Naujienos

Nuo Martyno Rimeikio „Proceso“ čekams per nugaras bėgo šaltas prakaitas

Nuo Martyno Rimeikio „Proceso“ čekams per nugaras bėgo šaltas prakaitas

2019-07-04, Renata Baltrušaitytė

LNOBT baleto trupės spektaklis „Procesas“, birželį parodytas tarptautiniame festivalyje „Dance Brno 2019“, palankiai įvertintas šokio žinovų. Garsi Čekijos šokio pedagogė ir kritikė Ivana Kloubkova operos ir baleto naujienų tinklalapyje „Operaplus.cz“ publikavo Martyno Rimeikio spektaklio recenziją.

“Vox Juventutis” – gaivus muzikinis vieno kąsnio sumuštinis

“Vox Juventutis” – gaivus muzikinis vieno kąsnio sumuštinis

2019-06-16, Edita Grudzinskaitė-Gruodis

Pasitinkant vasarą Vilniuje ir Kaune nuskambėjo XIII jaunųjų kompozitorių chorinių kūrinių konkurso „Vox Juventutis“ finaliniai koncertai. Šis projektas žavi puikiai surasta forma: kompaktiška, keliaujančia ne į plotį, bet į gylį ir aukštį. Jis dovanoja nuostabias patirtis ne tik kūrėjams, atlikėjams ir klausytojams, bet turi ir išliekamąją vertę. Konkurse nuskambėję kūriniai gyvena tolimesnį savo gyvenimą tiek Lietuvos, tiek užsienio chorų repertuaruose.

Sergejus Krylovas ir draugai

Sergejus Krylovas ir draugai

2019-06-11, Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Birželio 11 d. „Vilniaus festivalis“ tęsėsi Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje. Gausiai susirinkusiems ir entuziastingai orkestrą sutikusiems klausytojams buvo pasiūlyta paklausyti Vidmanto Bartulio ir Algirdo Martinaičio, Alfredo Schnittkes ir Giya Kanchelio muzikos. Koncerte dalyvavo išeiviai iš Rusijos: Odesos P. Stoliarskio mokyklos auklėtinis Pavelas Vernikovas, Maskvos konservatorijoje studijavęs pas S. Snitkovskį. Gavo gerą smuikavimo mokyklą. Jo žmona Svetlana Makarova taip pat Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos auklėtinė. Fortepijonu, Dainiaus Sverdiolo pateikiamu puikiu instrumentu skambino italė Gloria Campaner.

„Moniuška. Kompendiumas“ – muzikinis kompozitoriaus palikimas ir jo tyrimo problemos

„Moniuška. Kompendiumas“ – muzikinis kompozitoriaus palikimas ir jo tyrimo problemos

2019-06-10, Ryszard Daniel GOLIANEK, Lenkija

2019-uosius Lenkijos Senatas yra paskelbęs Stanislavo Moniuškos metais, tad kompozitoriaus 200-osioms gimimo metinėms paminėti skirta daug meno ir mokslo renginių. Palaikydama šią idėją Lenkų muzikos leidykla (Polskie Wydawnictwo Muzyczne) nusprendė išleisti knygą „Moniuška. Kompendiumas“ („Moniuszko. Kompendium“), skirtą kompozitoriaus gyvenimui ir darbams apžvelgti. Tai įvairių autorių 16 tekstų rinkinys, apimantis šiuos aspektus: 1) kompozitoriaus biografiją; 2) jo operinę kūrybą; 3) kitų žanrų muziką; 4) šiandieną ir reikšmę. Šiame pranešime pristatomi knygos tikslai, apimtis ir rezultatai.

Stanislaw Moniuszko's Symphonic Heritage in the Space of European Romanticism

Stanislaw Moniuszko's Symphonic Heritage in the Space of European Romanticism

2019-06-10, Olga Savitskaya (Belarus)

The creative personality of Stanislaw Moniuszko, an outstanding composer, conductor, musical and public figure, is perceived today, during the celebration of his 200th birthday, as a symbol uniting the cultural space of Belarus, Lithuania and Poland. Moniuszko's life can be divided into three, approximately equal periods, each being an important milestone not only in the composer's biography, but also in the history of the musical art of these three countries.

Stanislavo Moniuškos simfoninis palikimas romantizmo žanrų ir stiliaus erdvėje

Stanislavo Moniuškos simfoninis palikimas romantizmo žanrų ir stiliaus erdvėje

2019-06-10, Olga SAVICKAJA, Baltarusija

Kūrybinga Stanislavo Moniuškos – talentingo kompozitoriaus, dirigento, muzikinės visuomenės veikėjo – asmenybė jo 200-ųjų gimimo metinių minėjimo dienomis suvokiama kaip simbolis, vienijantis Baltarusijos, Lietuvos ir Lenkijos kultūrinę erdvę.

Moniuszko. Kompendium: the collection of knowledge about the composer and the problems of Moniuszko studies

Moniuszko. Kompendium: the collection of knowledge about the composer and the problems of Moniuszko studies

2019-06-10, Ryszard Daniel Golianek

The year 2019 was established by the Polish parliament as the Moniuszko’s year and many artistic and scientific events are being organized in order to celebrate the 200th anniversary of the composer’s birth. In accordance with this idea, the Polish Musical Edition has decided to publish Moniuszko: Compendium, a book devoted to life and work of the composer. Being a collected volume of 16 texts of various authors, Moniuszko: Compendium, edited by Ryszard Daniel Golianek, covers every aspect of the subject: 1) the composer’s biography; 2) his operatic output; 3) other genres of his music; 4) his significance and position. The article describes aims, scope, and results of this book, still being in print.

Stanislavo Moniuškos kūrybos lietuviškoji dimensija

Stanislavo Moniuškos kūrybos lietuviškoji dimensija

2019-06-10, Vida BAKUTYTĖ

Stanislovas Moniuška (Stanisław Moniuszko) – ryškus tautiškosios srovės Europos romantizmo muzikoje atstovas. Jo kūryba ir kita muzikinė veikla yra svarbus XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo reiškinys, užimantis ypatingą vietą Lietuvos muzikos istorijoje. Reikšminga Lietuvai ir pačiam kompozitoriui buvo jo veikla Vilniuje 1840–1858 m.

The Lithuanian Dimension of Stanisław Moniuszko's Works

The Lithuanian Dimension of Stanisław Moniuszko's Works

2019-06-10, Vida Bakutytė

Stanisław Moniuszko is a distinguished representative of the national trend of the European Romanticism in music. His works and all further music activities are a phenomenon of paramount importance to the musical environment of Lithuania in the 19th century taking an exceptional part in the history of the Lithuanian music. Especially significant, both for Lithuania and the composer himself, was Moniuszko’s work in Vilnius.

Užmiršta Stanislavo Moniuškos Berlyno ir Vilniaus laikotarpių operinė kūryba: nuo išlikusių šaltinių iki šiuolaikinių spektaklių

Užmiršta Stanislavo Moniuškos Berlyno ir Vilniaus laikotarpių operinė kūryba: nuo išlikusių šaltinių iki šiuolaikinių spektaklių

2019-06-10, Grzegorz ZIEZIULA, Lenkija

Daugumoje prieinamų tyrimų nuodugnesnis pasakojimas apie Moniuškos meninius pasiekimus prasideda nuo operos „Halka“ premjeros Varšuvoje 1858 m. sausio 1 dieną. Tačiau kompozitorius jau ir anksčiau labai intensyviai dirbo muzikinio teatro srityje. Sunku pasakyti, kodėl pats Moniuška, gavęs darbą Varšuvoje, nebuvo suinteresuotas nei viešai pristatyti, nei skelbti, nei bent sukomplektuoti ar archyvuoti savo svarbiausių sceninių kūrinių.

The forgotten operatic works of Stanisław Moniuszko from the Berlin and Vilnus periods: from preserved sources to contemporary performances

The forgotten operatic works of Stanisław Moniuszko from the Berlin and Vilnus periods: from preserved sources to contemporary performances

2019-06-10, Grzegorz Zieziula, Poland

In most of the available studies, the detailed narrative about the artistic achievements of Stanisław Moniuszko practically starts from the Warsaw premier of Halka on 1 January 1858. Meanwhile, as early as in the 1840s, the composer had already worked very intensively in the field of musical theatre. It is difficult to determine why after receiving a position of music director of Warsaw opera, Moniuszko himself was not interested in public presentation, publication or even collection, integration and archiving of his earliest stage works.

Tarp operos ir vodevilio: Moniuškos Vilniaus–Minsko laikotarpio sceninių kūrinių žanriniai ypatumai

Tarp operos ir vodevilio: Moniuškos Vilniaus–Minsko laikotarpio sceninių kūrinių žanriniai ypatumai

2019-06-10, Svetlena NEMOHAJ, Baltarusija

Tyrinėjant vadinamąsias mažąsias Stanislavo Moniuškos operas, tarp daugelio istorinių ir teorinių problemų viena didžiausių – jų žanrinio apibūdinimo problema, kurioje glūdi gausybė terminologinių, analizės ir kultūrologinių aspektų. Dažniausiai pirmųjų kompozitoriaus teatrinių kūrinių žanras nusakomas apibendrintai (opera, operetė) arba traktuojamas labai skirtingai.

Between the Vaudeville and the Opera: Genre Features of Musical and Theater Works of Vilnius-Minsk period by Stanislaw Moniushko

Between the Vaudeville and the Opera: Genre Features of Musical and Theater Works of Vilnius-Minsk period by Stanislaw Moniushko

2019-06-10, Svetlena Nemahai

Among several historical and theoretical problems, one of the most complex and undeveloped in the study of the so-called "small" operas by S. Moniuszko is the problem of their genre definition, which has several terminological, analytical and cultural aspects. As a rule, the genre of the first theatrical works of the composer either outlines only in a general manner (for example, opera, operetta) or has significant discrepancies.

Moniuškos „Namų dainynas“: prielaidos ir pasiekimai

Moniuškos „Namų dainynas“: prielaidos ir pasiekimai

2019-06-10, Aleksej FROLOV, Baltarusija

Pirmoji XIX amžiaus pusė – kardinalių, „tektoninių“ permainų epocha tautinėje ir visos Europos kultūroje: prasidėjo lūžiai daugelyje valstybinių ir visuomeninių institutų, aštrioje kovoje susikibo demokratėjančios visuomenės ir senos patriarchališkos, autoritarinės monarchinės sistemos. Tai buvo filomatų, ankstyvųjų romantikų, kurie augo dar smilkstant didžiulės valstybės griuvėsiams, laikas. Jų vaikystė ir jaunystė prabėgo klausantis tėvų ir senelių, talentingų pedagogų (tokių kaip Lelevelis) pasakojimų apie šalį, kuri buvo ir didinga, ir graži, pamažu darėsi viena pažangiausių pasaulyje dėl tų tendencijų ir reformų, kurios taip erzino autoritarines kaimynes. Visi tie faktai tėvų ir mokytojų istorijose būsimiems filomatams prarastą valstybę rodė kaip gražų idealą.

“Spiewnik Domowy” by Moniuszko: prerequisites and achievements

“Spiewnik Domowy” by Moniuszko: prerequisites and achievements

2019-06-10, Alaksiej Fralou

The first half of the XIX century was an era of a tectonic shift in cultures – both national and European, an era of the dislocation of many state and social systems and institutions, of the democratization of societies locked in a fierce combat with the old patriarchal and authoritarian monarchical system. It was a time of the Philomaths, early Romantics who grew up when the ruins of the freshly destroyed great state were still smouldering. They grew up listening to stories told by their parents and grandparents – outstanding teachers (such as Lelyavel) about their/our country, which was both majestic and beautiful, and was gradually becoming one of the most advanced countries in the world, thanks to the trends and reforms that so irritate authoritarian "royal neighbours." All those facts in the stories told by the parents and teachers of the future Philomaths showed them the beautiful ideal of the lost state.