saksofonininkams, akordeonistams, vokalistams;
f) kartu su aktore V. Kochanskyte nuolat dalyvaujama LMS projekte ,,Kultūros pasas“ bei kituose LMS projektuose, renginiuose Lietuvoje.
g) kartu su aktorėmis Nac. Premijos laur. R.Šaltenyte ir Nijole Sabulyte bei KVMT solistais rengiami labdaros koncertai ir kt.
Pagrindinis puslapis LMS svetainėje:
https://www.muzikusajunga.lt/nariai/inga-maknaviciene
Iš dalies atnaujintas LMS puslapis:
https://www.muzikusajunga.lt/paieska?s=maknavi%C4%8Dien%C4%97

Pagrindiniai tikslai, planuojamos veiklos kryptys Taryboje:
a) dalyvavimas LMS Tarybos veikloje strateguojant ir kuriant Lietuvos muzikinės kultūros ateitį Lietuvos ir pasaulio kontekstuose;
b) planuojamos LMS veiklos krypčių sklaida Klaipėdoje ir pasaulyje;
c) Klaipėdos menininkų ir pedagogų atstovavimas LMS;
d) Bendra veikla su LMS, rengiant šalies ir tarptautinius projektus, renginius, koncertus Lietuvoje ir užsienyje; dalyvavimas programoje ,,Kultūros pasas“:
(https://www.muzikusajunga.lt/paieska?s=maknavi%C4%8Dien%C4%97 ) ir kt.

5. Dainius Puišys – gauta 2022-04-11
www.muzikusajunga.lt/nariai/dainius-puisys
Pagrindiniai tikslai, planuojamos veiklos kryptys Taryboje:
Visais įmanomais būdais, iniciatyvomis, veiklomis ir jų formomis skatinti, vystyti, stiprinti, plėtoti ir aktyvinti LMS veiklą. Organizuoti koncertus, festivalius, konkursus, edukacinius - šviečiamuosius renginius ir profesionalaus meno sklaidą Lietuvos regionuose. Skatinti kūrybinį – kultūrinį bendradarbiavimą su Lietuvos apskritimis ir konkrečiomis savivaldybėmis. Didinti LMS narių skaičių.

6. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė – gauta 2022-04-11
www.muzikusajunga.lt/nariai/vaiva-juceviciute-bartkeviciene
Pagrindiniai tikslai, planuojamos veiklos kryptys Taryboje:
Bendrystės su muzikos ir menų mokyklomis skatinimas, bendrų renginių organizavimas

7. Aldona Vilkelienė – gauta 2022-04-11
www.muzikusajunga.lt/nariai/aldona-vilkeliene
Pagrindiniai tikslai, planuojamos veiklos kryptys Taryboje:
Veiklos, susijusios su meno terapija: praktinės (veiklų organizavimas) ir mokslinės (tyrimų, kongerencijų ir pan. organizavimas)

8. Šviesė Čepliauskaitė – gauta 2022-04-11
www.muzikusajunga.lt/nariai/sviese-cepliauskaite
Pagrindiniai tikslai, planuojamos veiklos kryptys Taryboje:
LMS Kauno skyriaus veiklos organizavimas

9. Petras Kunca – gauta 2022-04-11
www.muzikusajunga.lt/nariai/petras-kunca
Pagrindinė informacija apie veiklą:
Lietuvos muzikos meno sklaida visuomenėje, dalyvaujant šalies ir tarptautiniuose muzikos projektuose, reiškiantis žiniasklaidoje, palaikant ir skatinant Lietuvos Muzikų Sąjungos veiklą.
Pagrindiniai tikslai, planuojamos veiklos kryptys Taryboje:
Dalyvavimas aktualiausių LMS organizacinių temų sprendimų ieškojime, LMS ir Valdybos veiklos vidinė konsolidacija, LMS atstovavimas ECMTA (Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijoje) .

III. Į LMS Revizijos komisiją
(sąrašas pateikiamas pagal paraiškos pateikimo datą)

1. Ramunė Kryžauskienė – gauta 2022-04-11
https://www.muzikusajunga.lt/nariai/ramune-kryzauskiene

2. Gabrielė Dambauskaitė – gauta 2022-04-11
https://www.muzikusajunga.lt/nariai/gabriele-dambauskaite

3. Ričardas Sviackevičius – gauta 2022-04-15
https://www.muzikusajunga.lt/nariai/ricardas-sviackevicius

Susiję nariai

Šviesė Čepliauskaitė

Šviesė Čepliauskaitė

Pianistė, VDU MA docentė

Gabrielė Dambauskaitė

Gabrielė Dambauskaitė

Alytaus muzikos mokyklos direktorė

Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė

Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė

VDU docentė, vyr. mokslo darbuotoja, vokalo ir muzikos mokytoja ekspertė

Ramunė Kryžauskienė

Ramunė Kryžauskienė

Petras Kunca

Petras Kunca

Smuikininkas, tarptautinio konkurso ir Lietuvos valstybinės premijos laureatas, LMTA profesorius

Inga Maknavičienė

Inga Maknavičienė

Pianistė, KU docentė, pedagogė

Leonidas Melnikas

Leonidas Melnikas

Pianistas, vargonininkas, muzikologas, habil. dr., LMTA katedros vedėjas, profesorius

Dainius Puišys

Dainius Puišys

Choro dirigentas, dainininkas, pedagogas

Rimvydas Savickas

Rimvydas Savickas

Klarnetistas

Imantas Šimkus

Imantas Šimkus

Dirigentas

Ričardas Sviackevičius

Ričardas Sviackevičius

Akordeonininkas, tarptautinių konkursų laureatas, Lietuvos akordeonininkų asociacijos prezidentas, LMTA profesorius, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktorius

Aldona Vilkelienė

Aldona Vilkelienė

mokslininkė, pedagogė, rašytoja, visuomenininkė

Audronė Žigaitytė-Nekrošienė

Audronė Žigaitytė-Nekrošienė

Kompozitorė, profesorė, muzikos kritikė ir apžvalgininkė (muzikos žurnalistė), muzikos meno ir mokslo žurnalo "Muzikos barai" leidėja ir redaktorė, leidėja (kompaktinės plokštelės, knygos), organizatorė (vadybininkė, prodiuserė)

Komentarai